מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

כפל ביטוח סעיף 59

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בהנתן, איפוא, שמדובר בהתניה על סעיף 59(ד) לחוק חוזה הביטוח, אזי על מנת שיהיה תוקף להתחייבותה של איילון, יש צורך לקבוע שקיים כפל ביטוח בהתאם לסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח.
...
כאן המקום להדגיש כי אינני מקבל את טענת הנתבעת לפיה מדובר בעדות יחידה של בעל דין.
התובע עתר לבסיס שכר לעתיד בגובה שכר המינימום ואני מקבל עתירה זו, תוך סייג מסוים כמפורט להלן ובדומה לדברים שנאמרו ביחס להפסד ההשתכרות בעבר.
לאור העובדה שכל הטענות החוזיות והביטוחיות בהודעה נדחו והחיוב היה בשל השתתפות נזיקית, שכלל לא נטען בסיכומים וממילא נידון בתביעה העיקרית, אין צו להוצאות במסגרת הודעה זו. הודעת צד ג' נגד מיקוד (ואיילון כמבטחת מיקוד) נדחית.
הנתבעת תשלם לצד ג' 1 (וצד ג' 3 כמבטחת צד ג' 1) הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 9,000 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

שנית, גם אם אניח כי במקרה זה זוגלובק מבוטחת בפוליסה אחרת המכסה את אחריותה, הלכה פסוקה היא כי תניה כדוגמת זו שנטענה בעניינינו, ולפה אין תחולה לביטוח במקרה בו המבוטח מכוסה בפוליסה אחרת, אין לה כל תוקף משפטי, מאחר והיא באה להתנות על עיקרון כפל הביטוח הקבוע בסעיף 59(ג) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981 כאשר לפי סעיפים 64 ו- 67 לאותו חוק אין להתנות על הוראות סעיף 59(ג) (ראו: ע"א 206/99 א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ ואח' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח', פ"ד נה(5) 566).
...
לאור זאת אני מחייב את הנתבעות ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 55,708 ₪ בתוספת שכר טרחת עו"ד בשיעור 20% בתוספת מע"מ וכן הוצאות משפט המוערכים על ידי בסך של 6,000 ₪.
בנוסף אני דוחה את ההודעה לצד שלישי כנגד המעבידה.
מאידך אני מקבל את ההודעה לצד שלישי שהגישה זוגלובק כנגד הראל באופן מלא ואני קובע כי הראל תשפה את זוגלובק בכל סכום בו נשאה כלפי התובע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנושא של כפל ביטוח הוסדר בסעיף 59 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 שם נקבע בסעיפים ג' וד': "ג. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף.
...
סיכום התביעה מתקבלת.
הנתבעים ישלמו לתובע סך של 279,000 ₪ בצירוף שכר טרחה בשיעור של 23.4%, החזר אגרה כפי ששולמה, החזר שכר העדים כפי שנפסק והחזר הוצאות למומחים - הכול בכפוף להצגת חשבוניות ובתוספת ריבית והצמדה מיום התשלום.
5129371 ההודעה נגד צ"ג 1 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2003 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א - 1981, (להלן: החוק) קובע: "59 (א). בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטחים בכתב מייד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
...
לאור האמור, אני קובעת כי על ההורים לשפות את הנתבעות בשיעור 5% מהסכום אשר יידרשו לשלם לתובעת, בשל האירוע נשוא התובענה הנדונה, כפי שייפסק.
סברה זו אין בידי לקבל.
סיכום: התוצאה מכל האמור לעיל הינה כדלקמן:- התובעת זכאית לפיצוי מהנתבעות 4-1 בשיעור 90% מהנזקים שיוכחו על ידה, זאת בהתאם לקביעת רשלנותה התורמת בשיעור 10%.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2006 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

כפל הביטוח: סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח קובע: ביטוח כפל (א) בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטחים בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
...
לאור האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן: מתשלום הפיצויים יופחת הסכום, ששולם נכון להסכמה הדיונית.
התביעה כנגד הנתבעת מס' 1 נדחית ללא צו להוצאות.
ההודעה לצד רביעי נדחית, ככל שהיא נוגעת לנתבעת מס' 1 השולחים ישלמו לנתבעת מס' 1 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה, אחרת ישאו הפרישי הצמדה וריבית כחוק, מיום זה ועד לתשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו