מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חיוב בארנונה בגין נכס שרכש

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בפניי עתירה, שהוגשה על ידי קנית השלום השקעות בע"מ (להלן: "העותרת") כנגד החלטת מנהל הארנונה בעריית עכו (להלן: "המשיב"), לחייב בארנונה שטחים משותפים במיתחם קניון עזריאלי בעיר עכו, שלא בהתאם להסכם פשרה, שנחתם בין העותרת לעריית עכו (להלן: "הערייה") בדצמבר 2013, אשר נועד להסדיר, לכאורה, את חיוב הארנונה בגין שטחים אלה החל ממועד הקמת הקניון בשנת 2011.
בטרם פתיחתו של הקניון באה העותרת בדברים עם הערייה, על מנת להסדיר את חיובי הארנונה בגין הקניון, זאת על רקע העובדה, כי צו הארנונה של העיר עכו לא היה מותאם בזמנו לנכס מסוג זה, בשים לב לאיזור בו הוקם, כאשר, בין היתר, צו הארנונה של הערייה לא כלל הוראה לעניין חיוב השטחים המשותפים בקניון.
...
בנסיבות שתוארו ולנוכח התהיות שעולות מהתנהלות העירייה, סבורני, כי במקרה הנדון לא מתקיימות הנסיבות, אשר מצדיקות חיוב העותרת ויתר המחזיקים בשטחים המשותפים בתשלום ארנונה רטרואקטיבי, אלא מהמועד בו הבהיר המשיב את רצונה וטעמה של העירייה להשתחרר מהסכם הפשרה, קרי מיום 07/07/16.
משבאתי לכלל מסקנה כי החלטת הרשות להשתחרר מהסכם הפשרה נופלת ולו בדוחק במתחם הסבירות, בכפוף למועד ההשתחררות כאמור, הרי שהאכסניה המתאימה לבירור טענות נוספות שעניינן סיווג הנכסים, גודלם ו/או זהות המחזיקים בשטחים המשותפים בקניון היא בוועדת הערר.
סוף דבר סיכומם של דברים: בנסיבות העניין, דין העתירה להתקבל חלקית, במובן, זה שאני מתירה את השתחררות עיריית עכו מהסכם הפשרה החל מיום 07/07/16, כך שחיובי השומה הרטרואקטיביות שנשלחו על ידי המשיב דינם להתבטל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

קוסובסקי אינו חולק על כך שבן אברהם שכר את הנכס גם מבעליו הקודמים, אך מוסיף כי גם ההסכם שנכרת בינו (בין קוסובסקי), לבין בן אברהם, לאחר שרכש את הנכס, נימסר על ידו לעירייה, ואף נסרק למחשביה, וכי בביקוריו השונים בערייה נאמר לו כי בן אברהם רשום כמחזיק הנכס, וכי הוא זה שיחויב בתשלום הארנונה.
להוכחת טענתה כי מדובר בנכס שפוצל מפנה הערייה למסמך שלפיו עוד בשנים 2002-2003, כשנערכו ביקורות בנכס על מנת לברר האם הוא משמש למגורים, והאם לא מופעל בו עסק, התברר כי הנכס מפוצל; להודעה על שינוי מחזיקים משנת 2008, שממנה נלמד כי בנכס 2 דירות; לבקשה שהגיש השוכר לעירייה עוד בשנת 2008, שבה ביקש לחייבו בארנונה בגין "הדירה הקטנה" שבנכס בלבד, בטענה כי הוא אינו מתגורר בחלקיו האחרים של הנכס, אלא "שומר" עליהם בלבד; למסמכים בדבר מצבו הכלכלי של השוכר, שהוגשו לעירייה במסגרת בקשות השוכר להנחה בארנונה, וללשכת ההוצאה לפועל, שאינם מתיישבים לטענתה עם האפשרות שבן אברהם שכר במלואה וילה בתמורה לסך 2,500 דולר ארה"ב בחודש; להסכם שכירות שהגיש השוכר ללישכת ההוצאה לפועל, נושא תאריך יולי 2011, שלפיו הוא שוכר מקוסובסקי דירה בנכס בלבד, בתמורה לסך של 1,000 ₪ בחודש; למסמך בדבר עיקול מיטלטלין שבוצע בנכס, שלפיו שהתה בנכס פלונית בשם "דנה"; למסמך בדבר ניסיון לבצע ביקורת בנכס בשנת 2012 – ביקורת אשר לא בוצעה בשל העידר שתוף פעולה (ככל הנראה מצד בן אברהם).
...
בנסיבות אלה, ובשים לב גם לכך שקוסובסקי היה מודע, לטעמי, כאמור, לפיצול הנכס ולקיומם של דיירי משנה בנכס (ולא השיב לפניית העירייה בנוגע לכך), הרי שגם בהנחה כי מסר לעירייה את הסכם השכירות שנכרת בינו לבין בן אברהם, נטל על עצמו קוסובסקי את הסיכון לכך שהעירייה, בשונה מבעבר, תפנה גם אליו לצורך גביית הארנונה בגין הנכס (כולו), ואין לומר כי העירייה לא הייתה רשאית לעשות כן. התביעה מתקבלת.
הנתבע ישלם לנתבעת סך של 40,092 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כדין ממועד הגשת התביעה ועד לביצוע התשלום בפועל.
בנוסף, ישלם הנתבע לתובעת סך של 6,000 ₪ בגין שכר טרחת עורכי דינה.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

המשרד נרכש ברמת מעטפת ועבר שפוץ, והאיכלוס בפועל היה ביום 1.12.2016.
דיון והכרעה ההכרעה בתיק תיגזר מהתשובה לשאלות שלהלן : האם השטח שבמחלוקת הוא "מרפסת" או "גג"? ככל וייקבע כי השטח שבמחלוקת הוא "מרפסת" נשאלת השאלה מהו סיווג המרפסת לעניין שיעור הארנונה? מהו שטח הנכס בגינו יש לחייב את המערערת 2? המסגרת הנורמאטיבית כידוע, הקף ההתערבות השיפוטית של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים על החלטות וועדות הערר - מצומצם.
...
עם זאת, קביעת ועדת הערר כי "הערר נדחה" פירושה דחייה גם של הטענה לעניין גודל שטחה של מרפסת המערערת 2.
אף בשני הדיונים שהתקיימו בבית המשפט לא עלתה טענה זו. אי לכך, אני רואה בטענה לעניין גודל שטחה של מרפסת המערערת 2 הרחבת חזית אסורה ולכן, היא נדחית.
סוף דבר המרפסת של המערערות, בשטח של 245.657 מ"ר, תחויב על פי סיווג מרפסת שאינה מקורה אשר בצו הארנונה (סעיף 3.1.13.2.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

המחלוקת הייתה בשאלה אם יש ניתן לחייב בארנונה בגין הנכס טרם השלמת העבודות בנכס.
בהמשך, בחקירתו בבית משפט אף הודה כי הוא נרשם כעוסק מורשה, דיווח לרשות המיסים, הוא פתח את המסעדה כל בוקר, שילם משכורות, ערך רשימת קניות ואף העיד כי באחת הפעמים קנה מכיסו עוף על מנת שהעסק יפעל.
...
סוף דבר הנתבע 1 ישלם סך של 12,073 ₪ בגין התקופה הראשונה.
הנתבעים ישלמו ביחד ולכוד סכום של 104,947.96 ₪ בגין התקופה השנייה.
הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות( ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם 1980 הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות משפט וכן ישלמו שכ"ט עו"ד בסך 12,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 09.03.2014, כשבע שנים לאחר המועד בו רכש העותר את הנכס מגב' דנינו, הפיקה המועצה אישור עבור רשם המקרקעין על-פיו כל החובות בגין הנכס שולמו במלואם עד לתאריך 30.04.2014, וזאת לצורך העברת הבעלות בנכס מגב' דנינו אל העותר.
כעולה מדו"ח הדפסת שלבי הטיפול בחייב ביחס לנכס שמספרו 4027100, המצוי בכרך מוצגים ב'1, אשר הודפס ביום 05.11.2017, ניתן לראות כי יתרת חובות הארנונה בגין הנכס עומדת על 1,120,636 ₪ (מתוכם, יתרה של כ-200 ₪ בגין יתרות מים).
...
אינני מקבלת את פרשנות העותר, כפי שהציגה בסעיף 3 לבקשתו לצירוף האסמכתא, לפיה האישור מהווה צומת גבייה החל הן על המעביר והן על הנעבר.
העותר טען בעלמא בלבד כי על בסיס פסקי הדין בעניין עמ"נ (מינהליים חי') 4219-08-09 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נ' עירית חיפה (10.06.2010), ובעניין עת"מ (ב"ש) 255/07 איזוטופ נ' עיריית אשדוד (22.05.2008), אין לאפשר את חיובו בגין הפרשי הצמדה וריבית.
סוף דבר: העתירה נדחית על כל חלקיה, בין אם על הסף מחמת שיהוי ניכר בהגשתה ובין אם לגופה – כפי שפורט לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו