מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מחדלים ואחריות הכונס להפרת חוזה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כפי שאפרט לעיל בהרחבה, אני סבור כי למעשה מתייתר הצורך לידון ולהכריע בטענות אלו, היות וממילא, עו"ד אפיק הפר את חיוביו לפי ההסכם ואת חובותיו כנאמן, בכך שפעל לשיחרור כספי העסקה, מבלי שנתמלאו כל התנאים שנקבעו לכך בהסכם, שהוא היה אחראי לניסוחו.
בהתאם להסכם ההלוואה מול וינטון, היוה צו הכנוס הפרה של ההסכם, המעמיד את ההלוואה לפרעון מיידי, בהתאם לתנאי ההלוואה.
עו"ד אפיק הפר את חובת הזהירות המושגית והקונקרטית החלה עליו כלפי וינטון לפי הדין, בכך שלא פעל בהתאם לזהירות המצופה ממנו כנאמן לבצוע הסכם ההלוואה, או בהיותו עו"ד המייצג צד בעיסקה שנותן ידו במעשה או מחדל, להפרה של הצהרותיו וחיוביו של אותו צד כלפי הצד שכנגד.
...
תביעת וינטון נגד נפתלי שני – נדחית.
תביעת וינטון נגד נושאי משרה נוספים באמבלייז – נדחית.
תביעת וינטון נגד עו"ד גיצלטר והשותפות – נדחית.

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת המבקש, הפר בית המכירות את ההסכם עם כונס הנכסים ואולי אף גרם לביטולו ולכן לשיטתו של המבקש לא זכאי בית המכירות לשום עמלה ועליו להעביר למבקש את מלוא עמלות הרוכשים בשיעור של 25% וכן את עמלת המוכר בשיעור של 5% ולחילופין להעביר את עמלת המוכר ואת עודף עמלת הרוכשים שנגבתה.
אם לא די בכך מוסיף המבקש וטוען כי כונס הנכסים אחראי למחדלי בית המכירות ולכן צירפו בתור משיב לבר"ע ולא הסכים למחוק אותו גם לאחר מכן בדיון.
לא נטען כי כונס הנכסים התרשל בבחירת בית המכירות שהרי גם המבקש לא היתנגד למינוי ורשם ההוצל"פ אישר את ההסכם ותנאי המכירה ולכן תהיה התוצאה כלפי בית המכירות שתהיה אין להטיל אחריות אישית על כונס הנכסים.
...
עמדתו של המבקש, גרסתו וטענותיו של המבקש לעניין קבלת העמלות נדחית בזאת ומצאתי את החלטתו של הרשם הנכבד נכונה, ראויה וצודקת.
אני דוחה את טיעונו המאולץ של המבקש שכן בית המכירות פעל לתיקון המעוות והתחייב להשיב לרוכשים את עודף העמלות, עוד טרם ההליך שנקט המבקש, מיד כשהעמידו כונס הנכסים על טעותו.
המבקש ישלם למשיבים ביחד את הוצאות הערעור בסך של 6,000 ₪.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 51074-10-14 טוך נ' כונס נכסים רישמי מחוז חיפה והצפון ואח' תיק חצוני: מספר תיק חצוני בפני כבוד השופט שמואל מנדלבום בעיניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקודה" בעיניין: אשר טוך, ת"ז 051968683 להלן: "החייב" בעיניין: הכונס הרישמי מחוז חיפה להלן: "הכונ"ר" ובעניין: ובעניין: עו"ד דינה גן עדן סרבי להלן: "הנאמנת" יוסף ביטאר להלן:" הקונה" החלטה
לטענת הקונה ההסכם הופר בהפרה מהותית עלידי החייב ואישתו, בין היתר בכך שמסירת החזקה בדירה שנקבעה ליום 31.1.18 ,טרם התבצעה, והקונה טען כי העיכוב האמור גרם לו נזק בכך שיתרת התמורה נותרה בחשבון העו"ש שלו מבלי שהוא יכל להפיק ממנה רווח כלשהוא, ובנסיבות אלו דרש הקונה לחייב את החייב ואישתו בפצוי מוסכם החל מיום 31.1.18 בסכום כולל של 82,500 ₪, עפ"י חישוב של דמי שכירות בסך 5,500 ₪ לחודש .
זאת ועוד, העכוב המשמעותי בהשלמת רישום הזכויות נגרם ללא קשר לחייב ואישתו אלא כתוצאה מהיעדר דיווח למיסוי מקרקעין על העסקה שבה העביר המנוח את הזכויות בדירה לבנו אורי דרורי, ולא ניתן לייחס לחייב ואישתו אחריות למחדל זה או חוסר שתוף פעולה.
...
בנסיבות אלו, אני סבור כי יש להפחית חודש אחד מתקופת הפיצוי שקבעתי לעיל ובהתאם,פיצוי בגין 2 חודשי שכירות, בשיעור מתון של 4,500 שח מהווה פיצוי הולם של החייב ואשתו לקונה בנסיבות, ולא מצאתי להוסיף פיצוי נוסף בגין ה"ונדליזם" הנטען ע"י הקונה זאת בשים לב לכך שאין מדובר בדירה חדשה ולא הומצאה ע"י הקונה חוות דעת אשר תתמוך בטענתו לפיה מדובר בנזקים חריגים שאינם בגדר בלאי סביר .
לפיכך אני מורה לנאמנת להעביר לקונה סך של 9,000 ₪ מתוך הסך של 50,000 ₪ המוחזק בידה וסך של 41,000 ₪ יועבר לידי החייב.
כמו כן ולאחר שעיינתי בהודעת נציגות הבית המשותף בבנין בו מצוייה הדירה אני מתיר לנאמנת להעביר לנושה זה סך נוסף של 1,266 ₪, שנצברו כהפרשי ריבית בתיק ההוצל"פ שנוהל כנגד החייב ואשתו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

רקע עניינה של תובענה זו, כעולה מכתב התביעה, הוא בטענותיו של התובע למעשים ו/או מחדלים רשלניים של הנתבע, עורך דין במקצועו.
בנוסף, המשיב ידע כבר בשנת 2012 כי הנכס אותו רכש משופע בחריגות בניה וכי הוא נמצא תחת אחריותו של כונס נכסים, אולם, המשיב בחר במודע להמשיך להשתמש ולהשכיר את הנכס, להתעשר מעבירות הבניה שבוצעו, ורק עתה, ערב היתיישנות התביעה ובשיהוי ניכר, לאחר שכבר ויתר על טענותיו כנגד המעוולת העיקרית- המוכרת, תובע הוא בחוסר תום לב את המבקש שאינו קשור כלל לנזק הנטען.
טענת המבקש כי המשיב ידע על מינוי כונס נכסים לנכס וכן על חריגות הבניה בנכס כבר ב- 06/2012 אך לא ביטל את ההסכם, אין לה על מה לסמוך, שכן, כל שידע המשיב הוא כי מונה כונס נכסים לנכס, וכי הדבר פתיר, אך לא נאמר לו באותו מועד גם על חריגות הבניה בנכס.
בהליך הקודם, עילת התביעה של המוכרת כנגד המשיב הייתה הפרת חוזה מכר מקרקעין, ואילו בהליך כאן עילת התביעה של המשיב כנגד המבקש הנה בעיקרה רשלנות מקצועית של המבקש לכאורה, כעורך דין שייצג את המשיב בעסקת מקרקעין.
...
אציין, כי לא מצאתי מקום להתעכב על עניין אי צירוף תצהיר לבקשה דנן, שכן ממילא החלטתי הסתמכה על הדין הקיים ועל עובדות אשר אינן במחלוקת בין הצדדים.
סוף דבר הבקשה לדחיית התביעה על הסף נדחית.
באשר לבקשה להגיש הודעת צד ג' לאחר סיום הדיון בבקשה, הרי שמצאתי אותה צודקת ואני קובעת לפיכך כי ככל והנתבע מבקש להגיש הודעות לצדדים שלישיים עליו לעשות כן עד ליום 15.09.19 או להודיע עד לאותו מועד שאין בכוונתו להגיש הודעות צד ג'.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

תמצית הפלוגתות בהודעה לצד שלישי לטענת הנתבעת (להלן גם: "המודיעה"), ככל ויתקבלו טענות התובע בנוגע להערת אזהרה לטובת הגב' נחום, הרי שהאחריות לכך רובצת לפתחו של פופר ששמש ככונס, וברשלנותו לא דאג למחוק הערת האזהרה, ככל שהייתה כזו, והציג בפניה מצג שוא לפיו הנכס נמכר לה כשהוא נקי מכל זכות לאחר.
על פי הגדרת סעיף 1 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק התרופות"), להפרת חוזה ייחשב "מעשה או מחדל שהם בנגוד לחוזה". סעיף 6 לחוק התרופות קובע מהי "הפרה יסודית" "... הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתחשב ליסודית; .... (הדגשות שלי, ר"פ).
הסכם המכר בפרק המבוא להסכם המכר מובהר כי המוכר (היא הנתבעת) זכאי להרשם כבעל זכות בעלות בדירה (להלן גם: "הממכר"); כי המוכר רכש הזכויות מהכונס במסגרת הליכי בית המשפט לפירוק והדירה תמכר נקייה מכל זכות לצד שלישי; מובהר כי טרם נרשמו זכויות המוכר בפנקסי רישום המקרקעין; התחייבויות הנתבעת (המוכר) בהסכם המכר: בסעיף 3.1.1 מתחייב המוכר למכור ולהעביר אל קונה (הוא התובע) את כל זכויותיו בממכר ולמסור לו את החזקה הבלעדית בו בתמורה לקיום התחייבויותיו של הקונה בהסכם.
...
הואיל והתובע "שילם" סכום זה לנתבעת והיא מחזיקה בו, לכל המאוחר מיום ביטול הסכם המכר -לא יינתנו הוראות אופרטיביות בעניין זה. לאור התוצאה אליה הגעתי, ומשהתביעות ההדדיות התקבלו חלקית, מצאתי לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו ובתשלום שכ"ט ב"כ. ההודעה לצדדים שלישיים נדחית.
לפיכך אני מחייב את הנתבעת לשלם לכל אחד מהצדדים השלישיים, סך כולל של 12,000 ₪ בגין הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומע"מ בגינו.
כך גם נדחית ההודעה לצד ד'.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו