מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חסיון מסמכים בבית המשפט

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ככל שיש ספק אם פרט זה או אחר רלבאנטי או חסוי, בית משפט יכול כמובן לעיין בעצמו במסמך המלא (והלא מושחר) אותו הציעה המבקשת להעמיד לרשותו .
...
בהחלטה מיום 29.1.2023 נקבע: "לאחר שנתתי דעתי לנושא, אני סבור שיש מקום לחייב את הנתבעת להעביר את החשבון הסופי שהועבר ללא מחיקות כלשהן.
על כן, לצורך קביעה כי כל החשבון שבין המזמינה והנתבעת הוא רלוונטי למחלוקת למרות טענה לפגיעה באינטרס עסקי מובהק של הנתבעת, אני סבורה כי בית משפט קמא היה צריך לנמק מדוע אינטרס התובעת גובר על אינטרס הנתבעת ובייחוד מדוע המסמך המלא רלוונטי למחלוקת.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, ניתנת רשות ערעור והערעור מתקבל במובן זה שבו בית משפט ייתן החלטה חדשה ובמסגרתה יבדוק את רלבנטיות המסמך המלא להליך ואת טענות הנתבעת לפגיעה באינטרס העסקי שלה.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בהנחיה מספר 2-4-0002 שפורסמה ביום 12.11.2019 ונוגעת להגשת מסמכים חיסויים לבית המשפט מבסס הסיוע המשפטי את הסמכות להגיש מסמכים חיסויים על קיום חיסיון עו"ד לקוח בין הקטין והאפוט' לדין, על החובה לפעול לטובת הקטין, על חובותיו האתיות של האפוט' לדין כלפי הקטין ועל החובה הנגזרת מהוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוט', התשכ"ב-1962.
...
לשיטתו ניתן לגזור את המסקנה, כי הדברים חסויים אלא אם הילד מסכים לחשיפת המידע.
משכך, כדי להימנע ממצב בו חשיפת מידע זה לצדדים יוביל למצב בו נודע לקטינה שהדברים שנאמרים על ידיה בחופשיות במסגרת הליך טיפולי מועברים הלאה וכדי להימנע ממצב של פגיעה באמון שנותנת הקטינה בעו"ס הילדים וההתבטאות החופשית שלה ובכדי לאפשר לעו"ס הילדים להעביר את הדברים כפי שהם נאמרו ללא חשש שהדברים יוצפו בפני הקטינה - אני סבורה שיש להותיר עמדה זו חסויה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

הנתבעת טענה עוד כי טענות התובע לפיהן אם לא תומצא לו ההתייעצות הדבר ישהה/ישבש את הדיון ויטריד אותו אינן ברורות; התובע הוא שלא צירף חוות דעת תעסוקתית לביסוס טענותיו הרפואיות וטענותיו להשהיית הדיון סותרות את היתנהגותו; כמו כן טענה הנתבעת כי בשוקלו האם יש להסיר חיסיון ממסמך, בית המשפט אינו לוקח בחשבון את תחושת המיטרד שנגרמת לצד השני וזו אינה מצדיקה את בקשת התובע.
...
דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמך שצורף במעטפה סגורה, הגעתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות, ואבאר: הנני סבורה כי ההתייעצות הפנימית של הנתבעת שהוצגה בפני נופלת בבירור תחת חיסיון מסמכים שהוכנו לקראת המשפט.
יפים לעניין זה דברי השופטת רחל ערקובי בת"א (ת"א) 41891-07 צביקה הורביץ נ' מגדל חברה לבטוח בע"מ (פורסם, 24.10.2010): "להבדיל מחוות דעת, היינו בדיקתו של התובע על ידי מי מטעם הנתבעת לצורך בירור החבות הביטוחית, שאז, על הנתבעת להמציא את חוות הדעת לאור העובדה הפשוטה שנעשו למבוטח בדיקות והמבוטח זכאי לקבל את תוצאות הבדיקות והמסקנות שהוסקו על פיהם, בענייננו, לא נעשתה לתובע כל בדיקה. בנוסף, התובע תבע מחברת הביטוח את התשלום, ולכן כאשר ביקשה הנתבעת לדחות את תביעתו, על יסוד ההתייעצות, המדובר במסמך שהוכן לצורך הליך משפטי, שכן ההליך היה צפוי לנוכח העובדה שהתובע הגיש תביעתו לחברת הביטוח, ותביעה לביהמ"ש צפויה מקום, שהתביעה מחברת הביטוח נדחית. ניתן לטעון, כי לפני ההתייעצות לא היה ידוע לחברת הביטוח כי תדחה את התביעה של המבוטח, ולכן לכאורה עדיין לא היה ברור כי תוגש תביעה. אולם לטעמי, הכוונה כשנאמר שהמסמך הוכן מתוך צפייה להליך משפטי, צפייה שעשויה להתממש באופן סביר והגיוני את התביעה תידחה, ולא אם התביעה של המבוטח תתקבל, שאז לא יהא צורך בכל הליך דיוני. הנתבעת זכאית, לאסוף מסמכיה באופן אוטונומי שלא יפגע ביכולתה להתכונן למשפט, ולכן אני סבורה, כי התייעצות פנימית נופלת בגדר החיסיון. יש להדגיש כי המסמך אינו חלק מהמסמכים המוגשים בתיק, והנתבעת אינה מבקשת לבסס את טענותיה עליו, אלא הוגשו חוות דעת מטעם הנתבעת בנוסף לחוות הדעת מטעם מומחה ביהמ"ש." מעבר לצורך ומבלי לקבוע מסמרות לעניין זה אציין שלא מצאתי בחוזר המפקח על שוק ההון והביטוח שמספרו ביטוח חיים 2020-1-22 קביעה חד משמעית וברורה שיש בה כדי לסטות מההלכה ביחס לחסיון מסמכים שהוכנו לקראת הליך משפטי וממילא משהחוזר יכנס לתוקף רק במאי הוא איננו רלוונטי לתביעה ולבקשה שבפני ולא ניתן לשנות הלכה פסוקה עפ"י רציונל בלבד.
סוף דבר: בקשת התובע לחשיפת ההתייעצות הפנימית של הנתבעת שהוצגה בפני - נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

למרות ההזדמנות שניתנה לגורטובוי לשטוח את כל טענותיו בצורה מפורטת וממצה לפני בית המשפט הוא לא העלה כל טענה קונקרטית לעניין העדר הרלוואנטיות של המסמכים ואף לא העלה כל טענה שיש בה להצביע על חיסיון כלשהוא שימנע את העיון במסמכים.
...
מטעמים אלו אני דוחה את בקשתו של גורטובוי ככל שהיא מכוונת למתן זכות טיעון נוספת באשר לחומרי החקירה.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בסוגיה זו אני סבור כי ההחלטה מיום 30.11.2021 ברורה ביותר.
לצד זאת מובהר, ולו בכדי להימנע ממחלוקות מיותרות בעתיד, כי המונח "תכתובות דואר אלקטרוני" בסעיף 16(ב) להחלטה שחל על רכיב "התפוסים" כולל בחובו גם "מכתבים". סוף דבר – הבקשה נדחית בעיקרה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בהתאם, הורה בית המשפט למבקשת להעביר למשיבה את הדו"חות הכספיים ואת כרטסת הנהלת החשבונות שבינה לבין מאפ"י לשנים 2019-2015, תוך שחייב את באי כוח המשיבה לשמור על חסיון המסמכים, לא להעבירם לאיש מלבד המומחה מטעמם, ולעשות בהם שימוש אך ורק לצרכי התביעה.
...
לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת תמר שרון נתנאל) בת"א 11337-05-20 מיום 10.3.2022, במסגרתה נעתר בית המשפט קמא לבקשת המשיבה 1 לגילוי מסמכים ספציפיים, והורה למבקשת למסור לידיה את כרטסת הנהלת החשבונות המגלמת את ההתחשבנות בין המבקשת לבין המשיבה 2 לשנים 2019-2015, ואת הדוחות הכספיים של המבקשת לשנים אלו.
בסופו של דבר הגיע בית המשפט למסקנה כי יש לאפשר למשיבה לעיין בחלק מן המסמכים המבוקשים (כרטסת הנהלת החשבונות והדו"חות הכספיים).
מסקנה זו היא סבירה בעיני.
בקשת רשות הערעור נדחית אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו