מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מחדל בנקאי והפסדים של לקוח

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בחודש מרץ 2009 החליט הבנק לנתק יחסיו עימו ועם החברה בבעלותו שעסקה בהוראה ממוקדת בהכשרת עובדי בנק, בשם "הוראה ממוקדת בע"מ". לסיכום, אלה טענותיו של התובע כפי שנוסחו בסעיף 136 לתצהיר: "כעולה מתצהירי זה, ועל פי הבהרות אותן קבלתי מיועציי המשפטיים – אני סבור כי הבנק במעשיו ובמחדליו הפר חובותיו על פי דין, לרבות חובות תום הלב, הזהירות ונאמנות; כך, בין היתר, הבנק פעל כמנהל תיקים חרף האיסור שבדין; הבנק הפר את חובותיו להתאים את הייעוץ – ובעניינינו את ניהול התיק- לצורכי הלקוח ולרצוני בתיק סולידי מופחת סיכון; הבנק הפר את חובתו לערוך הסכם ייעוץ; הבנק הפר את חובותיו לערוך תרשומות המתעדות את פעולות הייעוץ שניתנו ללקוח (לכך מחויב הבנק מהוראות המפקח על הבנקים: קובץ הוראות לניהול בנקאי תקין 8/98 וניהול בנקאי תקין – שמירת מסמכים 1/2006); הבנק הפיק לעצמו רווחים שלא על פי דין עת שביצע פעולות רבות ללא אישורי בגינן קיבל עמלות; ועוד, נוסף על האמור, מחדליו של הבנק גרמו לי נזק ראייתי." ביום 11.11.08, כשהבנק הודיעו כי דוחה הוא טענותיו על אופן ניהול תיק ההשקעות, עמד שוויו על סך של כ- 4,000,000 ₪ בלבד, ועל כן הפסדיו המצטברים עקב מחדלי הבנק עומדים על סך של כ- 1,300,000 ₪.
יש והשקעות צולחות, כפי שאירע בין השנים 2005-2007, ויש ומציאות עכורה בשוק הפינאנסי גורמת למוסדות ולפרטים להפסיד כספים, ואולם כפי שהתובע לא היה חולק רווחיו עם הבנק לו הרויח סכומי עתק מהשקעות, כן אין זה סביר וצודק לחייב את הבנק בהפסדים של לקוח שאירעו שלא באשמו או בתרומתו.
...
בחודש מרץ 2009 החליט הבנק לנתק יחסיו עימו ועם החברה בבעלותו שעסקה בהוראה ממוקדת בהכשרת עובדי בנק, בשם "הוראה ממוקדת בע"מ". לסיכום, אלה טענותיו של התובע כפי שנוסחו בסעיף 136 לתצהיר: "כעולה מתצהירי זה, ועל פי הבהרות אותן קיבלתי מיועציי המשפטיים – אני סבור כי הבנק במעשיו ובמחדליו הפר חובותיו על פי דין, לרבות חובות תום הלב, הזהירות ונאמנות; כך, בין היתר, הבנק פעל כמנהל תיקים חרף האיסור שבדין; הבנק הפר את חובותיו להתאים את הייעוץ – ובענייננו את ניהול התיק- לצורכי הלקוח ולרצוני בתיק סולידי מופחת סיכון; הבנק הפר את חובתו לערוך הסכם ייעוץ; הבנק הפר את חובותיו לערוך תרשומות המתעדות את פעולות הייעוץ שניתנו ללקוח (לכך מחויב הבנק מהוראות המפקח על הבנקים: קובץ הוראות לניהול בנקאי תקין 8/98 וניהול בנקאי תקין – שמירת מסמכים 1/2006); הבנק הפיק לעצמו רווחים שלא על פי דין עת שביצע פעולות רבות ללא אישורי בגינן קיבל עמלות; ועוד, נוסף על האמור, מחדליו של הבנק גרמו לי נזק ראייתי." ביום 11.11.08, כשהבנק הודיעו כי דוחה הוא טענותיו על אופן ניהול תיק ההשקעות, עמד שוויו על סך של כ- 4,000,000 ₪ בלבד, ועל כן הפסדיו המצטברים עקב מחדלי הבנק עומדים על סך של כ- 1,300,000 ₪.
בעניין זה הרי שמקובלת עלי חוות דעת מומחה הנתבע מר מאיר טיבי, במוצג נ/6, על פיה גישת התובע והמומחה מטעמו מושתת על "חוכמה שבדיעבד", מקום בו מרבית הפועלים בשוק ההון, בישראל ובעולם, כלל לא צפו את המשבר ובוודאי לא את עמקו, וחוות הדעת בפני מומחה התובע חסרת כיסוי שכן נמנע זה מלפרט את הפעולות שהיה עושה הוא עצמו בתיקים, ולדעה זו מפיו של מומחה הנתבע הנני מסכימה.
" סיכומו של דבר, איני מקבלת עמדת התובע כלפי הבנק ודוחה תובענותו.
התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 15,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ההסכמים בין הנתבע לתובע כוללים הוראות הפוטרות את הבנק מאחריות לנזקים או הפסדים שנגרמו ללקוח כתוצאה מפעולה שביצע הבנק לבקשת הלקוח.
אם נגרם לתובע נזק כלשהוא, הרי שהוא נגרם כתוצאה מהתנהגותו של התובע, מעשיו ומחדליו, ויש לייחס לתובע רשלנות תורמת בשיעור של 100% או בכל שיעור מכריע אחר לנזקים הנטענים.
בעיניין צבאח הנ"ל וכן בפסקי דין נוספים וביניהם ע"א 7424/96 בנק המזרחי בע"מ נ' חברת אליהו גרציאני (1988) בע"מ, פ"ד נד(2) 145, בעמ' 162-161 ישנה היתייחסות לשיקולים שונים שיש להיתחשב בהם בעת קביעת מידתה והיקפה של חובת האמון וביניהם סוג הפעולה, מאפייני הלקוח (גילו, ניסיונו, השכלתו, מידת הבנתו והאמצעים העומדים לרשותו) וכן מערכת היחסים הקודמת של הלקוח עם הבנק.
...
נוסף על כך, לאור העדויות והראיות שהוצגו בפני בית המשפט כמפורט לעיל, אין מקום לקבוע כי התקיים התנאי השלישי להחלת הכלל והוא כי אירוע המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה.
לאור כל האמור לעיל, התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו כדי להוכיח כי בנסיבות העניין הנתבע הפר את חובת האמון המוטלת עליו כאשר ביצע את ההוראות המפורשות של התובע כלשונן, מבלי להתריע על ההשלכות האפשריות של ביצוע הרכישות ב"מרקט" ומבלי להציע לתובע דרכים חלופיות לרכישת ניירות הערך.
יחד עם זאת ובמאמר מוסגר יצוין כי לנוכח הפגמים הרבים שנפלו בחוות דעת המומחה מטעם התובע, הן בכל הנוגע לאופן איסוף הנתונים ועיבודים והן בנוגע למתודולוגיית העבודה והנחות היסוד של המומחה, כאמור בפסק דין זה לעיל וכפי שפורט בהרחבה בסיכומים מטעם הנתבע, נראה כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו כדי לבסס את טענותיו בעניין הנזק שנגרם לו. לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היא אישרה כי מדובר בתקלה, אך כמנהלת הסניף הנחתה את מר כהן, שהחליף אותה, להמשיך בדרך פעולה זו. כהן העיד כי "נוהל בנקאי תקין דורש שיהיה ייפוי כוח. איפשרתי לפעול בלי ייפוי כוח פורמלי ... פשוט טעיתי, בקטע הזה טעיתי, זה נוהל בנקאי לא תקין'' (עמ' 577 לפרוטוקול). כהן אף אישר כי ,,צפריר היה לקוח גדול של הסניף, לא רציתי להפסיד אותו, המשכתי את הדרך'' (שם, שורות 14–15). יהושע בשתקר העיד אף הוא, כי הבנק ידע שזיו-אב התיר לצפריר לפעול בחשבונו, הגם שלא דאג לתמוך זאת בייפוי-כוח בכתב. לדבריו, קיבל הנחיה מפורשת ממנהל הסניף החדש, משה כהן, לבצע את הפעולות שבקש צפריר, ולדווח לו מדי יום על שער המניה (עמ' 544 לפרוטוקול).
סעיף 3 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), אוסר על הבנק "לעשות דבר העלול להטעות לקוח, בין במעשה או במחדל, בין בכתב או בעל פה, ובין בכל דרך אחרת, בכל עניין מהותי למתן השרות ללקוח". הסעיף פורש כמטיל על הבנק חובת גילוי יזומה של פרטים, בנוגע לטיב העסקה ולמהותה, למניעת הטעייתו של הלקוח: "אי גילוי כאמור, עלול להביא למסקנה כי הבנק הפר את חובתו על פי סעיף 3, אם יש באי הגילוי כדי להביא להטעיית הלקוח" כפי שנפסק בפרשת ליפרט (עמ' 328).
...
עגמת הנפש הכרוכה בניהולו של הליך פלילי אינה באה לידי ביטוי בראש הנזק הקודם, ואני סבורה כי התביעה לפיצוי בגינה בראש נזק נפרד אינה דרישה לכפל פיצוי.
אני קובעת, כי זיו-אב זכאי לפיצוי מאת הנתבעים בגין עגמת נפש בסך של 100,000 ₪, נכון למועד הגשת התביעה.
סוף דבר אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע, יחד ולחוד, פיצויים כדלקמן: · בגין שכר טרחת עורך-דין בהליך הפלילי – 1,073,820 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שאלת אחריותו של בנק ויועץ ההשקעות מטעמו להפסדים של לקוח בתיק ההשקעות שלו, בראשית ימי קורונה.
עיקרה הוקדש למחדלים הנטענים שהובילו להפסד בתיק של כ-430 אלף ₪, מיום 3.2.20 ועד למכירה בימים 15.3.20 ו-16.3.20.
...
במקביל, דווקא ביחס למניה המסוימת (Universal Display) שדרור המליץ לו למוכרה (עמ' 38 לכתב התביעה) שקל זהבי אם להיעתר להמלצה, החליט בשלילה, ורכש עוד ממנה, כך גם ממניות Vaneck ו-AU עוד ביום 27.2.20 (מתוך הנחה כנראה שהירידות הסתיימו, שנתבדתה).
על רקע האמור נפנה לבחינת טענות התובעים בנתיב הנוכחי.
סוף דבר נוכח כל האמור, התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בשל מחדלי הבנק נגרם לנתבעים הפסד כספי של 129,414 ₪ הנתבע מהבנק בתביעה שכנגד, ובנוסף נתבע פיצוי של 50,000 ₪ בגין עוגמת נפש והטרדות שגרם הבנק.
בסעיף 9 הדין באשראים ובטחונות קובע סעיף קטן א' כדלקמן: "תאגיד בנקאי לא יתיר למנהל תיקים לקחת אשראי בחשבון לקוח, אלא אם נחתם הסכם בין התאגיד הבנקאי לבין הלקוח למתן אשראי לצורך פעולות על ידי מנהל התיקים". מוסיף הסעיף וקובע כי אם נחתם הסכם כאמור יש לפרט בו "מסגרות האשראי ופירוט הבטחונות, לפי סוגי העיסקאות השונים ונוהלי המעקב בגינם". סעיף 13 שעניינו נושאים שאין לכלול בייפוי הכוח שנותן לקוח למנהל תיקים נאמר בסעיף קטן ג' כדלקמן:" הרשאה למנהל התיקים לקחת אשראי על חשבון הלקוח או לפעול בחשבון הכספי של הלקוח כך שתיווצר בו יתרת חובה, אלא אם נערך הסכם בין התאגיד הבנקאי לבין הלקוח". חובות הבנק כלפי הלקוח 7.
...
התביעה שכנגד נדחית בזאת.
סוף דבר 31.
לאור כל האמור לעיל נדחות שתי התביעות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו