מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חלוף הזמן כעילה לדחיית הסדר טיעון

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המשך הדיון נדחה עד לאחר קבלת תסקיר מעצר בעיניינו.
עם חלוף הזמן נעתרתי לבקשות שונות לשינוי התנאים, עד שביום 17.10.2017 הועבר מקום המעצר בפקוח אלקטרוני לבית במעלה אפרים, וזאת כדי לאפשר את צאתה של בת זוגו לעבודה ולהקל על יתר בני המשפחה, שהיו מגויסים לפקח עליו משך החודשים מאז מעצרו בתנאי פקוח אלקטרוני.
עוד עמד בא כוח המשיב על העיתוי האומלל של החזרתו של המשיב למעצר – בדיוק במועד שבו היו אמורים הצדדים להודיע על הסדר טיעון, והצר על הקטיעה האפשרית במהלך שקום מוצלח.
המבקשת טענה כי לא נפלה טעות מלפני הממונה, וכי אין עילה להתערב בשקול הדעת שאותו הפעיל בעת שהורה על מעצר המשיב חלף המעצר בפקוח אלקטרוני.
...
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת החלטת הממונה, ולצדם גם את תסקירי המעצר והמידע שניתן אודות ההליך הטיפולי, הגעתי לכלל מסקנה כי לא קמה עילה להתערב בשיקול דעתו של הממונה בהפסקת המעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני ולהעברת המשיב למעצר בבית מעצר, אך במקביל כי יש מקום לבחון את האפשרות להמשך המעצר בפיקוח אלקטרוני תוך הצבת תנאים נוספים, וזאת לאחר שיתקבל מידע עדכני לגבי הליכי השיקום שהמשיב עבר.
למסקנה זו הגעתי בשל הנימוקים הבאים: ההפרה בה מדובר היא הפרה מהותית של תנאי הפיקוח, כפי שזו מוגדרת בסעיף 22ח'(ז') לחוק המעצרים.
מאחר והתסקיר האחרון שהוגש הוא מלפני כשלושה חודשים, יש לקבל מידע מעודכן יותר משירות המבחן, שיכלול גם פירוט לגבי הדברים שנעשו במסגרת עמותת "אפשר". סיכום התוצאה היא אפוא כי לא נמצאה עילה להתערב בהחלטת הממונה להורות על הפסקת המעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בשל כל אלה, המתלוננת ביקשה כי בית המשפט ידחה את הסדר הטיעון ככל שהוא נוגע לרכיב החילוט ויורה כי הכספים שנתפסו ישמשו לפצוי המתלוננת, אך הדגישה כי כשהתברר לה שהסדר הטיעון אינו כולל רכיב של מאסר בפועל לנאשמת, רווח לה, שכן לא ביקשה לנקום בה. שני הצדדים ביקשו לכבד את הסדר הטיעון.
ב"כ הנאשמת הדגיש בטיעוניו את חלוף הזמן הניכר שאינו רובץ לפתחה של הנאשמת, אך גרם לה לעינוי דין, את נכונותה של הנאשמת להחזיר את הכספים למתלוננת ואת עמדתה של המתלוננת כפי שהובעה טרם הצגת הסדר הטיעון, וכן טען לקיומם של קשיים ראייתיים, שעלו גם מתוך עדותה של המתלוננת בבית המשפט המחוזי.
הבנק טוען כי מתקיימות שתי עילות המצדיקות את דחיית בקשת החילוט- האחת היא זכותו הקניינית בכספים מכח דיני השיעבוד, העכבון והקיזוז המעוגנים בהסכם התנאים הכלליים לניהול החשבונות שנערכו בין הבנק לבין הנאשמת, המהוה סייג לחילוט הרכוש בהתאם לסעיף 36ג(א) לפקודת הסמים המסוכנים; השנייה היא העובדה, כי משעה שהבנק פיצה את קורבן העבירות, הוא למעשה ניכנס בנעליה של הקורבן, והצורך לפצותו מהוה נימוק מיוחד כמשמעותו בסעיף 21(א) לחוק איסור הלבנת הון, שלא להעתר לבקשת החילוט.
...
דין הטענות לזכות ברכוש של הבנק להידחות.
יוער כי בידי הבנק שהיה מעסיקה של הנאשמת, ישנו, מן הסתם גם מידע על קרנות פנסיה וקופות גמל אחרות אליהן הופרשו כספים של הנאשמת לאורך שנות עבודת הארוכות, אך גם מידע זה לא הוצג, ועל כן אין בידי לקבל את הטענה כי חילוט הכספים יפגע באפשרותו של הבנק להיפרע מן הנאשמת, ככל שייקבע שהוא אמנם זכאי להיפרע ממנה.
לנוכח האמור לעיל טענות הבנק לזכות ברכוש שחילוטו מתבקש נדחות, ואני מורה על חילוט סך של 650,000 ₪ מתוך הכספים המצויים בחשבונות הבנק שלנאשמת זכויות בהם, כמפורט בסעיף 31 לעיל.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

בין לבין, ביום 27.12.21 הודיעו הצדדים על הסדר טיעון במסגרתו תוקן כתב האישום, המשיב הודה והורשע והטיעונים לעונש נדחו עד לקבלת תסקיר שירות המבחן.
בהתאם להלכה הפסוקה שעילת חלוף הזמן צריכה להבחן תוך שקילת טיב המעשים ונסיבות העושה.
...
אותו עבר נטען לא מנע את שליחת המשיב בהסכמת המדינה מיד עם הגשת הבקשה למעצר עד תום ההליכים למעצר באיזוק, ובהמשך גם לא מנע את שינוי התנאים והפיכת המעצר בית המלא למעצר בית חלקי, ובעניין זה מקובלת עליי טענת הסנגור כי לא ברורה תכלית מעצר הבית הלילי בנסיבות הקיימות.
בשים לב לכל האמור, אני מורה על ביטול מעצר הבית הלילי בו שוהה המשיב.
מורה על עיכוב ביצוע החלטתי עד מחר, ה-15.2.22 שעה 12:00, ככל והמבקשת תרצה להגיש ערר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

באשר לנסיבות שאינן קשורות בבצוע העבירה, הנאשם ובוזגלו הם אנשים מבוגרים, שניהם סובלים מבעיות רפואיות (הגם שמצבו הבריאותי של בוזגלו מורכב יותר), שניהם מטפלים בבנות זוגן הסובלות מבעיות רפואיות ומובן כי שיקול חלוף הזמן המשמעותי חל כלפי שניהם.
ואולם, לנוכח הכללים שנקבעו בפסיקה בנוגע לכיבוד הסדרי טיעון, סבורני כי לא קיימת עילה לדחות את הסדר הטיעון בעיניין זה, ולפיכך שיש לכבדו.
...
בהתאם לסיכום המוקדם עם בוזגלו ובהסכמת הנאשם, הגיש קבלן המשנה לחברה חשבוניות לתשלום שסכומן עלה על מחיר העבודה שבוצעה בפועל.
בכל הנוגע לרכיב הקנס, סבורני כי ראוי היה להטיל על הנאשם קנס חמור יותר מזה שעליו הסכימו הצדדים, בסך של 50,000 ₪, וזאת לאור העובדה שמדובר בעבירה כלכלית, ולאור סכומי העבירה המשמעותיים.
ואולם, לנוכח הכללים שנקבעו בפסיקה בנוגע לכיבוד הסדרי טיעון, סבורני כי לא קיימת עילה לדחות את הסדר הטיעון בעניין זה, ולפיכך שיש לכבדו.
סוף דבר אשר על-כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר אשר יינשאו בדרך של עבודות שירות.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד באותו יום היתקיים דיון בעיניין, ובית המשפט הצבאי הורה לשחרר את העותר לחלופת מעצר בתנאי ערבות, תוך שציין את עברו הנקי של העותר ואת חלוף הזמן ממועד ביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
ביני לביני הגיעו הצדדים להסדר טיעון, במסגרתו הומרה העבירה שיוחסה לעותר לעבירה של ביצוע שירות עבור היתאחדות בלתי מותרת.
עמדת המשיבים 3-2 (להלן: המשיבים) היא כי דין העתירה להדחות בהיעדר עילה להתערבות שיפוטית בצו השני, אשר הוצא מטעמי ביטחון החלטיים ולאחר שנימצא כי אין דרך אחרת למנוע את הסיכון הגבוה הנשקף מן העותר לבטחון האיזור ולשלום הציבור.
...
בסופו של דבר, לא מצאנו להתערב במסקנת התביעה הצבאית כי אין די ראיות להעמדה לדין פלילי, אך הבענו דעתנו כי במקרים כגון אלה, רצוי לצרף חוות דעת או אישור בכתב של התביעה הצבאית, כי חומר הראיות נבדק ונמצא כי אין בו כדי לבסס אישום פלילי.
בשורה התחתונה נחה דעתנו כי נשקפת סכנה מן העותר, וכי יש בסיס לאמור בפרפרזה הגלויה בתגובת המשיבים ולפיה העותר "לוקח חלק בפעילות חמאס ארגונית; חשוד בקידום פעילות צבאית; וכי פעילותו מסכנת את ביטחון האזור". לא ראינו אפוא מקום להתערב בהחלטת המפקד הצבאי ולא מצאנו כי נפל פגם בהכרעות בתי המשפט הצבאיים בעניינו של העותר, לאור המסוכנות הנשקפת מהעותר לשלום הציבור ובטחונו.
אשר על כן, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו