מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר העונש הראוי לסיוע להריגה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד צוינו הקשיים בהערכת מדיניות הענישה הנוהגת, נוכח ייחודיותה של עבירת הסיוע להריגה ומיעוט הפסיקה בעיניינה, שמרביתה אף ניתנה במסגרת הסדרי טיעון, אשר התקבלו בשל אילוצים ראייתיים ואחרים ומכאן שאינם משקפים בהכרח את רף הענישה הראוי.
תמצית טענות הצדדים בעירעור בערעורו על חומרת עונש המאסר בפועל, המערער שב וטוען כי מעשיו היוו סיוע "ברף הנמוך ביותר", שתרומתו לבצוע התוכנית העבריינית הייתה "שולית ומזערית ביותר", וכי למעשה היה "כלי בידי האחרים" – וזאת לאור סיום תפקידו "זמן מה" לפני ארוע הירי; העידר נוכחות פיזית במקום המפגש או מעורבות פעילה מצידו בחלק זה של התוכנית העבריינית; וחוסר ההשפעה שלו על ממושה.
...
בכל האמור לעיל אף אין כדי לאבחן את ענייננו מהפסיקה שנסקרה בגזר-הדין, באופן המשליך על יישומה של מדיניות הענישה הנוהגת.
בהקשר זה יש לזכור כי טענות מסוג "ריחוק" ו-"זוטרות" מועלות באופן תדיר על-ידי מורשעים בסיוע, לעבירות שונות (ראו, למשל, עניין ג'בארין, בפסקאות 39-34).
סיכומו של דבר, אציע לחבריי לדחות את הערעור.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע למדיניות הענישה בכגון דא, יש לאמץ את האמור לעיל ביחס להתייחסות אל ענישת עבירת הרצח באדישות להתייחסות לעבירת הסיוע לבצוע עבירה זו. עם זאת, ראוי להצביע על כך, שבמסגרת הרפורמה, לא נתן המחוקק את דעתו לכך שהעונש המירבי בגין עבירת הסיוע לעבירה זו לא השתנה; סעיף 32 לחוק קובע כי דין המסייע לעבור עבירה - מחצית העונש הקבוע בחיקוק בשל ביצועה העקרי (כך - המסייע לבצוע עבירה של הריגה עונשו 10 שנות מאסר, שהן מחצית העונש המירבי הקבוע לצד עבירה זו. סעיף זה אף קובע עונש של 10 שנות מאסר בגין סיוע לבצוע עבירה שהעונש המירבי הקבוע לצדה הוא מאסר - עולם).
...
בהתחשב במכלול ובפרט בגילו הצעיר של הנאשם 1 מצאנו לנכון להטיל עליו עונשים כדלקמן : 18 שנות מאסר לריצוי בפועל מיום מעצרו.
לנוכח העובדה שהעבירה נעברה תוך שימוש בקטנוע ( t-max מ.ר. 49-999-13) השייך לנאשם סברנו שראוי, כאקט עונשי כמו גם הרתעתי להורות על חילוטו לטובת המדינה וכך אנו מורים.
בשים לב למכלול מצאנו לנכון להטיל על הנאשם עונשים כדלקמן: 9 שנות מאסר לריצוי בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בשיחה עם המתלוננת עלה כי שבה להתגורר בקירבת הנאשם, וזוכה לסיוע יומיומי מצידו, בתמיכה בילדיהם הן מבחינה כלכלית והן בטיפול בהם.
העונש הראוי לדעת ב"כ הנאשם הוא מאסר על תנאי.
הנאשם היה בעל עבר פלילי מכביד ביותר בעבירות אלימות, לרבות הריגה, וריצה מאסרים ממושכים.
...
לסיכום, נטען כי מדובר במעידה יחידה, וראוי לקבוע מתחם הנע בין מאסר על תנאי עד מספר חודשי מאסר.
בשים לב לנסיבות האירוע ומדיניות הענישה הנוהגת, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין ענישה הצופה פני עתיד ועד מאסר קצר שירוצה בעבודות שרות.
סופו של דבר, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 5 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי הוא שלא יבצע עבירות אלימות כלפי בת זוגו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

שני שותפיו של המערער למעשים (נאשמים 1 ו-3 בכתב האישום), הורשעו גם הם במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע להריגה, סיוע לחבלה בכוונה מחמירה, סיוע לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות וסיוע לעבירות בנשק.
היינו, גם לשיטתה קיים פער משמעותי ביותר בין העונש שהושת על המערער לבין העונש הראוי שהיא סברה שיש להשית על שותפיו.
יובהר כי כל האמור הוא מבלי להיתעלם מכאבה של מישפחת המנוח, וכי העונש שהשית בית המשפט המחוזי על המערער היה הולם בשעתו ואילמלא הועמד עונשם של שותפיו כאמור על 4 ו-6 שנות מאסר בפועל, לא היינו מוצאים לנכון להתערב בו. אשר על כן, מצאנו להקל בעונשו של המערער ולהעמידו על מאסר בפועל בן 18 שנים.
...
לאחר שעיינו בטיעוני הצדדים – המקוריים והמשלימים – ושמענו את טענותיהם בעל פה, הגענו לכלל מסקנה כי העונש שהוטל על המערער, על אף שהיה פועל יוצא של הסדר הטיעון והיה נכון בשעתו, פוגע בעיקרון אחידות הענישה באופן המצדיק התערבות בית משפט זה. עיקרון אחידות הענישה, הנגזר מעיקרון שוויון הנאשמים לפני החוק, מנחה את בית המשפט לשמור על הלימה בין עונשיהם של נאשמים בעלי נסיבות אישיות דומות, אשר ביצעו עבירות דומות באופיין ובנסיבותיהן (ע"פ 9792/06 חמוד נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (1.4.2007); ע"פ 9919/17 זועבי נ' מדינת ישראל, פסקה 12 (9.7.2019); ע"פ 325/21 ניניו נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (29.8.2021) (להלן: עניין ניניו); ע"פ 2216/21 עשור נ' מדינת ישראל, פסקה 20 (19.12.2021)).
יובהר כי כל האמור הוא מבלי להתעלם מכאבה של משפחת המנוח, וכי העונש שהשית בית המשפט המחוזי על המערער היה הולם בשעתו ואלמלא הועמד עונשם של שותפיו כאמור על 4 ו-6 שנות מאסר בפועל, לא היינו מוצאים לנכון להתערב בו. אשר על כן, מצאנו להקל בעונשו של המערער ולהעמידו על מאסר בפועל בן 18 שנים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המשיב 6 – בתמצית טען המשיב 6, בין היתר, כי המיתחם שנקבע בעיניינו חמור מדי וכי העונש שהוטל עליו (תוך חריגה לקולא מהמתחם מטעמי בריאות) ראוי להקלה נוספת עד כדי ביטול כליל של רכיב המאסר בפועל לרבות בדרך של עבודות שירות, וזאת נוכח מצבו הבריאותי, חלוף הזמן והיעדר הסתבכות נוספת בפלילים.
מן העבר האחר, לחובת המשיב 1 עבר פלילי הכולל מספר הרשעות קודמות לרבות בעבירה של סיוע להריגה משנת 2010 בגינה נגזר על המשיב 1 מאסר בפועל לתקופה של שנתיים וחצי, וכן עבירות סמים בגינן ריצה עונשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.
...
בהתחשב בכך, לא מצאנו הצדקה להיעתר לבקשת המשיב 6 להגשת תסקיר משלים בעניינו.
כאשר מביאים בחשבון את מכלול השיקולים לקולא ולחומרא, ונוכח מתחמי הענישה עליהם עמדנו לעיל, התוצאה היא שיש להחמיר בעונשו של המשיב 6.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים שפורטו, ערעורי המשיבים 1, 2, 3 ו-6 על הכרעת הדין ועל חומרת העונשים נדחים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו