מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

טעות בחוק החברות בסעיף 328

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

לטענתם, גם אם תיוותר על כנה קביעתו של בית המשפט קמא לפיה יש לדחות את בקשת האישור בגין עילות התביעה העיקריות יש חשיבות לאפשר להם לנהל תובענה ייצוגית בעילה החלופית הנסמכת על הטעיית ציבור המשקיעים במשך שנים בהדגישם כי הרשות תומכת בעילה חלופית זו ומסייעת במימון ההליך מטעם זה. טענות מישפחות כהן ותדמור לטענת המשפחות שגה בית המשפט קמא בקובעו כי הן הפרו לכאורה את החובה הקבועה בסעיף 328(א) לחוק החברות לפרסם הצעת רכש מיוחדת במועד דיווח אוגוסט.
...
כמו כן אני סבורה, ואף זאת בשונה מבית המשפט קמא, כי הגנת הפטור הקבועה בסעיף 6 לפקודת הנזיקין אינה יכולה לחול על המשפחות אפילו ניתן היה לייחס להן חובה לפרסם הצעת רכש מיוחדת כאמור.
לעניין ההתעשרות - בית המשפט המחוזי הגיע אל המסקנה כי "קיימת אפשרות סבירה כי השאלות העובדתיות והמשפטיות הנדונות יוכרעו לטובת קבוצת התובעים" וזאת בלא שנדרש באופן פרטני לשאלת ההתעשרות.
סוף דבר בשל כל הטעמים המפורטים לעיל, אציע לחבריי לדחות את ע"א 6316/16 שהגישו המשפחות ולקבל בחלקו את ע"א 4154/14 שהגישו המערערים במובן זה שהבקשה תאושר נגד דלק בעילה של הפר חובה חקוקה ונגד המשפחות בעילה של עשיית עושר ולא במשפט.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

לשיטתה, טענותיה בדבר העידר הרלוואנטיות של תביעה מכוח הפרת סעיף 328 לחוק החברות ובדבר אי-היותה חלק מ'דבוקת השליטה' בפילת, הן טענות משפטיות גרידא וראוי לברר אותן עוד בשלב זה. עוד טוענת הלמן-אלדובי כי קביעת בית המשפט המחוזי לפיה כתב התביעה כולל גם טענות אחרות כלפיה אותן יש לברר במסגרת ההליך העקרי, שגויה.
...
לאור האמור, ובשל העלות הכספית הכבדה הכרוכה בניהול ההליך העיקרי בתיק, מבקשת הלמן-אלדובי להעתר לבקשת רשות הערעור ולסלק את התובענה על הסף.
לאחר שעיינתי בבקשה, על נספחיה, ושקלתי את נימוקיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, מבלי צורך לבקש תשובה מאת המשיבים.
אשר על כן, הבקשה נדחית; משלא התבקשה תגובת מאת המשיבות, לא אעשה צו להוצאות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

ביחס לטענה כי הסכם שתוף הפעולה מקים "החזקה ביחד", טוענים המערערים כי שגה בית המשפט בפרשנות שנתן למונח "החזקה ביחד" ובפרט בהקשר של סעיף 328(א) לחוק החברות.
...
בנסיבות מקרה זה, הגיע בית המשפט המחוזי למסקנה כי המדינה והבנקים כאחד היו למעשה בעל שליטה בודד, אשר קיומו מייתר את הצורך בהצעת רכש מיוחדת.
דיון והכרעה דין הערעור להתקבל.
עם זאת, פרשנות תכליתית של החוק, אשר מתחשבת בתכליות שהוזכרו לעיל, מחייבת את המסקנה כי החוק חל גם בסיטואציה של ריבוי סוגי מניות.
ואולם, מנגנון זה יוצר קושי העומד בפני מי שמעונין להציע הצעת רכש מיוחדת, שכן בעלי המניות יהיו מנועים מלהיעתר להצעה בטרם יציעו את מניותיהם לבעלי המניות האחרים.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לשיטת גנסין, בתמצית, אין בתנאים אלה כדי לגרוע מחובתה של נכסים שבסעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, להציע הצעת רכש מיוחדת לכלל בעלי המניות.
הטעות של הפניית הבקשה כלפי אינווסט הולדינג היא באחריותם הבלעדית של גנסין ובאי כוחה, ועל כן אין לאפשר להם לתקן את הטעות שהם האחראים לה, באין כל הסבר מספק לטעות זו. בכל מקרה, כך המשיבים, ראשית יש לסיים את הליך הבקשה לאישור תובענה כייצוגית, וזאת ניתן לעשות בדרכים הנוהגות בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בדרך של פסק דין, אישור הסדר פשרה, או הסתלקות מבקשת האישור (וכאן, הדעת נותנת, הסתלקות).
...
הטעות של הפניית הבקשה כלפי אינווסט הולדינג היא באחריותם הבלעדית של גנסין ובאי כוחה, ועל כן אין לאפשר להם לתקן את הטעות שהם האחראים לה, באין כל הסבר מספק לטעות זו. בכל מקרה, כך המשיבים, ראשית יש לסיים את הליך הבקשה לאישור תובענה כייצוגית, וזאת ניתן לעשות בדרכים הנוהגות בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בדרך של פסק דין, אישור הסדר פשרה, או הסתלקות מבקשת האישור (וכאן, הדעת נותנת, הסתלקות).
כך אני מורה.
נוכח כל האמור, בקשת התיקון מתקבלת, כפוף להערתי שבפסקה 15 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2004 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במעשיו אלה הפר המשיב, כך לטענת המבקשת, את הוראת סעיף 328(א) לחוק החברות האוסרת רכישת "דבוקת שליטה" בחברה ציבורית, אם אין בה בעל דבוקת שליטה אחר, אלא בדרך של "הצעת רכש". משכך ומשרואה המחוקק בהפרת הוראה זו משום הפרת הוראה חקוקה כלפי בעלי המניות בחברה (סעיף 333(ג) לחוק החברות), קמה למבקשת, לטענתה, עילת תביעה נגד המשיב, אשר מכוחה תובעת המבקשת מהמשיב פיצוי בסכום של-.
מידע בדבר רכישת דבוקת שליטה באמצעות רכישת 300,000 המניות שהוקצו או חלק מהן, לו היה מוצג במהלך האספה הכללית, היה בו משום מידע שגוי ובלתי נכון לעת ההקצאה.
...
כשאלה הם פני הדברים, אין מנוס מהמסקנה כי המבקשת לא עמדה בתנאי הבסיסי הנדרש ממנה לשם אישור תביעתה כייצוגית, על פי חוק החברות.
תביעת המבקשת ובקשתה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית נדחות.
בנסיבות הענין, ולאור המסקנה אליה הגעתי בדבר הפרת התחייבויותיו של המשיב כלפי בעלי המניות, והמבקשת בכלל זה, אינני עושה צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו