מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חשש לניגוד עניינים במכרז

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

" האם בעניינינו "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים" הנו מיסמך בעל אופי מהותי והתרת צרופו תביא לפגיעה בעיקרון השויון, כפי שטוענת התובעת, או שמא מדובר בעיניין טכני בלבד, שאין בו פגיעה כאמור ולפיכך יש לאפשר הגשתו בשלב מאוחר יותר כפי שטוענים הנתבעים? בנסיבות המקרה שבפנינו ולאור ההלכות כפי שהבאנו לעיל שוכנענו כי יש מקום לאפשר צירוף השאלון ע"י כל המועמדים גם בשלב זה, טרם כנוס ועדת הבחינה, וכי אין אמור להוות פגיעה באילו מעקרונות דיני המכרזים בכלל ועיקרון השויון בפרט.
...
" האם בענייננו "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים" הינו מסמך בעל אופי מהותי והתרת צירופו תביא לפגיעה בעקרון השוויון, כפי שטוענת התובעת, או שמא מדובר בעניין טכני בלבד, שאין בו פגיעה כאמור ולפיכך יש לאפשר הגשתו בשלב מאוחר יותר כפי שטוענים הנתבעים? בנסיבות המקרה שבפנינו ולאור ההלכות כפי שהבאנו לעיל שוכנענו כי יש מקום לאפשר צירוף השאלון ע"י כל המועמדים גם בשלב זה, טרם כינוס ועדת הבחינה, וכי אין אמור להוות פגיעה באילו מעקרונות דיני המכרזים בכלל ועקרון השוויון בפרט.
לאור כל האמור, תביעתה של התובעת נדחית.
התובעת תשלם לנתבע 2 הוצאות משפט בסך 1500 ש"ח, ולכל אחד מהנתבעים 1 ו-3 הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך גם, נאמר בחוות הדעת של ד"ר פריזט כי לאור היעדרה של תחליפיות ממשית בין המוצרים לעיל, הרי שאין יכולת הסטה סבירה בין פירסום ברדיו ובטלויזיה אל ארועי קידום מכירות וברור מכאן שאין מקום לטעון לקיומו של ניגוד עניינים בהקשר זה ואין חשש של ממש לכך שיתקיים ניגוד עניינים בהקשר הנטען ע"י שפ"מ. ועדת המכרזים של התאגיד בחנה חוות דעת זו ואת העמדות המקצועיות החיצוניות והפנימיות, קיימה דיון מעמיק והחליטה לאמצן.
...
לכן אין מקום לביטול המכרז וכן אין מקום לפסילת הצעת הזוכה של טרגט ספיריט ודין העתירה להידחות.
בסופו של יום מדובר אם כן בהחלטת ועדת המכרזים של התאגיד שנעזרה באנשי מקצוע ומומחים פנימיים וחיצוניים (בניגוד לעותרת שלא עשתה כן) וקיבלה החלטה סבירה וראויה שלפיה בהתחשב בתנאי המכרז והכללים המשקפים נכונה את האיזון הראוי בין קידום התחרות בתחום הפרסום בשידורים לבין מניעת או צמצום החשש לניגוד עניינים אצל הזוכה במכרז, אין מקום לפסול את השתתפות טרגט ספיריט במכרז ו/או את זכייתה ו/או לבטל את המכרז ואין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה זו. התוצאה לאור כל האמור אני דוחה את העתירה.
אני מחייב את העותרת לשלם לכל אחת מהמשיבות 1 ו-2 שכ"ט עו"ד בסך של 100,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

יו"ר הועדה ציין בדיון כי יש לבחון האם הקשר בין אדן לבין IOSight מקיים חשש לניגוד עניינים בנוגע לעבודתה של אדן בועדת המכרזים, ומצא כי מאחר ומדובר בקשר שהוא כל כך עקיף וכל כך רחוק, "זה כלל לא סביר לטעון כי יש חשש לניגוד עניינים". ועדת המכרזים קיבלה את עמדת היועץ המשפטי לועדת המכרזים וקבעה כי אין חשש לניגוד עניינים ואין כל מניעה כי אדן תמשיך בשרותי הייעוץ שאותם היא סיפקה ומספקת, ואין חשש לניגוד עניינים ביחס לייעוץ שניתן לועדה עד כה. עקרי טענות ארבע איי ארבע איי טוענת כי לאחרונה נודע לה שקיים קשר פסול בין אדן לבין IDE, באופן שמונע מאדן לעסוק בנושאי המיכרז.
...
בהחלטות שניתנו בימים 24.11.19, 1.12.19 ו- 2.12.19 חזרה בסופו של דבר ועדת המכרזים על קביעתה כי ההצעות שעוברות לשלב ה-BAFO הן הצעותיהן של ש.מ.ש. ומרליון, אלא שהפעם נימקה בהרחבה את שיקוליה.
לצד כל אלה, קשה לקבל את דרך הילוכן של ש.מ.ש. וארבע איי ואין לאפשר את "מרוץ השליחים" ביניהן בטענת השיהוי.
בעניין זה מקובלת עלי טענתן של ועדת המכרזים ומרליון כי המדובר בפרשנות אפשרית, שניתן להגיע אליה מלשון תנאי המכרז, וכי פרשנותה של ש.מ.ש. בדבר החובה להצגת פלטפורמה כוללת של מומחה התפלה אחד לכל מתקן התפלה, אינה הפרשנות הבלעדית שנובעת מלשון מכלול סעיפי ההזמנה, כפי שפורטו לעיל, וכן מקובלת עלי הטענה כי אחת התכליות של מכרז היא קבלת מגוון רחב ככל הניתן של הצעות והרחבת התחרות בין המציעים.
מכל מקום, כפי שציינה ועדת המכרזים החלטת הפרקליטות הייתה שלא להעמיד את המעורבים לדין פלילי, ספק אם יש בסיס איתן לחשש זה. סיכום על יסוד כל האמור, הגעתי לכלל מסקנה כי לא קמה עילה להתערבות בהחלטות ועדת המכרזים, ולפיכך שתי העתירות נדחות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד טענה המשיבה 4 כי מאחר ונטען שמועמדות העותרת נפסלה בשל חשש לניגוד עניינים בשל קרבת המשפחה בין מנהל העותרת למנהל הרכש בערייה, בהיעדר אפשרות לניטרול חשש זה, מבלי שנדונה ונשקלה ההצעה לגופה אל מול הצעת המשיבה 4, הרי שבמידה ובית המשפט יכשיר את מועמדותה של העותרת, הדרך היא החזרת הדיון לועדת המכרזים על מנת לבחון את ההצעות לגופן ולהחליט על הזוכה.
...
לפיכך, סבורני כי לא היה מקום לפסול את הצעת העותרת בשל החשש הנטען לניגוד עניינים.
יחד עם זאת, סבורני כי ראוי שסוגיה זו תיבחן על ידי ועדת המכרזים בשים לב לאמור בפסק דין זה ובפסק דין י.ע.ז חברה לבניה ופתוח בע"מ. לאור האמור, משנטען גם על ידי המשיבים 3-1 לחסרים שנפלו בחוות דעת היועץ המקצועי, אשר מקימים לעמדתם ספקות באשר לזכיית המשיבה 4 במכרז, ובשים לב להלכה לפיה בית המשפט ייטה ככלל שלא להתערב יתר על המידה בשיקול דעת ועדת המכרזים, סבורני כי הפתרון הראוי בנסיבות העניין הינו השבת העניין לוועדת המכרזים, על מנת שתדון בהצעות ותבחר את הזוכה בהתאם לבדיקתה העדכנית.
סוף דבר סיכומו של דבר – העתירה מתקבלת בחלקה, במובן זה שאני קובעת כי החלטת ועדת המכרזים לפסול את הצעת העותרת מחשש לניגוד עניינים ולאשר את זכייתה של המשיבה 4 במכרז, מבוטלת.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענתה, קיים חשש להימצאותה של דנה בנגוד עניינים, משום שקיימת חפיפה גיאוגרפית בין האזורים בהם משמשת דנה כחברת בקרה על פרויקטים תחבורתיים באיזור ירושלים והדרום ובאיזור יהודה ושומרון (תפקיד בו זכתה במיכרז פומבי 20/11), לבין איזור ב' במיכרז הנוכחי (הגליל הדרומי ומרכז הארץ), שגם לגביו התמודדה דנה (אך לא זכתה).
...
סבור אני כי במכתב מטעם בנק הפועלים (שצורף לכתב התשובה של וקסמן) לפיו תכובד הערבות גם בהיעדר חותמת, אין כדי לרפא את הפגם.
סבור אני כי מקום בו לא ניתן היה לדעת, במועד פתיחת תיבת המכרזים, האם הערבות תקפה אם לאו – אין ניתן להכשירה.
לאור כל האמור לעיל, העתירה נדחית בחלקה ומתקבלת בחלקה כלהלן: העתירה כלפי דנה נדחית, והצו הארעי מבוטל בזאת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו