מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חרטה מצד המוכרים בתביעת הקונים

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

המוכרים התחרטו על ההיתקשרות בזיכרון הדברים והקונה נעתר לפנייתם לבטל ההיתקשרות.
ביום 2.4.2017 הגישו המוכרים תביעה למתן פסק דין הצהרתי, בה ביקשו להצהיר כי הערת האזהרה שנרשמה לטובת הקונה בטלה; כי לקונה אין כל זכות בדירה; וכי עליו להמציא את פרטי חשבון הבנק אליו יועברו הכספים הנמצאים בנאמנות אצל ב"כ המוכרים.
בהסכם הביטול נקבע כי "כל פגור בתשלום יזכה את הרוכש להודיע כי הינו עומד על קיום הוראות כתב זכרון הדברים ורכישת הדירה בפועל". ולעניין מכירת הדירה לצד ג' נקבע כאמור כי "ככל שהמוכר יבקש למכור את הדירה במהלך התקופה של עד ליום 1.1.2017 הרי שהמוכר לא יהיה רשאי לעשות כן ובמקרה זה תעמוד לרוכש הזכות להודיע על רכישת הדירה בסכום של 480,000 ₪". בהתאם להוראות ההסכם, אפילו הייתה הפרה מצד המוכרים, היה על הקונה להודיע כי הוא עומד על רכישת הדירה.
...
אין בידי לקבל את טענת הקונה כי בשל הפיגורים בתשלומים, הסכם הביטול כלל לא נכנס לתוקף וזכרון הדברים עומד בתוקפו.
נוכח כל האמור, אי מסירת הודעה במשך חודשים ארוכים, ולמעשה עד לאחר פתיחת ההליכים בבית המשפט, חורגת מן הסביר.
אשר על כן, אני מורה על ביטולה של הערת האזהרה מיום 11.1.2016 שרשומה לטובת מר וולף מנחם על הזכויות של צבי וגולדה אטיאס בדירה ברחוב אפרים צור 11/4 באשקלון (הידועה כגוש 1965 חלקה 123/4).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

לפיכך כרתו הצדדים ביום 19.11.10, בפני עורך דין, הסכם מכר מיפעל (ציוד ומוניטין) בין התובע לחברה (להלן: ההסכם), שאלה תנאיו המרכזיים והרלוונטיים לתביעה: החברה (הקונה) רוכשת מהתובע (המוכר) את כל הזכויות במפעל, כאשר הוצהר כי הקונה ראתה ובדקה את המכונות והציוד, וידוע לה כי אינן חדישות ואורך חייהן לא ידוע.
לקונה זכות להודיע בכתב על רצונו להתחרט ולהשיב את המפעל לידי המוכר כשהוא במצב תקין, וזאת בתנאי שהודעה זאת נימסרה אישית לידי המוכר עד ליום 1.1.12.
לעניין הטענה למצגי שוא מצד התובע בעת כריתת ההסכם, אני דוחה את הטענה, מאחר שהוכח כי הנתבע היה מצוי היטב בשוק האלומיניום, החברה עצמה היתה קונה שרכשה מוצרים ממפעל התובע וידעה את מחיריהם ומחירי השוק, ואף נעשה על ידי הנתבעים חקר שוק עצמאי בסיוע יועץ כלכלי שבדק את כדאיות העיסקה.
...
לעניין הטענה למצגי שווא מצד התובע בעת כריתת ההסכם, אני דוחה את הטענה, מאחר שהוכח כי הנתבע היה מצוי היטב בשוק האלומיניום, החברה עצמה היתה קונה שרכשה מוצרים ממפעל התובע וידעה את מחיריהם ומחירי השוק, ואף נעשה על ידי הנתבעים חקר שוק עצמאי בסיוע יועץ כלכלי שבדק את כדאיות העיסקה.
שוכנעתי, כי התובע לא מסר כל מידע כוזב, מטעה או חלקי לנתבעים, וכי ככל שחל שינוי במחירי השוק, לפני או לאחר ביצוע העיסקה, עקב יבוא זול ממזרח אסיה, לא היה המידע על כך בידי התובע בלבד, אלא בידי כל העוסקים בענף, לרבות הנתבעים.
לפיכך אני מקבלת את התביעה בעיקרה, וקובעת כי על הנתבעים לשלם לתובע את הסכום של 85,000$ כערכם בשקלים ביום 1.1.14, בצירוף מע"מ כחוק, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד זה ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

יפים לעניין זה דבריהם של דניאל פרידמן ונילי כהן בספרם "חוזים", כרך א', תשנ"א-1991, בעמ' 291: "קיים, איפוא, ניגוד בין המסמך הראשוני, המנסה ליצור תחושת מחוייבות לבין ההסכמה לחוזה מאוחר, שממנו ניתן להסיק כי עד לעשייתו הותירו הצדדים פתח מילוט למקרה של חרטה". הצדדים אף חתמו על נספח להסכם המכר, הוא נספח ההיתחייבות המדובר, אשר מפאת חשיבותו, אצטט את אשר הוסכם בו: "הצדדים לעיל מגיעים ביניהם להסכמה זו מבלי להודות בכל הפרה ו/או בכל נזק שניגרם בשל האיחור במילוי תנאי זיכרון הדברים שנחתם בפברואר 2004 ואשר בו סיכמו עסקת מכר וקניה של הבית נשוא החוזה אשר מיסמך זה מהוה כנספח "ה" שלו.
מצד שני, המוכרים מתחייבים לוותר על כל תביעה נגד הקונים בשל טענות של הפרה ו/או אי עמידה זיכרון הדברים מפברואר או לפי כל טיוטה של חוזה או הסכמה אם היתה כזו בניהם.
...
מכל המקובץ דלעיל, דין התביעה להתקבל, באופן שהתובעים ישלמו לנתבעים את הפיצוי המוסכם.
דין התביעה להתקבל.
הנתבעים ישלמו לתובעים את סך התביעה בשיעור של 74,515.76 ₪ כאשר הסכום צמוד ונושא ריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל בתוספת אגרת בית משפט ראשונה ששולמה כנגד קבלה ובתוספת שכר טרחת עו"ד המבטא גם את סכום ההוצאות שיש לקחת בחשבון הן בגין ההליך שהתנהל בפני כבוד הרשם קבאני והערעור שנדון בפני כבוד השופטת אטיאס ואת השתלשלות העניינים עד הגשת הסיכומים בתיק זה בשיעור של 13,000 ₪ + מע"מ. סכומים אלה ישולמו על ידי הנתבעים לתובעים תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

הקונים מצדם הגישו תביעה בסכום של 172,338 ₪ כנגד המוכרים (רונן ושירלי ) וכן נגד המתווך מר דודו אזולאי וכן נגד עו"ד צור כהן.
בנוסף, הוסבר להם, לטענתם, בידי עו"ד כהן, כי בכל מקרה עומדים לרשותם 60 ימים לבטל את העסקה במקרה של חרטה.
...
על כן, אני קובעת כי בהתנהלותם כאמור הפרו הקונים את ההסכם בהפרה יסודית.
כך למשל נאמר בע"א 300/77 רוזנר נ' בנייני ט.ל.מ. חברה לבנין ופיתוח בע"מ, פ"ד לב(3) 682, 686 כי "בתור כלל יש איפוא לכבד את רצון הצדדים ולתת תוקף לפיצוי כמוסכם". לסיכום - אני מורה על דחיית התביעה בת.א. 61610-05-13 ועל קבלת ה"פ 25243-04-13 .
בהתאמה אני קובעת כי הקונים הפרו את ההסכם הפרה יסודית וכי מטעם זה זכאי רונן לקבל את הפיצוי המוסכם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

דיון מימצאי פסק הדין בפסק הדין שניתן בהליך הקודם נקבע בסעיף 48 כי הנתבעות "לא פעלו בתום לב בשלב המו"מ לפני ההיתקשרות בהסכם וכן בשלב מימוש ההסכם". בהקשר זה נקבע כי בשלב המו"מ לא אמרו הנתבעות במפורש לתובעת ולבתה כי החסוי עשוי להתחרט ולסרב לעבור דירה, אף על פי שנתבעת 1 העידה שהיו לה חששות בעיניין זה. כך גם לא אמרו הנתבעות לתובעת שהדירה החלופית צריכה לעמוד בדרישות רבות, ושהעלות שלה צריכה לעמוד על שליש ממחיר הדירה שנמכרה.
לפיכך נקבע בפסק הדין הנ"ל כי "הכלל במקרים כאלה [שבהם שילם הקונה מראש – מ"ת] הוא שיש לחשב את דמי הנזק של הקונה בשל אי־מסירת הסחורה לפי ההבדל שבין מחירה כפי שנקבע בחוזה לבין מחירה בזמן בירור התביעה". לכן, לגבי העניין שנידון שם נקבע כי על אף שהסכם המכר הופר בשנת 1953, המפר ישלם פיצויים לפי ערך הקרקע בזמן בירור התביעה, עשר שנים לאחר מכן, בשנת 1963.
אינני סבור שהדין צריך להיות שונה בהכרח כשמדובר בקונה שהעבירה לנאמנות את מלוא התמורה עבור הנכס כנדרש בהסכם, אך בשל התנהלותן הפסולה של המוכרות והפרת ההסכם מצדן, נימנעה האפשרות לממש את ההסכם בסמוך לאחר ההיתקשרות.
...
הנתבעות ישלמו לתובעת בגין הפסד עליית ערך הנכס את ההפרש בין 4,400,000 ₪ לסך 1,930,000 ₪, קרי סך של 2,470,000 ₪, בהפחתת סך הפירות אשר נצבר, אם בכלל, על כספי הנאמנות (בסך של 1,930,000 ₪) מיום הפקדתם ועד למועד השבתם לידי התובעת בפועל.
כמו כן ישלמו הנתבעות לתובעת פיצוי בגין אובדן דמי שכירות בסך של 410,539 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת תביעה זו ועד מועד התשלום בפועל; ופיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 50,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד מועד התשלום בפועל.
לפיכך, עבור ההליך דנן בלבד, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת סך של 72,500 ₪ בגין הוצאות משפט (כולל שכר טרחת מומחה), וסך נוסף של 65,000 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד. סכומים אלה ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד מועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו