מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

טופס 50 מיסוי מקרקעין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

זאת, מעבר לכך שסעיף 2.5 לנספח התשלומים קובע שאם עד למועד התשלום לא יהיה למוכרת (הנתבעת) טופס 50 אז מתוך התשלום ששולם, תשולם המקדמה למיסוי מקרקעין כך שאם התשלום הועבר לנתבעת, הנתבעת היא זו שיכולה להעביר כתשלום המס (ולאו דוקא פרשנותה כי הרוכש הוא זה שישלם) משהחובה מוטלת על הנתבעת לשלם מקדמה מתוך התשלום שקבלו למיסוי מקרקעין, והחובה מוטלת על המוכר.
...
סוף דבר.
התביעה מתקבלת בכל הנוגע לסעד בדמות צו עשה כאמור מעלה וכן בנוגע לפיצוי בגין איחור במסירה לפי 8*150*5050 ₪ ממועד המסירה החוזי 5.3.2018 (משהחיוב של 60 יום מוחל עתה רטרואקטיבית למועד המסירה החוזית משהנתבעת לא עמדה במסירת הדירה בתום 60 ימים ממועד המסירה החוזית.
בשים לב לתוצאה אליה הגעתי בנוגע לקבלה חלקית של טענת הנתבעת לקיזוז, וכן הצורך בהגשת כתב הגנה עת התביעה נמחקה (ולא נדחתה) בשלב הסיכומים אולם בכל מקרה היה מקום להידרש לטענת הקיזוז (כך שלא מן הנמנע שהתובעים היו מגישים כתב תשובה והראיה שהגישו מסמכים רלוונטיים לכתב ההגנה שהם מענה גם לכתב ההגנה של התובעים מול הנתבעת- נספחים ג' וד' לכתב ההגנה לתביעה שכנגד) – הנתבעת תשלם לתובעים הוצאות בסך של 3000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך של 16200 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

התובעת מאריכה לטעון בסיכומיה, כי עוה"ד גולן פנתה לרו"ח דנציגר (עד הגנה מס' 6) בחודש 4/01 על מנת שימציא אישור טופס 50 (הכוונה לטופס לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין ולפיו נישום המנהל תיק במס הכנסה.
...
התביעה כנגד הנתבעים כולם, למעט הנתבעת 3, נדחית.
התביעה כנגד הנתבעת 3 מתקבלת באופן חלקי, כך שעל נתבעת זו לשלם לתובעת סך של 117,925 ₪ בתוספת הפרישי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד היום וכן הוצאות בסך 3,000 ₪ ושכר טירחת עורך דין בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
ההודעה לצד השלישי נדחית ממילא, וזאת ללא צו להוצאות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

אולם, באשר למס המכירה, הכריעה הוועדה, חל סעיף 72ד(ב) לחוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: החוק) בנוסחו דאז, אשר קבע כי "על מכירת דירת מגורים שהיא מלאי עסקי... יוטל מס בשיעור של 0.8% משווי המכירה". על כן, הוועדה הפחיתה בהתאם את סכום החיוב, מלבד ארבע בתים אשר נמכרו כשלד ביניין בלבד.
בנוסף, מטעימה המערערת, נטל הראיה על כך שמהותה הכלכלית של העסקה שונה ממהותה הפורמלית מוטל על כתפי הטוען כן. אשר להפנייתה אל פקיד השומה להוצאת טופס 50, המערערת טוענת שאין היא יכולה לקיים הוראה זו; שכן לשם כך עליה להצהיר על היותה קבלן הרוכש מקרקעין ומוכרם, ולדווח על הוצאות הבנייה שלה, בעוד שלטענתה אין היא קבלן ולא נשאה בהוצאות הבנייה, אשר היו נחלת הרוכשים.
...
נטל הראיה גם בנושא זה דינן של טענות המערערת להידחות.
טופס 50 אף בנושא זה דין הערעור להידחות.
סוף דבר על כן, הייתי ממליץ לחבריי לדחות ערעור זה. כמו כן, אני מציע להטיל על המערערת הוצאות משפטיות בסכום של 25,000 ₪.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשה 57 עניינה של בקשה זו היא עתירת המבקש לאשר לו לפעול מול רשויות המס לקבלת אישור לפי סעיף 50 לחוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1953 הקובע, כי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהריווח ממנו נתון לחיוב על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) תהא פטורה ממס שבח (להלן: "טופס 50").
...
הכנ"ר מצטרף לעמדת המנהל המיוחד וסבור שיש לדחות את הבקשה ממספר טעמים: ראשית, תאור הנכס כאמור בפסיקתא המקורית והמתקנת תואם את תאור הנכס בהחלטות בית המשפט מימים 17.1.17, 3.5.17 ו- 30.12.19 שהן חלוטות.
דין הבקשה להידחות; בפסיקתא המתוקנת אין שינוי בתאור הנכס והוא זהה לתאור בפסיקתא המקורית שהתבססה על חוות דעת שמאי ואדריכל.
מעבר לדרוש; אין למבקש מעמד לטעון בשם בעלי הקרקע ובשם החברה לא כל שכן הטענה אינה דרה בכפיפה עם הכרעות קודמות כגון ההחלטה מיום 22.3.16 לפיה בעלי הקרקע קיבלו את מלוא התמורה לפי הסכם הקומבינציה ואין להם זכויות בנכס כמו גם בהחלטתי מיום 17.1.17 שבה הובהר כי "עסקינן בשטח שאינו מהווה כאמור יחידה נפרדת ומשכך לא ניתן למכירה או להקניה בנפרד לבעלי הקרקע ככל שיש להם זכות כאמור." לאור האמור, דין הבקשות להידחות.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

אין מחלוקת כי העוררת מס' 2 מימשה את ההסכם, הוציאה את היתר הבנייה הסופי, שילמה את התמורה למוכרים, העניקה שירותי בנייה למוכרים וקיבלה טופס 50 מפקיד השומה.
כאשר בתקופת הבינים מבצע הקבלן עיסקאות הוא חייב במס פרותי, יש לו ארוע מס של מכירת זכויות במקרקעין אשר פרק ב' לפקודת מס הכנסה חל עליהן, ולפיכך הוא זכאי לפטור לפי סעיף 50 לחוק המיסוי, והרוכש חייב במס רכישה לפי חוק המיסוי.
...
שנית, אני סבור כי ערר זה לא העלה שאלה עקרונית תקדימית אשר נתנה לגיטימציה לאי קיום חובת הדיווח הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין.
סוף דבר לנוכח כל האמור לעיל, אף אני אציע לחבריי לדחות את הערר ולחייב את העוררים לשלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 25,000 ₪.
בנימין ארנון, שופט יו"ר הוועדה חבר הוועדה, עו"ד דב שמואלביץ': אני מסכים לתוצאה בדבר דחיית הערר ולהנמקות לכך, אשר פורטו בחוות הדעת של חבריי למותב, יו"ר הוועדה כב' השופט בנימין ארנון ועו"ד דן מרגליות, ואף אני קובע כי דין הערר להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו