מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מימוש זכויות חוזיות בנקאיות

בהליך רשות ערעור על הוצאה לפועל (רצ"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על כורחך אתה אומר כי כל עוד לא שונתה הילכת שטיינמץ על ידי בית המשפט העליון, וזו עומדת בתוקפה, יש לילך לאורה, קרי: הבנק אינו יכול לעשות מלאכתו קפנדריא, שכן המישכון על זכויותיהם החוזיות של המבקשים מקנה לו אפשרות לממשו אם בדרך של מכירת אותן הזכויות החוזיות, אם בדרך של כניסה בנעלי המבקשים לצורך שכלול הזכויות לכדי קניין, והמרת המישכון למשכנתא, אך לא בירידה ישירה לדירה.
...
בית משפט קמא קבע: "לאחר ששבתי ועיינתי בפסק דין שטיינמיץ ובפסיקה שבאה בעקבותיו, מקובלת עלי ההבחנה שעושה הרשם בין העובדות שבבסיס הפסיקה לבין אלו שכאן. אכן בפסיקה האמורה היה גורם שלישי בעל אינטרסים בנוסף לממשכן ולבעל המשכנתא וזה מה שעמד בבסיס פסק הדין בפרשת שטיינמיץ, אשר לא ניתן להתעלם ממנו. בענייננו אין גורם שלישי כלשהו הטוען לזכות בנכס או שיש לו עניין בהליך המימוש או בדרך המימוש". הבקשה המבקשים עותרים למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא, אף שעסקינן בגלגול שלישי, משלטענתם ההלכה המחייבת שנקבעה בהלכת שטיינמץ אינה מכירה באבחנה שננקטה ע"י בית משפט קמא, ועת לזכות הבנק לא רשומה משכנתא, כי אם רק משכון ברשם המשכונות, הרי אף שהסכם המכר שריר וקיים, ואף שהמוכר אינו טוען לזכות בדירה או לחוב בגינה, עדיין אין הבנק רשאי לעשות קיצורי דרך ולרדת ישירות לדירה, להבדיל מזכותו לממש את זכויותיהם החוזיות של המבקשים.
סיכומו של דבר, שאני דוחה את עתירתו של הבנק להצהיר כי הוא זכאי לרדת במישרין אל מחצית הזכויות בבית" (פסקות 35-45 לפסק הדין).
יחד עם זאת אני סבור, כי הגיעה העת להרחבת החריגים שנקבעו באותה פסיקה לכלל האמור.
עידית ברקוביץ, שופטת התוצאה ניתנת למבקשים רשות לערער והערעור מתקבל.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

תוצאת מימוש "הזכות החוזית בדרך של כניסת הבנק לנעלי הקונה... תהיה רכישת הזכות (הקניינית) על-ידי הקונה או על-ידי הבנק. לשם ממושו של המישכון תדרשנה פעולות נוספות, על-פי דיני המישכון הכלליים. כך, הבנק יהיה רשאי לרשום על הדירה משכנתה מכוח סעיף 9(ב) לחוק המישכון ולנקוט, לאחר מכן, בדרכי מימוש המשכנתה" (שם, בעמ' 603ו).
...
בנסיבות אלה הגעתי לכלל מסקנה לפיה יש להורות על רישום משכנתא לטובת הבנק על זכויותיהם של המוכרים, סעד שיש לראותו כנכלל בסעד המקיף יותר שנתבע.
סוף דבר לנוכח כל האמור לעיל, ועל רקע המסקנה לפיה המוכרים הפרו את חובתם לרישום משכנתא והקביעה כי הסעד של רישום משכנתא כלול בסעד שביקש הבנק, אני מורה על רישום משכנתא לטובת הבנק על מלוא זכויותיהם של בעלי זכות החכירה הרשומים (שכונו לעיל "המוכרים") בנכס שברחוב השומר 15 בירושלים, הידוע כגוש 30169 חלקה 45/11.
על מנת להקל על הרישום אני ממנה את בא-כוח הבנק, עו"ד עופר שטריקר, ככונס נכסים לצורך רישום המשכנתא, והוא יהיה רשאי לחתום בשם המוכרים על כל מסמך שיידרש לצורך רישום המשכנתא.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אין בדעתי להדרש לכל פרטי המחלוקת החוזית שבין הצדדים, שעיקרה – כמקובל במקרים אלה – בשאלה אם הפר הצד הרלוואנטי לחוזה את התחייבויותיו באופן המקים למשיבות 2 ו-3 (להלן ביחד: "הרשות") את הזכות החוזית לממש את הערבות הבנקאית.
...
אין בידי לקבל טענה זו, בוודאי לא באופן שיצדיק עיכוב חילוטה של הערבות.
מכאן שגם הטענה בדבר "חריג הנסיבות המיוחדות" אינה יכולה לעמוד, והיא נדחית.
הפועל היוצא מכל האמור הוא, שבין שאנו בוחנים את הבקשה במשקפיים הייחודיים למניעת חילוט ערבות בנקאית אוטונומית ובין שאנו בוחנים את הבקשה על פי הכללים הרגילים לסעדים זמניים, הבקשה משוללת יסוד משפטי, ועל כן הבקשה לצו מניעה זמני – נדחית.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

משמעות הוראה זו לענייננו היא כי הבנק עומד בנעלי הקונה לענין מימוש זכויותיו החוזיות כלפי המוכר.
...
בנסיבות אלה טען כפר מחולה כי יש לדחות את בקשת המבקשת.
אני דוחה את טענת ב"כ המבקשת והחברה כי כפר מחולה היה מודע לשעבוד , בין היתר לאור העובדה שכספי ההלוואה שנתנה המבקשת לאגודה נכנסו לחשבון האגודה, כאשר , כאמור לעיל, בדוחות הכספיים של האגודה אין כל רישום בדבר קבלת ההלוואה וסכום ההלוואה לא נכנס לחשבון האגודה .
לפיכך, אני קובעת כי שהיעבוד נעשה בחוסר סמכות והוא בטל מעיקרו.
התוצאה – אני דוחה את הבקשה.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לפני ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל, אשר בהחלטה מיום 11.11.21 דחתה את בקשת המבקשת בטענת פרעתי להורות כי המשיב 1 (הבנק) לא זכאי לממש את ביתה או לפנותה ממנו, וכי לכל היותר יוכל לפעול למימוש הזכויות החוזיות של החייב בביתו הנפרד, שרק הוא שועבד לבנק.
...
שוכנעתי כי דין הערעור להדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו