מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חקירה נגדית ללא חילופי סניגורים

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שמיעת העדים נמשכה והנאשם חקר נגדית שלושה עדי תביעה.
חרף זאת, מפאת חשיבות הייצוג בשל חומרת האישום, לא נעתרנו גם הפעם לשיחרור הסנגוריה הציבורית מייצוג הנאשם אולם איפשרנו החלפת הייצוג והטלנו על הסנגוריה להודיענו את זהות הסניגור שימונה תוך שנאפשר לנאשם להוסיף שאלות משלו.
...
לסיכום, התרשמותנו היא כי מצב הדברים ודרגת חילוקי הדעות אינם מאפשרים לסנגוריה להעניק לנאשם ייצוג נאות אשר יוכל להועיל.
שוכנענו כי לא יהיה גם טעם במינוי סנגור ציבורי אחר אשר יוכל להגן על הנאשם באופן מספק, בשים לב לכך שעל הסנגורים אשר מונו לנאשם עד כה נמנתה גם הסנגורית הנוכחית אותה ביקש הנאשם והסנגוריה אפשרה אף את מינויה, אשר אף הוא לא הועיל.
התוצאה היא שהסנגוריה משוחררת מייצוג הנאשם.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2020 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

לשאלת הסנגור בדבר ההבדל בין הבניה המפורטת בטופס החקירה לבין הבניה המפורטת בתרשומת, העיד המפקח כי מדברי הנאשם בחקירה הבין המפקח כי הנאשם החליף חלונות בקיר עשוי מבלוקים.
הגג והקירות לא הוחלפו, גודלם והיקפם לא שונו.
רק בסיום החקירה הנגדית הטיח התובע בנאשם את הטענה הבסיסית לפיה מעל השליש התחתון של קיר המרפסת היו חלונות (מעין מרפסת סגורה או "מרפסת שמש") ואלו הוסרו והוחלפו בבניית בלוקים.
...
בהתאם להוראת סעיף 182 סיפה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ראשית דבר אני מודיע כי החלטתי לזכות את הנאשם זיכוי מלא.
לאור כל האמור, משקלו הראייתי של מוצג ת/2 הוא אפסי.
כמפורט לעיל, הסברי המפקח בכל הנוגע לחקירה שהוא חקר במקום את הנאשם מובילים למסקנה שתיעוד החקירה (ת/2) פגום לחלוטין ומשקלו אפסי.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בסופו של יום לא היתקיים כל דיון בבקשה לאור אי התייצבות הנאשם במועד שנקבע לדיון בה ומאוחר יותר, לאור החלפת הייצוג של הנאשם והעברתו, על ידי הסניגוריה הציבורית, לעו"ד עופר אשכנזי, אשר לאחר ישיבה אחת שהתקיימה בנוכחותו, שוחררו, על ידי, לבקשתו, הוא והסניגוריה הציבורית מייצוגו, נוכח העידר שתוף פעולה של הנאשם עמו ולאור דרישתו החד משמעית, שאינה משתמעת לשתי פנים, של הנאשם, בכתב שלא להיות מיוצג.
לראשונה נחקר המתלונן נגדית על ידי הנאשם, שכאמור לעיל סרב באותה עת להיות מיוצג על ידי סנגור, בפעם השנייה נחקר על ידי בא כוחו עו"ד זוהר משה.
...
התוצאה היא שאני קובעת שהמאשימה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר את יסודות העבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
נוכח כל האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: המאשימה לא עמדה בנטל להוכיח את עובדות 2, 13 ו-15 ואת רישת עובדה 12, קרי: פרסום התמונה ביוטיוב; המאשימה עמדה בנטל להוכיח מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם עבר את העבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק, כמתואר בסעיפים 3-11 וסעיף 12 סיפא לכתב האישום; המאשימה עמדה בנטל להוכיח מעבר לכל ספק סביר את עבירת האיומים כמתואר בסעיפים 5, 9 ו-14 לכתב האישום; המאשימה עמדה בנטל להוכיח מעבר לכל ספק סביר את העבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, כמתואר בסעיף 17 לכתב האישום.
לאור כל האמור לעיל אני מרשיעה את הנאשם בעבירות כדלקמן: הטרדה באמצעות מתקן בזק – עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת; איומים – עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין; הפרעה לשוטר במילוי תפקידו - עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2016 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

חקירה נגדית: ש: את גרה לבד בבית.
הסניגור: בהתייחס לדברי חברי, אני סבור שאין רלוואנטיות להחלפת ייצוג, זה לא יעיד על אופיו של המשיב או רמת מסוכנות כלשהיא, לא ברור לי מהיכן הטענה צצה.
...
הסנגור: בהתייחס לדברי חברי, אני סבור שאין רלוונטיות להחלפת ייצוג, זה לא יעיד על אופיו של המשיב או רמת מסוכנות כלשהי, לא ברור לי מהיכן הטענה צצה.
האם מדובר בשימוש עצמי אם לאו, אני סבור שנוכח הכמות המזערית, לאחר שמפיקים את אותו חומר מאותם שתילים יישארו אולי 30 ג'.
לאחר ששמעתי את הדברים והתרשמתי מהמפקחים המוצעים, הגעתי למסקנה כי ניתן לשחרר את המשיב לחלופה המוצעת, אף כי מסכימה אני עם ב"כ המבקשת כי לא מדובר בחלופה "אידיאלית". מסקנתי זו אבסס על מספר נימוקים: נסיבות המשיב ונסיבות ביצוע העבירה – אין מחלוקת כי הנסיבות העולות מכתב האישום מורות על מסוכנות הנובעת מן המשיב.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בדיון ביום 13.3.2023 הצהיר עו"ד פלדמן כי הוא מקבל את הצעת בית המשפט ובהתאם לכך הוכתבה החלטה בהסכמה לפרוטוקול כי עו"ד פלדמן מייצג באופן מלא את זגורי, וכי הדיונים יופסקו עד ליום 15.6.2023, "כאשר ביום זה יתחדשו הדיונים עד הפגרה וישמעו עדים שהעדתם תסוכם בין התביעה לעו"ד פלדמן ובאשר עו"ד שרמן מסייע לעו"ד פלדמן להכין את החקירות הנגדיות של עדים אלה". עוד נאמר בהחלטה כי הוחלט שלא למנות את הסניגוריה הציבורית במקביל לעו"ד פלדמן, אך הסניגוריה מתבקשת להיות בתמונה ככל שיהיה צורך בכך, וכי המערער לא משוחרר בשלב זה מהייצוג ותפקידו לסייע לעו"ד פלדמן, אך לאחר הפגרה יישקל עניינו שוב.
סעיף 18 לחוק קובע כי גם במקרה של חילופי סניגורים, רשאי בית המשפט שלא לאשר את הפסקת הייצוג "אם ראה שחילוף הסניגורים מצריך דחיה בלתי סבירה של המשפט". כל זאת, על מנת להבטיח "ייצוג רציף, יציב ונטול זעזועים" עבור הנאשם (בג"ץ 4689/94 יצחק נ' וינברג, פ"ד מח(5) 70, 84 (1994)).
...
השופטת ד' ברק-ארז: מה הדין במקרה שבו עורך דין המייצג במשפט מבקש שחרור מייצוג בשל שהופנו כלפיו איומים מצד לקוחו או אנשים הקשורים אליו? אף אני סבורה כי במקרה כזה אין מקום לכפות על עורך הדין את המשך הייצוג.
מסקנה זו מתחייבת ממהותם של יחסי עורך דין-לקוח, המושתתים על אמון.
ראו גם: דן ביין "לשאלת תחולת עקרון תום הלב בדיון הפלילי פלילים ד' 101, 106 (1994)). על רקע האמור, כפי שציין חברי השופט י' עמית, ייתכנו מצבים חריגים שבהם בית המשפט יראה את הנאשם כמי שמיצה את זכותו לייצוג, אם כי מתוך שאיפה לצמצומם של מצבים אלה למינימום ההכרחי, וזאת כמוצא אחרון בלבד. הטעם לכך הוא שייצוג במשפט הפלילי משרת לא רק את הנאשם עצמו, אלא גם את האינטרס הציבורי בבירור האמת ובשמירה על מראית פני הצדק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו