מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר עולם לצד פיצוי לקורבן העבירה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

בעקבות הרשעתו של המערער בדין, הושתו עליו העונשים הבאים: שני עונשי מאסר עולם מצטברים; 30 שנות מאסר לריצוי בפועל, בנוסף לשני מאסרי העולם המצטברים, כאשר שנות המאסר ימנו ממועד תחילת מעצרו של המערער, הוא יום 7.10.2009; פיצוי מישפחת המנוח סמיר אכרם בלביסי ז"ל, קורבן עבירת הרצח המפורטת באישום הראשון, בסך 180,000 ₪; פיצוי בסכום זהה של מישפחת המנוח עיסא ג'ברין ז"ל, קורבן עבירת הרצח, מושא האישום השני; פיצוי קורבנות עבירות הנסיון לרצח, המפורטות באישום החמשי והשביעי, ג'ימי סאלמן וע' אורטיז, בסך 150,000 ש"ח כל אחד; פיצוי קורבן עבירת החבלה בכוונה המחמירה, מושא האישום השמיני, פרופ' זאב שטרנהל, בסך 50,000 ₪.
הינה כי כן, דבריו הברורים של המערער מוכיחים כי הוא עצמו, מיוזמתו, בחר לפעול נגד מי שהוא תפס כ"אויב" על פי "חוקי ההלכה" - ערבים, הומוסקסואליים, נוצרים, או יהודים "משיחיים". לצד תפיסותיו האידיאולוגיות, התאפיין המערער בנטייה לאלימות, שגם היא עמדה ביסוד העבירות שביצע (ראו פסקות 294-287 להכרעת הדין).
...
שנית, כשלעצמי אני סבור כי דברים שאמרנו לגבי אי-התקיימותה של 'מחלת נפש' אצל המערער בעת ביצוע המעשים, יפים גם לעניין קיומה של 'הפרעה נפשית חמורה', שהדרישה לעניין סעיף 300א(א) היא שחומרתה תיפול אך במעט מחומרתה של 'מחלת נפש'.
חמישית, אף אני סבור כי אין זה המקרה בו תחושת הצדק 'מחייבת' הקלה בעונש.
סוף דבר, אני מצטרף לפסק דינו של חברי, השופט א' שהם; אין מקום להתערב בהכרעת הדין של בית המשפט המחוזי, ואין הצדקה לשנות מגזר הדין.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

עקרי העובדות והשלשלות העניינים הדיונית המערער הורשע ברצח אישתו הראשונה, אורית קופר ז"ל ואישתו השלישית, ג'ני מור-חיים ז"ל, ובעקבות כך הוטל עליו עונש של שני מאסרי עולם במצטבר (וכן תשלום פיצויים לקורבנות העבירות) (תפ"ח 47934-11-12; כבוד סגן הנשיא מ' פינקלשטיין, השופטת ל' ברודי והשופט ר' אמיר; הכרעת דין מיום 28.6.2016 וגזר דין מיום 24.7.2016 (להלן: פסק הדין)).
בדיון שנערך במעמד הצדדים, בגדריו שמעתי את טענותיהם בהרחבה, הבהרתי למערער כי בהיתחשב בחלוף הזמן המשמעותי מעת הגשת העירעור, הגיעה העת להגיש את נימוקי העירעור וכי אף אם איעתר לבקשה להארכת המועד להגשתם, מדובר יהיה בהארכת המועד האחרונה.
...
לצורך הכרעה בבקשות אין מנוס מפירוט השתלשלות העניינים הדיונית בערעור מאז הוגש.
לאחר ששקלתי היטב בדבר, ונתתי דעתי לטענותיו של המערער ולנסיבות המיוחדות של המקרה שלפניי, הגעתי לכלל דעה כי אין להיענות בשלב זה לבקשה לחילופי ייצוג או לבקשה להארכת מועד להגשת נימוקי הערעור, וכי בהתחשב בזמן הרב שעבר מעת הוגש הערעור יש לקבוע אותו לדיון לפני הרכב.
בענייננו, בהתחשב בחומרת האישומים נגד המערער, איני סבורה כי ייצוגו "בליווי" (שמשמעותו לא הובהרה לפניי עד תום), יגן על זכויותיו באופן מיטבי, וגם משום כך לא ראיתי להיעתר לבקשה זו. יחד עם זאת, ונוכח טענותיו של המערער, ראיתי לנכון לאפשר לו להגיש בקשה להשלמת טיעונים מטעמו (שלא באמצעות באי-כוחו).
אשר על כן, אני מורה כדלקמן: יומן בית המשפט ייקבע את הערעור לדיון לפני הרכב עוד לפני פגרת הקיץ בשנת 2020.
בסוף דבריי ראיתי לנכון לשוב ולהפציר במערער כי בהתחשב בחומרת האישומים המופנים כלפיו, טוב ייעשה אם ישתף פעולה עם באי-כוחו באופן מקסימלי, על מנת שיזכה להגנה מייטבית בערעור.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור לעיל, מיתחמי הענישה שהוצגו על-ידי ב"כ המאשימה עומדים בקנה אחד עם מדיניות הענישה הנוהגת, ובהתאם אני קובעת כי מיתחם העונש ההולם באשר לכל אחד ממעשי השוד המזוין, לפי סעיף 402(ב), המפורטים באישומים 2, 3, 6, 9, 11, 13 ו – 14, נע בין 3 – 6 שנות מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נלווים; באשר למעשי השוד בהם החלטנו להרשיע את הנאשם בחלופה המחמירה פחות לפי סעיף 402(א), כמפורט באישומים 1, 4, 5, 7, 8, 10 ו – 12, אני קובעת מיתחם עונש הולם שנע בין 2 – 5 שנות מאסר בפועל לצד רכיבי ענישה נלווים.
ואולם, נזכיר כי כבר נפסק לא אחת, כי יכולותיו הכלכליות של נאשם אינן מהוות שיקול בקביעת שיעור הפצוי לקרבנות העבירה: "רכיב הפצוי הכספי הוא רכיב עונשי הנגזר בנוסף לרכיבי העונש האחרים, ותכליתו הענקת מזור לנפגע העבירה...הלכה היא כי יכולותיו הכלכליות של העבריין אינן מהוות שיקול בקביעת שיעור הפצוי, ואין בהעדר יכולת כלכלית כדי להצדיק היתערבות בשיעור הפצוי..." (ע"פ 9308/12 עיסא נגד מדינת ישראל [30.7.15], פסקה 103).
סיכום – גזירת הדין לאור האמור בהכרעת הדין ומכלול הנתונים שפורטו לעיל, לרבות עבירת הרצח שביצע הנאשם על נסיבותיה, המסכת הסדרתית של מעשי השוד, מיתחם הענישה שנקבע לגבי מעשי השוד על שתי חלופותיהם, הנסיבות שאינן קשורות בבצוע העבירות שביצע הנאשם, ולאור הצורך לשמור על יחס הולם בין חומרת מכלול המעשים ומידת אשמו של הנאשם לבין תקופת המאסר שעליו לשאת, אציע לחבריי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: א. בגין עבירת הרצח - מאסר עולם; ב. בגין ארועי השוד - 18 שנות מאסר בפועל, שירוצו במצטבר לעונש מאסר העולם שהוטל לעיל, והכל מיום מעצרו: 5.12.12; ג. הנאשם ישלם פיצוי בסך של 258,000 ₪ להורי המנוח על-פי הפרטים שימסור ב"כ המאשימה למזכירות תוך 5 ימים.
...
יישום השיקולים בעניינו של הנאשם מובילים למסקנה הברורה לפיה יש להטיל ענישה מצטברת משמעותית בגין מעשי השוד שביצע הנאשם – לרבות מעשה השוד בבנק בבאר יעקב, אותו ביצע בקור רוח לאחר שרצח את יניב אנגלר ז"ל. מעשי השוד אינם חלק אינטגרלי מאותה "תכנית עבריינית" של רציחת המנוח; בנסיבות תיק זה, ובמיוחד לאחר שנחשפנו לכל הראיות והעדים הרבים שהושפעו ממעשי הנאשם, עליו לתת את הדין בגין כל אחד ואחד מאירועי השוד, כביטוי לעקרון הגמול הראוי למעשי הנאשם.
לאור כל האמור לעיל, כשאנו לוקחים בחשבון את מתחמי הענישה שנקבעו, תוך שמירה על יחס הולם בין חומרת מכלול המעשים ומידת אשמו של הנאשם לבין תקופת המאסר שעליו לשאת בה, וכן בהתחשב בעובדה שעסקינן בענישה מצטברת לעונש מאסר עולם חובה, אציע לחבריי להטיל על הנאשם עונש כולל של 18 שנות מאסר בפועל במצטבר בגין הרשעתו במסכת הסדרתית של מעשי השוד.
סוף דבר: אנו מטילים על הנאשם את העונשים כמפורט בחוות דעתה של השופטת מרשק מרום.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

תמצית טענות הצדדים מאחר ומדובר בעבירת רצח, העונש בגינה הוא מאסר עולם, המחלוקת בין הצדדים היא באשר לענישה בגין 3 העבירות הנוספות, עבירות בנשק ופציעת שני נפגעי העבירה.
"עם חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, התחזקה התפיסה הרואה בדין הפלילי כדין שנועד להגן על החברה בכללותה אך גם על יחידיה (.... תפיסה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בעידוד השמוש בהוראת סעיף 77 לחוק העונשין, מכוחה ניתן לפסוק פיצויים לקורבנות עבירה... הוראה זו נועדה להעניק סעד מיידי לנפגע העבירה ולבטא הכרה חברתית בסבלו...המתלוננים כאן נפגעו מהירי שבוצע על ידי המערערים וסבלו פציעות גופניות, וזהו לכאורה מקרה מובהק המצדיק פסיקת פיצויים". מיותר לציין כי שאדי אחיו של החתן מצא עצמו מאושפז בבית חולים במקום להמשיך ולחגוג עם אחיו.
...
ערעורו נדחה על ידי בית המשפט העליון שכך קבע: "לבית המשפט תפקיד חשוב במאבק זה, ועליו לתרום לכך הם בדרך של קביעת רף ענישה מחמיר ומרתיע. במקרה הקונקרטי, המערער, אשר החזיק באקדח מתוקף תפקידו כשומר, יצא לבלות עם חברו, בעודו מתכוון לשתות משקאות אלכוהוליים, כשהאקדח מצוי עליו. כבר בנתונים אלו ניכר הסיכון שנלקח, כאשר אדם שותה אלכוהול בעודו נושא אקדח. השתלשלות העניינים הובילה לכך שהמערער עשה שימוש באקדח, ללא היכר, וירה חמש יריות לעבר אדם שתקף אותו ללא כלי נשק. כל זאת, אמנם באופן ספונטני והדדי, אך בידיעה כי שימוש בנשק חם יכול לגרור אף תוצאות חמורות מאלו שנגרמו". במקרה זה כל אחד מנפגעי העבירה נפצע בנסיבות מחמירות ורק בנס הפגיעה לא הייתה חמורה יותר.
-בשים לב למשכו של המאסר שאנו גוזרים אציע לחברי שלא להוסיף עוד עונש של מאסר מותנה.
-בשים לב למשכו של המאסר שאנו גוזרים הוחלט שלא להוסיף עוד עונש של מאסר מותנה.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טיעוני הצדדים לעונש: המאשימה וההגנה לא חלקו על כך שלאור הרשעת הנאשם בעבירת רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין הרי שיש להשית עליו את העונש הקבוע בחוק שהוא מאסר עולם חובה.
זאת משנקבע כי אין הוא בא להטיל עונש נוסף על הנאשם, אלא שתכליתו שיפוי נפגע העבירה בגין נזקיו והכל תוך שניתן לו סעד מיידי, מבלי שייאלץ להמתין לסיום ההליכים האזרחיים בעיניינו ולעיתים – אם יסתפק בפצוי – יחסכו ממנו ההליכים האזרחיים כמו גם המפגש המחודש עם העבריין שפגע בו. עוד משרת הפצוי ערכים של הכרה חברתית בסבלו של הנפגע, העלאת מעמדו של קורבן העבירה כחלק מהמגמה לשלבו בהליך הפלילי ולהכיר בזכויותיו במסגרת הליך זה ואף יסוד של היטהרות לעבריין עצמו, שחיובו בפצוי לטובת הנפגע עשוי לתרום לשיקומו (ראו: רע"פ 9727/05 פלוני נ' מדינת ישראל (8.8.2007); ע"פ 6452/09 קאסם עלי נ' מדינת ישראל (22.07.2010), בסעיף 9 לפסק הדין; ע"פ 8745/08 פלוני נגד מדינת ישראל (30.11.2011), בסעיף 30 לפסק הדין).
...
טענותיה אלו של ההגנה אין בידי לקבל, זאת ראשית הואיל ונטענו בעלמא ויתרה מכך נפגעות העבירה תיארו בתצהיריהן כיצד נותרו חסרות כל לאחר רצח אימן.
לאור כל האמור, אני מציעה לחבריי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר עולם חובה.
טלי חיימוביץ, שופטת סוף דבר: אנו גוזרים, פה אחד, על הנאשם, מרטינס חורחה מריו, את העונשים הבאים: מאסר עולם חובה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו