מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מינוי בורר נוסף על ידי בית המשפט

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בהחלטה נוספת מיום 19.9.2012 קבע בית המשפט כי ככל שהבורר שמינה המשיב מטעמו לא יסכים למינוי, תמנה הבורסה בורר לפי שיקול דעתה וללא צורך בפניה נוספת לבית המשפט.
האפשרות להסיק מהתנהלות בעל דין כי הליכי הבוררות נזנחו על ידו או כי הסכם הבוררות פקע, נדונה לא אחת על ידי בית משפט זה (רק לשם הדוגמה: רע"א 1644/10 רחין נ' זמלר, פסקה 12 (7.12.2011); רע"א 1172/15 ביתן נ' ברכיה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, פסקה 14 (2.4.2015)), גם במקרים בהם הסכמות הצדדים קיבלו תוקף של פסק דין (וראו: ע"א 9318/03 שובל נ' גרי אלכסנדר בע"מ, פ"ד נט(1) 828 (2004)).
...
לנוכח חלוף הזמן ולנוכח חוסר המעש המוחלט מצדו של המבקש, אין מנוס מהמסקנה כי הבוררות אכן נזנחה על ידו.
עוד טוען המבקש כי החלטת בית המשפט המחוזי גורמת לו עיוות דין חמור המצדיק את התערבות בית משפט זה. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים.
הבקשה נדחית.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהחלטתי מיום 5.1.2021 קבעתי כדלקמן: "מבלי לקבוע האם התגובה הוגשה על ידי האורגנים המוסמכים, שכן עדיין סוגיה זו מצויה במחלוקת, אציין כי כתב התשובה הוגש כאשר אליו צורף תצהיר של הבורר שאותו מבקשים להעביר מתפקידו. נשאלת השאלה האם זו הייתה הכוונה של המשיבה? שכן בתצהיר כתוב שהוא הוגש במענה לצוו המניעה ולא בתמיכה לתגובה לכתב הטענות העקרי. מכל מקום במסגרת התצהיר הבורר מעיד על עובדות מסוימות (ראו סעיפים 26-34) אשר לכאורה מלמדים על עמדה מסוימת שיש לבורר כלפי המבקשת. זאת עוד בטרם היתקיימה הבוררות. מבלי לקבוע מסמרות בסוגיה זו בטרם היתקיים דיון ונשמעו טענות הצדדים, האם לא כדאי לשקול להסכים על מינוי בורר אחר במחלוקת כך שהנושא יידון לגופו במהירות האפשרית? המשיבה תשקול ותבהיר את הדברים". בהחלטה נוספת שניתנה על ידי ביום 18.1.2021 קבעתי כדלקמן: "לא התקבלה ההבהרה כאמור בהחלטתי. שתי קבוצות טוענות לכך שהן המשיבה. לפיכך כל עוד לא הוכרעה סוגיה זו ושעה שאחת מהקבוצות נתנה הסכמתה לעיכוב הליך הבוררות והשניה מיתנגדת לכך אני קובע כי הליכי הבוררות יעוכבו עד החלטה אחרת". במסגרת תגובה שהגיש הבורר ביום 3.2.2021 הוא היתייחס לדברים שטען מר אדלר, אשר כאמור הציג את עצמו כאחד ממורשי החתימה של המשיבה ואשר ביחד עם מר יהושע לוי הגישו בשמה תגובה לפיה הם הסכימו למתן צו המניעה.
אף אם לצורך הדיון אניח כי ניתן על ידי הבורר פסק ביניים במועד האמור, אזי נשאלת השאלה מדוע זה ניתן מלכתחילה? שכן תמוה בעיני בית המשפט מדוע הבורר (נגדו הועלתה טענה להעדר אובייקטיביות) בחר ליתן פסק ביניים בהיעדר כתב הגנה, שעה שלא הוגשה מטעם המשיבה בקשה למתן פסק ביניים כזה.
...
בכתב התשובה לתובענה, שהוגש ביום 5.1.2021 (שנחתם הפעם על ידי גב' אביגיל סינואני ומר חיים מחרבי) טענה המשיבה כי דינה של התובענה להידחות על הסף הן מחמת שיהוי כבד ביותר והן לגופה.
אשר על כן, אני נעתר לבקשה ומורה על העברת הבורר מתפקידו.
המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בסך של 12,000 ₪.
המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותקבע את התיק לתזכורת פנימית ביום 24.5.2021 ניתן היום, ט' אייר תשפ"א, 21 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' הש' סיגלית גץ – אופיר), בת"ט 24823-05-19 מיום 27/5/21, אשר דחה על הסף את בקשת המבקש לבטל פסק בוררות שניתן על ידי הבורר עו"ד אייל רוזנר מיום 20/12/20 ולחלופין למנות בורר נוסף בעירעור מכוח סעיף 11(1) לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968 (להלן: פסק הדין, פסק הבוררות וחוק הבוררות, בהתאמה).
...
האם קיים טעם מיוחד המצדיק הארכת מועדים להגשת הבקשה? לאחר שבחנתי את עניינו של המבקש וטיעוני הצדדים, מצאתי כי לא נפל פגם בהחלטתו של בית משפט קמא, שלא מצא טעם כלשהו, וממילא טעם מיוחד להאריך את המועד להגשת הבקשה.
מקובלת עלי עמדתו של בית משפט קמא בדבר המגמה לחזק את מוסד הבוררות, שעליו עמד דווקא המבקש תחילה, לפיה: "התערבות שיפוטית לביטולו של פסק בורר הינה בבחינת צעד חריג... שיש לנקוט אותו במקרים נדירים, מקום שנמצא לכך בסיס איתן" (עניין עמידר הנ"ל).
הבקשה למתן רשות ערעור נדחית אפוא.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בירושלים הפ"ב 57026-01-20 לאורי נ' חרירי הפ"ב 27883-02-20 חרירי נ' לאורי בפני כבוד השופטת עינת אבמן-מולר המבקשים 1. נחמיה חרירי 2. חוסני חרירי ע"י ב"כ עו"ד א' אלבאום המשיבים 1. בנימין לאורי 2. בת שבע לאורי ע"י ב"כ עו"ד י' ביטון פסק דין
סעיף 20 לחוק – חתימת פסק הבוררות לטענת המבקשים, פסק הבוררות אינו עומד בדרישות סעיף 20 לחוק, שכן נחתם רק על ידי בורר אחד ולכל אורכו כלל לא מוזכר שבהתאם להסכם הבוררות מונו שני בוררים ולא ניתנה בו היתייחסות להיעדר חתימתו של הבורר הנוסף.
הינה כי כן, המבקשים ביקשו לסכל את הליך הבוררות על ידי פניה לבית המשפט.
...
הבורר סקר את המסמכים השונים שהוצגו לו ולאחר בחינת טענות הצדדים הגיע למסקנה כי המשיבים אוחזים כדין בחנויות ואין להוציאן מחזקתם בשל טענת המבקשים על רכישת הזכויות מכוח הסכם השיתוף, אשר נחתם בהתעלם מהמשיבים וזכויותיהם המוכחות באותה העת.
סוף דבר נוכח כל האמור, לא מצאתי כי מתקיימת עילת ביטול, ואף אם היתה קיימת כזו לא שוכנעתי בנסיבות העניין כי נגרם עיוות דין המצדיק ביטול הפסק.
התוצאה היא שהבקשה לביטול פסק הבוררות נדחית.
אני מאשרת את פסק הבוררות מיום 21.01.2020, שניתן על ידי כבוד הבורר אילן גיאת.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

החלטה זו, כאמור לעיל, אושרה על ידי בית המשפט העליון שקבע כי משלא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר מינוי של כב' השופט גלדשטיין כבורר כל שנותר הוא כי בית המשפט ימנה בורר לפי שיקול דעתו.
נוכח האמור, מוצע כי הצדדים יעשו ניסיון נוסף להגיע להסכמות בדבר זהות בורר, בין אם מבין השמות שהוצעו על ידי המשכן לבוררויות ובין אם לאו, ויודיעו לבית המשפט עד ליום 6.9.2020 אם הגיעו להסכמות.
...
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי כי אין מקום להורות על מינויו של כב' השופט גלדשטיין כבורר בין הצדדים.
בנסיבות אלה, מקובלת עלי טענת המשיבים, שלפיה בהיעדר הסכמה בין הצדדים בדבר זהות הבורר, אין מקום להורות על מינויו של כב' השופט גלדשטיין כבורר בין הצדדים, כפי שנקבע בהחלטתי מיום 21.1.2020 ובהחלטת בית המשפט העליון מיום 18.2.2020.
אין בידי לקבל את טענת המבקשות, שלפיה על המשיבים להגיש בקשה חדשה למינוי בורר ולשלם בגינה אגרה, שעה שהן עצמן עתרו במסגרת בקשתם לעיון מחדש למינויו של כב' השופט גלדשטיין כבורר במקומו של כב' השופט ארנון.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו