מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחיקת ערעור עקב הליכי בוררות

בהליך ער"א (ער"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

משיבים 3, 5, 6 ו-7 הגישו בקשה למחיקת העירעור על הסף בשל איחור בהגשתו, וזו התקבלה על ידי הרשם ר' גולדשטיין ביום 13.12.2021.
נקבע כי המועד האחרון להגשת העירעור היה ביום 31.10.2021, ולפיכך העירעור הוגש באיחור של תשעה ימים.
בערעורו הלין המערער על כך שבית המשפט המחוזי לא היתייחס לטענות שהעלה נגד משיב 1, הבורר באותו הליך בוררות, וטען כי מטעמים של תקנת הציבור יש להורות על ביטול פסק הבוררות שניתן על ידו ביום 3.7.2016.
...
דין הערעור להידחות.
כאמור, הערעור נדחה[][].

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

האם יש לעכב את ההליך שבכותרת נוכח הליך בוררות שהתקיים בין הנתבע לבין ארגון הסגל האקדמי (להלן- האירגון) בעיניין תשלום פצויי פיטורים מוגדלים על פי סעיף 41 להסכם קבוצי מיום 1.2.2017 (להלן – ההסכם הקבוצי); ולאורו של הליך בוררות שעודנו מיתקיים בין האירגון לבין הנתבע בענין תשלום פדיון ימי מחלה בלתי מנוצלים על פי סעיף 73 לאותו הסכם? זו השאלה שעל בית הדין להכריע בה. עקרי ההליכים ביום 13.2.2018 הוגשה התביעה על ידי 12 מרצים, חברי סגל האקדמי, במסגרתה עתרו לסעדים הבאים: מתן צו הצהרתי לפיו במועד סיום העסקתם התובעים היו זכאים להשלמת פצויי פיטורים בהתאם לסעיף 41 להסכם הקבוצי; צו הצהרתי לפיו הנתבע הלין את פצויי הפיטורים וכי הם זכאים לפצויי הלנה; צו המורה לנתבע למסור לתובעים טפסי 161 מתוקנים וצו למתן חשבונות.
האחת, הדוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע; והשניה, במסגרת בקשת רשות ערעור, לפיה, נקבע, בין היתר, כי "המשיבים בתשובתם והמבקש בתגובתו יתייחסו לשאלה האם אין מקום לצרף להליך הן בבית דין זה והן בבית דין קמא את ארגון הסגל האקדמי במסלול האקדמי המכללה למינהל שהוא צד להסכם הקבוצי 2017". ביום 20.5.2019 ניתן פסק דין בס"ק ,28422-02-19 במסגרתו הורה בית הדין על מינוי כב' הנשיא (בדימוס) סטיב אלדר כבורר דן יחיד, אשר ידון בכל הקשור לשינוי הסדר הפיצויים לחברי הסגל האקדמי; וביום 27.5.2010 ניתן פסק דין בס"ק 53916-03-19, שלפיו מלוא הנושאים שהועלו במסגרת בקשת הצד והסכסוך יועברו אף הם לבוררות בפני כב' הנשיא (בדימוס) סטיב אדלר.
ביום 7.7.2019 היתקיים דיון בבקשת רשות ערעור, בפני כב' השופטת לאה גליקסמן, במהלכו הוצע לצדדים על ידי בית הדין כי "בשלב זה מוצע לצדדים, תוך שכל צד שומר על טענותיו ויהיה רשאי להגיש כל בקשה לבית הדין האיזורי, כי נוכח לוח הזמנים שנקבע לפסק הבורר ונוכח העובדה שדיון ההוכחות קבוע ליום 20.5.2020, המועד להגשת תצהירי המשיבים יהיה יום 2.2.2020 ולהגשת תצהירי המבקש יום 2.4.2020. לאור ההסכמה כאמור ושינוי הנסיבות מאז שהוגשה הבקשה לרשות העירעור, בקשת רשות העירעור תימחק תוך שכל צד שומר על כל טענותיו." הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין וניתנה תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.
...
ביום 10.2.2020 הגיש הנתבע הודעת עדכון ובקשה לעיכוב הליכים, היא הבקשה נשוא החלטתי זו. לוז טענות הצדדים לטענת הנתבע, מאחר שניתן פסק בורר בעניין תשלום בגין פיצויי פיטורים מוגדלים, הרי שעל הנתבע לערוך את התחשיבים הנדרשים לצורך תשלום פיצויי פיטורים המוגדלים לתובעים, ולשלמם בהתאם; ועם ביצוע התשלום על בית הדין להורות על דחיית התביעה ברכיב זה. בכל הקשור לתשלום פדיון ימי מחלה, הרי שנושא זה עדיין מצוי במחלוקת בין הצדדים להליך הבוררות ולפיכך יש להורות על עיכוב הליכים ברכיב זה. זאת משני טעמים עיקריים – מניעת הכבדה מיותרת על היריב והטרדה מיותרת של בית הדין; ומניעת תוצאה בלתי רצויה של פסיקות סותרות.
לטענת התובעים, יש לדחות את הבקשה לעיכוב הליכים.
דומה, כי אף התובעים בעצמם הכירו בחשיבותו של פסק הבורר ולא בכדי הגישו ביוזמתם את הבקשה ביום 5.2.2020 וביקשו לדעת את ההסכמות שהושגו בעניינם, אשר הובילה לבקשה לעיכוב הליכים שהוגשה ביום 10.2.2020 נשוא החלטתי זו. רביעית, עיון בסעיפים 89(א) -89(ה) להסכם הקיבוצי מעלה, כי מהותם ביחסים שבין הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים; וסעיף 89 (ו) להסכם הקיבוצי עניינו ביחסים שבין הנתבע לבין כל אחד מחברי הסגל וכי אין בהוראות הבוררות כדי למנוע מחבר סגל לפנות לכל ערכאה מוסמכת (בשינוים המחויבים ראה בר"ע 45153-12-19 חני אזולאי ואח' – המפעל להכשרת ילדי ישראל (מיסודה של רחל פריאר (מיום 17.2.2020)).
עם זאת, דומה כי הארגון אשר היה ער להליך זה, סבר כי הדרך הנכונה לפתור את העניין היא באמצעות הליך קיבוצי שנותב בסופו של דבר להכרעת הבורר.
סוף דבר אשר על כן, הבקשה לעיכוב הליכים מתקבלת, כדלקמן: לגבי רכיב פיצויי פיטורים המוגדלים – נוכח מועד סיום העסקתם של התובעים, כמו גם פסק הבורר בעניין מיום 23.1.2020 אשר נחתם טרם משבר נגיף הקורונה בישראל, ובשים לב לתגובת התובעים מיום 9.3.2020, הנתבע יפעל במהרה (ובכפוף להנחיות משרד הבריאות מעת לעת בהיבט הגעה למקום העבודה), על מנת שלתובעים ישולמו סכומי השלמת פיצויי הפיטורים המגיעים לפי פסק הבוררות, תוך שקודם לכן יפורטו התחשיבים המפרטים את אופן חישוב הסכומים, בשים לב לנתוניו של כל תובע ותובע.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 1.7.2016 ניתן על ידי בית המשפט באנגליה פסק דין בהליך העירעור על פסק הבוררות, במסגרתו נקבע כי מרבית הפסק סופי ואכיף, אולם סוגיית שיעור הריבית על הסכומים שנפסקו בו, והיא בלבד, תוחזר לבורר לדיון.
ביום 13.1.2019 הגיש המשיב בקשה למחיקת העירעור על הסף, בשל כך שבהתאם לסעיף 38 לחוק הבוררות, החלטה של בית משפט לפי החוק "ניתנת לערעור ברשות" ולא בזכות.
מעבר לכך, בית המשפט דחה את טענותיו של המבקש כי ההוראה שבצו בית המשפט לעינייני מישפחה (בוררות בעינייני מישפחה) התשנ"ו-1996, הקובעת כי "תובענות המוגשות לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, שנושאן עינייני מישפחה כמשמעותם בחוק, יידונו בבית המשפט לעינייני מישפחה" גוברת על הוראת סעיף 38 לחוק הבוררות ועל כן ערעור על החלטת בית המשפט לעינייני מישפחה היא בזכות.
...
מעבר לכך ולמעלה מן הצורך, מצא בית המשפט המחוזי כי גם לגופם של דברים לא היה מקום להתערבותו בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה.
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה ובנספחיה הגעתי למסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המשיב.
כאמור, הבקשה נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון ע"א 1985/19 - א' לפני: כבוד הרשם רון גולדשטיין המערערת: אורתם סהר הנדסה בע"מ נ ג ד המשיבות: 1. פרויקט אורנים בע"מ 2. אלקטרה נדל"ן בע"מ בקשת המשיבות למחיקת הודעת העירעור על הסף; תשובת המערערת; השלמת טיעון מטעם המערערת בנוגע לסיווג ההליך; השלמת טיעון מטעם המשיבות בנוגע לסיווג ההליך בשם המערערת: עו"ד ראובן בכר; עו"ד עודד רביבו; עו"ד מיכל תמר; עו"ד זוהר קורץ. בשם המשיבות: עו"ד גבריאל מויאל-מאור; עו"ד אלינור שטרק; עו"ד שקד ניסן-כהן ][]החלטה
המשיבות מוסיפות וטוענות, כאמור, כי יש למחוק את הודעת העירעור בשל כך שזו כוללת נימוקים עובדתיים ומשפטיים חדשים המהוים "הרחבת חזית". ואולם, בהתאם לסדרי העבודה הנוהגים בבית משפט זה, "מיקומה הגאומטרי" של טענה בדבר הרחבת חזית הוא לפני המותב אשר דן בעירעור.
קטגוריות אלה מסייעות להכריע האם מדובר בהחלטה שניתנה לפי חוק הבוררות, אם לאו, ואלו הן: (א) מקרים שבהם ההחלטה השיפוטית ניתנה אגב הליכי בוררות בין הצדדים המתקיימים בפועל: כאשר ההחלטה השיפוטית אשר בגינה הוגש ההליך הערעורי ניתנת אגב הליכי בוררות המתקיימים בפועל ונוגעת אליהם, נהוג ככלל לסווגה כהחלטה שניתנה לפי חוק הבוררות אשר עליה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לפי סעיף 38 לחוק הבוררות.
...
אשר על כן הבקשה לסילוק על הסף נדחית וההליך שבכותרת ימשיך להתברר כסדרו.
בנסיבות אלה אני מורה למערערת להגיש עד ליום 2.2.2020 הודעת ערעור מתוקנת שאינה כוללת את סעיפים 244-226 להודעת הערעור המקורית.
החלטתי זו תתויק בתיקי השופטים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בשלב זה נחתם בין הצדדים הסכם בוררות אשר נוסח על-ידי הבורר (להלן- הסכם הבוררות), בגדריו נקבע בסעיף 5.1, שמפאת חשיבותו, יובא כלשונו: "הצדדים מסכימים כי פסק הבוררות לא יהיה ניתן לערעור בפני בורר לפי סעיף 21א' לחוק הבוררות וממנים כבורר לצורך ערעור את רשם האגודות השיתופיות ו/או נציגו". ביום 20.6.2019, ניתן פסק הבורר הראשון, בתום הליך מורכב, במסגרתו נטענו טענות הצדדים, הוגשו ראיות ונשמעו עדים.
בשלב זה, ובתחילתו של הליך, שפירא הגיש בקשה למחיקת העירעור על הסף מחמת העדר סמכות ובטענה, בעיקרה, ובתמצית, כי פסק הבורר אינו ניתן לערעור על-פי לשונו של סעיף 5.1 להסכם הבוררות.
...
אשר על כן, הבקשה נדחית בהיעדר עילה בדין, לאחר שמצאתי כי לא נפל פגם בהחלטתו לבטל את פסק הבורר השני, על יסוד הנמקתו להיעדר זכות קנויה בהסכם הבוררות, לערעור, המצדיק מתן רשות ערעור.
לאור האמור, בנסיבות אלו, מטעמים של יעילות וסופיות הדיון, ללא שיהא בכך כדי לגרום עיוות דין, כשבית-משפט זה יושב "בגלגול רביעי" בסכסוך, לא שוכנעתי כי יש הצדקה ליתן למכורה הזדמנות נוספת לשטוח טענות אחרות, שכן דומה, כי ניתן למכורה יומה בבית-המשפט בגדרה של הבקשה לביטול פסק הבורר הראשון.
לאור כל האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה למתן רשות ערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו