מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

כרסום ראיות בחזרת מתלונן מגרסתו

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן, בא-כוח העורר הצביע על כך שזולת עדותה של המתלוננת, לא קיימות ראיות התומכות בגירסתה, ואף הודעתה הראשונה במישטרה בה נימנעה לספר על אינוסה בארוע האחרון, סותרת את גירסתה דהיום.
זאת ועוד, בית משפט זה חזר והבהיר כי אין בכבישת עדות מצד נפגעי תקיפה מינית, כשלעצמה, כדי לפגוע במהימנותה של העדות, מקום בו ניתן הסבר המניח את הדעת לכבישת העדות, כאשר ההסברים לכבישת העדות יכולים להיות שונים ומגוונים (ע"פ 5874/00 לזרובסקי נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(4) 249, 260 (2001); ע"פ 4776/10 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 98 (22.10.2012); ע"פ 8080/16 פלוני נ' מדינת ישראל (23.5.2017).
הבן נחקר על ידי חוקרת ילדים ביום 27.8.2017 וסיפר לה כי אביו "הרביץ לה (למתלוננת – ד.מ.) בשיער עם הידיים". ולשאלה אם אביו היכה את אימו רק פעם אחת, השיב: "אין מצב שהרביץ רק פעם אחת בכל השנים האלו. הרביץ הרבה". סופו של דבר, לא מצאתי כי קיים כירסום בראיות המפלילות את העורר או כי קיימות ראיות המשכנעות שאין יסוד לכאורי למיוחס לו בכתב האישום.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בערר ושמיעת טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דינו להידחות.
הבן נחקר על ידי חוקרת ילדים ביום 27.8.2017 וסיפר לה כי אביו "הרביץ לה (למתלוננת – ד.מ.) בשיער עם הידיים". ולשאלה אם אביו היכה את אימו רק פעם אחת, השיב: "אין מצב שהרביץ רק פעם אחת בכל השנים האלו. הרביץ הרבה". סופו של דבר, לא מצאתי כי קיים כרסום בראיות המפלילות את העורר או כי קיימות ראיות המשכנעות שאין יסוד לכאורי למיוחס לו בכתב האישום.
התוצאה מכל האמור הינה כאמור כי הערר נדחה.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

עפ"י הנטען, עסקינן בהחלטה ראויה ומאוזנת אשר התייחסה לכלל טענות העורר, ואין כל בהצדקה להתערב בה. באת כוח המשיבה הוסיפה והפנתה להלכה הפסוקה, על פיה חזרה של עד מגירסתו במישטרה, אף אם עסקינן בעד מרכזי, אינה מעידה בהכרח על כירסום בראיות התביעה, בפרט כאשר עסקינן במקרים של אלימות במשפחה (אשר לעיתים קרובות במקרים אלו חוזר בו המתלונן מגירסתו במישטרה ומוכרז בבית המשפט כעד עוין).
...
עם זאת, אני סבורה כי במצב הדברים, משחלפו 8 חודשים מאז הוגש תסקיר בעניינו של העורר, בו נבחנה, בין היתר, מסוכנותו, יש מקום להניח כי "נרגעו הלהבות", באופן המצדיק, למצער, בחינה עדכנית של שירות המבחן לאפשרות הסרת האיזוק לעורר והותרתו באותה חלופה בה הוא מצוי כיום, שכאמור הינה מרוחקת ממקום מגורי המתלוננת.
עם זאת, סבורני, כי על מנת לעמוד על התמונה הכוללת, נדרש תסקיר עדכני, במסגרתו תיבחן האפשרות לשחרור העורר והסרת האיזוק, לרבות יציאתו לעבודה כמפורט, זאת בהתאם לכלל הנסיבות, לרבות בדגש להיבט המסוכנות.
סוף דבר הערר מתקבל באופן חלקי, כמפורט.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בהודעה השלישית, מיום 25.7.2022, וכן בהודעה הרביעית, מיום 4.8.2022, חזר המתלונן על גירסתו בהודעה השנייה, לפיה העורר ירה לעברו לאחר שיצא מרכבו.
ולעניין טענה לסתירות שנתגלו בגרסאותיו של עד מרכזי של התביעה, נקבע בפסק הדין בעיניין ברי, כי: "על מנת לכרסם כירסום של ממש בפוטנציאל הראייתי הגלום בראיות בשלב הלכאורי, אין די בהצבעה על סתירות בדברי העדים, אלא יש להראות כי הסתירות גלויות על פניהן, וכי הן מקעקעות את הגרסה באופן שלא יאפשר לתת בה כל אמון ויציגה כמשוללת יסוד." (שם, פסקה 9 להחלטה).
התוצאה היא שקיימת אכן חולשה לכאורית של ראיות התביעה בהקשר שהנו בהחלט רלבאנטי; אולם אין היא מגיעה, לדעתי, בשלב זה, כדי מיטוט התשתית הראייתית לאישום או לקעקוע גירסתו של המתלונן באופן שברור מראש שלא ניתן לתת בה כל אמון.
...
משזוהי הטענה שבה התמקד העורר, הואיל וקיימתי בפועל דיון בערר ולאור העובדה שהיקף התשתית הראייתית מושא הערר הינו צנוע, החלטתי שלא להורות על סילוקו של הערר על הסף, אלא להכריע בו לגופו.
התוצאה היא שקיימת אכן חולשה לכאורית של ראיות התביעה בהקשר שהינו בהחלט רלבנטי; אולם אין היא מגיעה, לדעתי, בשלב זה, כדי מיטוט התשתית הראייתית לאישום או לקעקוע גרסתו של המתלונן באופן שברור מראש שלא ניתן לתת בה כל אמון.
התוצאה היא שדין הערר להידחות ובית המשפט קמא ימשיך ויכריע לעניין הבקשה למעצרו של העורר עד לתום ההליכים, לפי מיטב שיקול דעתו.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

ב"כ המשיב טען כי לאור הכירסום הראייתי, ככל וישנה עילת מעצר מסוג מסוכנות, הרי שהיא ברף התחתון וניתן לאיין מסוכנתו באמצעות חלופת מעצר.
מסקנה מהתשתית הראייתית: לעניין התקיפה עם גז הפלפל ישנן ראיות לכאורה בדמות גירסתה של המתלוננת, הודאת המשיב במעשה, גרסאות ההורים של המשיב וגירסתו של ג'אן. באשר לבעיטה במתלוננת ישנה גירסתה של המתלוננת.
באשר לטענת המשיב כי המתלוננת היא שתקפה אותו הרי שמדובר בגירסה של המשיב עליה חזר מס' פעמים אולם היו לא מעט אי דיוקים בגירסתו (ראה בהודעה מיום 16.12.22).
...
מסקנה מהתשתית הראייתית: לעניין התקיפה עם גז הפלפל ישנן ראיות לכאורה בדמות גרסתה של המתלוננת, הודאת המשיב במעשה, גרסאות ההורים של המשיב וגרסתו של ג'אן. באשר לבעיטה במתלוננת ישנה גרסתה של המתלוננת.
מסקנה מהתשתית הראייתית: כפי שמפורט לעיל ביחס לתקיפה סתם והחבלה ברכב ישנם עדויות של המתלוננת ועד ראייה נוסף אשר מאשר את דבריה.
חלופת מעצר: בענייננו, נראה אפוא כי מדובר במשיב בעל דפוסי התנהגות בעייתיים, לפיכך, אני סבורה כי אם תוצע חלופת מעצר הרמטית הכוללת מעצר בית מלא בפיקוח אנושי עליה להיבחן באמצעות תסקיר של שירות המבחן.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהודעה רביעית מיום 1.11.23 שב המתלונן ונחקר לגבי ארוע הירי על רכבו ואגב כך היתייחס גם לארוע מושא כתב האישום עת באו אליו ארבעה אנשים שהיכו אותו וריססו לו גז פלפל לפנים.
בית משפט קמא השתית את הקביעה אשר לכרסום מסוים בראיות בכך שעולה ממזכר י"ט שהמתלונן בגירסתו הראשונה כשנשאל אצל מי היה אקדח הגז השיב שהאקדח היה נפתלי פנחס אבל הוא לא בטוח בכך.
...
נותר אפוא לקבוע האם קיימת תשתית ראייתית לכאורית לגבי מעורבות העוררים.
סוף דבר- שלא כטענת ב"כ העוררים, נוכחות השניים עולה בבירור כמו גם היות המתלונן חייב לליאור כספי כסף.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו