מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מועד התיישנות להחזר דמי ביטוח לאומי

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

גם התביעות מכח ההסכם הקבוצי הכללי/צו ההרחבה בענף החקלאות ובכלל זה: התביעה להשלמת תאונה/דמי מחלה, החזר דמי ביטוח לאומי, משכורת י"ג ותוספת מישפחה התיישנו בגין התקופה שקדמה לשבע שנים ממועד הגשת התביעה, דהיינו בגין התקופה שקדמה ליום 15.5.2005.
...
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובכתבי הטענות, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל.
לנוכח כל האמור לעיל, הבקשה לדחיית התביעה מחמת התיישנות מתקבלת כמפורט בסעיפים 6-9 לעיל.
אשר על כן, הבקשה לפירוט וכימוי התביעה – נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

התובעת לא הגיעה להסכם על פיצוי כוללני חלף דמי הלידה ללידה הראשונה, אלא להסדר פרטני לפיו דמי הביטוח מוחזרים לה. החזר זה בוצע באופן שיש בו משום הסכמה, ולו מטעמים כלכליים גרידא ולא בשל קיומה של הסכמה אמתית או עקרונית (ראו עדות התובעת בפרוטוקול עמ' 7 ש' 2- 6), לכך שהתובעת לא תחשב כעובדת מבוטחת באותה תקופה לעניין גמלאות המל"ל, הואיל ואין לה תקופת אכשרה ולא משולמים עבורה דמי ביטוח.
מכל מקום, לא הוכח קיומו של הסכם לפיו התובעת תקבל את דמי הלידה ללידה השנייה על אף שדמי הביטוח לתקופה הקודמת ללידה (ואף עבור מספר חודשים אחריה) הוחזרו לה, הסכם שאינו סביר לנוכח הדין המחייב את המוסד לביטוח לאומי.
יתר על כן, כאמור, אין חולק כי התביעה בעיניין זה היתיישנה, בחלוף מעל 12 חודשים ממועד הדחייה ובהתאם לתקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי.
...
אולם, אנו סבורים כי לא ניתן לקבל טענת התובעת לפיה לא ידעה מה משמעות ההסכמה על מחיקת התביעה והחזר דמי הביטוח.
אמנם התובעת טוענת בנוסף כי היתה היא עובדת כל התקופה, משנת 2003 ועד היום, כולל, אולם בוודאי שאין בכך כדי לשנות את המסקנה שהיא בגדר עובדת בתקופה הרלוונטית, משנת 2006 ואילך.
נציין כי מר עובד אברהמי הסביר זאת כך: "זה כנראה מכתב סטנדרטי שיוצא שאין יחסי עובד מעביד אבל הם הוציאו עוד הודעה, אם יוגשו דוחות מתוקנים לגבי התקופה מאחרי הלידה הראשונה אז אנחנו נבחן בשנית את הזכאות שלה לדמי לידה, מה שהיא לא עשתה וציינתי את זה." (פרוטוקול עמ' 16 ש' 4- 6) הסברו של מר אברהמי לעניין המכתבים השונים שנשלחו מקובל עלינו וטענת התובעת בדבר זיוף, שהועלתה בסיכומים, נדחית אפוא.
אנו מקבלים עמדת הנתבע כי לא נבדקה שאלת קיום יחסי עבודה בתביעתה השנייה של התובעת למל"ל, מחודש 07/06, לנוכח העדר תקופת אכשרה בשל כך שתשלומי הביטוח הוחזרו.
סוף דבר לנוכח כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2019 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

באותו עניין נקבע גם כי העלאת טענת ההתיישנות ע"י המוסד לביטוח לאומי לא עלתה בקנה אחד עם חובת ההגינות הדיונית המוגברת החלה על רשויות המדינה, במיוחד במקום בו המוסד ביקש לאורך השנים מהמעסיקים להמנע מלפנות אליו בבקשות פרטניות להחזר דמי ביטוח עד שתפותח המערכת האוטומטית.
מיום 1.1.95, ועל פי הוראת סעיף 15(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, גובה המשיב "את דמי ביטוח הבריאות בדרך שבה הוא גובה את דמי הביטוח הלאומי; לעניין הגביה והתשלום של דמי ביטוח הבריאות יחולו הוראות חוק הביטוח הלאומי, בשינויים המחויבים לפי העניין, כאילו היו דמי ביטוח לאומי". לאור האמור לעיל, ועל פי סעיפים 14(ו) ו- 14(י)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, המשיב אינו גובה את דמי ביטוח הבריאות מהכנסתו של מבוטח שנימצא פטור מתשלום דמי ביטוח, אלא מנכה את דמי ביטוח הבריאות בשיעור מינימלי וקבוע מקיצבת הנכות המשולמת לו. כך או אחרת, בשים לב למועד תחילתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, עד ליום 1.1.95 לא גבה המשיב דמי ביטוח בריאות ולא ניכה סכומים אלה מקצבתו של המערער.
...
יישום סעיף 351(ד) הנזכר בסעיף 19 לעיל, על עניינו של המערער מביא למסקנה כי הוא אינו זכאי לקבלת פטור מדמי ביטוח בגין תקופה א' ו ב'  כי הוא אינו עומד בתנאי הסעיף, לפיהם הפטור ניתן למי שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר זמנית או יציבה בשיעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות.
הערעור נדחה.
סוף דבר על דעת כל חברי המותב, הערעור נדחה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(עבל (ארצי) 1844-09-10 המוסד לביטוח לאומי נ' לבנה חג'ג' (2015)) ואולם, אף שאין חולק כי הטלת קנס יכול ותשרת תכלית לגיטימית ותבטיח אכיפת החוק (ר' סעיף 6 לפרק ה' בכתב ההגנה) עלינו לבחון החלטה זו של הנתבע להטיל על התובעת קנס, רטרואקטיבית מן המועד שהיה מיועד לתשלום דמי הביטוח, במשקפי המשפט המנהלי.
לפי הוראת סעיף 315 לחוק שכבר הוזכר על ידינו, ואשר עניינו בהשבת גמלאות ששולמו ביתר, קובע הסעיף כי "(3) המוסד רשאי לנכות או לתבוע את הסכומים ששילם כאמור, בצרוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום החזר התשלום בפועל לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולם הסכום בטעות או שלא כדין". גם לפי הוראת סעיף 370 לחוק הביטוח הלאומי, רשאי עובד של הנתבע, על פי בקשה מנומקת ומטעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות המקרה שיירשמו, לוותר על קנסות והפרשי מדד הנוצרים כתוצאה מאי-תשלום דמי ביטוח במועד, ולפי סעיף 364 לחוק ושעניינו ב""תשלומי פיגורים", כולם או חלקם.
באשר לשאלת ההתיישנות קובע בית המשפט העליון, כי בתביעות השבה בהתאם לסעיף 362 לחוק, תהא תקופת היתיישנות 7 שנים כקבוע בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958: "בתביעות מכוח סעיף 362 לחוק הביטוח הלאומי להחזר דמי ביטוח, התכלית הסוציאלית ביסודו של חוק הביטוח הלאומי אינה קיימת. תכליתו של הסעיף אחת היא – לאפשר למבוטחים לתבוע את המוסד בגין כספים שנגבו מהם ביתר על ידו. מדובר, הלכה למעשה, בתביעה כספית גרידא להשבת כספים ששולמו או נגבו ביתר. על כן, לגבי דידי, יש להחיל על תביעות מכוחו את הוראות חוק ההתיישנות, לרבות תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 5 לחוק זה". מאחר ותביעה זו שבפנינו רגליה נטועות בגביית דמי ביטוח על ידי הנתבע מכח הילכת "גדות" עליה סמך הנתבע יהבו, ותוצאתה חיוב התובעת בדמי ביטוח ובקנס, חלה ההלכה החדשה אף בעניננו ויש לדחות את טענת ההתיישנות.
...
לאור כל האמור לעיל סברנו, כי הגביה הקולקטיבית וחוסר היכולת (או הרצון) של הנתבע לתמוך בראיות טענתנו, כי דמי הביטוח שנגבו יוחסו לכלל עובדות ועובדי התובעת, מהווה פגם בשיקול הדעת של הנתבע.
"השתק הפלוגתא משרת את היעילות בדיעבד (ex post). לאחר שפלוגתא כלשהי נדונה והוכרעה לגופה על ידי בית משפט מוסמך, שוב אין מאפשרים לדון בה פעם נוספת במסגרת הליך נוסף, ובכך מונעים את בזבוז המשאבים הכרוך בדיון חוזר ונשנה בפלוגתות שכבר נדונו והוכרעו מתוך הנחה שהן נכונות. לעומת זאת, אם הפלוגתא הועלתה לדיון על ידי אחד הצדדים אך לא נדונה לגופה על ידי בית המשפט או לא הוכרעה בממצא פוזיטיבי, שוב אין הטעם של יעילות בדיעבד מצדיק שלא לדון בה (שכן אין כל ערובה לנכונותה) ולכן צריך לאפשר לבעל הדין להעלות אותה לדיון פעם נוספת במסגרת הליך אחר" (ר' בעמ' 490-489) ומסכם פרופ' רוזן-צבי סוגיה זו בכותבו: "אני סבור כי על בית המשפט לאמץ את הגישה הצרה ולא להחיל השתק על פלוגתות שעליהם הוסכם בפסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה, אלא אם כן הסכימו הצדדים מפורשות כי על פלוגתות אלו יחול השתק פלוגתא. זוהי גם הגישה השלטת בארצות הברית. אסביר מדוע: הבחירה בגישה הרחבה תפגע הן במוסד הפשרה, שכן צדדים ייטו שלא להתפשר, הן באינטרס הציבור בהקטנת עומס ההתדיינויות והן באינטרס עשיית הצדק עם בעלי הדין. צדדים רבים ימצאו את עצמם מנועים מלדון בפלוגתא שעליה הסכימו במסגרת הסכם פשרה מבלי שהתכוונו לוותר על זכותם להתדיין עליה במסגרת הליך עתידי, אשר את קיומו כלל לא צפו, וגם אם צפו לא התכוונו להיות קשורים בהסכמות שנועדו אך ורק כדי להביא את ההליך לסיומו. נוסף על כך, גדל הסיכוי שהממצאים העובדתיים והטענות המשפטיות שינוידו להליך המאוחר יהיו שגויים, שכן במקרים לא מעטים הצדדים מסכימים לממצאים ולטענות שהצד שכנגד טען להם רק על מנת לסיים את ההליך בפשרה ומבלי להודות בנכונותם". (ר' בעמ' 570) אין חולק, בעניננו, כי בהסכם הפשרה שנחתם בין התובעת לפקיד השומה נכתב, ברחל ביתך הקטנה, כי "הצדדים מעונינים להגיע להסכם בגין שנות המס שבהסכם בלבד, וזאת, מבלי שקיבלו האחד את טענות הצד השני" (ר' נספח 8 לתצהיר התובעת).
בנסיבות אלה מצאנו לדחות את טענת הנתבע כי חל בעניננו כלל השתק הפלוגתא.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

צוין כי נפסק על ידי ביהמ"ש העליון כי תביעת המוסד לביטוח לאומי מכוח סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי היא תביעת סוברוגציה ולכן המועד בו מתחילים למנות את תקופת ההתיישנות הוא מועד התאונה.
לכן היא זכאית להחזר דמי פגיעה מן המוסד לביטוח לאומי בשיעור 75% מהקף השכר ששילמה כהטבת נזק ויכולת התביעה הקונקרטית של מעביד מורשה להבדיל מזכות מושגית מכוח חוק הטבת ניזקי גוף אינה מתגבשת אלא עם ההכרה בארוע כתאונת עבודה ועם קביעת שיעור דמי הפגיעה בידי המל"ל. לטענת המערערת, טענת ההתיישנות אשר בפי המשיבה הנה טענה בעלת אופי דיוני ואין היא חלק ממהות האחריות של המזיק כלפי ניזוק.
...
שתי מחלוקות עיקריות התעוררו בין הצדדים בבימ"ש קמא: האם התובענה התיישנה? האם סילוק תביעת הנפגע – בטרם הגשת תביעה זו – מעמידה מחסום דיוני בפני תביעת המעבידה? כאמור, בימ"ש קמא קבע כי דין התביעה להידחות מחמת התיישנות.
רון שפירא, נשיא השופטת תמר נאות-פרי: אף אני בדעה כי יש לדחות את הערעור, מצטרפת להנמקות המפורטות של הנשיא שפירא, ואבקש להוסיף כמה מילים.
סבורני כי בכל הנוגע לתביעת המעבידה במקרה הפרטני בו אנו דנים - אין לקבל טענה זו. ראשית, המעבידה הייתה יכולה לדעת מה יהא הסכום שיוחזר לה, שכן המדובר בחישוב פשוט הנגזר מהתקנות ומהיותה מעביד מורשה.
בטינה טאובר, ס. נשיא בסיכומו של דבר הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו