מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

טענה לזיוף פתקי הצבעה בקלפיות

בהליך בר"מ (בר"מ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

בערעורו העלה המבקש שורה של טענות, שנחלקו לשתי קבוצות עיקריות: קבוצה אחת של טענות נסבה על אי-סדרים נטענים בניהול הקלפיות, לרבות זיוף של פתקי הצבעה, ליקויים ברשום פרוטוקולים ופגיעה בסדרי בחירות; קבוצה שנייה של טענות נגעה לעבירות נטענות של מתן שוחד בחירות לפי סעיף 88 לחוק הבחירות.
...
אין בידינו לקבל את טענת המבקש כי בקשת רשות הערעור לא נסבה רק על "פרשת זגורי". הטעם לכך נעוץ לא רק בעובדה שהבקשה התמקדה ב"פרשת זגורי" אלא בראש ובראשונה בכך שכבר בשלב הטיעון בפני בית המשפט המחוזי כנגד סגירת ערעור הבחירות, טענותיו של המבקש התייחסו כולן ל"פרשת זגורי" ולעובדה שחקירת המשטרה בפרשה זו הסתיימה (כאמור בפסקה 8 לעיל).
אשר על כן, דין הבקשה להידחות.
בשים לב למכלול הנסיבות וכן לכך שעמדתו של המשיב 1 באשר לפן המעשי של הדיון בבקשה הוגשה בשלב מאוחר של ההליך (למרות שהגשתה בתגובה לבקשת רשות הערעור הייתה עשויה לייתר את הדיון שהתקיים בין הצדדים), אנו מורים כי המשיב 1 ישלם את הוצאות המבקש בסך של 10,000 שקל.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בד בבד עם הגשת הבקשה, הגיש המשיב 3 ערעור בחירות על פי סעיף 72 לחוק הבחירות בו עתר: לבטל את תוצאות הבחירות; לזקוף לזכותו 39 פתקי הצבעה שנפסלו, שלא כדין, על ידי ועדות הקלפי; לבטל פסילת 5 מעטפות הצבעה צהובות שנפסלו בקלפיות הרגילות, שלא כדין; לבטל את החלטת ועדת המשנה של ועדת הבחירות לפסול, שלא כדין, 42 מעטפות כפולות של המוגבלים בניידות.
לא ייתכן כי מי שמבקש סעד מן היושר (הכשרת 14 פתקים שנפסלו), טוען בערעורו כי המצהיר מטעמו זייף את דף הקולות הפסולים.
...
בחוסר התאמה זה בין הגיליונות יש אך לחזק את המסקנה לפיה הגיליונות משמשים כלי עזר בלבד בהליך הספירה, וכי מעמדם אינו כשל הפרוטוקול, לו מעמד בכורה.
לאור כלל המובא מעלה, באתי לכלל מסקנה כי המערער לא הניח תשתית ראייתית לביסוס טענתו לפיה נמנו לטובת המשיב 3 קולות עודפים.
התוצאה: נוכח כלל המקובץ מעלה, אני מורה על דחיית שני הערעורים על כל חלקיהם.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המערער העלה במסגרת העירעור שורה של טענות נגד תוצאות הבחירות, כאשר טענותיו נחלקו לשתי קבוצות עיקריות: הראשונה נוגעת לטענות בדבר אי סדרים בניהול הקלפיות לרבות זיוף פתקי הצבעה, ליקויים שנפלו בפרוטוקולים ופגיעה בסדרי בחירות.
...
ביום 8.12.13, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ולאחר שהוריתי על הגשת הודעה מטעם המערער, בה יבהיר אילו מהנושאים שהועלו בערעור לדעתו צריכים להישמע במסגרת הליך זה ואילו מהנושאים הוא סבור שיש להעביר לחקירת משטרה ולהמתין עד לסיום החקירה, נתתי החלטה במסגרתה קבעתי כך: בכל הנוגע לטענות המערער בכל הנוגע לפגיעה בסדרי הבחירות וזיוף פתקי הצבעה בחלק מהקלפיות, טענות אשר כללו ליקויים בניהול פרוטוקולים בהתאם לתקנות ולהנחיות וספירת קולות בצורה לקויה, תוך התעלמות מספירת מספר הבוחרים אשר שמם נמחק מספר הבוחרים או תוך התעלמות מההנחיות ביחס לספירת המעטפות שהוצאו מהקלפי ותיעוד מספרם בפרוטוקולים, אי רישום פרטים חיוניים בפרוטוקול ואי חתימת הפרוטוקולים כדין, נקבע כי אין מחלוקת כי טענות אלו מקומן לידון במסגרת הליך זה. כך גם לגבי טענות בדבר סימון פתקי הצבעה של המערער בצורות שונות תוך תכנון כי פתקי ההצבעה התקניים של המערער יוחלפו במסומנים כדי לאפשר את פסילתם בעת ספירת הקולות או כדי להכין תשתית לדרישת פסילתם במקרה של הפסד.
אשר על כן, הערעור נדחה, ככל שהוא מתיחס לנושאים שנדונו בשלב זה. בכל הנוגע לטענות המערער בדבר שוחד בחירות, טענות למעשים המנוגדים להורות סעיף 88 לחוק הבחירות - אני מורה, כפי שהוראתי כבר בעבר, כי טענות אלו יחקרו ע"י המשטרה שתשלים חקירתה בהקדם האפשרי.
בשים לב לכללים שפורטו בפסיקה אני מורה כי המערער יישא בהוצאות המשיבים 1 ו – 3 בסכום כולל של 10,000 ₪ לכל אחד מהמשיבים וכן יישא בהוצאות המשיב 4 בסכום כולל של 5,000 ₪.
בשים לב להוראות סעיף 73(א1) לחוק הבחירות, אני קובע את הערעור לתזכורת פנימית בפני ליום 1/5/14.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

טענות המערער בכל הנוגע לפגיעה בסדרי הבחירות וזיוף פתקי הצבעה בחלק מהקלפיות: בהקשר זה טוען המערער, כי ועדות הכלפי פעלו בצורה לקוייה, לא ניהלו פרוטוקולים בהתאם לתקנות ולהנחיות, לא רשמו את שצריך לרשום, לא תעדו את שצריך לתעד וביצעו את ספירת הקולות בצורה לקוייה תוך היתעלמות כימעט מוחלטת מספירת מספר הבוחרים אשר שמם נמחק מספר הבוחרים ו/או תוך היתעלמות מההנחיות ביחס לספירת המעטפות שהוצאו מן הקלפי ותעוד מספרם בפרוטוקולים.
...
מסקנה זו מתבקשת בנסיבות העניין שבפני, במיוחד לאור תכליתה של הוראת סעיף 73(א1) לחוק הבחירות אשר נועדה לתת ביד בית המשפט כלי להשהות את הכרעתו בהליך בו עולה טענה של שוחד בחירות, על מנת לאפשר הכרעה מושכלת לאחר מיצוי הליכים של חקירה או איסוף ראיות, וכך לחסוך הליכים כפולים באותו עניין.
סיכום: אשר על כן ולאור המפורט לעיל, אני קובע, כי בית המשפט ידון ויכריע במסגרת הליך זה בטענות המערער כפי שפורטו בפרק "טענות המערער בכל הנוגע לפגיעה בסדרי הבחירות וזיוף פתקי הצבעה בחלק מהקלפיות". הכרעה בעניינים אלה תינתן בהתאם למועדים ולזמנים הקבועים בחוק ולאחר קבלת תגובות המשיבים, הכל כמפורט בהחלטתי מיום 02.12.13.
בכל הנוגע לטענות המערער כפי שפורטו בפרק "טענות המערער בעניין שוחד בחירות" - אני מורה כי טענות אלו יועברו לעיונה של משטרת ישראל שתבחן את הטענות ותבצע חקירה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לנדרש.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

וראו גם עדותו לפני: "...אם לא היו פתקים מזויפים לא הייתי מפרסם את הסירטון, אבל מהרגע המסוים שאתה רואה שיש פתקי הצבעה מזויפים, הפאזה משתנה, פיתאום החקירה הופכת להיות משהו משני למה שקורה בבחירות. לשאלת בית המשפט מה הקשר בין הפתקים המזויפים לבין הפירסום, אני אומר ליידע את הציבור שיש פתקים מזויפים בקלפי.." (פו' עמ' 18 למטה, עמ' 19 למעלה).
...
נכון שישנה פסיקה לפיה העובדה שלשון הרע פורסמה בסמוך לבחירות מעצימה במיוחד את הפגיעה והנזק שנגרמו, אולם בסופו של דבר דנינו זכה בבחירות ומשמש כראש עיר עד היום.
לסיכום התביעה העיקרית נדחית.
באשר לשכ"ט עו"ד אני קובעת כי סבגי ישלם לדנינו סך של 25,000 שכ"ט עו"ד. בקביעת הסכום לקחתי בחשבון שהתביעה העיקרית על סך של 400,000 ₪ נדחתה והתביעה שכנגד אשר הוגשה על סך של 300,000 ₪, התקבלה בחלקה, והסך הכל שנפסק בגין התביעה שכנגד היה נמוך בהרבה מהסכום שנתבע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו