מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מועד קיזוז בפירוק חברה זמני

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת המפרקים הזמניים יש להורות למשיבה להעביר לקופת הפרוק את סכום החוב הנטען, ובהקשר זה, לקובע כי אין תוקף לקזוז שביצעה המשיבה, וזאת, ממספר נימוקים: האחד, כי הקזוז בוצע בגין עסקה שבוצעה למראית עין; השני, כי החוב שנטען כי החברה חבה למשיבה אינו חוב קצוב מאחר ולא היתנהל משא ומתן בין הצדדים על מחיר הרכיבים שסופקו לחברה על ידי המשיבה; השלישי, כי במועד משלוח הודעת הקזוז טרם הגיע מועד פרעון חוב החברה למשיבה; הרביעי, כי חלק מהחוב השוטף של המשיבה לחברה הומחה לבנק, כך שאין המדובר בחובות הדדים הניתנים לקזוז; והנימוק החמשי נוגע לטענה כי קיימת הסכמה בין הצדדים, לפיה חוב החברה כלפי המשיבה לא יקוזז מהחוב השוטף.
...
לאור כל האמור, סבורני כי המפרקים הזמניים לא עמדו בנטל להוכחת זכאות החברה במלוא החוב שנתבע במסגרת הבקשה למתן הוראות, כאשר מנגד, עלה בידי המשיבה להוכיח כי התקיימו תנאי סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל, לצורך מתן תוקף להודעת קיזוז הסך של 997,172 ₪ מהחובות ההדדיים.
לבסוף, המפרקים הזמניים טענו אמנם כי בין הצדדים הושגה הסכמה לפיה חוב החברה לא יקוזז מהחוב השוטף, אולם, טענה זו נטענה על ידי המפרקים הזמניים בלא שהובאה כל תשתית עובדתית ו/או ראייתית התומכת בה. על כן, דין טענה זו להידחות.
סוף דבר סיכומו של דבר, ולאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה באופן חלקי, במובן זה שאני קובעת כי על המשיבה להשיב לקופת הפירוק של החברה את הסך של 324,347.8 ₪ שקוזזו על ידה שלא כדין, זאת בתוספת ריבית והצמדה ממועד ביצוע הקיזוז ועד למועד העברת הכספים.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 56438-08-18 סלאימה ואח' נ' תל-אביב סנטר אליעזר ואושיק בע"מ ואח' לפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין בקשות 6 ו- 8 בעיניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999 פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג – 1983 ובעניין: תל-אביב סנטר אליעזר ואושיק בע"מ (בפרוק זמני) החברה ובעניין: עו"ד אביחי ורדי מפרק זמני ע"י ב"כ עוה"ד ר. בנין המפרק הזמני ובעניין: גי.איי.או פיתרונות טכנולוגיים בע"מ הרוכשת ובעניין: אורן בזילביץ צד ג' ובעניין: כונס הנכסים הרישמי – מחוז תל-אביב והמרכז הכנ"ר החלטה
בנסיבות אלה, הגיש צד ג' את בקשה 6 שבה עתר להורות על ביטול העסקה ולחילופין, להורות על קזוז הכספים ששולמו כנגד הפריטים.
3.4 הרוכשת וצד ג' התבקשו להשיב לתגובת המפרק הזמני, אולם תשובות לא הוגשו והמועד לכך חלף.
...
אציין שהצדדים לא ביקשו לקיים דיון במעמד הצדדים ומשכך ניתנת החלטתי בבקשות על סמך כתבי הטענות.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשות לביטול עסקת המכר ובתגובת המפרק הזמני, סבורני כי יש לדחותן ואבהיר; 4.1 באשר לבקשת הרוכשת; בחוזה נקבע במפורש שהממכר אינו כולל את דופן ההרמה והמתיחה והדבר אף נרשם במפורש בבקשה למתן הוראות שהגיש המפרק הזמני (סעיף 1).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הנתבעים שכנגד טענו גם לחוסר תום ליבו של מר עזר ולשימוש לרעה בהליכי משפט וזאת לנוכח העלמת מידע מהותי מבית המשפט ולפיו ביום 18.1.12 הגיש מר עזר בקשה במעמד צד אחד לפירוק החברה בצרוף בקשה למינוי עו"ד ליאור מזור כמפרק זמני (39765-01-12) על בסיס טענותיו של מר עזר לחשש שהאחים צדיק יעלימו את נכסי החברה ("בקשת הפרוק").
על כן טען מר עזר כי ככל שהתביעה כנגדו תיתקבל, יש לקזז מהסכומים את סכום דמי הניהול המגיעים לו בעבור עבודתו בחברה ובסך של 6,000 ₪ לחודש החל מיום 8.4.01 ועד לשנת 2010.
עם התשלום יועברו לצד הזוכה אחזקות הצד המפסיד בחברה וינקטו פעולות נידרשות לשחרור הצד המפסיד מתפקידיו בחברה וחבויותיו בה. ככל שהצד הזוכה לא יעמוד בהתחיבויותיו לשלם התמורה ולשחרר הצד השני מתפקידיו בחברה במועד תעבור זכות הרכישה לצד שכנגד אשר יהיה חייב לבצע הרכישה ושינו התפקידים והחבויות בחברה בתוך 120 יום ממועד מתן החלטת בית המשפט בענין תוצאות ההתמחרות .
...
על כן, כפי שקבעתי לעיל, אני סבורה כי הסעד הראוי בנסיבות העניין הוא סעד של הפרדת כוחות בעקבות אובדן האמון בין הצדדים.
במקרה דנן מר עזר לא הוכיח את טענות הקיפוח וגם התנהלותו שלו במועדים בהם ניהל את החברה לבדו לא הייתה נקייה מספק, משכך אני סבורה כי ראוי להביא להפרדת כוחות במקרה דנן בדרך של התמחרות כאשר על פי האמור בפסק דין אדלר שאוזכר לעיל זוהי "דרך המלך" שתבוצע בשיטת המעטפות.
לנוכח יחסי הצדדים ולאור הצורך ממילא בקבלת חוות דעת מומחה כאמור בס' 123 לעיל, אני ממנה את רואה החשבון בורוכוף גם כנאמן לצורך ניהול ההתמחרות וזה יפעל בהתאם להוראות שלהלן: הצדדים ימציאו למומחה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה סיכום תמציתי של טענותיהם בנוגע למשיכת כספים מקופת החברה לצרכים אישיים כאמור בסעיפים 118-124 לעיל וכן מסמכים רלוונטיים מהחברה.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

החברה הגישה לבית המשפט העליון, בקשת רשות ערעור על ההחלטה למינוי מפרקים זמניים, שנדחתה ביום 26.9.19, תוך שבית המשפט העליון קבע כי: "בית המשפט המחוזי ניתח את דו"ח המשקיף על בוריו, נידרש לטענות הצדדים כפי שנטענו לפניו, ומצא כי מתקיימות שלוש עילות שונות לפרוקה של החברה. כל אחת מן העילות לבדה, מספיקה על מנת ליתן צו פירוק..." ביום 26.8.19 הגישו המפרקים הזמניים בקשה לקבוע מועד דיון בבקשת הפרוק וביום 25.11.19 היתקיים דיון במעמד הצדדים.
טענת עקיבא כי הגיש תביעה כנגד בן אדרי, שבאופן תמוה עומדת ע"ס 300,000 ₪, סכום זהה לסכום שבן אדרי דורש מהחברה, אינה יכולה להועיל מאחר והתביעה הנגדית הוגשה על ידי עקיבא באופן אישי ולא על ידי החברה, כך שאין בה לקזז את חוב החברה, בכל מקרה.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, שוכנעתי כי יש ליתן צו פירוק כנגד החברה, מהטעמים הבאים: החלטתי למתן צו פירוק זמני לחברה מיום 20.5.19 הינה מפורטת ומנומקת והיא נסמכת על שלוש עילות פירוק, שאין חולק כי הן מתקיימות גם כיום.
התוצאה נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על מתן צו פירוק כנגד החברה, שיינתן בנפרד.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

למחרת היום הועברו מניותיו של יורם לידי חברת נכסי א. מאיר בע"מ (להלן: חברת מאיר), שהמבקש 2 (להלן: המבקש) הוא אחד מבעלי המניות בה. במועדים הרלוואנטיים, הייתה המבקשת 1 (להלן: המבקשת) בת-זוגו.
בעוד הבקשה תלויה ועומדת, ביום 18.1.2018 ניתן צו פירוק זמני לחברה, וביום 15.4.2018 ניתן צו פירוק קבוע, שבגדרו מונו מינהלי העזבון לתפקיד מנהלים מיוחדים (בהתאמה, המשיבים 1 יכונו מעתה: המנהלים המיוחדים).
במישור האופרטיבי, בית המשפט המחוזי הורה כי הדירה תושב לבעלות החברה, וכי המבקשים יוכלו להגיש תביעת חוב למנהלים המיוחדים ככל נושה אחר של החברה, בגין התשלומים שלטענתם שולמו בשם החברה ושעמדו על-פי הנטען בלב עסקת הקזוז.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה באתי לכלל מסקנה כי דינה להתקבל.
על כך יש להוסיף, כי נחה דעתי שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים, בנסיבות שבהן תשלום סכום ההוצאות כעת עלול להביא להכבדה כלכלית, בה בשעה שהדבר אינו משמעותי בשלב זה מבחינת המאזן של קופת הפירוק.
סוף דבר: הבקשה מתקבלת במובן זה שתשלום ההוצאות שהוטל על המבקשים לשלם כאמור בפסקה 103 לפסק דינו של בית המשפט המחוזי – יעוכב עד להכרעה בערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו