מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחיקת סעיפים מכתב התביעה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (כב' השופט ד' חסדאי) בת"א 45320-07-19 מיום 4.5.2023, בה דחה בית המשפט את בקשתו של המבקש למחוק סעיפים מכתב התביעה שהגישו המשיבים 2-1; למחוק את נספח 13 לכתב התביעה; ולמחוק סעיפים מהודעת צד ג' שנשלחה למבקש על ידי המשיבים 6-5.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, אני סבורה כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים.
אני סבורה כי המקרה שלפניי אינו נופל בגדר המקרים שבהם קיימת הצדקה לחרוג מהכללים האמורים ולהתערב בהחלטה הדוחה את בקשת המחיקה.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אין בנסיבות המקרה דנן הצדקה למתן רשות ערעור ביחס להותרתו של נספח 13 והסעיפים המתייחסים אליו בתיק בית המשפט, וטענות המבקש ביחס לקבילות נספח 13 שמורות לו. משכך, בקשת רשות הערעור נדחית בזאת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

משום האמור, אין מקום למחיקת סעיפים מכתב התביעה, שעה שהנתבע 1 לא הפנה לסעיפים ספציפיים אותם הוא מבקש למחוק.
...
סיכומם של הדברים - אני מורה לצדדים למלא אחר הוראות תקנות 56 ו-57 לתקנות החדשות ולקיים את גילוי המסמכים והמענה על שאלון בתצהיר ערוך כדין, וזאת תוך 14 יום מהיום.
עוד יצוין, כי לצד האמור, עומדת ההלכה הפסוקה ולפיה אף בהנחה שפעולת החוקר הינה בניגוד להוראות חוק החוקרים הפרטיים, בעת השגת ממצאי החקירה, אין הדבר כשלעצמו מוביל אוטומטית למסקנה כי פירות החקירה פסולים מלשמש כראיה במשפט.
משכך, אני מורה לתובעת למלא אחר הוראות תקנות 56 ו-57 לתקנות החדשות ולקיים את גילוי המסמכים והמענה על שאלון בתצהיר ערוך כדין, וזאת תוך 14 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 14.7.2020 הוסכם בין הצדדים על מחיקת סעיפים מכתב התביעה ועדכון סכום התביעה לסך של 7,055,532 ₪.
...
ברע"א 8518/21 מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל נ' ג'וסלין אבישר (27.02.2022) נקבעו בהקשר זה הדברים הבאים: "על אף הגישה הליברלית בהתרת תיקון כתבי טענות כאמור, בבואו של בית המשפט לבחון בקשה לתיקון כתב טענות עליו לאזן בין מספר שיקולים, בהם: האינטרס של מבקש התיקון והתרומה הפוטנציאלית של התיקון לבירור הפלוגתות, אל מול אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך; השלב שבו מצוי ההליך; תום הלב של מבקש התיקון; שיהוי אפשרי מצדו בהגשת הבקשה; אינטרס הציבור ביעילות הליכים ואי-הקצאת זמן שיפוטי יקר שלא לצורך; ההשפעה של התיקון על משך הדיון וניהולו". יישום מבחן קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן והשיקולים הנבחנים במסגרתו על ענייננו, מובילים למסקנה כי דינה של הבקשה להידחות.
התובעת בחרה לא לעשות כן. בהעדר תשתית עובדתית מצד התובעת, אני מקבלת את טענת הנתבעת שלפיה הצורך בתיקון התעורר רק בעקבות חילופי דברים שהיו בין הצדדים במסגרת הליכי המו"מ לסיום התיק בפשרה.
בהביאי בחשבון את התנהלות התובעת בהגשת בקשה זו, השלב הדיוני שבו הוגשה הבקשה ויתר נסיבות ההליך כפי שפורטו לעיל, הכף נוטה אל עבר דחיית הבקשה, וכך אני מורה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע לפרק הזמן שחלף בין מועד ויתור התובע על הבקשה לדחיית מועד העיון למועד מחיקת הסעיפים מכתב התביעה ועדכון חזית המחלוקת בעקבותיה, טוען התובע כי לא היה מקום להעברת המסמכים כל עוד הבקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה הייתה תלויה ועומדת; כי הנתבעים עצמם נימנעו מפניה לתובע בבקשה לקבל לעיונם את העתק ההקלטות ועשו זאת רק בחלוף פרק זמן ניכר של למעלה מ-6 חודשים לאחר הודעתו מיום 19.2.2023; וכי בנסיבות בהן השתנתה חזית המחלוקת באופן סופי בעקבות החלטות המחיקה, ממילא גם ההקלטות איבדו את הרלוואנטיות שלהן להליך כאמור לעיל, והתובע זכאי במידת הצורך להציג תצהיר גילוי מסמכים מעודכן מטעמו.
...
לאחר שעיינתי בתמלילי השיחות מושא הבקשה אני סבורה כי הרלוונטיות שלהן אינה מוגבלת לטענות שנמחקו מכתב ההגנה שעניינן הונאה, הצגת מצגים כוזבים וסחיטה והם רלוונטיים, בה במידה, לבירור הטענות לכישלון תמורה, שכאמור לא נמחקו מכתב ההגנה ובהיבט הרחב יותר, עשויים הם לשפוך אור על מערכת היחסים שבין הצדדים ועל המחלוקות שביניהם, לרבות בכל הנוגע למועד היווצרותן.
משכך, ובהתאם לכלל הגילוי המרבי, אני סבורה כי יש להורות על גילויים.
הבקשה מתקבלת אפוא.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב – יפו (כב' השופטת אפרת בוסני) מיום 19.11.2023 בת"א 33249-11-22 ולפיה התקבלה בחלקה בקשת הנתבעים – המשיבים למחיקת סעיפים מכתב תביעה מתוקן.
...
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת רשות ערעור להידחות מהנימוקים כדלקמן: א) השגות על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו ככלל במסגרת ערעור על פסק דין ולא בשלב הביניים אלא אם כן כתוצאה מהחלטת הביניים ינוהל ההליך באופן שגוי או אם קיימת הצדקה לביקורת מידית של ערכאת הערעור, כפי שנקבע בסעיף 52 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד – 1984.
ב) בית משפט קמא נעתר לבקשת המבקשים והתיר תיקון כתב תביעה.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו