מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מימוש ערבות בנקאית עצמאית

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ערבות בנקאית אוטונומית היא ערבות עצמאית שאינה תלויה בעסקת היסוד ובחיובו של החייב העקרי.
אשר לחריג "הנסיבות המיוחדות", המבקשים טוענים כי דרישת המשיבה לתשלום דמי שכירות בגין תקופת ה"גרייס" שסוכמה בין המשיבה לבין העמותה ללא ידיעת המבקשת, כאשר דרישה זו מועלית לראשונה שבועיים לאחר שהמבקשת פינתה את המושכר ושילמה את מלוא דמי השכירות שהמשיבה ביקשה ממנה עד מועד זה, וכל זאת לאחר שהחלה תקופת השכירות של העמותה ובהתאם לסעיף 2.6 לתוספת המבקשת פטורה מכל תשלום, עולה כדי חוסר תום לב קצוני המהוה אותן נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא לממש את הערבות הבנקאית.
...
כך שגם אם תימצא למשיבה טענה כי המבקשת הפרה התחייבותה בנוגע לערבות שהומצאה, ואין אני קובעת זאת, אין בכך להרחיב את הערבות הבנקאית שהוצאה מעבר לעניין אותו היא נועדה להבטיח על פי כתב הערבות.
כל מסקנה אחרת יש בה להשיג על עקרון "ההתאמה המוחלטת" ולנגוד את הדין והצדק.
התוצאה, אפוא, היא שהתובענה מתקבלת באופן שניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הבנק לשלם את הערבות הבנקאית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד הוא הדגיש כי על-פי הדין זכותה של המשיבה לממש את הערבות הבנקאית, שהנה עצמאית ואוטונומית.
...
אשר על כן, הבקשה נדחית.
הנני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך 3,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כך מבהיר גם בית משפט השלום בעמ' 6 לפסק הדין, בפתח פרק הדיון שם הוא מציין כי "הנטל המוטל על התובעת הוא כבד שכן עליה להוכיח התקיימותן של הנסיבות המיוחדות המצדיקות מתן צו כנגד מימוש ערבות בנקאית עצמאית". אמנם, בית המשפט בחן גם את הטענות להטעיה מצד הרשות, להפרת היתחייבותה וכדומה אולם הדיון כולו מיתמקד בשאלת הוכחת הנסיבות המיוחדות ולא בהכרעה במחלוקות החוזיות שבין הצדדים.
...
סוף דבר מן האמור לעיל מתחייבת המסקנה כי התובעת לא הוכיחה שהרשות גרמה לעיכוב בקבלת היתרי הבנייה או בהשלמתם.
בנסיבות אלו, דין תביעתה לפיצוי של מהרשות או להשבת הערבות שניתנה לפירעון יתרת התמורה להידחות.
התובעת תשלם לרשות הוצאות ההליך בסך של 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

השני – אם יש פגם בדרישת מימוש הערבות על-ידי המוטב מסוג הפגם המוכר בדין כחריג לחובת ממושה של הערבות הבנקאית העצמאית.
...
ראשית אציין, כי המשיב 2 הגיש בקשה למתן הבהרת החלטתי מיום 5.3.18, אולם החלטה זו היא המכרעת והיא ניתנת בכל הנוגע לבקשה למתן צו מניעה הזמני שהוגש על ידי המבקש.
לאור כל האמור, וכפי שציינתי לעיל, החלטה זו ניתנת בכל הנוגע לבקשה למתן צו מניעה זמני והיא תהיה המכרעת בעניין זה. טענות המבקש; המבקש טוען, כי במסגרת ההסכם, הוסכם בינו לבין המשיבה, כי אופן העבודה וניהול ההתקשרות בין המבקש למשיבה יהא כך שהמשיבה מספקת ומשווקת למבקש את הסחורה, המבקש מוכר בחנות את הסחורה ששייכת למשיבה ובסוף כל חודש ועל פי מחזור המכירות של אותו חודש, מעביר המבקש למשיבה את כל המחזור הכספי של אותו חודש והמשיבה מעבירה בחזרה למבקש את האחוז המגיע לו בגין אותו חודש.
דין והכרעה; לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, אני סבור כי דין הבקשה להידחות ולפיכך, הרי שאני מבטל את צו המניעה הארעי שניתן, וזאת מהטעמים שאפרט להלן.
בכל הנוגע לחריגים בעטיים ניתן להתערב בערבות הבנקאית האוטונומית ופעמים לא שלא לממשה, אני סבור, כי התנאים אינם מתקיימים בענייננו.
בכל הנוגע לטענות הבנק לפיהן, על אף שמדובר בסעד זמני, בחר המבקש שלא להתייחס כלל במסגרת הבקשה לסעד הזמני לנושאי מאזן הנוחות וסיכויי התביעה, אני סבור כי הצדק עם הבנק, אני נכון לקבל את טענותיו בעניין זה ואני סבור כי יש ליתן משקל גם לעובדה זו. יחד עם זאת, לאור העובדה שכאמור לעיל, הבקשה לצו מניעה זמני נדחית, איני רואה לנכון להרחיב בעניין זה. הבקשה לצו זמני אפוא נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

המשיבה הוסיפה וטענה כי יש לדחות את הבקשה על הסף שכן לאור ההלכה הפסוקה אין מקום למתן צו מניעה זמני שעה שמדובר בערבות בנקאית אוטונומית, המהוה חיוב עצמאי, והניתנת למימוש על ידי המוטב על פי תנאי הערבות, וללא כל קשר לעיסקת היסוד.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים מצאתי כאמור שיש לדחות את הבקשה.
סיכום אשר על כן מצאתי שיש לדחות את הבקשה לסעד זמני.
בשים לב להיקף ההליכים שנדרשו בענייננו ושהיה על המדינה לעמוד בהם, למרות שמדובר בחילוט ערבות בנקאית אוטונומית, תשלם המבקשת את הוצאותיה של המדינה, לרבות שכר טרחת עו"ד, בסכום של 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו