מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מחיקת ערעור על החלטת בית המשפט

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

יישום הדברים שלעיל על ענייננו מוביל לכלל מסקנה כי רישמי בית משפט זה מוסמכים לידון בכל עניין הנוגע לסיווג ההליכים דנן, וזאת על מנת להכריע אם יש מקום למחוק את העירעור על החלטת בית המשפט המחוזי, או שעומדת למבקשת הזכות לערער עליה.
...
בשם המבקשת: עו"ד דן שפט ][]החלטה ][ לפניי בקשה לביטול החלטתי מיום 3.8.2021, בגדרה נקבע כי ההליכים שבכותרת יועברו ללשכת הרשמים לשם הכרעה בדבר סיווגם – אם כערעור בזכות ואם כבקשת רשות ערעור.
לאחר עיון בבקשה לביטול החלטתי מיום 3.8.2021, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, מבלי לבקש תשובה.
יישום הדברים שלעיל על ענייננו מוביל לכלל מסקנה כי רשמי בית משפט זה מוסמכים לדון בכל עניין הנוגע לסיווג ההליכים דנן, וזאת על מנת להכריע אם יש מקום למחוק את הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, או שעומדת למבקשת הזכות לערער עליה.
סוף דבר – הבקשה לביטול החלטתי מיום 3.8.2021 נדחית.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

][ לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לנוער (השופטת ד' מרשק מרום) (להלן: בית המשפט המחוזי) אשר ניתן ביום 29.3.2022 בענ"א 47438-03-22 בו נמחק עירעורו של המבקש על החלטת בית המשפט לעינייני מישפחה ראשון לציון בשבתו כבית משפט לנוער (השופטת ר' מקייס) (להלן: בית המשפט לעינייני מישפחה) אשר ניתנה ביום 16.2.2022 בתנ"ז 42183-01-22 (להלן: ההליך העקרי) ואשר בגדרה הוארך תוקפו של צו המורה על הוצאת בנו הקטין של המבקש למרכז חרום בהתאם להחלטת בית המשפט לעינייני מישפחה מיום 5.1.2022 בצב"נ 15109-12-21; וכן, בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר ניתן ביום 5.4.2022 בענ"א 36045-03-22 בו נדחה עירעורו של המבקש על שתי החלטות של בית המשפט לעינייני מישפחה בהליך העקרי אשר ניתנו ביום 14.2.2022 וביום 14.3.2022.
...
][ לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לנוער (השופטת ד' מרשק מרום) (להלן: בית המשפט המחוזי) אשר ניתן ביום 29.3.2022 בענ"א 47438-03-22 בו נמחק ערעורו של המבקש על החלטת בית המשפט לענייני משפחה ראשון לציון בשבתו כבית משפט לנוער (השופטת ר' מקייס) (להלן: בית המשפט לענייני משפחה) אשר ניתנה ביום 16.2.2022 בתנ"ז 42183-01-22 (להלן: ההליך העיקרי) ואשר בגדרה הוארך תוקפו של צו המורה על הוצאת בנו הקטין של המבקש למרכז חירום בהתאם להחלטת בית המשפט לענייני משפחה מיום 5.1.2022 בצב"נ 15109-12-21; וכן, בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר ניתן ביום 5.4.2022 בענ"א 36045-03-22 בו נדחה ערעורו של המבקש על שתי החלטות של בית המשפט לענייני משפחה בהליך העיקרי אשר ניתנו ביום 14.2.2022 וביום 14.3.2022.
לאחר עיון בכתובים, הגעתי למסקנה כי גם על פי אמת המידה הגמישה והמקלה הנוהגת בכגון דא, דין הבקשה להידחות.
כמו כן, אני סבור כי מתן רשות לערער על פסקי הדין של בית המשפט המחוזי איננו דרוש כדי למנוע עיוות דין.
אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה שלפניי מכוח סמכותי לפי תקנה 148א. מובהר בזאת, כי זכויות המבקש בכל הקשור להשגות על תוצאותיו הסופיות של ההליך העיקרי – שמורות לו. בנסיבות העניין, ובמידה רבה לפנים משורת הדין, לא אעשה צו להוצאות.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי מחק ערעור על החלטתו של בית משפט השלום כפר סבא מיום 24.10.2021 (ת"א 39541-07-21, השופט א' רגב).
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה וכן בתשובת המשיב הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי מחק ערעור על החלטתו של בית משפט השלום באשקלון מיום 11.10.2021 (ת"ט 65558-04-21, השופטת הבכירה ס' כהן).
...
על כן, הוסיף וקבע בית משפט השלום כי משעה שדין ההתנגדות להידחות, ממילא אין צורך לדון בשיקולים הרלוונטיים לעניין הארכת המועד.
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה וכן בהודעות מטעם המדינה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף מבלי להידרש לתשובה.
למעלה מן הצורך, וכפי שפירט בית משפט השלום, אציין כי טענותיה של המבקשת בכל הקשור לאיכות הטיפולים שקיבלה שמורות לה, ככל שתבחר לנקוט בהליך מתאים, ואינני נוקטת כל עמדה לעניין זה. סוף דבר: דין הבקשה להידחות.
אין מוצא ממסקנה זו, ולא כל שכן בשים לב לאמור לעיל בכל הנוגע למאמצים שנעשו כדי לוודא שהמבקשת תהיה מודעת לזכויותיה.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

] בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופטת ר' פרידמן-פלדמן) בעפמ"ק 47746-09-22 מיום 27.10.2022, בגדריו נמחק, לבקשת המבקש, עירעורו על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים (כבוד השופט ע' טאוסיג) בתו"ב 69836-03-16 מיום 07.09.2022.
...
בית המשפט לעניינים מקומיים נתן תוקף להסדר הטיעון ופסק כי המבקש "מצווה להתאים את הבניה המפורטת בכתב האישום ובתרשים המצורף לו לתכניות ולהיתרי הבניה החלים באזור, לרבות בדרך של הריסתה". בין השנים 2022-2018, ומשלא עלה בידו של המבקש להתאים את המבנה להיתרים ולתכניות כמצוות בית המשפט לעניינים מקומיים – הוגשו על-ידו מספר בקשות לעיכוב ביצוע צו ההריסה, ובית המשפט לעניינים מקומיים נעתר אליהן מעת לעת.
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת – מבלי להידרש לתגובת המשיבה.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו