מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחדל עורך דין באי הגשת ערעור בזמן

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

הנתבע לא הגיש ערעור על פסק-הדין ועל ההחלטה מיום 13.1.2022 לבית-המשפט המחוזי.
הנתבע לא עשה דבר לשם ביטולם במועד הקבוע בדין; הוא לא השיג עליהם בהגשת ערעור.
אם מחדלים של עורך-דין מייצג ירופאו במסגרת ההליך הראשוני שבו נטען כי הם נעשו, על-חשבון בעל-הדין האחר וזמן שפוטי, לא יהיה תמריץ להגיש תביעות בעילת רשלנות נגד עורכי-דין – אף לא תלונות לועדת האתיקה בלישכת עורכי-הדין, ושוק עריכת-הדין לא יזכה להסדרה שלה הוא ראוי.
...
אין בידי לקבל טענה זו כעילת לביטול פסק-הדין.
הבקשה נדחית אפוא.
הנתבע ישלם לתובע את הוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ (כולל מע"מ) תוך שלושים מהמצאת ההחלטה לידיו; סכום שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההחלטה עד מועד התשלום בפועל.

בהליך ערעור על בית דין למשמעת (עב"י) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ההליכים בבתי הדין המשמעתיים של לישכת עורכי הדין נגד המערער הוגשה על ידי המשיבה קובלנה בתיק בד"מ 40/18 של בית הדין המחוזי, בגין התבטאויות כלפי עו"ד חנן רובינשטיין, במסגרת הליך אחר שהתקיים נגד המערער בבית הדין המחוזי (בד"מ 19/14) בו שימש עו"ד רובינשטיין כב"כ המשיבה.
לגבי העבירות האחרות שיוחסו למערער, נקבע כי יש לזכות את המערער גם מהן, מאחר שאין להרשיע רק בעבירת "סל" גורפת כאשר מעשה או מחדל של עורך דין אינו נתפס ברשתו של כלל מוגדר, וכי אמירתו של הנקבל הנה בבחינת הנסבל ואין להרשיעו אף בעבירות אלה.
המערער טוען כי העירעור על הכרעת הדין המזכה, הוגש על ידי המשיבה לבית הדין הארצי לאחר חלוף המועד להגשת ערעור, וטוען כנגד החלטת בית הדין הארצי לפיה העירעור, שהוגש בחלוף למעלה מ-30 הימים המאפשרים הגשתו, הוגש במועד.
...
לפניי ערעור על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: בית הדין הארצי) בתיק בד"א 26/20 מיום 11.8.2020, לפיו קיבל בית הדין את ערעור המשיבה על זיכויו של המערער בתיק בד"מ 40/18 של בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים (להלן: בית הדין המחוזי), והרשיע את המערער בעבירה בניגוד לכלל 26 (רישא) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) תשמ"ו-1986 (להלן: כללי האתיקה); כמו כן מתייחס הערעור לפסק דינו של בית-הדין הארצי מיום 6.6.2021 בתיקי בד"א 5/21 ו- 7/21, לפיו נדחה ערעורו של המערער על חומרת העונש שנגזר עליו בבית הדין המחוזי בתיק בד"מ 40/18, במקביל לדחיית ערעור המשיבה על קולת העונש.
בסיכומו של דבר, לא נפלה טעות לפני בית הדין הארצי בקביעתו לפיה בהתבטאותו של המערער כלפי עו"ד חנן רובינשטיין, הפר המערער את הוראות כלל 26.
בסיכומו של דבר, כפי שסיכם את הדברים בית הדין הארצי ביחס לערעורים שהגישו שני הצדדים על גזר הדין – "שני הצדדים כשלו ולא הרימו את הנטל לשכנע אותנו כי נפל פגם בגזר הדין, באפון אשר מחייב את התערבותנו כערכאת ערעור". אין לי אלא לאמץ את הדברים גם בהליך הנוכחי.
המערער ישלם למשיבה הוצאות הערעור בסך 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כמו כן, תמוה מדוע הנתבע מצא לנכון להגיע לבית הדין יום לפני חלוף המועד האחרון להגשת ערעור כדי לקבל את פסק הדין ולא דאג לעשות זאת מיד לאחר שנודע לו על קיום פסק דין, לרבות באמצעות שליחת התובע למזכירות בית הדין, על מנת לקבל את פסק הדין.
בע"פ 236/88 אברהם איזמן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו) נקבע כי "עניינית ומהותית, זהות חובותיו של הפרקליט בכל הליך; הוא מייצג את לקוחו וטוען בשמו. אולם, גם כמייצג של לקוח יש סייגים החלים עליו: ראשית, אל לו להעיד מיוזמתו, בשמו, בתיק בו הוא מופיע ולערבב את הייצוג עם ההזדהות האישית. שנית, עורך הדין אינו רשאי לשקר ביודעין בבית המשפט או להציג ביודעין מיסמך כוזב כמסמך אמת". כמו כן נקבע כי "אם עורך הדין יודע אל נכון, שהדברים אשר אותם הוא משמיע הם דברי שקר, לא יוכל להתכסות בטענה, שהוא שליחו של אחר ורק חוזר על דברי האחר. מי שעורך בעצמו מיסמך עבור הלקוח או מעורב באופן אישי". מכאן שאם הנתבע כתב דברי אמת לבית הדין, הוא לא אמר אמת בהליך זה. לנוכח חוסר הסבירות של שתי הגרסאות, ביהמ"ש הגיע למסקנה כי התובע היה אדיש לאחר ישיבת שמיעת הראיות לתוצאות ההליך שכן הבין היטב את תוצאות הבגידה באישתו, אך סבר שיצליח להסדיר החיוב הצפוי בכתובה במו"מ עם גרושתו.
אין קשר סיבתי בין הכשל הנטען ובין הנזק מכאן שגם אם הנתבע חדל באופן בו העביר פסק הדין לתובע יום לפני חלוף המועד להגשת העירעור, ביהמ"ש קובע כי לא האמין לתובע כי לא ידע על פסק הדין ולכן, אין קשר סיבתי בין מחדל הנתבע ובין העובדה שלא הוגש ערעור במועד.
אולם, הבקשה נשענת על כך שהתובע לא קיבל פסק הדין ותו לא. לכן, ביהמ"ש קובע כי מחדלו של התובע להעיד את עו"ד בר מוחא מקים חזקה שהאחרון הסביר לתובע כי גם אם העירעור היה מוגש בזמן, לא היה בכך כדי להועיל.
...
מסקנה זו מתחזקת גם לנוכח הטענה של האם כי איבדה את מכשיר הטלפון הנייד שלה ולכן אין לה אפשרות להציג התכתבויות קודמות עם הגרושה.
לכן, בנוסף למסקנה שהתובע ידע על פסק הדין ממזכירות בית הדין, או מגרושתו, או יום לפני חלוף המועד להגשת הערעור, מהנתבע, ביהמ"ש דוחה הטענה כי מחדל של הנתבע, גרם לנזק לתובע.
סוף דבר אשר על כן, ביהמ"ש דוחה התביעה ללא צו להוצאות.

בהליך ערעור משפחה (עמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כפי שנקבע בפסיקה, טעמים מיוחדים אלו ייבחנו בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, על רקע הצורך לאזן בין מימושן של זכויות דיוניות לבין מחדלים דיוניים, תוך היתייחסות, בין השאר לסיבה לאיחור בהגשת העירעור, למשכו, למהות ההליך, לסכוייו הלכאוריים ולמידת ההסתמכות של בעל דין שכנגד על סופיות הדיון (ראו: בע"מ 1955/22 פלוני נ' פלונית (17/5/22) להלן: "עניין פלוני"; רע"א 2295/21 אנה סליטה נ' גל מהנדסים אי.אן.ג'י. בע"מ, פסקה 12 (5.10.2021) והאסמכתאות המובאות שם).
האמור נתמך בתצהירה של המבקשת-1, שטענה בגדריו שלא הגישה ערעור במועד, משום שהיא אישה פשוטה וקשת יום שאינה בקיאה בעניינים משפטיים ואף לא קיבלה העתק מפסק הדין, תוכנו לא הוסבר לה ולא הוסבר לה שעומדת לה הזכות לערער על פסק הדין.
עיון במערכת נט המשפט מעלה שהמבקשת-1 עצמה עיינה בתיק ובפסק הדין באמצעות מערכת נט-המשפט בתאריך 7/3/22, שוב הבקשה הוגשה בחלוף הזמן גם ממועד זה. יפוי הכח לעורכי דינם הנוכחי נחתם בתאריך 7/3/22, שוב מה שמלמד שבמועד זה ידעו על פסק הדין ושקלו את אפשרות העירעור.
סמוך למועד פסק הדין שקלו המבקשים הגשת ערעור ונועצו עם עורכת הדין, ואף נוהל משא ומתן (גם בהקשר זה צורפו התכתבויות).
...
המבקשים טוענים שהמשיבים 2 ו-3 (שהיו חלק מן ההליך בבית משפט קמא), לא הגיבו לבקשה ולא התנגדו להארכת המועד ומכאן שיש להיעתר לה אך בשל כך. טענה זו לא ניתן לקבל.
הערעור מכוון לקביעות בעניינה של המשיבה ומשזו התנגדה לבקשה ושעה שלא מתקיימים התנאים המצדיקים הארכת מועד, דינה של הבקשה להידחות.
הבקשה נדחית, המבקשים יישאו בהוצאות כוללות של המשיבה-1, בסך 4,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שנית, יש לסלק את הבקשה מחמת אי צירוף תצהיר לתמיכה בה, ללא הסבר; שלישית, הבקשה הוגשה על ידי עורך דין שאינו מוסמך לייצג את המבקשת כאשר היא פועלת מטעם המדינה.
לאור המחדלים שפורטו לעיל, לאור אי הגשת תצהיר; לאור אי הגשת ערעור במועד חרף הארכה המשמעותית שניתנה; לאור אי הגשת בקשה להארכת מועד טרם חלוף הזמן להגשת העירעור; בהיעדר הסבר לסיבת אי הגשת העירעור ולסיבת אי הגשת בקשה להארכת מועד טרם חלוף הזמן ובהיעדר פירוט מספיק לגבי סכויי העירעור והשלכות פסק הדין על הדיור הצבורי, חרף זאת שמדובר בפסיקה של בית משפט בנסיבות ספציפיות של המשיב, אני סבור כי לא היתקיימו טעמים מיוחדים למתן ארכה כמבוקש.
...
בא כוח המשיב נעתר לבקשת המבקשת להגיש ערעור עד ליום 3.7.2023 ולכן הוגשה בקשה מוסכמת שאושרה על ידי בית המשפט בתיק 47184-05-23.
לאור המחדלים שפורטו לעיל, לאור אי הגשת תצהיר; לאור אי הגשת ערעור במועד חרף הארכה המשמעותית שניתנה; לאור אי הגשת בקשה להארכת מועד טרם חלוף הזמן להגשת הערעור; בהעדר הסבר לסיבת אי הגשת הערעור ולסיבת אי הגשת בקשה להארכת מועד טרם חלוף הזמן ובהעדר פירוט מספיק לגבי סיכויי הערעור והשלכות פסק הדין על הדיור הציבורי, חרף זאת שמדובר בפסיקה של בית משפט בנסיבות ספציפיות של המשיב, אני סבור כי לא התקיימו טעמים מיוחדים למתן ארכה כמבוקש.
סוף דבר לאור כל זאת, הבקשה להארכת מועד להגשת הערעור נדחית.
המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותסגור את התיק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו