מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מימוש נכסים משועבדים לטובת הבנק

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אין חולק שהבנקים היו נושים מובטחים של החברות שבפרוק, ושלאחר מימוש הנכסים המשועבדים לטובת הבנקים, נותרה יתרת חוב בלתי מסולקת כלפיהם.
...
דא עקא, בסופו של דבר הוסכם להקצות לאותם ספקים חיוניים סך של 500,000 ₪ בלבד, ואילו לטובת הנושים הרגילים הוקצה סך נוסף של 500,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

עיקר טענות הבנק כנגד הוצאת צו עיכוב הליכי מימוש משכנתא נעוץ בטעמים הבאים: ראשית, עסקינן בבקשה שלישית במספר לעיכוב הליך מימוש נכס מקרקעין, אשר שועבד לטובת הבנק להבטחת כלל התחייבויותיהם של המבקשים כלפי הבנק, ללא הגבלה בסכום בהתאם לשטר מישכון אשר נחתם ע"י הממשכן המנוח ונרשם כדין.
...
לאור כל המקובץ לעיל, ובהעדר תשתית ראייתית ולו לכאורית מטעם המבקשים לביסוס טענותיהם לעניין נסיבות החתימה על הצהרת הביאות, מתקבלת המסקנה ההכרחית ולפיה סיכויי התביעה דנן אפסיים הם, במובן זה שאין באמור בתביעה כדי להציב שאלה הראויה לדיון והכרעה.
אכן, הגשת תביעה עוצרת את מרוץ ההתיישנות ואולם, אין בכך כדי לשנות מהמסקנה בדבר התיישנות התביעה בנסיבות העניין, שכן גם אם הייתי מוסיפה את התקופה שבה התנהל ההליך הראשון, היינו התקופה שבין 15.4.14 ועד יום 12.1.15, הרי שהגשת התביעה שבפניי נגד חברת הביטוח ביום 15.6.16, מובילה למסקנה כי חלפה לה לכאורה תקופת ההתיישנות של התביעה זה מכבר (יוזכר, ההליך השני התנהל נגד הבנק ולא נגד חב' הביטוח).
סוף דבר לשיטה אחרונה, הבקשה למתן צו מניעה זמני ביחס למימוש הליכי המשכנתא, נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בד בבד עם הגשת התביעה הגישה המשיבה בקשה דחופה לסעדים זמניים (במעמד צד אחד) (להלן: "בקשה לסעדים זמניים"), בגדרה התבקש בית המשפט המחוזי בת"א ליתן צו מניעה זמני האוסר על המבקשים ו/או מי מטעמם לבצע כל פעולה בקשר למימוש הנכסים המשועבדים לטובת הבנק וזאת עד להכרעה בתביעה.
...
לפיכך, הנני דוחה אף טענתה זו. בכתב התביעה נשוא התביעה שנמחקה עתרה המשיבה לסעדים הבאים: מתן צו הצהרתי לפיו ייקבע כי אין תוקף להודעת ה"ביטול" שניתנה על ידי הנתבעים וכי זו בטלה מעיקרה.
אשר על כן, נחה דעתי כי התובענה החדשה אכן הוגשה בשל עילה דומה, כדרישות תקנה 155 לתקסד"א, וכי על אף שאין חפיפה מוחלטת בין בשתיהן, עומדת בשתיהן לדיון אותה סוגיה מהותית, ואין במצב המשפטי שהיה קיים ערב הגשת כל אחת מהתביעות כדי לשנות ממסקנתי זו. לפיכך, ולאור האמור לעיל, הנני מקבל את הבקשה ומעכב את בירור התובענה עד להסדרת תשלום ההוצאות על ידי המשיבה.
המשיבה תשלם למבקשים הוצאות בגין הליך זה בסך של 20,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

המבקשים לא עמדו בהחזר החוב, וביום 21.1.99 ניפתח תיק הוצל"פ נגד המבקשים למימוש הנכס המשועבד לטובת הבנק.
...
המבקשים טענו כי דין התביעה להידחות על הסף בשל היותה קנטרנית תוך ניסיון הבנק להתעשר שלא כדין על חשבונם ,שכן לאחר קיזוז מלוא חוב ההלוואה, הפיגורים ושכ"ט הכונס , נותרה למבקשים יתרת זכות על סך 247,284 ₪.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בין הנכסים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת החובות וההתחייבויות כלפיו, מנויים בין היתר גם נכסי המקרקעין נושא בקשה זו. להשלמת התמונה יצויין, כי קודם להגשת בקשה זו הוגשו והתקבלו בקשות למימוש משכנתא על מקרקעין אחרים ולמינויו של עו"ד אהוד ארצי ככונס נכסים למימושים האמורים.
...
אמנם ההסכם לא נחתם בסופו של דבר, אבל הדבר בבחינת קל וחומר, שכן אף אם היה נחתם, הסעיף שצוטט לעיל, מדבר בעד עצמו ומעקר את טענתם של המשיבים לעניין זה או מניעה כלשהי מהמשך הליכי המימוש.
בנסיבות אלה בהן אין בפי המשיבים כעל טענת הגנה ממשית שהיא, לא מצאתי מקום אף להיעתר לבקשתם החלופית לחקור את המצהיר מטעם הבנק בחקירה נגדית.
אשר על כן מתקבלת הבקשה לגבי שלוש הבקשות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו