מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחיקת בקשה לייצוגית בשל בקשות דומות

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לצרכי הבקשה הובהר כי: "התקופה הקובעת" – תקופה שתחילתה 7 שנים קודם ליום הגשתה של תובענה זו וסופה ביום אישורה של התובענה כייצוגית.
יצוין שבהפרש של שלושה ימים הוגשו שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת כלל בגין עילות דומות – הבקשה שלפנינו ובקשה נוספת שהוגשה שלושה ימים מאוחר יותר (ת"צ 14259-11-19).
בהחלטה מיום 29.6.20 נקבע כי בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות) הבקשה המאוחרת תימחק, ותמשיך להתנהל רק הבקשה שלפנינו.
...
המשיבה טענה בתגובתה כי דין בקשת האישור להידחות, מאחר שהטענות ביחס לאותם הרכיבים בפוליסה כבר הועלו על ידי באי כוח המבקש בהליכים ייצוגים קודמים שנוהלו נגדה.
אשר לקיומו של נזק אנו סבורים כי ניתן לקבוע לצורך הדיון בשלב זה כי נגרם לכאורה למבקש נזק (סעיף 4(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות), בעוד שטבעו והיקפו ייקבע כשתגיע העת לשמוע את התביעה לגופה.
לסיכום הבקשה לאישור תובענה ייצוגית לעניין טענת המבקש לגביית דמי ניהול מהחיסכון המצטבר בניגוד לדין או בניגוד להוראות הפוליסה – נדחית.
הטענה החלופית לעניין גביית דמי ניהול מהחיסכון המצטבר בשיעור גבוה מהמותר על פי הדין נדחית אף היא.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גם פלאפון טוענת כי יש למחוק את בקשת גרביץ בשל קיום הליך דומה קודם, קרי בקשת הס, אשר מעורר את אותן שאלות של עובדה או משפט העולות מבקשת גרביץ.
הכרעה סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות, מקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב ביחס לאופן בו הוא רשאי לפעול כאשר מוגשות מספר בקשות אישור, אשר מעוררות שאלות משפטיות ועובדתיות דומות או זהות.
...
] לאחר עיון בטענות הצדדים מצאתי כי יש לקבל את בקשת פלאפון ובקשת הס, באשר בקשת גרביץ המאוחרת "נבלעת" בבקשת הס המוקדמת יותר.
בקשת הס רחבה יותר וכוללת את הקבוצות בבקשת גרביץ המתייחסת בקבוצה הראשונה רק למי שהזמין מהמשיבה חבילת תקשורת לחו"ל. לאור כל האמור לעיל נמצא כי יש להורות על מחיקת בקשת גרביץ אשר "נבלעת" בתוך בקשת הס. גרביץ ישא בהוצאות ושכ"ט ב"כ פלאפון בסך כולל של 7500 ₪.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

ביום 6.7.21 הגיש המבקש "בקשה מטעם המבקש בלבד להסתלקות מהבקשה נגד המשיבה ובקשה למחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית", תוך שהוא מציין כי לאחר הגשת בקשת האישור פירסמה המשיבה את אמצעי הנגישות, ובמובן זה בקשת האישור הגשימה את יעדה.
בבר"מ 6124/20 מועצה אזורית אור עקיבא נ' חטיב (22.1.2023), נקבע כי תובענות ייצוגיות בגין הפרת חובת ההנגשה או חובה אחרת שנגזרת ממנה מכוח חוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המוגשות נגד רשות מקומית, נתונות לסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים; והובהר כי משקולי יעילות וחסכון בזמן שפוטי, קביעה זו תחול רק על בקשות אישור שיוגשו לאחר מתן פסק דין זה. בעקבות פסק הדין האמור, הודיעה ב"כ המשיבה כי לבית משפט זה, ביושבו כערכאה אזרחית, אין סמכות עניינית לידון בתובענה ואף לא להכריע בפסיקת הגמול ושכר הטירחה.
ב"כ המשיבה הוסיפה כי היא ערה להנחיית בית המשפט העליון, בפיסקה 23, כי "מטעמי יעילות וחיסכון בזמן שפוטי ככל שקיימות בקשות אישור דומות התלויות ועומדות, אציע כי עמדתי תחול רק ביחס להליכים שיוגשו מעתה והלאה"; אך לשיטתה של ב"כ המשיבה, "הוראה זו חלה ביחס לבקשות לאישור תביעות ייצוגיות נוספות אשר עניינם הנגשת גני המשחקים וזאת לאור עשרות התובענות אשר הוגשו על ידי המבקש באותה סוגיה (מר מוהנד חטיב) ואין היא חלה על כלל התובענות הייצוגיות אשר הוגשו כנגד כלל הרשויות הציבוריות על ידי מבקשים אחרים ו/או בשאלות אחרות הנובעות מחוק ההנגשה". לעומת זאת, ב"כ המבקש הודיע כי בבר"מ 6124/20 נקבע בפירוש כי הליכים שהחלו כבר ימשיכו להתנהל באותה הערכאה; כי הגיעה העת לסיים את ההליך; וכי מצופה מהמשיבה לכבד את ההסכמות בדבר גמול ושכ"ט, אך סייג וציין כי מדובר בהמלצה בלבד וההחלטה האם לאשרה היא לבית המשפט.
...
על כן דין התובענה, כמו גם בקשת ההסתלקות המתוגמלת, להידחות מחמת חוסר סמכות עניינית.
אשר על כן סבורני כי אין עוד תועלת ממשית בהמשך ההליך, וכי יש לקבל את בקשת ההסתלקות.
אשר על כן, אני מאשר את הסתלקות המבקש מבקשת האישור כלפי המשיבה, ומורה על מחיקת בקשת האישור כלפי המשיבה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שקולי תשומה- לא הושקעה טירחה מיוחדת בהכנתה וניהולה של הבקשה, בפרט לנוכח בקשות דומות שהגישו באי כוח הצדדים על רקע מסכת עובדתית דומה ועל בסיס אותה העילה כנגד רשויות אחרות בעיניין ת"צ 17562-11-11 פרחי נ' עריית תל אביב ות"צ 14325-01-22 פסטרנק נ' מדינת ישראל.
אישור בקשת ההסתלקות מצאתי כי בנסיבות העניין כמפורט לעיל, יש לקבל את בקשת ההסתלקות, לפיכך הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נמחקת, ותביעתם האישית של המבקשים כנגד המשיבה נדחית.
...
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ונתתי דעתי לשיקולים השונים ולנסיבות הקונקרטיות המאפיינות את בקשת האישור ובקשת ההסתלקות בשים לב לתועלת שהושגה לחברי הקבוצה המסתכמת בגביית יתר של 6,486 ₪ בלבד; בשים לב לכך כי אף בעקבות הגשת הבקשה צפויים להימנע במהלך השנתיים הבאות שני מקרים דומים בלבד; מכיוון שמצאתי כי השקעת הזמן והמשאבים שהושקעו בבקשה ובתובענה אינם כלל ברף הגבוה של השקעת המשאבים בהגשת תובענות ייצוגיות; בשים לב לכך שהמבקשים לא פנו בפנייה מוקדמת למשיבה, אשר הייתה עשויה לייתר את ניהול ההליך כליל; מצאתי לנכון לפסוק למבקשים גמול בסך 100 ₪ לכל מבקש, ושכר טרחה לבא כוח המבקשים בסך 1,000 ₪.
התוצאה לאור כל האמור לעיל, בקשת ההסתלקות מתקבלת ותביעתם האישית של המבקשים נדחית.
המשיבה תשלם למבקשים גמול בסך 100 ₪ לכל מבקש, שכר טרחה לבא-כוח המבקשים בסך 1,000 ₪; ותשפה את המבקשים על סכום האגרה ששילמו במועד הגשת הבקשה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

נוכח כל המפורט לעיל, התבקש בית המשפט לאשר את הסתלקות המבקש מן הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, לאשר את הגמול למבקש ואת שכר הטירחה לבא כוחו, וכן לדחות את התביעה האישית ועל מחיקת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית.
אלא שבהחלטות שבהן נדונו בקשות דומות נקבע שתקנה 11(ב) אינה שוללת את שיקול דעתו של בית המשפט להורות על אישור בקשה להסתלקות מבקשה לאישור התביעה כייצוגית, וזאת מבלי להורות על פירסום הודעה בדבר הגשת הבקשה להסתלקות, ולפטור את הצדדים משליחת הודעה לגורמים המנויים בתקנה (ראו בעיניין זה את האמור בע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (פורסם במאגרים משפטיים 13.05.2013)).
...
בנסיבות אלה, מקובלת עלי טענת הצדדים, שאין מקום לבצע פעולות כלשהן לשם איתור מבקש חילופי ו/או בא כוח מייצג חלופי.
סוף דבר אני נותן בזאת תוקף של פסק דין לבקשת ההסתלקות המוסכמת, על כל סעיפיה וחלקיה.
בהתאם, התחייבויות הצדדים, כפי שפורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד מפסק דין זה. אני מורה על דחיית התביעה האישית של המבקש, ועל מחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו