מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חיוב חשבון בניגוד להיתר מגביל

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לצד זאת, כדי ליתן תמריץ להגשת תובענות ייצוגיות ראויות, אשר קיים אינטרס צבורי בבירורן, הנטל המוטל בשלב מקדמי זה הוגבל כאמור ל"אפשרות סבירה" בלבד: "די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק ולראות האם קיימת "אפשרות סבירה" להכרעה לטובת קבוצת התובעים; הא, ותו לא. החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית, ובירור רוב רובה של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית, חורגת מהאיזון שקבע המחוקק, ועל כן היא אינה ראויה.
עוד טוען המבקש כי הבנק ביצע בחשבונו חיובים שגויים ופעולות שגויות בגביית עמלות בנגוד לחוזה ולדין ובשינוי תנאי הריבית והעלאתם במאות אחוזים, חרף התחייבות הבנק כאמור בסעיף 9 למסמך "תנאים כלליים לניהול חשבון עו"ש", עליו חתם המבקש עם פתיחת חשבונו (נספחים 10-9 לבקשת האישור).
...
סבורני כי די בכך כדי להתרשם ממדיניותו העקרונית של הבנק המלמדת שאין מדובר ב"טעות שיטתית מצידו" (ר' סעיף פח לפסה"ד בעניין צמח נ' אל על לעיל).
מאחר והתנאים שבסעיף 8 הנ"ל הם כאמור מצטברים, דין הבקשה להידחות ועל כן לא מצאתי להידרש לקיומם של התנאים האחרים.
סוף דבר: הבקשה לאישור תובענה כייצוגית – נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

יפים לעניין זה הדברים שנקבעו ע"י בית המשפט העליון בבג"ץ 3472/92 יוסף ברנד ו- 286 אח' נ' שר התיקשורת, מז (3) 143: "כל רשות עומדת בפני הצורך למצוא את האיזון הראוי בין ההקף, האופן והמידה של קיום תפקידיה חובותיה על-פי הדין, לבין חובתה לשמור על המסגרת התקציבית שלה. לעולם אין היא יכולה לצאת ידי חובת הכול ולקיים את כל תפקידיה באופן אופטימאלי, ללא היתחשבות במיגבלות התקציב. עליה לקבוע לעצמה סדרי עדיפויות וקדימויות וכללים וקריטריונים מנחים ליישומם, אשר יעמדו במבחן הסבירות אותם עליה להפעיל תוך שויון. הסבירות, מחייבת כי בקביעת סדר הקדימויות בין נושאים שונים שהרשות מופקדת עליהם תנתן עדיפות לנושאים הנכבדים בחשיבותם מהאחרים.
חיוב בהוצאה למטרה מסוימת חייב לבוא על חשבון מטרה אחרת, אולי חשובה ממנה, או אולי על-ידי הגדלת התקציב שיינתן לה על-ידי אוצר המדינה ואשר חייב יהיה להעשות על חשבון תקציבים שנועדו למטרות אחרות, אולי חשובות יותר.
על עמדה זו חזר לא פעם בית משפט זה בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים: "אעיר כי העובדה שסלילת הכביש אושרה בתוכנית המתאר אין בה כדי לחייב מניה וביה את הרשות לבצע את העבודות לאלתר, במנותק משאלת התקציב, סדר עדיפויות וקדימויות. טענת העותרים כי למשיבה 1 תקציב של 22 מיליון ₪, נטענה בעלמא, ומכל מקום, כאמור לעיל, אופן חלוקת התקציב של הרשות המקומית נתון לשיקול דעתה הבלעדי ובית המשפט המינהלי לא יתערב בהחלטותיה בעיניין זה, אלא אם יוכח כי ההחלטות נגועות בשיקולים זרים ובחוסר סבירות קצוני" (ראו עתמ (חי') 36174-06-14‏ ‏ אוסאמה אבו ואסל נ' מועצה מקומית ערערה, פורסם בנבו (15.12.14)).
חוסר ניקיון כפיים ושימוש אסור במקרקעין ע"י העותרים: ראש וראשון לשיקולים הנוספים אשר מחייבים את דחיית העתירה הנה העובדה כי רק בכתבי התשובה שהוגשו ע"י המשיבים התגלה כי באותו שטח חקלאי אילו מבוקשת סלילת דרך הגישה, בנו העותרים צימרים ללא כל אישור בניה ובנגוד לייעוד המקרקעין.
...
בנסיבות אלו, מקובלת עליי עמדת המועצה לפיה הסכסוך שלפנינו הינו בראש ובראשונה סכסוך אזרחי בין העותרים, משפחת דהן ומושב שפר.
סוף דבר, כלל השיקולים הרלוונטיים, לרבות שיקול הדעת הנרחב שיש בידי הרשות בכל הנוגע לקביעת סדר עדיפויות תקציבי, קידומה של תוכנית מתאר חדשה במושב, חוסר ניקיון הכפיים המובהק של העותרים ומהות הסכסוך על דרך הגישה הקיימת, מלמדים כולם כי לא קיימת אי סבירות קיצונית בהתנהלות הרשות, אשר מצדיקה התערבותה של ערכאה זו. לאור כל האמור לעיל, אין בידיי להיעתר לסעדים שהתבקשו בעתירה, והנני מורה על דחייתה.
אני מחייב את העותרים בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ למועצה וסך של 2,000 ₪ למשפחת דהן.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כמה נימוקים חברו והביאוני למסקנה זאת ולהלן אמנה אותם אחד לאחד: ראשית, בסעיף 5 להסכם פריסקייל הותנה מפורשות, כי תוצאותיו של "פיצול חשבון" הינן "...כך שהמשתמשים יישאו באופן שוטף בחיובים בגין השמוש במכשירים בשיעור שיקבע החברה ובאשור סלקום...". על פי פשוטם של דברים, המדובר בתשלומים שוטפים בגין השמוש, ולא בתשלומים חד-פעמיים בגין הפסקת השמוש או בגין היתנתקות מהתכנית.
רואים אנו, כי בעוד שהמשתמשים אמורים לשאת בהתאם להסכם פריסקייל רק בחיובים השוטפים בגין השמוש במכשירים, הרי חברת פריסקייל נושאת בכל ההתחייבויות ללא הגבלה כלשהיא, ובכלל זה בחיוב בתשלומי יציאה מהתכנית.
בכפוף להוספתו של רכיב "פיצול החשבון" אפשר לאמץ, אם כן, את הגדרת הקבוצה המוצעת על ידי המבקש, לאמור: "כל מי שהתקשר עם המשיבה [במסגרת פיצול חשבון] בהסכם היתקשרות לקבלת שירותי רדיו טלפון נייד למאה קוי טלפון לכל היותר ושילם ו/או עתיד לשלם למשיבה תשלום כלשהוא (לרבות החזר הטבה, קנס, מניעת הטבה, ריבית, הצמדה ושכ"ט עו"ד) בגין ביטול הסכם ההיתקשרות בתוך תקופת התחייבותו, וזאת שלא לפי המוסכם ו/או בנגוד לדין". מובהר כי לעניין זה אין נפקא מינה אם חברי הקבוצה חתמו על מיסמכי ההיתקשרות אם לאו (למגמת ההלכה הפסוקה להרחיב את הגדרת הקבוצה לכל מי שהטענות נושא בקשת האישור רלבאנטיות לגביהם, ראו: רע"א 2282/15 פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' לילי לוי (2015); ת"צ (מרכז) 2010-06-11 מוסאי ואח' נ' המגן חברה לביטוח בע"מ (2012), פסקה 50.
...
דיון והכרעה אקדים ואומר, כי לאחר ששקלתי את טענותיהם של הצדדים הגעתי למסקנה כי דין טענות המבקש, על שני ראשיהן, להתקבל.
שאלת קיומו של בסיס חוזי לגביית תשלומי היציאה מהעובדים ובני משפחותיהם תוחמת עצמה לסעיף 1 לעיל להסכם הפיצולים: מהי משמעות ההיגד: "אני מאשר כי בחנתי את תנאי התכנית של החברה עם סלקום ואני מקבל על עצמי את כל התנאים הקבועים בה, לרבות כל החיובים, התשלומים והתעריפים" – האם הכוונה רק לחיובים השוטפים בגין השימוש במכשיר, כטענת המבקש; או שמא גם לחיוב החד-פעמי בתשלום היציאה בגין הפסקת השימוש או ההתנתקות מהתכנית, כטענת המשיבה? בהינתן שהסכם הפיצולים נגזר מסעיף 5 להסכם פריסקייל ומהווה מסמך לוואי שלו, יש לפרשו באופן הרמוני עם ההסכם, בכפיפה אחת עמו.
אני נעתר לבקשות לאישור התביעות כייצוגיות.
על-פי דרישת סעיף 14(א) לחוק תובענות ייצוגיות, אני קובע כדלקמן: הגדרת הקבוצה היא כמפורט בסעיף 27 לעיל.
המשיבה תשלם לב"כ המבקש את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 85,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

האם הוכח כי הסחורה התקבלה? בכתב ההיתחייבות עליו חתומים הנתבעים (ר' נספח 2 לראיות התובעת) נטלו על עצמם את ההתחייבויות הבאות: "1. א. אני הח"מ מתחייב בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לשלם במקום בית העסק שלכם, על פי דרישתכם הראשונה, את כל החובות המגיעים ואשר יגיעו לי לכם ממני ומאת צליל וחלק מדיה קאר בע"מ יחד ולחוד (להלן: "החייב") , ללא הגבלת סכום, עפ"י סכום הדרישה אשר יוגש אשר יוגש לנו על ידכם , על פי הנהלת החשבונות שלכם.
הנתבע 3 אישר כי בנגוד לאמור בתצהירו, הוא חתום על חשבוניות שצורפו לחומר הראיות והוצגו בפניו.
נתבע 2 אישר בחקירתו בבקשת הרשות להגן וכן בחקירה הנגדית, כי הוא קיבל 60% מהסחורה ולשיטתו חייב כ 20,000 ש"ח. לטענות הקזוז נתייחס בהמשך פסק הדין.
...
על כן אני דוחה את הטענה.
על כן, אני דוחה את טענת הקיזוז.
סוף הדבר הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 75,460 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית, ממועד הגשת התביעה ועד היום.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 3.5.16 פנתה התובעת פעם נוספת אל הנתבעת והלינה על חיובים של חשבונה בנגוד למוסכם.
ביום 2.5.16 שלחה נציגת הנתבעת מכתב למנהלת תחום הגנה על הצרכן במשרד התיקשורת, בזו הלשון: "פנייתכם שבנידון התקבלה בתודה ולהלן התייחסותי. בתאריך 1.11.15 הצטרפה גב' בן שמעון לחבילת טריפל בסך 295 ₪ כולל הממירים, עקב טעות אנוש הוסבר לגב' בן שמעון כי החבילה הנה ללא תקופת זמן. בשיחתי עם גב' בן שמעון בתאריך 2.5.16 הוסבר כי בגין החיוב השגוי עבור דמי מנוי בין התאריכים 1.11.15-2.5.16 תזוכה בסך 120 ₪ עבור ההפרשים, בנוסף סוכם על חבילת טריפל כולל הממירים הקיימים במנוי בסך 295 ₪ למשך 12 חודשים". הינה כי כן, בעוד שבפני הרגולטור הודתה הנתבעת כי נציג המכירות שלה שגה עת ציין בפני התובעת כי החיוב יישאר קבוע ללא הגבלת זמן, ובעוד שהנתבעת הודתה כי החיוב הנוסף עבור הממירים היה שגוי אף הוא – הרי שבהליך זה הפכה הנתבעת את פניה, טענה כי התובעת אישרה את הסיכום, היתנערה לחלוטין מאחריותה ומטעותה.
...
כאמור, דין התביעה להתקבל.
סוף דבר, אני מחייב את הנתבעת לפצות את התובעת בסכום גלובלי של 3,000 ₪.
עוד אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ (סכום זה כולל את האגרה שכבר שולמה).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו