מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מימוש משכנתא וחידוש הלוואה למלוה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כאשר בקש התובע לממש את הבטוחה שהאמין שעומדת לו לפי הסכם ההלוואה, התברר לו כי הערת האזהרה שנרשמה לזכותו איננה מקנה לו כל מעמד עדיף על זה של נושה רגיל, וודאי שלא בטוחה הגוברת על זכותו של הבנק לזכותו נרשמה המשכנתא על הדירה.
לפי הסכם ההלוואה, התחייבה גאולה לפרוע מיידית את הריבית על ההלוואה בסך של 12,500 ₪ לחדש (סעיף 6 בהסכם ההלוואה) והתחייבה לפרוע את קרן ההלוואה בתוך 24 חדשים (סעיף 5 בהסכם ההלוואה).
...
פשרה זו הושגה על יסוד טענת התובע שלפיה הערת האזהרה שנרשמה לזכותו על זכויות גאולה בדירה, מעמידה אותו במצב של נושה מובטח (הערעור צורף כחלק מהמוצגים שנתקבלו מהנאמן והוגשו ביום 5.10.21).
לסיכום, התובע עתר לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים בסך של 1,000,000 ₪, בטענה שהנתבעת הפרה את חובת הזהירות שלה בעריכת הסכם ההלוואה, ולא עמדה בהתחייבות שנתנה לו לרשום בטוחה טובה להשבת ההלוואה שהעמיד לפי הסכם ההלוואה.
נוכח כל האמור, לאחר שמצאתי לדחות את גרסת התובע ולדחות את טענתו להפרת חובת הזהירות של הנתבעת בעריכת הסכם ההלוואה – אני דוחה את התביעה.

בהליך רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בעלת המשכנתא טענה כי בידור נאה אינה עומדת בהסכם ההלוואה ומשכך היא מתעתדת לפעול למימוש המשכנתא אשר נרשמה על זכויות החכירה של בידור נאה.
כן נקבע כי ככל שלא תיתקבל החלטה מערכאה שיפוטית מוסמכת המעכבת את ההליכים בתיק, רשאי ב"כ הזוכה (ב"כ המבקשת כאן) לחדש בקשתו למינוי כונס נכסים, כאשר עליו להתייחס למלוא ההיבטים של כדאיות המכר.
...
כלל הדברים האמורים, מובילים למסקנה כי בהחלטת רשם ההוצאה לפועל נשוא בקשת רשות הערעור לא נפל פגם משפטי המצדיק התערבות ערכאת הערעור בהחלטתו שלא להעניק את הסעד של מינוי בא כוחה של המבקשת לכונס נכסים על זכויות החכירה של בידור נאה.
משלא נמצא פגם שכזה ובהעדר נסיבות המצדיקות את התערבות ערכאת הערעור בהחלטה, יש לדחות את בקשת המבקשת.
סוף דבר, בקשת המבקשת נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2006 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בשנת 1994, הגיעו פייגה, המבקש והמשיב להסדר ביניים, אשר קיבל תוקף של החלטה, לפיו המשיב לא יפעל למימוש המשכנתא הרובצת לטובתו על החנות כנגד קבלת מחצית מדמי השכירות המשולמים עבור החנות עד לחדש מאי 1996.
על פי חוות דעת המומחה מטעם המבקשים, מר בר, אשר ערך ניתוח יסודי ואף בנה לוח סילוקין צמוד למשכנתא לפי תנאי ההלוואה המקוריים, למעלה מ – 80% מסכום התביעה מקורו בריבית פיגורים ובהוצאות.
...
לגירסתה, פשרה שקבלה תוקף של פסק דין בתביעה קודמת, משמשת "השתק עילה" בתביעה הנוכחית על פי הכלל של "מעשה בית דין". המבקשים טוענים כי בהסכם משנת 1994 נקבע כי ישלמו המבקשים תשלום חודשי נמוך מההסדר החודשי השוטף על-פי לוח הסילוקין שנקבע בתנאי ההלוואה.
לעניין זה נקבע בבר"ע (מחוזי – ת"א) 2009/03 שבתאי אמנון ואח' נ' גילאל אורנשטיין בע"מ ואח' מיום 10.7.03 כדלקמן: " כללי היסוד לפרשנות חוזים מובילים למסקנה כי ההסכם המאוחר בא במקום הסכמים והסדרים קודמים." משמע, ההסדר משנת 1994 בטל ותופס את מקומו ההסדר משנת 1996.
עם זאת, מבקש הרשות להתגונן אינו יכול להסתפק בדברים כללים וסתמיים או בטענות שהן מסקנה, כגון "אינני חייב". שומה עליו להתכבד ולהכנס לפרטי הגנתו.
אשר על כן, מן הטעמים המצויינים לעיל, לא ראיתי כי למבקשים הגנה ראויה – ולפיכך נדחית הבקשה למתן רשות להתגונן.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2010 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בסעיף 3 להסכם נקבע כי "להבטחת סילוקם המלא והמדוייק של כל הסכומים שהלווה חייב ויהיה חייב למלווה בהתאם לתנאי הסכם זה ולהבטחת כל סכום אחר המגיע או יגיע להלווה מהמלווה מכל מקור שהוא ולהבטחת כל הסכם אחר שנעשה ו/או ייעשה בין הלווה למלווה מתחייב בזה הממשכן לחתום ולרשום עם חתימת הסכם זה בלשכת רשום המקרקעין משכנתא ראשונה על זכויותיו בנכס..
ביום 6.8.2003 קבע ראש ההוצאה לפועל (כתוארו אז, כב' השופט י' קורן), כי מאחר שלא ננקטו הליכים בתיק ההוצאה לפועל ייסגר התיק, וכי "במקרה שאי נקיטת ההליכים נובעת מהסדר שהושג בין הצדדים, רשאי יהיה הזוכה, בנסיבות המתאימות, לבקש את החייאת התיק וחידוש ההליכים בו". ביום 19.12.2004 הגיש המשיב בקשה ל'החייאת' תיק ההוצאה לפועל.
ראש ההוצאה לפועל (כתוארה אז), כב' הרשמת לוי כוכבה קבעה בעניין זה כי "תיק זה ניפתח למימוש משכנתא. לצורך החייאת התיק כמבוקש יש להמציא תצהיר הזוכה לפיו לא נפרע החוב המובטח בשיעבוד לביצוע ניפתח תיק זה בלוית תצהיר לאימות החוב-עדכנית-להיום". ביום 2.5.2005 הוגשה על ידי המשיב בקשה חדשה ל'החייאת' תיק ההוצאה לפועל בצירוף המסמכים הנדרשים, לאחריה ביום 3.5.2005 הורתה ראש ההוצאה לפועל (כתוארה אז), כב' הרשמת הינדה שרון לפתוח את תיק ההוצאה לפועל.
...
גם לו סבורה הייתי כי ניתן, מכוח עקרונות של השתק ותום לב להכיר בזכותו הקניינית של המשיב בדירה (ולא כך הוא), לא הייתי מגיעה למסקנה זו לאור נסיבותיו של תיק זה.אינני סבורה כי המערערים מנועים מלטעון טענות כנגד פתיחת תיק ההוצאה לפועל, חמש עשרה שנים לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל המקורי בשנת 1993.
לפיכך, גם לו הייתי סבורה כי ניתן, מכוח עקרונות של השתק ותום לב, להכיר בזכותו הקניינית של המשיב בדירה, וכאמור, אינני סבורה כך, נראה לי כי בנסיבות המקרה דנא, בהן המשיב לא פעל למימוש זכויותיו במשך שנים,ואף לא רשם משכנתא לטובתו, אין המערערים מנועים ו/או מושתקים להעלות טענה כנגד פתיחת תיק ההוצאה לפועל, במועד פתיחתו מחדש.
סוף דבר לסיכום דין הערעור להיתקבל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2003 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

אם אכן סולקה אותה הלוואה, לא יכול היה הבנק לבקש את מימוש המשכנתא לשם פרעונה של הלוואה אחרת.
דברים אלה של המשיב אינם בבחינת חידוש.
...
מסקנה זו מתחייבת מהוראת סעיף 81 של החוק, כמו גם מהוראת סעיף 12 שלו.
מסקנה זו נובעת גם ממשמעותה הקניינית של המשכנתא, אשר משתכללת רק עם רישומה.
המשיב זכה אם כן ביתרון של ביטול מותנה של ההחלטה, דוקא על יסוד טענתו כי הוא מעונין לפרוע את מלוא החוב, תוך שהוא ער לכך שיש לדברים אלה השלכה על עמדת המשיבה (ראו: ע' 8).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו