מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחזיק מבקש ביטול צו עיקול

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון תקנה 367(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 קובעת, כי המשיב או המחזיק רשאים להגיש בקשה לביטול צו העיקול בתוך 30 יום ממועד המצאתו.
...
לסיכום: לאור כל האמור, הוכחו רכיבי הבקשה לעיקול זמני.
ברם- לאור כל האמור, העיקול על הערבות הבנקאית יבוטל.
על כן, החלטתי הינה כדלקמן: העיקול הזמני על הערבות הבנקאית מבוטל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

היא הודתה, כי משפחתו של מוטי המשיכה ונטלה הלוואות בסכומים גבוהים גם מחברה זו. לדבריה, בשנת 2019, מוטי ושרגא פנו לקחת הלוואה מהמשיב/חברת ש.פ (כך צוינו הדברים בבקשה לביטול צו העיקול, סעיף 14) בסך של 1.5 מיליון ₪, כשלטענת המשיב, מישפחת קרוייזר הייתה חייבת לו/לחברת ש.פ (שוב, כך הוא במקור) באותה עת 3 מיליון ₪.
להשלמת התמונה יצוין, כי גם המחזיקים עתרו לביטול העיקול, כשהם מצביעים על כך שניתן פסק דין לפיו הדירות מושא העיקול צריכות להמכר על ידם, ואין למבקשת כל זכות בדירות.
...
לדבריו, הוא לא שקט על שמריו בעניין החוב, והיה בקשר רציף עם מוטי, אך משעה שהוא היה ער לקשיים הכלכליים של מוטי ושל החברות שבשליטתו, הוא נעתר לבקשת מוטי להמתין עם החזר ההלוואות, תוך הבטחה כי כאשר המבקשת תתגבר על קשייה, הוא יקבל את המגיע לו. מנגד, המבקשת טענה, כי התביעה שבעטיה הוטל העיקול היא תביעה נעדרת ראיות ואינה אלא התעמרות העולה כדי נגישה.
דיון והכרעה דין הבקשה לביטול צו העיקול הזמני, להידחות.
סופו של יום אפוא, דין הבקשה לביטול העיקול להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מחזיקה 30 – רם צחור, הצטרפה לבקשה לביטול העיקול וצו המניעה.
...
דיון והכרעה דין הבקשה לביטול צו העיקול הזמני וצו המניעה הזמני להידחות.
כבר עתה יצוין, כי לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בעניין זה, באתי לידי מסקנה כי אין לקבוע בשלב זה כי מדובר ב"ניפוח סכומי" או טעות חישובית ברורה מאליה, ויש לקבוע כי קיימת עילת תביעה שיש לדון בה, גם באשר לעניין זה, אשר מקומה יהא בהליך העיקרי.
לאחר עיון בטענות הצדדים, ובשים לב לעובדה כי הטענה בדבר פרשנות ההסכם נכבשה ולא הושמעה עד לשלב זה – דבר אשר יש בו גם כדי ללמד על מהימנותה, כמו גם העדר תצהיר מצד המשיב בנושא מחד, ובשים לב לנוסח ההסכם אשר עיון ראשוני בו מלמד כי יש בסיס לטענות המשיבים בעניין זה מאידך, באתי לידי מסקנה כי אין מקום לשנות את גובה העיקול בשלב זה. גם השאלה בדבר פרשנות ההסכם לעניין ההצמדה והשאלה אם מדובר בריבית שנתית או לכלל העסקה, תוכרע בהליך העיקרי בבוא היום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

כאשר הסעד הזמני הוא צו עיקול זמני, קובעת תקנה 103(א) לתקנות, כי "בתביעה לסכום כסף רשאי בית המשפט להטיל עיקול זמני על נכסים של המשיב שברשותו או ברשות המבקש או ברשות מחזיק, ובתביעה לדבר שבעין רשאי בית המשפט לצוות על עיקול הנכס הנתבע, והכול אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי-מתן הצוו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין". התקנות החדשות החמירו את הדרישות למתן צו עיקול זמני, ואין די בביסוס הכבדה כלשהיא, אלא יש צורך שאי מתן הצוו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.
לכן, טוען המבקש כי לא יוכל לקבל משכנתא שעה שעל חשבונו רובץ עיקול בגובה של 875,000 ש"ח. לאחר שהובאו בפניי תשובות רוב המחזיקים לעיקול, נחה דעתי שלמשיבים לא ייגרם כל נזק מביטול העיקולים, שכן ממילא אלה לא תפסו דבר, כפי שיפורט להלן.
...
מקובלת עליי טענת המבקש בסיכומיו, לפיה ברכישת המגרש יש משום יצירת רכוש חדש על שמו, וגם בכך יש כדי להחליש את החשש שלא ניתן יהיה לבצע את פסק הדין, אם וככל שיינתן.
לאור כל האמור לעיל אני קובעת, כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקש ולא שוכנעתי שקיים חשש ממשי שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.
לפיכך, אני מורה על ביטול העיקולים שהוטלו על זכויות המבקש אצל המחזיקים השונים.

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

למעלה מן הצורך יוער, כי החלטת הרשמת מיום 21.1.2022 ניתנה בטרם הגשת חו"ד המומחה והשמאי; והחלטת הרשמת מיום 18.7.2023 שדחתה את הבקשה לביטול העיקולים נומקה בכך ש"משעה שנטען כי ביטול צו העיקול נידרש לצורך מכירת אחת הדירות ולשם כסוי החובות, לא ברור מדוע התבקש ביטול צו העיקול על זכויות המשיבה בשלושת נכסי המקרקעין" (סעיף 9 להחלטה).
לשיטת המשיבה אף כיום, לאחר הגשות חוות הדעת וחקירת המומחה, טרם הונחה מלוא התשתית הראייתית והעובדתית ביחס להקף הזכויות והרכוש שמחזיק המבקש, וכי ישנה עוד כברת דרך לעשות עד תום ההליך.
...
משכך אני מורה כדלקמן: ניתן בזאת צו לפירוק שיתוף בדירת המגורים המשותפת, הנמצאת ברחוב YYY, דירה מספר 22 או 23 בתל אביב (להלן: "הדירה"), וזאת בדרך של מכירה בשוק החופשי לכל המרבה במחיר.
תואיל המזכירות להמציא החלטתי לצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו