מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חיוב מכרזים בחברה ציבורית

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

משנת 1972 ועד לשנת 1992 עבד כיועץ הנדסי כלכלי לחברות בנייה שונות, ובהמשך ביצע גם עבודות פיתוח במסגרת מכרזים צבוריים עבור גופים צבוריים.
אי ביטול הרשעתה יחייב אותה לדיווח על ההרשעה בעת שתגיש הצעות למכרזים, ויטיל עליה כתם שיביא במידה גבוהה של וודאות לפגיעה קשה בעבודתה, עד כדי חשש לקריסתה.
...
אני סבור אפוא כי מתחם הקנס בנוגע לגורדון, קנר ואשר נע בין 20,000 ₪ לבין 60,000 ₪.
ברם, שלא כעמדת המאשימה, אני סבור כי נסיבותיו הרפואיות האמורות אף אינן מצדיקות להשית עליו קנס בשיעור גבוה מזה שהיה מוטל עליו אלמלא נסיבות אלה.
התוצאה: לאור כל האמור, אני דן את הנאשמים לעונשים הבאים: גורדון: מאסר בפועל למשך 40 יום.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב. איבחנה בין הרובד החצוני והרובד הפנימי במיכרז טענות כנגד מיכרז עשויות להתייחס לרובד החצוני של המיכרז ולרובד הפנימי בו. הרובד החצוני של המיכרז עוסק בחובות הרשות הציבורית בהתנהלותה כבעלת המכרז (דהיינו: נוהל קבלת החלטותיה, סבירותו וחוקיותו), שעיקרן בחיובה לפעול בהגינות, בשויון, בסבירות ובתום לב בעריכת המיכרז ובדרך נהולו; הרובד הפנימי של המיכרז עניינו בתוכנו הפנימי של המיכרז, במהות ההסדרים הפנימיים שהוא קובע, ובמידת התאמתם לדין.
תצהיר בהתאם לחוק עיסקאות גופים צבוריים, התשל"ו- 1976 עמותת חברות הסיעוד טענה (ראו סעיפים 49-54 לסיכומיה), כי נוסח התצהירים אשר צורפו כטפסים 2-3 לחוברת המיכרז אינו בנוסח הנידרש בחוק עיסקאות גופים צבוריים, אשר בסעיף 2ב1 שלו נקבע לאמור: "לא יתקשר גוף צבורי עם ספק בעיסקה למכירת נכס או למתן שירות, לגוף צבורי, אלא אם כן נוכח מי שמייצג את הגוף הצבורי באותה עסקה, על פי תצהיר בכתב מאת אותו ספק, כי מיתקיים אחד מאלה:
...
נוכח ההפניה בסעיף 8.13 לנספח 140, לא ניתן לומר כי משרד הביטחון נהג בחוסר סבירות בסוגיה זו, ולפיכך איני מוצאת לקבל טענות העותרת בעניין זה. סוף דבר דין העתירות להתקבל.
אני סבורה כי מחויבותנו כחברה לטיפול המיטבי בנכי צה"ל אינה באה לידי ביטוי כנדרש בהוראות המכרז, הן מבחינת תנאי המטפלים הסיעודיים, שעלולים להביא לירידה ברמת העובדים וממילא לפגיעה בנכים, הן בהוראות נוספות המביאה לפגיעה בנכים, כגון דרישה להחתמה סלולרית מבוססת מיקום בעלולה להביא לפגיעה בפרטיותם.
אני סבורה כי לא היה מקום לטענות אלו, הן לאור העובדה שמשרד הבטחון הוציא את המכרז הראשון בעניין זה (שלא צלח) רק 16 שנה לאחר שהיה מחובתו לעשות כן, ובעיקר כאשר מרבית טענות העותרים נמצאו מוצדקות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בעניינינו, מאחר שאין מחלוקת כי מהרישיון עולה כי מדובר ברכב של חברת מקורות ואין מחלוקת כי ככל שהרכב נמכר במיכרז קימת הפחתה, ולאור תחולת חוק חובת המכרזים על חברת מקורות כחברה ציבורית, אני סבורה כי הנתבעת עמדה בנטל להוכיח את העובדות שבבסיס טענות הגנתה.
עוד נאמר כי : "למען הסר ספק, הדוגמאות המפורטות לעל הנן לצורך המחשה בלבד ואין במשתנים ובשיעורים המופיעים בהן בכדי לחייב את החברה המצוין בסעיף 7א לפוליסה לעיל, ערך השוק של כלי הרכב יחושב לפי המחירון, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם". אני סבורה כי הגדרה זו בתנאי הפוליסה עולה בקנה אחד עם הוראות המפקח על הביטוח המתייחסות לחובת המבטח לציין את המשתנים המיוחדים לקביעת דמי הביטוח (ר' סעיפים 1 ו-5 לחוזר שצורף כאסמכתא לסיכומי התובע).
...
עוד נאמר כי : "למען הסר ספק, הדוגמאות המפורטות לעל הינן לצורך המחשה בלבד ואין במשתנים ובשיעורים המופיעים בהן בכדי לחייב את החברה המצוין בסעיף 7א לפוליסה לעיל, ערך השוק של כלי הרכב יחושב לפי המחירון, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם". אני סבורה כי הגדרה זו בתנאי הפוליסה עולה בקנה אחד עם הוראות המפקח על הביטוח המתייחסות לחובת המבטח לציין את המשתנים המיוחדים לקביעת דמי הביטוח (ר' סעיפים 1 ו-5 לחוזר שצורף כאסמכתא לסיכומי התובע).
סיכומו של דבר טרם סיום, יש להתייחס לטענה נוספת שעלתה בסיכומי התובע.
איני מקבלת טענה זו. מדובר בשלב סיכומים ואין מקום בשלב זה להעלות טענות עובדתיות שלא נטענו קודם לכן, שלא היתה לנתבעת האפשרות להתגונן מפניהן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור העובדה שהנאשם עזב את מקום עבודתו אצל אביו בעקבות הודעת המישטרה כי הנאשם צפוי לסכנה מיתר המעורבים ומאחר שאימו היא היחידה שמסייעת לנאשם והפרנסה אינה מצויה אצל המשפחה, ומאחר שהנאשם לא הפיק כל רווח כספי מבצוע הישתתפותו ומעורבותו בפרשה, אני נימנע מחיובו בתשלום קנס.
שנית, וזה העיקר, התמלאו התנאים המאפשרים המנעות מהרשעה, כאשר עסוקו של הנאשם בסחר במתכות המחייב הישתתפות במכרזים עם חברות ציבוריות, בסכומים של מאות אלפי ₪, לא יאפשר לו להישתתף במכרזים עם חברות ציבוריות הדורשים העידר עבר פלילי.
...
לפיכך איני מוצא מקום לבטל את הרשעתו של הנאשם, אני גוזר עליו ששה חודשי מאסר ע"ת, שלא יעבור תוך שלוש שנים עבירה של אלימות או איומים כלפי אדם אחר.
בנסיבות אלה, ולאור המלצת שירות המבחן אני מחליט לבטל את הרשעתו של הנאשם 6, ולאור המלצת שירות המבחן אני מטיל עליו צו של"צ בהיקף של 200 שעות, בתחום תחזוקה קלה ועזרה כללית במשרד במתנ"ס "לזרוס" דרך "רשת קהילת פנאי" בחולון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה שהגיש התובע נגד הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") והנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת"), אשר שלושתם יחדיו הם בעלי מניות בחלקים שוים של חברת קו האופק סוכנות לביטוח פנסיוני (2019) בע"מ (להלן: "החברה"), וזאת למתן סעדים שונים לחיוב הנתבעים ברכישת מניות התובע בחברה.
בחודש נובמבר 2018 זכה הנתבע במיכרז של חברת התחבורה הציבורית "אגד" (להלן: "אגד"), למינוי סוכן חדש למכירת פוליסות ביטוח תאונות אישיות ונכות תעסוקתית לעובדי אגד.
...
עיקרי טענות הצדדים ב.1 תמצית טענות התובע בפתח הדברים מעלה התובע את הטענה כי ממכלול הראיות שהוצגו בתיק עולה כי בין הצדדים התקיימה שותפות בקשר לפעילות הביטוח, תוך שהוא דוחה את טענות הנתבעים לפיהן בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעסיק בלבד.
בשים לב להוראות סעיף 9.2 להסכם המייסדים בדבר המועדים שבהם יש לשלם לבעל המניות היוצא את התמורה עבור מניותיו (10% תוך חודש, 40% תוך 4 חודשים והיתרה בשיעור 50% תוך שנתיים) ולמועד חלוקת הדיבידנד (עובר לרכישה), אני קובע כי הסכום האמור לעיל יישא ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, החל מיום 1.11.2020 (שנה לאחר מועד העזיבה של התובע) ועד למועד התשלום.
כאמור לעיל, התביעה נגד הנתבעת נדחית בזאת.
בנסיבות העניין ולאחר שנתתי דעתי לשיקולים הקבועים בתקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ובכלל זה בשים לב לסכום שפסקתי לטובת התובע ולעובדה שדחיתי את טענותיו נגד החלת סעיף 10 להסכם המייסדים, אני קובע כי הנתבע יישא בהוצאות התובע בסך של 5,000 ש"ח. אין צו לחיוב בהוצאות בין התובע לנתבעת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו