מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מועד התיישנות תביעה נגד מנהלים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

לגישתה טענות התובע התיישנו כבר ביום 22/6/2012 בחלוף 7 שנים מיום החתימה על הסכם הרכישה או ביום 22/10/12 בחלוף 7 שנים ממועד המסירה על פי הסכם הרכישה, שני מועדים שהביאו להתיישנות התביעה למועד הגשתה.
ביטוי לדברים עולה מסעיף 2 לכתב הגנתו שם כתב "עו"ד קראוז בצוותא עם הנתבע 3 (להלן: "עו"ד קריספין") אכן ייצגו את התובע בתביעה נגד עו"ד אביטל יחד אם (כך במקור-מ.ל) במסגרת ת.א. 20083-03-10 (נספח ג' לתביעה דנן) שנוהלה בבית משפט השלום באילת.
דיון: האם היתיישנה התביעה כנגד עו"ד להב? במענה לטענת ההתיישנות אותה העלתה עו"ד להב טען התובע בסיכומיו שדין הטענה להדחות לאור קביעתו של בית המשפט המחוזי בפסק דינו של כב' השופט פרידלנדר ב-ת"א (ב"ש) 41900-03-14 (16/08/2018)(להלן-פסק הדין במחוזי) שם תבע התובע דכאן את אלמליח.
...
יוצא, אפוא, לטענת התובע, שלא זו בלבד שעוה"ד קריספין וקראוז התרשלו בייצוגו אלא, החתימו אותו על הצהרה בניגוד לכללי האתיקה של עורכי הדין.
(כך במקור-מ.ל) במענה לשאלתי "יכול להיות שהמעורבות שלו הייתה יותר גבוהה כי היו לך יותר בעיות בתיק הזה להתמודד איתן? השיב עו"ד קראוז "התיק הזה הוא לא תיק טריוויאלי, היו דברים שליבנו, ומידת המעורבות של קריספין יותר קשורה למידה שהוא רצה להיות מעורב מאשר אני, מה גם שיש את השפה הצרפתית לעו"ד קריספין והוא אדם משכמו ומעלה, דובר 5 שפות." (פרוטוקול עמ' 48).
בנסיבות אלו אני קובע שמי שייצג את מר בנאילוז בתביעה כנגד אביטל הוא עו"ד קראוז אשר מדי פעם נעזר בעו"ד קריספין אך לא היה בפעילותו של עו"ד קריספין, גם לא כעולה מדברי עו"ד קראוז, ייצוג משותף (ראו: ס' 75 לפסק הדין במחוזי).
כללו של דבר: א. התביעה נגד 3 הנתבעים נדחית ב. הנתבע יישא בהוצאות, מופחתות, בסך 20,000 ₪ לכל נתבע/ת. ג. תואיל המזכירות לשלוח פסק הדין לצדדים ולסגור התיק.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד טען כי במישור העקרוני, קבלת עמדת המנהל המיוחד עשויה לתמרץ חייבים להיתחמק מתשלום חובם עד לחלוף מועד ההתיישנות ביחס להגשת תביעה אזרחית נגדם, ומיד לאחר מכן להגיש בקשה למתן צו כנוס על מנת לחסום את דרכן של רשויות לגבות את חובם באמצעות הגשת תביעת חוב שצפויה להדחות מחמת התיישנותה.
...
סוף דבר על כן, אם תשמע דעתי הערעורים יתקבלו.
כלומר, האם הליכי גבייה מינהליים לא עוצרים את מרוץ ההתיישנות, כאמור בהלכת פרידמן, גם כשמדובר בתביעת חוב המוגשת על ידי הרשות לשם גביית החוב לאחר כניסת החייב להליכי חדלות פירעון? אני סבור שיש להשיב לשאלה זו בשלילה, ובכך אני מצרף את דעתי לזו של חברי השופט ד' מינץ.
בשל כל אלה, מצטרף אני למסקנתו של השופט ד' מינץ, כי דין הערעורים להתקבל.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

עניינו של פסק דין זה, תביעות כספיות שהגישו חלק מהיורשים נגד מנהל עזבון בסכום כולל של 739,547 ₪, בטענה שנגרמו להם נזקים כתוצאה מכך שלא השכיר נכסים שהיו שייכים לעזבון.
מכל מקום, ביחס לשלוש התביעות דין טענת ההתיישנות להדחות לגופה, שכן, היא מבוססת על טענת הנתבע שיש למנות את תקופת ההתיישנות ממועד מינויו כמנהל עזבון זמני (20.6.2006).
...
בנסיבות אלה ובין החלופות שהציג לי בבהירות רבה מנהל העזבון, ולאחר ששמעתי את עמדת כל הצדדים, אני סבורה שהגיעה העת לסיים את ניהול העזבון, לחלק את הזכויות בו באורח מיידי, ואז היורשים יוכלו להחליט בינם לבין עצמם כיצד להמשיך את הפוטנציאל הגלום בזכויות שירשו, אם הם מעוניינים בכך, או שמא הם מעוניינים למכור איש לרעהו את זכויותיהם, והכל כפי שיחייב השכל הישר והאינטרס הכלכלי.
יחד עם זאת מנהל העזבון טען בבקשה שבפני וכן במסגרת בקשה מספר 36 שאין להורות על העברת מלוא זכויות הבעלות בפנטהאוז ע"ש המשיבה 2 אלא יש לפעול בהתאם להסכם מיום 20.05.06 שאושר בבימ"ש זה. לפיכך ונוכח האמור בהסכם בין הצדדים אני נעתרת לבקשתו של מנהל העזבון ומורה לו להעביר את הבעלות בפנטהאוז ברחוב ה' כמפורט בסעיף א לבקשה, באופן ש-50% מהזכויות יירשמו ע"ש ילדי המנוח בחלקים שווים ביניהם (המשיבים 1, 3, 4 ו-5) ו-50% מהזכויות יירשמו ע"ש אלמנת המנוח, המשיבה 2, עם הערת "יורש אחר יורש". בבקשה מספר 59 טען מנהל העזבון כי יש להורות לו על מכירת הדירה ברחוב ב' למר --- [צד שלישי, עה"כ].
בנוסף טען התובע כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת שימוש לרעה בהליכי משפט.
אולם, לא מצאתי להורות על סילוק על הסף מטעם זה, שעה שממילא דין התביעות להידחות לעיצומן.
לסיכום: בהתאם לכל אשר פורט לעיל, אני מורה על דחיית שלוש התביעות בהן עוסק פסק דין זה. לנוכח התוצאה וכן בשים לב להתנהלות התובעים כמפורט לאורכו של פסק הדין ובפרט בסעיף 52, וכן תוך שלא נעלם מעיני שלכתחילה נשאו התובעים במלוא שכרם של המומחים שמונו, התובעים ישלמו לנתבע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 45,000 ₪.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד סבור הממונה כי מהוראות הסדר החוב עולה שתביעות חוב שתוגשנה לאחר המועד הקובע לא תתקבלנה ולנושים כאלה לא תהא זכות תביעה או דרישה כלפי החברה, והם לא יהיו רשאים לפתוח או לנהל תובענה נגד החברה או נגד מקבלי הפטור על פי ההסדר.
כמו כן, יפים לענייננו הדברים שהובאו בספרם של ורדה אלשיך וגדעון אורבך הקפאת הליכים – הלכה למעשה 684-683 (מהדורה שנייה 2010): "כוחו של ההפטר מחובות העבר, כפי שהוא נקבע בהסדר, הוא מוחלט. כלומר, איש מנושי החברה אינו זכאי לידרוש מהיישות המשפטית יותר מהמגיע לו בהסדר, או לחזור ולהעלות חובות וטענות מן התקופה שקדמה להליך הקולקטיבי ... דיני הקפאת ההליכים, כמו דיני הפרוק, כוללים מיגבלה של זמן להגשת תביעות חוב. בנגוד לדיני הפרוק ופשיטת הרגל, שם נקבע בחיקוק מועד של שישה חודשים להגשתן של תביעות החוב, מותירות התקנות בהקפאת ההליכים עניין זה לקביעתו של בית המשפט בנסיבות המקרה. הגבלת מועדים זו מלמדת כי לאחריה חלה מעין היתיישנות של תביעות החוב. ההלכה הפסוקה קובעת כי מחדלו של נושה שלא הגיש הוכחת חוב בזמן הוא מהותי ולא פרוצדוראלי, הגורר אחריו אבדן מוחלט של זכות התביעה שלו נגד החברה, תהא מוכחת ומוצדקת ככל שתהא. ההנמקה החשובה, בכל הנוגע לעניין זה היא, כי הן לנושים והן לחייב קמה זכות מהותית כי לאחר התקופה הקבועה בחוק לא יוטרדו עוד בתביעות חדשות." (ההדגשות במקור).
...
לדידה של החברה, בנסיבות אלה מושתקים אייזיק ופנסו מהגשת התנגדויות או הסתייגויות להסדר הפשרה, ובחירתם לעשות זאת בדרכים עקיפות מעוררת תהיות רבות אשר מובילות למסקנה שמדובר בניסיון לגרום להעדפתם על פני יתר הנושים תוך אדישות לפגיעה שתיגרם לנושים כתוצאה מכך.
המסקנה האמורה יפה שבעתיים ביחס לאייזיק ופנסו אשר כבר הגישו תביעות חוב מטעמם מכח הערבויות האישיות שהעמידו השניים לחברה.
ברם, לא שוכנעתי כלל ועיקר כי החזקה האמורה נסתרה בענייננו.
סוף דבר מכל הטעמים אשר פורטו לעיל, הבקשות נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי כתב התביעה, התביעה נגד נתבעת זו היא בסך של 20,800 ₪ - נכון למועד הגשת התביעה.
הנתבעת טענה להתיישנות התביעה נגדה, ובקשה לדחות את התביעה על הסף.
על יסוד השיקולים האמורים נדחתה באחד המקרים בקשה לתיקון כתב תביעה מקום שבו לא ניתן הסבר מספק לכך שעילות התביעה שבקש תובע להוסיף לכתב תביעתו לא נכללו בכתב התביעה המקורי (רע"א 8134/13 חברת נ.נ סלטי הנדסה וניהול פרויקטים נ' פינקלשטיין [פורסם בנבו] בפיסקה 6 להחלטת כב' השופט נ' הנדל, שם ביחס לבקשה שהוגשה בחלוף שנה לאחר הגשת התביעה (4.9.2014)).
...
כדוגמה מובהקת ליישום הולם, הלכה למעשה, של כל האמור לעיל אפנה להחלטת כב' השופט ד' גדעוני בת"א 38473-07-16 בלומפילד נ' מלונות יהודה [פורסם בנבו] (21.4.20), שם נדחתה בקשת תיקון שמשמעותה הייתה הגשת "תביעה חדשה או לכל הפחות תביעה אחרת מזו שהוגשה לכתחילה" (שם, בפסקה 11 להחלטה)" (כל ההדגשות בקו – הוספו).
לסיכום, אין די בטענה הכוללנית מטעם התובע כי הוא הוצאת חוות הדעת שהציג בנדון - מתיק בית המשפט, "תמנע מהתובע יומו בבית המשפט". כאמור, מצאתי כי מדובר בהרחבת חזית אסורה.
לסיכום, מדובר ב'תביעה קטנה', שיש מולה טענת התיישנות, ובנסיבות שתיארתי לעיל אין כל הגיון לא כלכלי ולא ניצול נכון של זמנו של הציבור - לאפשר עתה לצדדים להגיש חוות דעת נוגדות ולבחון מהותית לגופו מהי נכות התובע המחייבת את הנתבעת, לאחר, שכאמור, התובע מבסס את עילתו, במוצהר, על הנכויות שנקבעו לו במל"ל, ותו לא. אי לכך, אני מורה על הוצאת נספחים ב' ו-ג' לתצהיר התובע; וככל שטכנית קיים קושי בהוצאתם 'הפיזית' מנט המשפט – אני מורה ומבהיר כי חוות דעת אלו - לא יהוו, בכל מקרה, ראיות בנדון.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו