מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחיקה על תשובות מתחמקות לשאלונים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כפי שצוין בהחלטתי מיום 21.6.20 לא ניתן למחוק תובענה בטרם ניתנו צוים על ידי בית המשפט בענין דרישת הגילוי, על פי הסמכויות הנתונות לו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
בנוסף, התובע מציין כי בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעת היא נימנעה מלגלות את המסמכים שיש בידה, היתנגדה באופן גורף להצגת כל המסמכים הספציפיים שנתבקשה לגלות ובתצהיר מענה על השאלון נתנה תשובות מיתחמקות וחלקיות בלבד.
...
התובע ענה חלקית על השאלה רק בהתייחס להלוואה דנן, ואני מורה לו להשיב כנדרש בהתייחס להלוואות שניתנו ליעקב ושרה רובינשטיין בתקופה של חמש שנים לפני מועד ההלוואה דנן.
אני מורה לתובע להשיב לשאלות אלה, ככל שהוא יודע את התשובות להן.
בהתייחס לשאלות 14,15,16 אני סבורה כי התובע השיב כנדרש, ושאלות נוספות בענין זה ניתן יהיה להעלות בחקירה נגדית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בהיבט זה מהוות הראיות מעין "ראיות הזמה" כנגד טענות ההגנה ובהתאם כבר בהחלטתי מיום 20.10.20 הבעתי בפני ב"כ הנתבעים עמדה משפטית לכאורית שלפיה משה יהיה רשאי לטעון בסיכומים כי בהיעדר הסבר נגדי מתקבל על הדעת של איל להעברות הכספים, המסקנה המסתברת היא כי אותן העברות מהוות חלק מההלוואה המצוינת במסמך האישור, ולאחר שהבעתי עמדה זו, חזר בו ב"כ הנתבעים מבקשתו להורות על מחיקת כל הסעיפים בתצהירו של משה והוצאת כל הראיות המצביעות על העברות הכספים שבוצעו מהחשבון בשוויץ.
בשלב זה עומת משה עם תשובה שניתנה על ידו בתצהיר שתשובות לשאלון (נספח 4 בת/3) ששם טען משה כי פנה להערכתו כבר בשנת 2005 לאיל בדרישה להחזר ההלוואה לאחר שהתברר לו שהוא לא נרשם כבעל זכויות בנכס בהארלם ומשה העלה הסבר שונה כי פנה ככל הנראה לאיל מאחר ואיל משך יותר מידי כספים שלא הלכו לנכס בהארלם (עמ' 28 לפר' ש' 16-17 ), תשובה שלאור מכלול הנסיבות אינה הגיונית ואינה מתיישבת עם יתר חלקי גרסתו.
בשונה ממשה, איל איננו סובל ממגבלות גיל כלשהן ולא ניתן היה להצביע על קשיים אובייקטיבים של איל במתן עדותו ובכל זאת איל התקשה מאד במתן הסברים לעיקרי גירסתו, ומספר רב של פעמים ניתנו על ידו תשובות מיתחמקות שהותירו אצלי רושם שלילי באשר למהימנותו.
...
סיכום לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את תביעת משה כנגד החברה ובהתאם אני מחייבה לשלם למשה את הסך של 2 מליון דולר כערכו בשקלים, נכון למועד הגשת התביעה (סך של 7,660,000 ש"ח נכון ליום 3.8.2016) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן אני מחייב את החברה לשלם למשה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום (כולל מע"מ) של 250,000 ₪.
אני דוחה את תביעת משה כנגד איל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

תגובת התובעים לבקשה למחיקת התביעה מתגובת התובעים לבקשה עולה כי במסגרת גילוי מסמכים ספציפיים מיום 25/12/22 נשלחו על ידם לנתבעים המסמכים הספציפיים הבאים: אישור העברה בנקאית ע"ס 400,000 ₪ מיום 14/11/12; אישור העברה בנקאית ע"ס 100,000 ₪ מיום 15/11/12; חשבונית מס' 0505; קבלה מס' 0379; מאזן התובעת לשנים 2012-2013; מאזן התובעת לשנים 2013- 2014; מכתב הסבר מרואה החשבון.
ביחס לנתבעת 4 להשיב לשאלה 3 בשאלון (השיבה תשובה מיתחמקת).
...
מתן מענה מפורט לשאלה 5 על תתי סעיפיה- לא הובהרה הרלוונטיות של החזקת מניות ע"י נתבעת 4 בחברות אחרות שאינן קשורות להליך דנן, לצורך הכרעה בסוגיות שבמחלוקת, ולפיכך דרישה זו נדחית.
בנסיבות, אין מקום לקיים את קדם המשפט הקבוע בתיק ליום 6.3.23 ואני מורה על דחייתו ליום 21.6.2023 שעה 11:00.
המזכירות מתבקשת להמציא את העתק החלטתי לצדדים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

לטענתה, פאוור פון המציאה אמנם תצהיר גילוי מסמכים ותשובות לשאלון שהומצא לה, אך היא לא מסרה לה מסמכים לעיון, בהתאם לדרישה שנשלחה לה, וכן לא השיבה באופן מלא לשאלון שהומצא לה, או שהשיבה תשובות מיתחמקות.
ביום 23.11.11 ניתן על ידי פסק דין (חלקי), המורה על מחיקת ההודעה לצד שלישי, לאור העידר מתן תגובה לבקשה ובהסתמך על נימוקי הבקשה.
כיוון שפסק הדין ניתן בעקבות אי הגשת תגובת פאוור פון לבקשת יורם לימודים למחיקת ההודעה לצד שלישי, משום שפאוור פון לא מילאה אחר הצוו לגילוי מסמכים, עיון במסמכים ותשובות לשאלונים, הרי שהשאלה שיש לבחון בהקשר לסכויי ההצלחה, הנה: אם פאוור פון היתה מגישה את תגובתה, האם בית המשפט היה נענה לבקשה (למחיקת ההודעה), אם לאו.
...
כיוון שכך, מסקנתי היא, שאילו תגובת פאוור פון היתה מוגשת כנדרש, לא הייתי נעתר לבקשת יורם לימודים למחיקת ההודעה לצד שלישי.
לפיכך אני סבור, שיחד עם ביטול פסק הדין, וכתנאי לו, יש להורות על תשלום הוצאות.
בהקשר זה אני סבור, שגם בר מאסטר זכאית לתשלום הוצאות, עקב עיכוב הדיון, כולל ביטול מועד ההוכחות שכבר נקבע, בעטיה של פאוור פון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2009 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ראשיתם של דברים, בבקשה למחיקת כתב תשובה שהוגשה מטעם הנתבע (4993/08), אשר נדחתה בהחלטתי מיום 6/5/08, תוך מתן אפשרות להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה, שלאחר מכן הוגשה והתקבלה (בש"א 13691/08).
מכאן, כי אין הצדקה לקבוע שלא מתגבשת עילת תביעה מכוח הסעיפים האמורים, וממילא אין גם הצדקה להורות על מחיקתם.
בנוסף, טוען התובע, כי גם הגורמים אצל הנתבע שהשיבו על השאלונים, התחמקו ממתן תשובות לחלק מהשאלות בטענת חוסר רלוואנטיות.
...
בכפוף לכך, נדחית בש"א 10467/08.
התובע מציין, כי היקף הפרטים הנוספים שהתבקשו הוא נרחב יותר מהיקפה של חקירה נגדית, ולכן יש לדחות את הבקשה לפרטים נוספים.
לאור טענת התובע (ולמרות שלא ברור מהו היקף המענה שניתן לדרישת הפרטים הנוספים), איני רואה לנכון ליתן הוראה אופרטיבית נוספת, והבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו