מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מהו העונש הראוי לנאשם שסחר בסמים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

חינת מקרים בפסיקה תשאף על פי רוב למקרים שנסיבותיהן דומות פחות או יותר לנסיבות המקרה הנידון, אם כי גם במקרים חמורים או קלים יותר יש ללמד על ההלימה הנדרשת בין נסיבות המעשה למיתחם העונש שראוי שיקבע.
בת"פ (שלום ב"ש) 59067-03-21 מדינת ישראל נ' אבו סבילה ואח', (22.01.23), נקבע מיתחם עונש הולם שבין 10 ל 27 חודשי מאסר בפועל, בנסיבות בהן הורשע הנאשם בשתי עבירות של סחר בסמים, עבירה אחת של תווך בעסקת סמים ועבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.
...
מכאן, ולאחר שנתתי דעתי למידת פגיעת הנאשם בערכים המוגנים ומדיניות הענישה הנוהגת, לרבות למקרים אליהם הפנו ב"כ הצדדים, תוך התחשבות בתדירותן של העבירות והזיקה ביניהן, אני קובעת את מתחם העונש ההולם לכלל העבירות בהן הורשע הנאשם, כך שינוע בין 11 ל –27 חודשי מאסר בפועל.
עונשו של הנאשם סעיף 40 ד' לחוק העונשין, קובע כי בשלב גזירת העונש, רשאי בית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם, אם נמצא כי הוא "השתקם או כי יש סיכויי שישתקם". כידוע, אף סיכויי שיקום גבוהים של נאשם אינם מובילים בהכרח, למסקנה כי על בית המשפט לחרוג לקולה ממתחם העונש ההולם, וייתכנו מקרים, בהם יתר השיקולים הרלוונטיים לעונש, כמו חומרת המעשים או נסיבות ביצועם, לא יצדיקו חריגה ממתחם העונש ההולם, חרף הליך שיקומי משמעותי שעבר הנאשם ו/או סיכויי שיקום גבוהים, והדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט.
סוף דבר מכלל הדברים האמורים, לאחר שקלול מכלול שיקולי הענישה הנדרשים, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 11 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימיי מעצרו על פי רישומי שב"ס. 8 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים מהיום, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירות סמים מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

מטעמים אלו ולנוכח רמת הסיכון להישנות עבירות פליליות, העונש הראוי לנאשם, כך לדעת המאשימה הוא מאסר לתקופה של 76 חודשים, מאסר מותנה וקנס מכביד שילמד כי אין תועלת בביצוען של עבירות סחר בסמים, פסילת רישיון נהיגה בפועל ועל תנאי.
...
כידוע, סעיף 58 לחוק העונשין קובע כי ככלל, תקופת המאסר המותנה ותקופת המאסר שהוטלה בשל עבירה נוספת ירוצו "בזו אחר זו", קרי – באופן מצטבר, זולת אם מצא בית המשפט טעמים להפעלת המאסר המותנה, כולו או חלקו, בחופף למאסר שנגזר (ראו ע"פ 7907/2014 ואזנה נ' מדינת ישראל, (22.2.2015), ע"פ 2336/2016 מזראיב נ' מדינת ישראל פסקה 32 (14.12.2017).
תוצאה לנוכח האמור אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 38 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה בן 5 חודשים שניתן בת.פ 2640-09-15 מיום 1.12.2015 וחודש בת.פ 14891-04-17 בגזר דין מיום 12.12.2018 וזאת בחופף לעונש המאסר שהושת בסעיף א' לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עוד הוצהר, במסגרת ההסדר, כי המאשימה תעתור בנוגע לאישום הראשון למיתחם עונש ראוי הנע בין 8.5-5.5 שנות מאסר, ענישה נלווית והכרזה על הנאשם כסוחר סמים, ובאשר לאישום השני, לעונש ראוי של מאסר על תנאי ופצוי.
...
בית המשפט העליון התחשב בחלקו של הנאשם בפרשה, העדר עבר פלילי ופוטנציאל שיקומי גבוה, והקל בעונשו כך שירצה 30 חודשי מאסר חלף 42 חודשים; בע"פ 3759/18 כהן נ' מדינת ישראל (16.7.19), נדחה ערעורו של נאשם שהורשע, לאחר שמיעת ראיות, בעבירות קשירת קשר לפשע וייבוא סם מסוג קוקאין במשקל של 3.711 ק"ג. המערער נתפס בכף בעת שקיבל לידיו את התיק שהכיל סם. הנאשם, ללא עבר פלילי, נדון למאסר בן 7 שנים; בע"פ 10101/17 טאקץ נ' מדינת ישראל (23.4.18) נדחה ערעור נאשם שהורשע בייבוא סמים מסוכנים, 6.15 ק"ג קוקאין.
לאחר שקילת כלל השיקולים, נסיבות המעשים וחלקו היחסי, מידת הפגיעה בערכים המוגנים ומדיניות הענישה הנוהגת אני קובעת באישום הראשון מתחם ענישה הנע בין 4.5-8 שנות המאסר.
אני גוזרת, אפוא, על הנאשם את העונשים הבאים: 57 חודשי מאסר בניכוי ימי מעצרו 14.7.22 – 28.9.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד הורה בית המשפט על תסקיר שירות המבחן וחוות דעת הממונה, תוך הבהרה כי אין בהחלטה משום קביעה באשר לעונש הראוי במקרה זה (ר' ההחלטה בעמ' 9-8 לפרוטוקול).
עיקר טיעוני הצדדים: בטיעוניה לעונש עמדה ב"כ המאשימה על עובדות כתב האישום המתוקן, בהן הודה הנאשם, והדגישה את נסיבות החומרה שבהן, דהיינו: העובדה שהנאשם סחר בסמים ברכבו, בשעת ליל, וכן העובדה שהנאשם החזיק בכמות סמים נוספת נכבדה, כשהם מחולקים וברכבו, עובדות המלמדות על פוטנציאל הפצה גבוה.
...
אני קובע אפוא את מתחם העונש ההולם, במקרה זה, בין מספר חודשי מאסר בפועל, לנשיאה בדרך של עבודות שירות, לבין 12 חודשי מאסר בפועל.
לפי הוראות סעיף זה, אם מצא בית המשפט כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, הוא רשאי לחרוג לכף קולה ממתחם העונש ההולם ולקבוע את עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו.
סוף דבר: אשר על כן – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: (א) מאסר על תנאי למשך 6 חודשים, אותו לא יישא הנאשם אלא אם כן יעבור, תוך שלוש שנים מהיום, עבירה לפי הוראות פקודת הסמים המסוכנים מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע על פי הודאתו בבצוע ריבוי עבירות של סחר בסם מסוכן – לפי סעיפים 13 + 19(א) לפקודת הסמים המסוכנים] נוסח חדש], התשל"ג–1973 (להלן: פקודת הסמים המסוכנים); החזקת סם שלא לצריכה עצמית – לפי סעיף 7(א) + 7(ג) סייפא לפקודת הסמים המסוכנים.
ראו: רע"פ 174/21 סוויסה נ' מדינת ישראל (25.2.2021); ע"פ 6299/20 חן נ' מדינת ישראל (4.2.2021); ע"פ 5807/17 דרחי נ' מדינת ישראל (18.6.2018) ובמיוחד ע"פ 2596/18 זנזורי נ' מדינת ישראל (12.8.2018): "סחר בסמים הוא סחר בסמים. ידע כל מי שמהרהר בדרכים לעשיית כסף קל, כי מדיניות הענישה לא השתנתה ובית המשפט רואה בחומרה עבירות של סחר והפצה של סמים מסוכנים, גם סמים 'קלים', תוך הטלת ענישה משמעותית ומרתיעה. צרכנים ומשתמשים – ראו הוזהרתם" טרם נדרש לפרטי המקרה הקונקרטי נתייחס למדיניות הענישה הנהוגה המהוה פרמטר בקביעת מיתחם העונש ההולם.
לסיום, מעשיו של הנאשם ראויים לענישה ממשית שיהא בה כדי להלום את חומרתם, להמחיש לנאשם את משמעותם והפסול בהם, ולהרתיעו מפני חזרה על מעשיו.
...
בית המשפט מצא לסטות ממתחם הענישה מטעמי שיקום.
לאור כל האמור ובהתחשב בנסיבות ביצוע העבירות, מידת הפגיעה בערכים המוגנים ומדיניות הענישה הנהוגה, מצאתי לקבוע את מתחם העונש בין 24-12 חודשי מאסר לצד רכיבי ענישה נוספים ובהם קנס.
תוצאה לנוכח האמור אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל שימנו מיום מעצרו ובהתאם לרישומי שב"ס. 6 חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור תוך שלוש שנים עבירה על פקודת הסמים מסוג פשע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו