מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ללא נכסים האם ניתן לכסות חובות

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לנוכח האמור לעיל, ניתנים בזה צוים לשקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק בתנאים המפורטים להלן: כסוי חובות הפיגורים- ככל שמי מהיחידים צבר חוב פיגורים לקופת הנשייה, החוב ישולם עד ליום 1.7.22.
בהתאם להצעת הממונה, מעבר לאמור, ליחידים אין נכסים נוספים המומלצים למימוש.
בכפוף למילוי ההוראות דלעיל, יהיה כל אחד מהיחידים פטור מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה, בהתאם לסעיף 174 לחוק.
...
כל אלה מובילים למסקנה כי גובה התשלומים החודשיים המומלצים הוא על הצד הנמוך, אך מדובר בסכומים סבירים שניתן לאמצם.
בנסיבות אלה אני סבורה כי הארכת תקופת התשלומים בשנים-עשר חודשים נוספים היא מוצדקת.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בית המשפט אינו משוכנע לחלוטין כי לא תיצמח לנושים תועלת של ממש מהתמשכות ההליך, הגם שלחייבים אין נכסים ו/או זכויות אחרות שניתן לומר שייפדו ו/או ישמשו לכסוי חובות.
...
על ב"כ החייבים להמציא לכל הנושים פרוטוקול זה בדואר רשום או דוא"ל. הכרעה לעניין בקשות הביניים: אני מורה על ביטול עיקול מע"מ על כספי החייבים שעה שאין מחלוקת שמדובר בכספי משכורת ומע"מ ישיב הכספים לחייבים לאלתר.
בעניין הקטנת חוב מדין קדימה אני סבור כי מדובר בחובה שחלה על החייבים.
על כן אני קובע כי החייבים יישאו תוך 45 יום מהיום בתשלום שכר טרחת רו"ח טובול בסך 3,000 ₪ לשם טיפול בהפחתת חובות מדין קדימה.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כן שקלתי את העובדה כי היחידה מתמידה בעבודה לפרנסתה ולפרנסת ילדיה, את פוטנציאל ההכנסה של היחידה מדמי מזונות עבור בנה הקטין שהיא אינה ממצה אותו וכן את כושר ההישתכרות של ילדיה הבגירים, אשר מצופה מהם להישתתף בהוצאות משק הבית, לא על מנת שיפרעו את חובותיה של היחידה, אלא בשל כך שהם שותפים להוצאות משק הבית ועל מנת שבידי היחידה תישאר הכנסה פנויה גדולה יותר לכסוי חובותיה.
בהתאם להצעת הממונה, מעבר לאמור, ליחידה אין נכסים נוספים למימוש.
בכפוף למילוי ההוראות דלעיל, תהיה היחידה פטורה מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה, בהתאם לסעיף 174 לחוק.
...
אכן, היחידה צברה מחדלים לא מעטים לאורך ההליך, שהמרכזי בהם הוא התנהלותה בנוגע לדו"חות על הוצאות והכנסות, ואולם אני סבורה כי מחדלים אלה אינם מחייבים את ביטול ההליך, אלא שיש בהם להצדיק את הארכת תקופת התשלומים.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מנגד לא הובאה ראיה ממנה עולה כי חוב המנוח למבקש סולק או כי יש בנכסי עזבון המנוח כדי לכסות את שווי כלל חובות העזבון הנאמד, לכל הפחות, בכשישה מיליון ₪.
מנגד, מתן צו פתיחת ההליכים לניהול העזבון בחדלות פרעון תאפשר בדיקה סדורה של מצבת חובות העזבון ונכסיו בין על ידי נאמן שיקבע הממונה ובין על ידי מנהל העזבון שימונה על ידי הממונה (כיוון שסוגיית מינוי נאמן לניהול עזבון בחדלות פרעון היא בסמכות הממונה אמנע מלנקוט עמדה בסוגיה אשר יש בה פנים לכאן ולכאן).
...
לאור האמור אני סבור כי מתקיימים בענייננו התנאים למתן צו פתיחת הליכים בעניינו של עיזבון המנוח.
לאור כל האמור ומכוח סמכותי לפי סעיף 177 לחוק אני מורה כי עיזבונו של המנוח ינוהל בהליך חדלות פירעון.
(-)   בהתאם לסעיף 177 (ה) לחוק, עם ההחלטה בדבר ניהול העיזבון בהליך חדלות פירעון "[...] יחולו ההוראות לפי חוק זה החלות על צו פתיחת הליכים שניתן לגבי תאגיד שבית המשפט הורה על פירוקו, בשינוים המחויבים ובכפוף להוראות אלה [...]" (-)5129371כיוון שעל פי סעיף 177 (ה)(1) לחוק "הממונה יהיה אחראי לניהול ההליכים כאילו היה צו לפתיחת הליכים שניתן לגבי יחיד" אני מורה לממונה להבהיר עד יום 2.12.21 אילו פעולות יש לבצע, לרבות בכל הנוגע לדיון אותו יש לקבוע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

משעה שהראל הודה בסופו של יום, כי לפי המצב התיכנוני שחל על הנכס לא ניתן לקיים בו עסק של איחסנה, בדומה לעסקים אחרים שבחן בסביבת חדרה, הבסיס עליו השית את קביעת המחיר נשמט.
ברם, לטעמי, בנסיבות אלה, זכאים היו זהביאן להניח כי המחיר לא יהווה אבן נגף מפני המשך חידוש ההרשאה, בין היתר נוכח מערכת היחסים המיוחדת בין עמוס לחיים, שברקע לה היחלצותו של עמוס לסייע לחיים ולאלמנת המנוח בכיסוי חובות משק ליכט.
...
התביעה לדמי שימוש ראויים שהגישו ליכט כנגד הנתבעים 1-2 בתיק 44397-07-21 נדחית.
אני מחייבת את הנתבעת 3 לשלם לליכט 18,797 ₪, בצירוף מע"מ כדין, תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה. התביעה שכנגד שהגישו זהביאן בתיק 72661-06-20 נדחית.
בשקלול מכלול הנסיבות, בשים לב לקבלת תביעות ליכט בחלקן בלבד, ולדחיית התביעה שכנגד, ובשים לב להתנהלות ליכט במהלך המו"מ לחידוש חוזה ההארכה, אני מחליטה לחייב את זהביאן לשלם לליכט הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ בלבד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו