מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מאסר בפועל כסנקציה על סחר באיברים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

למרות ניסיונותיו לשקם את חייו, דיווח הנאשם לשירות המבחן על אורח חיים לא יציב, קשיי היסתגלות למסגרות, חוסר יציבות תעסוקתית, מעורבות בפלילים בתחום הסמים והאלימות, בעטיין אף ריצה עונשי מאסר בפועל.
תחת גורמי הסיכון מציין שירות המבחן כי סנקציות משפטיות שהוטלו על הנאשם בעבר לא הועילו וכי לנאשם קושי בוויסות דחפים בייחוד במצבי משבר בהם עלול לפעול בהתנהגויות המתאפיינות בהרס ובפגיעה עצמית, תוקפנות ואלימות נגד סביבתו.
נקבע: "מגמת החמרה בענישה ראויה גם לגבי עבירות השמוש בכרטיס החיוב. אמצעי תשלום זה הפך בשנים האחרונות למרכזי ונפוץ ביותר. אמינות המסחר באמצעותו מחייבת, כי השמוש בו ייעשה על-ידי הבעלים בלבד. לפיכך, כל שימוש בידי מי שאינו מורשה לכך, וכל שכן בידי מי שגנב את הכרטיס, עלול לשבש את מהלך המסחר התקין ולפגוע באמינותו של אמצעי מסחרי זה." הערך המוגן בעבירה של הונאה בכרטיס חיוב הנו זכות הציבור להגנה על קניינו.
...
בהתאם לכללי הבניית ענישה אני סבור כי מתחם הענישה לכתב האישום כולו נע בין מאסר מותנה ל 4 חודשי מאסר בפועל.
בנסיבות העניין, אני סבור כי השתת עונש מאסר, ואף לריצוי בדרך של עבודות שירות עלול להסיט את הנאשם מהדרך החיובית בה החל לצעוד.
לאור השיקולים שהובאו לעיל, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: קנס כספי בסך 1500₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

הנאשם התקשה להציב לעצמו גבול, לא נרתע מסנקציות קודמות שהוטלו עליו וחזר להיתנהגות עבריינית שולית.
האחרת, בגין עבירות של סיוע לסחר בסם וסחר בסם, אותן ביצע כאשר הוא מצוי תחת תנאים מגבילים בגין התיק דנן.
בשים לב למשך תקופת מעצרו, להיותו עצור באיזוק אלקטרוני לתקופה שפורטה לעיל, לעובדה שהתיק הנוסף לא צורף והנאשם נדון לתקופת מאסר בת 16 חודשים ולכך שזו לו הרשעתו הראשונה בעבירות אלימות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: סוף דבר אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל.
...
עפ"ג 14568-04-15 יאסין נ' מדינת ישראל, נדחה ערעורו של נאשם נעדר עבר פלילי, אשר הורשע בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזוין, איומים והחזקת אגרופן או סכין שלא כדין.
לאחר שנדרשתי למכלול השיקולים הרלוונטיים ובהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין (סעיף 40יג'), לרבות למדיניות הענישה הנוהגת במקרים דומים, אני קובע כי מתחם העונש ההולם לנאשם, נע בין 10 ועד 24 חודשי מאסר בפועל, לצד רכיבי ענישה נוספים.
בשים לב למשך תקופת מעצרו, להיותו עצור באיזוק אלקטרוני לתקופה שפורטה לעיל, לעובדה שהתיק הנוסף לא צורף והנאשם נדון לתקופת מאסר בת 16 חודשים ולכך שזו לו הרשעתו הראשונה בעבירות אלימות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: סוף דבר אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2008 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

המערערים הורשעו על פי הודאתם ועונשם נגזר במסגרת עיסקאות טיעון (להלן: ההליכים הפליליים) כדלקמן: כנגד בן עמי ואקרמן הוגשו בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע כתבי אישום בעבירות של סרסרות למעשה זנות, שדול למעשה זנות, החזקת מקום לשם זנות, השכרת מקום לשם זנות ובעילה אסורה.בגזר דין מיום 2.8.2001, קבע בית המשפט המחוזי בבאר-שבע כי העבירות בהם הורשעו בן עמי ואקרמן הן עבירות "שבהן נתגלה כיעורו של אדם, עבירות הנבנות על מעשיו הבזויים של העבריין", כמאמר השופט חשין בפסק הדין תורג'מן. בית המשפט המחוזי היתייחס לחומרה שבתופעת הסחר בבני אדם ולמסכת הייסורים שעברה המשיבה וגזר על בן עמי ועל אקרמן שלושים ושלושה חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי של שנתיים למשך שלוש שנים.
עוד בשנת 1950 חתמה מדינת ישראל על האמנה להשבתת הסחר בבני אדם וניצול זנותם של אחרים,אשר אומצה בשנת 1949 על ידי העצרת הכללית של האו"ם. אמנה זו מעגנת את איסור הסחר בבני אדם וקובעת סנקציה על סרסרות, שדול לזנות או ניצול מעשה זנות של אחרים.
בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, כי מוצע להעתיק את מיקומו של הסעיף "שכן מדובר בתופעה הפוגעת בצורה חמורה ביותר בחרותו של אדם".עוד במסגרת החוק, הורחבה עבירת הסחר בבני אדם לסחר למטרות שונות (ולא רק לעיסוק בזנות), כגון נטילת איברים, הולדת ילד ונטילתו, ביצוע עבירות מין ועוד; המונח "סחר" הוגדר אף הוא באופן רחב ככולל מכירה, קניה או עיסקה אחרת באדם בתמורה או שלא בתמורה; ונקבע עונש מרבי של 16 שנות מאסר על עבירות סחר , ובקטין - 20 שנות מאסר.
...
משכך, בא בית הדין האזורי לכלל מסקנה, כי יש לראות בחוזה העבודה בענייננו ככזה המניב למשיבה זכויות מכח חקיקת המגן.
סבורני, כי לפנינו אחד מאותם מקרים חריגים ויוצאי דופן בהם יש מקום לכוף את אחד מצדדי החוזה לקיימו.
סבורני, כי יש בנסיבות אלה די כדי להצדיק שימוש בשיקול הדעת שהעניק המחוקק לבית המשפט בסעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי), שלא להורות על ביטול החוזה ולחייב את סוחריה של המשיבה לקיים את חלקם בחוזה.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עם זאת, החקירה הובילה להליך פלילי אחד נגד החייב אשר במהלכו הוא הורשע בעבירה של גניבה בידי מורשה ובגינו ריצה החייב עונש מאסר בן שנה אחת החל מיום 10.2.2020.
חלק ניכר מחובות אלו נוצרו כתוצאה ישירה ממעשיו התרמיתיים והאסורים של החייב (ראו למשל החוב כלפי הנושים חיה מרקוביץ' וחברת חיה מרקוביץ יזמות וסחר בנלאומי בע"מ, איתי בכר, ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ, מאיה חכמיגרי וגולן לנציאנו).
עוד יש לתת את הדעת לכך שההחלטה שלא להכריז על חייב כפושט רגל מהווה הלכה למעשה סנקציה נוספת כנגד החייב מעבר להליכים שננקטו נגדו, ואת זאת קשה להלום.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים בכתב ובעל פה באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, וכפועל יוצא מכך יש לבטל את הליך פשיטת הרגל של החייב, הן מחמת אופן יצירת החובות והן מחמת ניצולו של ההליך לרעה.
עם כל הצער שבדבר, המקרה דנן הוא מקרה מובהק בו אין מנוס מביטול ההליך מחמת חוסר תום ליבו של החייב, הן בשלב יצירת החובות והן במסגרת הליך פשיטת הרגל.
סוף דבר מכל הטעמים אשר פורטו לעיל, דין הבקשה להתקבל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

שירות המבחן המליץ על ענישה שיקומית של צו מבחן ושל"צ. בית המשפט קבע מיתחם עונש הולם הנע בין 54-24 חודשי מאסר בפועל, וגזר עליו ענישה בתחתית המיתחם והפעלת מאסר מותנה, כך שירצה סך הכל 27 חודשי מאסר.
בחודש ינואר 2022 נדון בבית משפט לתעבורה בפתח תקווה (פ"ל 5445-12-21) ל-3 חודשי פסילה ו-3 חודשי פסילה על תנאי בני הפעלה בתיק זה. ביום 23.2.22, שלושה ימים בלבד עובר למועד האירועים, נדון שוב בגין נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים וסרוב למסור בדיקה לאיתור סמים לפסילת רשיון למשך 11 חודשים ו-3 חודשי פסילה על תנאי, אף הם בני הפעלה בתיק זה. היתנהלותו של הנאשם במקרה שבפנינו מלמדת כי לא היה סנקציות העונשיות שהוטלו עליו כדי להרתיעו, הנאשם חזר מייד לסורו, נהג ברכב כשהוא תחת השפעת אלכוהול ופסול לנהיגה, כשנתקל בשוטרים, נימלט מהם בנהיגה פרועה.
הנאשם ירצה את העבודות בכתובת שדרות הרכס 31, מרכז הסחר, מודיעין, החל מיום 7.12.23.
...
לאחר שבחנתי, ביתר זהירות, את כלל השיקולים, מסקנתי היא כי הליך השיקום שעובר הנאשם, צעיר וללא עבר פלילי, מוצלח ומשמעותי, וסיכויי שיקומו הגבוהים מצדיקים חריגה ממשית ממתחם הענישה לפי שיקולי שיקומו עד כדי המנעות מהטלת מאסר ממש.
לאחר שבחנתי לעומק את טיבו של ההליך הטיפולי שעובר הנאשם, משכו ויציבותו, שוכנעתי כי קטיעת ההליך הטיפולי עלולה לפגוע פגיעה קשה בסיכויי שיקומו.
לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בן 7 חודשים בדרך של עבודות שירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו