מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מועד תחילת התיישנות תביעת זכויות פנסיה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עם סיום עבודתה, אף נשלח לתובעת טופס 161 (נספח ח' לבקשת הסילוק); (8) בהתאם לסעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 (להלן – חוק ההתיישנות), תקופת ההתיישנות של תובענה מסוג זה היא 7 שנים, ובהתאם לסעיף 6 לאותו חוק, מירוץ ההתיישנות מתחיל מהיום שנולדה עילת התביעה, קרי, מאותו יום שהתובעת היתה יכולה להגיש את תביעתה לבית הדין, מבלי שזו היתה נמחקת משום שהוגשה טרם זמנה; (9) במקרה דנן, המועד לגיבוש עילת התביעה הוא המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.
כך, בעוד שתביעה לאכיפת החוזה או ביטולו נולדת, ככלל, במועד ההפרה, הרי שתביעה שהסעד הנתבע במסגרתה הוא פיצוי בגין הנזק שגרמה ההפרה נולדת במועד התגבשות הנזק; (5) הפרת חוזה העבודה באופן זה שהמעסיק אינו מפקיד לפנסיה כדין היא הפרה עתית נמשכת, המתחדשת מדי חודש, במועד שבו קמה חובת ההפקדה והמעסיק מפר אותה; (6) ההלכה הנוהגת שהתגבשה בפסיקותיו של בית הדין הארצי בכל הנוגע לתביעת פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות לפנסיה, המוגשת נגד מעסיק שהיה עליו לבטח את זכויותיו הפנסיוניות של העובד בקרן פנסיה (להבדיל מתביעה נגד קרן הפנסיה עצמה ולהבדיל ממעסיק המשלם בעצמו פנסיה תקציבית), היא, שהמועד שבו נולדה עילת התובענה הוא המועד שבו הפר המעסיק את חובת ההפקדה לפנסיה, שהוא למעשה המועד הראשון שבו נגרם הנזק לעובד (אובדן הצבירה בגין הפקדה או הכסוי הבטוחי), ולא מועד קרות הארוע המזכה בפנסיה.
...
(11) באשר למועד בו נודעה לתובעת עילת התביעה, הרי שהתובעת חתמה על הסכם הצטרפות אישי לקרן פנסיה מקפת ואין חולק שבמהלך 11 השנים שבהן עבדה בנתבעת 2 זו הפרישה לה לקרן פנסיה את כל הסכומים המגיעים לה כדין; התובעת קיבלה מהנתבעת 2 תלושי שכר חודשיים, בהם צוינה מפורשות הפרשה לקרן פנסיה צוברת, זאת בניגוד לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית, שם אין בתלושי השכר מופע להפרשות לקרן פנסיה לאורך שנות העבודה; עם סיום העסקתה בנתבעת 2, התובעת קיבלה הודעה על סיום העסקתה, מולא טופס 161 בעניינה ונשלח לקרן הפנסיה; בנוסף, התובעת חתמה בשנת 2004 על הסכם העסקה חדש, ובו הצהרות דומות להסכם הקודם, בדבר שינויים פנסיוניים; בהתאם להסכם ההעסקה, כל טענה בדיעבד בדבר זכאות לזכויות של עובד מדינה, מהווה הפרה יסודית של הסכם ההעסקה ובצידה – סנקציה כספית קבועה ומוערכת מראש (סעיף 20 להסכם ההעסקה של התובעת בנתבעת 2); סעיף 28 לכתב התביעה מהווה הודאת בעל דין; (12) עוד הוסיפה הנתבעת, כי האחריות לבדיקת תלושי השכר מוטלת על התובעת וחזקה שבמשך השנים היא בדקה אותם, והואיל ולא העירה דבר, חזקה עליה שהסכימה לתוכנם; (13) לאור כל האמור לעיל, התובעת ידעה בפועל או היתה לה האפשרות לדעת בכוח, שמשנת 1998 היא לא מבוטחת בפנסיה תקציבית ולא הועסקה ברציפות.
אחרית דבר לאור האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה, כי אין טעם או תוחלת בניהול התיק ובשמיעת עדויות הצדדים, שכן לאור ההלכה הנוהגת מחד גיסא ולאור הראיות החפציות שהוצגו בבקשת הסילוק מאידך גיסא, לא ניתן לקבל את טענת התובעת כי מתקיימים בעניינה אחד החריגים הקבועים בחוק ההתיישנות.
הבקשה לסילוק על הסף מחמת התיישנות מתקבלת אפוא.
בנסיבות העניין ומשהתובעת קרובה לגיל פרישה ומשההלכה המחייבת הועמדה על מכונה בעניין סוסנה כשנתיים לאחר הגשת התביעה, החלטתי להימנע מעשיית הוצאות, חרף קבלת הבקשה.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת הקרן, יידעה את המבקש שקיימת זכות קזוז בצורה מפורשת ומפורטת, והפנתה למכתב מיום 29.4.2014 ששלחה למבקש ובו צוין שאם הוא מישתכר בנוסף לקבלת פנסיית נכות בסכום כולל העולה על 3,846.25 ש"ח, "על מבטחים לקבל לידיה את הסכומים ששולמו לך ביתר". כן צוין, כי מדי שנה תיעשה בדיקת מצבו הרפואי ודרישה להמציא כל מיסמך בנוגע להכנסה מעבודה.
לפיכך, מועד תחילת מירוץ ההתיישנות לעניין הגשת התובענה נקבע לחודש אוקטובר 2014.
...
ביום 30.10.2019 הקרן שלחה למבקש דרישה נוספת בעניין "חוב בגין תשלום גמלת נכות ביתר". ביום 14.10.21 הגישה הקרן תביעה כנגד המבקש לגביית חוב בגין פנסיית נכות ששילמה לטענתה ביתר בסך 90,452 ש"ח, בצירוף הוצאות משפט בסך 480 ש"ח. בכתב ההגנה טען המבקש שיש לדחות את התביעה על הסף.
דין טענת המבקש להידחות.
על כן, נדחית הטענה שהמבקש לא ידע על החוב או שהקרן לא יידעה אותו על החוב.
סוף דבר: הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המונח "עובד קבוע" שבהסכם המעבר נידון בעיניין חיים מלכה, בו הגישו 58 עובדים של עריית תל אביב תביעה נגד הערייה וטענו לזכאותם להסדר של פנסיה תקציבית, ובית הדין הארצי לעבודה קבע כי "...את המונח "עובד קבוע" (הרלוואנטי לעירייה) בהסכם המעבר יש לפרש כמתייחס למי שהועסק עד למועד הקובע 24 או 18 חודשים, לפי העניין, במשרה תקנית" (ההדגשה אינה במקור) (ע"ע (ארצי) 1709-01-12 חיים מלכה ו-57 אחרים – עריית תל אביב-יפו (16.8.16), להלן – עניין חיים מלכה).
הגדרת הולדת התביעה כמועד שבו קיימת זכות תביעה קונקרטית, קרי שבו יזכה התובע בסעד קונקריטי שעתר לו, קושרת בין מועד תחילת ההתיישנות ובין הסעד המבוקש, כך שעל מנת לקבוע בהקשר של תובענה מסוימת את מועד תחילת מרוץ ההתיישנות, יש לבחון, בין היתר, מהו הסעד המבוקש בה. ניתן לסכם, איפוא, כי לעניין המועד שבו מתחילה תקופת ההתיישנות יש להדרש לשילוב הקונקרטי של העובדות, הדין המהותי והסעד המבוקש".
...
אין בידינו לקבל את החישובים מטעמו בדבר הנזק שכביכול נגרם לו שהתבססו על חוות דעתו של המומחה מטעמו.
מכאן שדין טענתו זו להידחות.
לסיכום נוכח כל האמור, התביעה נדחית.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בפרשת רובאב נקבע: "מועד לידתה של עילת התובענה לצורך מרוץ ההתיישנות, הוא המועד שבו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על ידי הנתבע. במילים אחרות, מרוץ תקופת ההתיישנות מתחיל ביום שבו אילו היה מגיש התובע את תביעתו לבית המשפט והיה מוכיח את כל העובדות המהותיות - היה זוכה בפסק דין" .
היות שבעניינינו לא ניתן פסק דין הצהרתי 7 שנים ממועד הפסקת השתוף הרי שהתיישנה גם התביעה ביחס לזכויות הפנסיוניות.
...
סבורתני שדין התביעה להידחות בשל כל אחד מהטעמים שהובאו בהרחבה לעיל.
מהמורם ומהמקובץ עולה שלא הוכח שמשך השנים לא התנהל הליך רכושי בבית הדין הרבני.
משהותיר אחריו המנוח צוואה המזכה את יורשיו בכל רכושו (ובכלל זה באים גם המטלטלין וכלי הרכב) ומשהתובעת אינה נמנית על הזוכים בצוואה (פרט ל10 אגורות שזיכה אותה המנוח) הרי שאין תחולה להוראת סעיף זה ויש לדחות גם ראש תביעה זה. סיכומו של דבר הוא שהתביעה נדחית.

בהליך ערעור על פי חוק (על"ח) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גדר המחלוקת בין הצדדים על מנת לעשות סדר בכל השאלות השנויות במחלוקת, נפרט להלן את השאלות העומדות בפנינו להכרעה: האם חלה היתיישנות על טענות התובע? ככל שלא חלה היתיישנות על טענות התובע, הרינו לקבוע האם במועד גיוסו לשב"ס בחר התובע להצטרף לפנסיה צוברת מתוך ידיעה והבנה כי היה באפשרותו להצטרף לפנסיה תקציבית? האם הייעוץ שקבל התובע בתהליך גיוסו לשב"ס היה "מטעה" ואם כן, האם יש בכך עילה להחלה רטרואקטיבית של פנסיה תקציבית? האם העדר היתייחסות הנתבעים לפניותיו של התובע כמוה כהחלטה לדחות את פניותיו בעיניין זכאות זו ללא נימוקים וזאת בהתבסס על ס' 6(ב) לחוק ההנמקות ואם כן, האם יש בכך עילה להחלה רטרואקטיבית של פנסיה תקציבית? נציין כבר עתה, כי לאחר שעיינו בכובד ראש בכל המסמכים שהוגשו לתיק, לרבות סיכומי הצדדים ושמיעת העדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין תביעת התובע להדחות.
דיון והכרעה לעניין טענת ההתיישנות סעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק ההתיישנות") קובע היתיישנות תביעה לאחר 7 שנים, וסעיף 6 קובע כי מירוץ הזמנים יחל ביום בו נוצרה עילת התביעה: "המועד שבו מתחילה תקופת ההתיישנות הוא מועד קיומה של עילת תביעה קונקרטית בידי התובע, שבו מתגבשות העובדות החיוניות לביסוס תביעתו, שאם יוכחו יזכו אותו בסעד המבוקש על ידו" (ע"א 9383/02 בולוס ובניו – חברה לאירוח ותיירות בע"מ נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (10.6.2008).
כך, קבעה גם חברתי כב' השופטת אירית הרמל בסע"ש (ת"א) 46721-07-18 חזן פלדמן – משרד המשפטים- מדינת ישראל (פורסם בנבו (17.1.2023)): "ההלכה הפסוקה היא שכאשר עילת התביעה עניינה שיוך למסלול פנסיוני – התביעה מתיישנת בחלוף שבע שנים מהמועד שבו נבחר המסלול (עק"ג (ארצי) 52164-12-20 יעקב גרא – מגדל חברה לביטוח בע"מ (22.8.2022) פסקה 25).
...
סוף דבר: בסיכומו של דבר, לאחר ששמענו את העדויות ועיינו בכל המסמכים שהוגשו התרשמנו כי לא נפל פגם בהתנהלות הנתבעים, לא נמנעה מהתובע, אם בחוסר תום לב ואם בכלל, האפשרות לשוב לפנסיה תקציבית עם גיוסו לשב"ס, לתובע הייתה אפשרות לבדוק את הנתונים אשר הוצגו בפניו והתובע לא הוכיח כי נפל פגם בהתנהלות השב"ס אשר גרם לאובדן זכויותיו.
כך או כך, כאמור, דין התביעה להידחות מחמת התיישנות ושיהוי משמעותי.
לאור האמור לעיל, התביעה נדחית תוך פסיקת הוצאות בסך של 7,500 ₪ לטובת הנתבעים, שאם לא ישולמו תוך 30 ימים, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו