מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

כשרות לתת ולקבל ייפוי כוח מתמשך

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2019 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ודוק, בעיניין זה איני מקבלת עמדתו של האפוטרופוס לדין, לפיה שעה שאין המדובר בייפוי כוח מתמשך כמשמעותו בחוק הכשרות, הוא נעדר תוקף, אף כי ניתן לטובת צד שלישי.
...
לפיכך, הנני מורה לדירקטוריון החברה, לרבות רו"ח ב.ד., לפעול לאלתר לניסוח עקרונות הממשל התקין בחברה, לרבות התכנית ליישומו, ולרבות הנחיות בעניין התנהלות נושאי המשרה בה ומנגנוני הפיקוח והבקרה הנחוצים – הכל בהתאם להנחיותיו של רו"ח ב.ד. הודעה בעניין השלמת מלאכה זו, וצירוף עקרונות הממשל התאגידי התקין בחתימת הדירקטוריון תוגש לתיק בית המשפט תוך 6 חודשים.
סוף דבר ייפוי הכוח אשר ניתן ע"י מ. ביום 28.01.2014 לילדיו ר., ח. ו-נ. - תקף.
הנני מורה על מינויו של רואה החשבון, מר ב.ד. כדירקטור בחברה.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בחוות דעת מיום 12.8.21 קבע המומחה "בהיעדר הערכה השוללת את כשירותה לקבלת החלטות לא ניתן לשלול את כשירותה לבצוע פעולות משפטיות ועלי לקבוע כי היתה כשירה". לאור מסקנה זה התייתרה המחלוקת בין הצדדים בנושא כשרותה של גב' ד' לחתום על ייפוי הכח המתמשך.
...
בתסקיר המשלים מיום 31.1.22 פירטה העו"ס: "כאמור, לאור הסכסוך המתמשך רב העוצמה בין ילדיה של גב' ד' לא ניתן להגיע להסכמה בין ילדיה על גורם אחד שיטפל בענייניה. אמנם גב' ד' חתמה בפברואר 2019 על ייפוי כח מתמשך המסמיך את בנה א' לנהל את ענייניה אך להתרשמותי לא בטוח שא' מתאים להיות מיופה כח על ענייניה של אימו, במיוחד לאור טענות המופנות כלפיו על ידי אחיו מ' ואחותו ט' הטוענים שהוא עשה בעבר ועלול לעשות בעתיד שימוש לא ראוי בכספי אמם. מכיוון שמדובר בסכומים של מיליוני שקלים, אני סבורה שבמקרה זה לא יהיה מתאים להפעיל את ייפוי הכח.
על כן גם אם יוחלט שניתן מבחינה משפטית לכבד את ייפוי הכוח המתמשך, אני סבורה שיפוי הכוח לא ישרת כיום את טובתה של הגב' ד', ועל כן לצורך שמירת ענייניה של גב' ד' ולשם המשך קשר עם כל ילדיה, להתרשמותי יש צורך להותיר על כנו את המינוי של אפוטרופוס חיצוני לניהול כלל עניינה באופן ניטרלי, ראוי ומיטיב עבורה".
המלצת העו"ס שלא להפעיל את ייפוי הכח משום שהוא עלול לפגוע בטובתה של הגב' ד' מקובלת עלי משום שהיא ניתה על סמך מכלול שיקולים מקצועיים בלבד, מתוך ראיית טובת הגב' ד' ולאחר בחינה של מצב הדברים והיכרות עם המשפחה.

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע להקלטה השנייה, טען המשיב, כי עצם העובדה שהופעל ייפוי הכוח המתמשך, אין בה די בכדי לשלול את כשירותו המשפטית של אדם (סעיף 32 כ לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות), וכי ניתן לשמוע בהקלטה שהמנוחה הייתה צלולה והביעה את רצונה באופן נהיר וברור, וכי מדבריה עלה כי לא הייתה בצוואה הוראה מה ייעשה ברכוש לאחר מותה.
יתרה מכך, אף אילו נתן היה לקבל את עמדת המערערים לפיה, שני אחי המנוחים הנם יורשיהם (וכאמור – לטעמנו לא כך הם פני הדברים), הרי שלפי סעיף 42(ג) לחוק הירושה, במידה והיורש השני נפטר לפני שעת זכייתו, הוראות הצוואה לטובתו מתבטלות ומקום בו מ.ש ז"ל נפטר לפני שני המנוחים, הוראת הצוואה לטובתו, אפילו הייתה קיימת, מתבטלת, ואין כל מעמד לילדיו.
...
מצאנו טענה זו מעט מוקשה; ראשית, באם לא היתה המנוחה צלולה באותה עת, מדוע בחר מ' להקליטה.
יתרה מכך, אף אילו נתן היה לקבל את עמדת המערערים לפיה, שני אחי המנוחים הינם יורשיהם (וכאמור – לטעמנו לא כך הם פני הדברים), הרי שלפי סעיף 42(ג) לחוק הירושה, במידה והיורש השני נפטר לפני שעת זכייתו, הוראות הצוואה לטובתו מתבטלות ומקום בו מ.ש ז"ל נפטר לפני שני המנוחים, הוראת הצוואה לטובתו, אפילו הייתה קיימת, מתבטלת, ואין כל מעמד לילדיו.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, מצאנו לדחות את הערעור במלואו.

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

. התרשמתי כי האם היתה צלולה, כשירה, ועצמאית בדעתה, יכולה ומסוגלת לקבל החלטות בענייניה במועד חתימתה על ייפוי הכוח המתמשך" התביעה הנוכחית - התובעת עותרת לביטול פעולות הענקה שביצעה האם לטובת הנתבע – העברת זכויות במתנה בדירה בגבעתיים בשנת 2011; העברת זכויות במתנה בדירה בת"א בשנת 2017; העברת כספים מחשבון האם לחשבון הנתבע בשנת 2017.
טענות האם המצטרפת לבקשה - האם מתקוממת על הגשת הליך נוסף נגדה ע"י התובעת בניסיון להפקיע ממנה את כשרותה המשפטית בנגוד לפסק דין חלוט שקבע כי היא מסוגלת לדאוג לעניינה; התובעת מתייחסת לקניינה ורכושה של האם כאילו היה שלה חרף רצונה הברור של האם כפי שהובא בדיון מיום 30.11.22, אשר היה ונותר, לתת אותן מתנות לנתבע; אין לתובעת זכות עמידה לצורך הגשת התביעה.
...
התובעת תשלם לנתבעים הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ כל אחד (סה"כ 6,000 ₪).

בהליך א"פ (א"פ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בין היתר נקבע בסעיף 32 יט מתי יכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך, "32יט.(א)(1)ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעיניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו, ובילבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי היתקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קוימו חובות היידוע; היתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת". בתמ"ש (באר שבע) 8182-02-18 פלונים נ' אלמונים (28.02.2018), סבר כב' הנשיא אלון גביזון, כי "על המחוקק להאיץ את מלאכת תקנת התקנות בכל הקשור לתעודת הרופא אשר מכוחו יכנס יפויי הכוח לתוקף, ובכלל זה, מי רשאי לחתום על תעודת רופא ותוכנו של תעודת הרופא." עד היום אלה טרם נחקקו.
תקופת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך, נקבעה בסעיף 32 כא לחוק הכשרות, ולפיו: "הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות המועד לפקיעתו; לא קבע הממנה כאמור וייפוי הכוח ניכנס לתוקפו כאמור בסעיף 32יט, יהיה ייפוי הכוח תקף עד לפקיעתו או לביטולו בהתאם להוראות סעיפים 32כב, 32כג או 32כט." סעיף 32 כב, מיפרט אימתי יפקע תוקפו של יפוי הכוח המתמשך ובכלל זה, תנאי שהממנה קבע, פטירת הממנה או מיופה הכוח ומקרים נוספים שפורטו בסעיף.
...
מחלוקת זו הוכרעה בתיק א"פ 441443-03-22 (להלן גם: "ההליך הקודם"), ובמסגרתה הוחלט כדלקמן: "בנסיבות אלה לאחר ששמעתי את הצדדים, עמדת האפוט' לדין העו"ס, הדיווחים השונים שהוגשו לתיק, והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מהצדדים ומרצונו של המשיב, אני מורה כדלקמן:
עמדת האפוט' לדין: האפוט' לדין ציינה את המורכבות המיוחדת של התיק, וכעת המצב קשה, סבוך ופוגעני ואין מנוס אלא למנות אפוט' חיצוני "שיעשה סדר", וטובתו של המשיב 1 מחייבת מינוי אפוט' חיצוני לשם הרגעת הכאוס המשפחתי.
דיון והכרעה: לאחר ששמעתי את המשיבה 2, המשיב 1, ילדיהם, האפוט' לדין וב"כ היועמ"ש שוכנעתי באופן מוחלט שקיימת עילה לביטול ייפוי הכוח וכן יש עילה למינוי אפוטרופוס לכל ענייניו של המשיב 1.
לדבריו "אני לא יכול להישאר לבד בבית, מאמין שלא אשאר לבד". במקרה זה שוכנעתי כי המשיבה 2 פועלת כיום בצורה הגורמת למשיב 1 פגיעה של ממש ופועלת בניגוד לרצונו, ובניגוד לחובותיה כמיופת כוח, ובכך הוכחה עילה לביטול יפוי הכוח המתמשך.
עוד שוכנעתי כי לשם שמירה על ענייניו יש למנות לו אפוטרופוס, שכן ללא מינוי, עלולים להיפגע זכויותיו וצרכיו ולא ניתן להשיג את מטרת המינוי ולשמור על טובתו של המשיב 1 בדרך הפוגעת פחות בזכויותיו, חירותו ועצמאותו.
בהתאם להתרשמות העו"ס, אף אני שוכנעתי כי המשיב 1 אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות במישור הרפואי והרכושי, יחד עם זאת יש להתחשב ולשקול רצונותיו (ככל שאלה אינם מסכנים אותו) בעיקר בהחלטות במישור האישי.
מכל הנימוקים שפורטו לעיל, אני מורה על ביטול מינויה של המשיבה 2 כמיופת כוח וממנה את עמותת גג לנזקק ולחוסה, כאפוטרופוס לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים וזאת באופן זמני עד ליום 10.11.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו