מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

מבחנים למתן תמיכות למוסדות ציבור

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

חשוב להבהיר כי המבחנים לא הבטיחו לגופים אלו תוספת תקציב בשיעור של 30%, אלא תוספת נקוד בשיעור זה. כמקובל במבחני תמיכה מסוג זה, התקציב מחולק בין מוסדות הציבור הזכאים לתמיכה על סמך היחס בין הניקוד שניתן לכל גוף לבין הניקוד המצטבר של כלל הגופים.
...
חברתי, לעומת זאת, סבורה כי טענת "כולן פלורליסטיות" נשענת על כרעי תרנגולת, וכי אין מנוס מלהורות על בדיקה מחודשת שלה, וכנגזר מכך של זהות הגורם שיבחן את הזכאות לניקוד עודף.
הצטברות הקשיים הללו מובילה אותי למסקנה שהעותרות עמדו בנטל המוטל עליהן ללמד כי שינוי הקריטריונים בו עסקינן, דהיינו הצמצום החד בניקוד העודף, לא בוצע על בסיס תשתית עובדתית הולמת, המבססת את טענת "כולן פלורליסטיות", העומדת לטענת המשיבים, ולהנחת חברי, ביסודו.
ויובהר, אין ברשותנו כלים לבחון את נכונותה של טענה זו, וממילא לא נוכל להסיק מהקשיים עליהם הצבעתי את המסקנה ההפוכה, לה טענו העותרות, דהיינו שישנם גופים רבים אשר זכו בעבר בתמיכות בגין פעילויות לא פורמאליות במערכת החינוך הממלכתית שאינן עומדות במבחן הפלורליסטי.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בעתירתה מלינה העותרת על הפרשנות שנתנה הועדה למבחני התמיכה אשר לשיטתה הובילה לתוצאה בלתי סבירה לפיה שום תיזמורת לא הוכרה כגוף כלי מוביל.
פרט 40(א) בתוספת הראשונה לחוק שנושאו "תמיכות" מיפרט כך: "החלטה פרטנית של רשות שעניינה מתן תמיכה למוסד ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, למעט החלטה לפי סעיפים קטנים (ה) ו-(ו) של סעיף 3א לחוק האמור". סעיף 3א(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן: חוק יסודות התקציב), מגדיר מוסד צבורי כ"גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה".
...
בתשובתם טענו המשיבים כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי העומד לרשות העותרת בדמות פנייה לבית המשפט לעניינים מינהליים.
דין העתירה להידחות על הסף.
המקרה דכאן אינו בגדר חריג, ולפיכך דין העתירה להידחות על הסף בשל קיומו של סעד חלופי.
העתירה נדחית אפוא בזאת על הסף.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הכל כפי שהיא מחויבת על פי הנוהל והמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קבוצות תיאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התיאטרון ומרכזי פרינג', בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובהתאם להוראות תכ"ם בדבר תמיכה בגופים אחרים, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3(4) לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002 (להלן: "כספי התמיכה"), והכל כפי שיפורט להלן.
על פי נספח 8 לתגובת המשיבים נערכה ישיבה נוספת בעיניין ביום 8.6.22 ובסופה הוחלט כדלקמן: כידוע, מצד אחד ועדת התמיכות חייבת להפעיל שיקול דעת עצמאי, אך מהצד האחר ועדת התמיכות היא ועדה מנהלית, לא ועדה מקצועית, וככזאת היא מייחסת משקל ניכר להמלצותיו המקצועיות של המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, על מדוריה, שניתנות לה על פי חוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002.
...
די בעיון בכותרת העתירה דלעיל כדי להיווכח בכך שהתקשתה העותרת להצביע על החלטה קונקרטית שניתנה בפרק הזמן הרלוונטי להגשת עתירה מנהלית (עד 45 ימים קודם הגשת העתירה), ולא בכדי אף נצרך חלק נרחב מהדיון כדי לברר את הכרונולוגיה הרלוונטית לפרשה, שתצביע, בסופו של דבר, על בעייתיות בהליך בה נקטה העותרת, וזאת עוד קודם שאגיע לליבת שיקול הדעת של המשיבים.
הנמקת בית המשפט העליון מיום 1.6.2021 הייתה שונה מזו בה נקטתי ואולם התוצאה, לפחות בעיקרה, נותרה דומה למדי, ובסופו של דבר חייב גם בית המשפט העליון את המשיבים לבחון את בקשת העותרת לקבלת תמיכה עבור שנת 2019: המשיבים חויבו לבחון את בקשת התמיכה, והדרך בה הלכו ומסקנתם, הם אלה שבמוקד עתירה זאת.
מקובלת עליי בנקודה זו עמדת המשיבים.
סוף דבר הכרה ב"קבוצת תאטרון" בהיבטים הנוגעים לתמיכת המשיבים היא הכרה רבת משמעות המחייבת עמידה בתבחינים ממשיים הנוגעים להיבטים רבים, מקצועיים ואחרים.
סוף דבר, העתירה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מבחני התמיכה סעיף 3 למבחני התמיכה קובע כי מטרת התמיכה היא "מתן סיוע לפעילותם של מרכזי הספורט" בשני תחומים: תחום א' – "קידום וסיוע לפעילות ספורט עממי לטובת שיפור בריאות הציבור ועיסוק בתרבות הפנאי" (תחרויות גדולות, ארועי ספורט, שליחת משלחות ישראליות לתחרויות מחוץ לישראל).
על פי הוראת השעה האמורה "ועדת התמיכות רשאית, בכפוף לפירסום הזמנה נוספת להגשת בקשות לתמיכה לתקופה שלא תפחת מ-5 ימי עבודה, לאשר תמיכה למוסד ציבור, אף אם אישור הניהול התקין שלו ניכנס לתוקף במועד מאוחר יותר ובילבד שאישור הניהול התקין לא ניכנס לתוקף במועד מאוחר מיום י"ד בחשון התשפ"א (1 בנובמבר 2020)". ביום 25.11.2020 ניתן אישור מטעם החשב הכללי להחיל את ההקלה האמורה גם על גופי ספורט, זאת מכוח הוראת סעיף 5(י) להוראות שר האוצר.
...
דינה של הטענה להידחות.
זאת, גם בדגש על כך שקביעה על בטלות ההליך כיום, לאחר חלוקת הכספים, עלולה להוביל לתוצאות חמורות מבחינת האינטרס הציבורי, וכטענת המשיבים 3-1 לתוצאה של "קריסת מאות אגודות ספורט נתמכות אשר ללא כספי התמיכה יסגרו, ואף ייתכן כי לא יעמדו בדרישה להחזרת הכספים". לפיכך מכלול נסיבות העניין מוביל למסקנה כי חרף הפגם שנפל בהרכבה של ועדת התמיכות, אין לראות את ההחלטה כבטלה מעיקרה, ויש להותירה בעינה.
סוף דבר העתירה נדחית.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 8.2.2021 אישרה מועצת הערייה את התבחינים למתן תמיכות ומענקים לשנים 2021-2020 (להלן: נוהל התמיכות של הערייה), שבמסגרתם נקבעו מבחני התמיכה הרלוואנטיים לעמותות ספורט מקצועיות שפועלות בענף הכדורגל.
בנוסף לכך קובע החוזר כי חלה חובה לנמק הן את המלצת הועדה, הן את החלטת המועצה בנוגע להקף התמיכה ואופן חישובה: "הוועדה המקצועית והמועצה יפרטו את חוות דעתן או [החלטתן – ע' פ'], לפי העניין, בכתב, בצרוף הנמקה, אם לתת תמיכה למוסד הציבור המבקש. במידה ומדובר בהחלטה חיובית, תפרט בהמלצה או בהחלטה, לפי העניין, את מטרת התמיכה, היקפה, אופן חישובה ותנאיה. במידה ומדובר בהמלצה או בהחלטה שלילית, יפורט הנימוקים לכך" (ההדגשה הוספה – ע' פ'; שם, בסעיף 13.7).
...
במסגרת דוקטרינת התוצאה היחסית אנו מורים כי בשלב זה התמיכה שניתנה בפועל לא תוחזר למשך 90 ימים נוספים מיום מתן פסק הדין על מנת לאפשר למועצת העירייה לקבל החלטה חדשה בתוך פרק זמן זה. בנסיבות אלו מתייתר הדיון בטענות נוספות שהעלתה העירייה בהתייחס לסעד שניתן.
סוף דבר מועצת עיריית טירת הכרמל אימצה את המלצת ועדת התמיכות וקבעה כי התמיכה הכספית שתעניק לקבוצת מכבי תהיה גבוהה מזו שתעניק לקבוצת הפועל, הגם שלא הצביעה על שוני רלוונטי בין העמותות.
לצד זאת, סבורני כי נוכח שיקול הדעת שנתון למועצת הרשות בהחלטות מסוג זה, יש לקבל את הערעור באופן חלקי כך שההחלטה תבוטל והסוגיה תוחזר לרשות המוסמכת על מנת שזו תקבל החלטה חדשה ושוויונית בהתאם לתבחינים שקבעה.
בנסיבות העניין, נוכח הפגם שנפל בהחלטת העירייה מחד גיסא, ומשמצאנו לקבל את הערעורים באופן חלקי מאידך גיסא, אציע לחבריי כי העירייה תישא בהוצאות קבוצת הפועל על הצד הנמוך בסך 7,500 ש"ח. המשנה לנשיאה השופט ד' מינץ: אני מסכים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו