מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מי צריך לעשות שימוע לעובדי כוח אדם

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

זאת, ממספר טעמים שלעתים מתקיימים בו זמנית: חשיבות הערכים העומדים ביסוד עילת התביעה - עיקרון השויון, מניעת הטרדה מינית, הענקת הגנה לחושפי שחיתויות, הגנה על חופש ההתארגנות והבטחת קיום זכויות העובד מכוח חוקי המגן; הכרה בקושי האינהרנטי הכרוך בהוכחת סוגי תביעות מסוימים, כגון תביעות העוסקות בהפליה או תביעות שעילתן פיטורים מטעמים אסורים; היתחשבות בפערי הכוחות ופערי המידע המובנים שבין העובד לבין המעסיק; הרצון לתמרץ מעסיקים (לרבות מעסיקים בפועל של עובדי חברות כוח אדם או מזמיני שירות מקבלני שירותים) לנהוג בדרך מסוימת, כגון רצון לתמרץ מעסיקים לקיים את החובות הרישומיות המוטלות עליהם, או לתמרץ מזמיני שירותים לפקח כי משולמות לעובדי קבלן השרות כל זכויותיהם.
הזכויות שנתבעו בכתב התביעה הן פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד על פי סעיף 5 לחוק הודעה לעובד; פיצוי בגין תלושי שכר על פי סעיף 26א לחוק הגנת השכר; החזר פקדון מסתננים שנוכה משכרו; פדיון חופשה; דמי חגים; הפקדות לפנסיה ולפיצויי פיטורים; דמי הבראה; תוספת ותק; שי לחג; קרן הישתלמות; הודעה מוקדמת; פצויי פיטורים; פיצוי בגין פיטורים שלא כדין והפרת חובת השימוע.
מר עאצי נישאל כיצד הוא מסביר את העובדה שבתלושי השכר התוצאה היא ששולם לעובד שכר בסך של 30 ₪ נטו לשעה, ותשובתו הייתה כי הוא מעסיק חשבי שכר כדי שלא יצטרך להתעסק עם הרבה עובדים (ע' 25, ש' 14 – 17), ובהמשך "מה שהם עשו הם הוסיפו, מישהו לקח הלוואה, או לא לקח הלוואה, לא מצאתי תשובה על זה" (ע' 25, ש' 21 – 22).
...
לסיכום: בחלק זה של פסק הדין עמדנו על הכללים הראייתיים שלפיהם יש לבחון את טענתם העיקרית של העובדים בערעורים שלפנינו, לפיה שכרם המוסכם עמד על 30 ₪ נטו לשעה.
אשר לחיוב בהפקדה לגמל בגין שעות נוספות לא מצאנו הצדקה לכך, כשעל פי הדין המעסיק רשאי, אך לא חייב, לבצע הפקדות לגמל ופיצויי פיטורים מרכיב השעות הנוספות, אשר בנסיבות העניין לא הוכח כי אינו אותנטי.
סוף דבר - ערעור החברה מתקבל בחלקו: (1) הערעור על החיוב בתשלום פיצוי בגין הודעה לעובד, הפרש דמי חגים בסך 101 ₪, שיעור ניכוי דמי ההודעה המוקדמת והוצאות משפט – נדחה.
אשר להוצאות משפט בערעור סבורים אנו כי על אף שעיקר הערעור התקבל, ובשים לב לכך שאי מסירת ההודעה לעובד תרמה לאי הבהירות - כל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע פוטר לאלתר על ידי מנהליו ולכן זכאי לקבל הודעה מוקדמת ופצוי על העדר שימוע.
לא נעלם מעינינו כי גב' ברויטמן בתצהירה טענה כי הנתבעת שימשה קבלן כח אדם לר.ג.א בעריית פתח-תקוה, אלא שלאור הודאות הנתבעת בכתב ההגנה ובטופס ההודעה לעובד, מוטל על הנתבעת הנטל להוכיח כי על אף הודאותיה בכתב בתחולת צו ההרחבה בענף הניקיון, אין לכך תשתית עובדתית ומשפטית והנתבעת לא עמדה בנטל.
כדי לעשות שינויים בטופס צריך לעשות טופס אחר ולתרגם אותו.
אמנם התובע טען כי לא ערך רשומי שעות אך על מנת לבדוק שכל חודש קיבל את המגיע לו, היה צריך להכפיל את שעות העבודה בתעריף שלא היה שנוי במחלוקת.
...
התוצאה – התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: פדיון חופשה בסך 2,853 ₪, בצירוף הצמדה וריבית כדין מיום 1.2.19 ועד ליום התשלום בפועל.
כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,500 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יובהר, כי טענות התובע באשר לשאלה האם נהג באלימות כתוצאה מכך שנאלץ להיתגונן מפני מר מעברי, ואם לאו, היו צריכות להתברר במעמד השימוע, אשר לא היתקיים וזאת בשל מחדלו של התובע בלבד, כפי שיפורט בהמשך פרק זה. לאחר ארוע האלימות, ביום 15.3.20 העבירה הנתבעת לתובע מכתב "זימון לישיבת שימוע" בזו הלשון (ר' נספח ג' לכתב התביעה): "הנידון: זימון לישיבת שימוע
עוד יובהר, כי באת כוחו של התובע המייצגת אותו בהליך זה המונח לפתחנו ייצגה אותו אף בעת סיום העסקתו, כך שלא ברורות הטענות בדבר עריכת שימוע שלא כדין, שעה שבאת כוחו אישרה בזמן אמת כי סיום היחסים בין הצדדים מקובלים על התובע וש: "הכל בסדר" ו-"אין בעיה" ולא העלתה כל טענה כי התובע לא וויתר על זכות השימוע וכי יש לערוך שימוע נוסף.
אנו סבורים כי בנסיבות המקרה הנידון , לנתבעת הפררוגטיבה הניהולית לשקול את סיום העסקת התובע לאור הבעיות עליהן הצביעה במסגרת הזימון לשימוע , ביחס אליהן נידרש התובע להשמיע עמדתו אולם כאמור בחר שלא לעשות כן. יתר על כן, באשר לתפקודו של התובע בשורות הנתבעת, ניתן ללמוד על חוסר שביעות רצון הדרג הניהולי מעבודתו.
...
משעה שטענה זו לא הועלתה במועד בו היה על התובע להעלותה ואף לא נבחנה על ידי הנתבעת, לא מצאנו מקום להתייחס לטענה.
בנסיבות המתוארות לעיל, מצאנו כי אין לקבל את תביעת התובע בגין רכיב זה ובהתאם לכך, דינה להידחות.
סוף דבר דין התביעה להידחות במלואה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

) לאחר השימוע הראשון התלוננו עובדי הנתבעת על התובעת עצמה : מר נאדר מואדי, מר מוחמד אבו רמילה ומר גסן אבו אחמד התלוננו על התובעת במכתב שנשלח ביום 31.08.2018 לגב' מונה חיגאזי, מתאמת כוח אדם בנתבעת.
כעולה מחקירתה של התובעת, לא ביקשה בזמן אמת שעות נוספות, על אף שכך צריך לעשות מיד אחר ביצועם וכשביקשה אם ביקשה, סורבה: "ש. לגבי שעות נוספות לאחר אפריל 2016. נכון שאחרי אפריל 2016 את אף פעם לא ביקשת אישור לעבוד שעות נוספות.
...
תביעת התובעת לתוספת שכר שנתית נדחית.
לאחר ששקלנו מצאנו כי יש לחייב את התובעת בשכ"ט הנתבעת הגם שהיה הפרש זעום של פדיון חופשה לטובתה ביחס לכלל הרכיבים שנתבעו ונדחו לגופם או נזנחו מטעמי התובעת.
התובעת תשלם שכ"ט ב"כ הנתבעת בסך 27,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הוא נישאל על ידי גב' שרית יופה, ראש חטיבת לקוחות, שנכחה בשימוע: "איזה סימולציה ביקשה גב' ל'? תן דוגמא...". התובע השיב: "חלק מהמקרים ביקשה לגביה וחלק לא לגביה". התובע נישאל על ידי בא כוח הנתבעת שנכח בשימוע: "...קיבלת דרישה של אשה ונכנסת לתיק של גב' ל' ועשית סימולציה?". התובע לא הכחיש זאת אלא הסביר כך: "חלק מהפעולות לא ניתן כי זה חוסם, אם זה לא באמת מבוטח אמיתי". דהיינו, הוא ניכנס לבצע סימולציות לתיק של גב' ל' כדי לתת מענה לאשה, לקוחה של הנתבעת.
גב' ל' העידה כי התובע "הוא גם מחטט לי בתיק הרפואי וגם הוא לא טרח לבקש סליחה כי הוא לא חושב שהוא צריך לעשות את זה...ואחר כך הוא גם עוד גורר אותי פה ועוד אנשים נוספים...ומכניס אותי לסיטואציה הזאת ואני בלחץ אז אני מאוד מתנצלת." (עמ' 30 ש' 17 – 18, 20, 22 לתמליל).
...
מכל המפורט הגענו למסקנה כי פיטורי התובע נעשו כדין.
התובע לא חזר עליה בתצהירו וזנח אותה בסיכומיו ועל כן נדחית.
סוף דבר: התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו