מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

טופס ויתור על סודיות רפואית מהמל"ל

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

" בעב"ל (ארצי) 32864-10-14 יורי דורושקביץ - המוסד לביטוח לאומי (25.2.2016) בהתייחסו לתקנה 11 אומר בית דין זה את הדברים הבאים: "התקנה יוצרת מה שמכונה "גמלה חוסמת", שכן במקרה של פגיעה בעבודה של עצמאי – יחושבו דמי הפגיעה וקיצבת הנכות מהעבודה בהתאם לשומה שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח בשנה השוטפת, וזאת אף אם הכנסת העצמאי על פי השומה הסופית היתה גבוהה מההכנסה שלפיה שולמו המקדמות.
בנוסף, ככל שהוא עובד, עליו להמציא אישור מעסיק ולחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית.
...
עם זאת, שעה שהמשיב לא חלק על שווי הרכב שקבע בית הדין האזורי, הרי שלצורך הפעלת תקנה 10(ג) לתקנות, די בחישוב אריתמטי פשוט המביא למסקנה שהמשיב אינו זכאי לגמלת השלמת הכנסה שכן סכום הקיזוז בסכום של כ-900 ₪ עולה משמעותית על השלמת ההכנסה בסכום של כ-250 ₪ לה זכאי המשיב.
משמדובר בזכויות שמקורן בחוק ובתקנות, אין מנוס מקבלת הערעור בהקשר זה. סוף דבר – לו תישמע דעתי, יש לדחות את ערעור המוסד בהקשר להכללת הנסועה בחישוב שווי הרכב, ולקבל את ערעורו באשר לטענת הקיזוז, המאיינת למעשה את זכותו של המשיב לקבלת השלמת הכנסה.
סוף דבר על דעת רוב חברי המותב, ערעור המוסד מתקבל באופן חלקי כמפורט בסעיף 32 לחוות דעתו של סגן הנשיאה.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2018 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

המוסד לא היה מוכן לבדוק זאת, למרות שב"כ המערער ביקש מהמוסד ליתן צו המופנה למס הכנסה להמציא כל מיסמך בעיניין ולמרות הסברי המערער; עם הגשת התביעה חתם המערער על טופס ויתור על סודיות רפואית והמוסד יכול היה לפנות למס הכנסה ולבקש כל מידע, ועובדה כי לאחר שפנה למס הכנסה קיבל המוסד תשובה אשר הביאה אותו להכיר בתביעת המערער לנכה נזקק; המוסד ביקש להטיל על המערער נטל שאינו יכול לעמוד בו; נסיבות העניין הצדיקו פסיקת הוצאות לטובת המערער, שכן נוכח היתנהלות המוסד נידרש המערער להגיש תביעה לבית הדין האיזורי, ולהתייצב לשני קדמי משפט; העובדה שהתביעה אושרה בסופו של דבר ללא חקירת אישתו של המערער ורואה החשבון וללא המצאת מסמכים נוספים מעידה על כך שלא היה מקום שהמוסד ידחה את תביעתו של המערער מלכתחילה; נוכח האמור, מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות היתערבות בשקול דעתו של בית הדין האיזורי שלא לחייב את המוסד בהוצאות.
בהתאם לפסיקה - "ככלל לא יתערב בית דין שלערעור בשקול דעתו של בית הדין האיזורי, כערכאה הדיונית, בקביעת שיעור הוצאות המשפט, אלא במקרים נדירים בהם נתגלתה טעות משפטית או כאשר נמצא כי נפל פגם בשקול הדעת של בית הדין האיזורי, וכי שיעור ההוצאות שפסק חורג במידה ניכרת מהסביר ומהמקובל" עב"ל (ארצי) 15606-02-11 מעמר מעמר – המוסד לביטוח לאומי (29.5.2012).
...
לא מצאנו, כי נפלה טעות משפטית או פגם בשיקול דעתו של בית הדין האזורי, המצדיקים לחרוג מהכלל ולהתערב בקביעתו שלפיה אין לחייב את המוסד בהוצאות.
סוף דבר – הערעור נדחה.
המערער ישלם למוסד הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום מהיום.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות הנתבע: הנתבע הכחיש טענות התובע; ציין כי דחיית התביעה עובדתית ורפואית; טען כי לתובע לא ארעה פגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק ביטוח לאומי) וכי הליקויים הרפואיים מהם סובל התובע אינם מחלת מיקצוע ואינם עונים על הגדרת מקרוטראומה.
עדת התובע, גב' ליסיאק, הצהירה כי מיסמכי היסוד בתיק הם: הסכם שכר טירחה, יפוי כוח וטופס ויתור על סודיות רפואית.
...
מכאן שהתובע לא הראה תשתית עובדתית למחלת מקצוע ו/או לפגיעה בידיו על פי תורת המיקרוטראומה ועל כן תביעתו נדחית.
סוף דבר: התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לטענת התובע, הוא חתם על טופס ויתור על סודיות רפואית עבוד המוסד לביטוח לאומי, ומלוא המסמכים עמדו לרשות הועדה הרפואית.
...
בייחס לסוגיית האיחור שבהגשת הבקשה, לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש לאפשר לנתבעת את הגשת הבקשה ויש לבוחנה לגופה.
בהינתן טעמים אלה, סבור התובע, דין הבקשה להידחות.
סיכום הבקשה מתקבלת.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הזכות לפרטיות הנה זכות יסוד [סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו; חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981; מ' גולדברג, הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעבידו, עבודה חברה ומשפט ט' 85 (2002)].בעל כן, נראה כי לא יכול להיות חולק שחיוב המשיבה לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף, זאת לעומת העברת טופס ויתור על סודיות רפואית ספציפי, למעשה מאפשר למערערת גישה גורפת לכל מסמכיה הרפואיים של המשיבה, ועלול לפגוע פגיעה חמורה בזכותה לפרטיות ובזכותה לסודיות רפואית שהנה חלק ממנה.
עם זאת, יש לזכור כי הזכות לפרטיות אינה מוחלטת אלא יחסית, ויש לאזנה מול אינטרסים אחרים [דב"ע נו/3-260 מרדכי אלפריח – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ל 543, 558 (1997)].
...
לפיכך נדרש כי הנתבעים ישלמו ליורשי המנוח פיצויי פיטורים וזכויות נוספות, וכן פיצוי בגין העדר ביטוח פנסיוני.
לצורך כך אין מנוס מחשיפת תיקו הרפואי- נפשי- פסיכיאטרי של המנוח.
לאור האמור, הבקשה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו