מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חזרת החוזה מהודעתו והבסיס העובדתי

בהליך דיון מהיר (ד"מ) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת סיכומיה (סעיפים 7-11) חזרה הנתבעת וטענה שהתובע קיבל הסכם או הודעה בתחילת העסקתו והוסיפה כי ממילא ניכר מהתביעה שהתובע ידע על תנאי עבודתו לפרטי פרטים (לרבות תפקידו, שכרו, הקף העסקתו ושאלת קזוז הפסקות) ושלדאבונה "הסכם העבודה האישי, הכולל לתוכו הודעה על תנאי עבודה, נאבד אצלה". התובעת המשיכה וטענה כי בהתאם לפסיקה, שעה שהעדר הודעה לא נעשה ביודעין או על מנת לקפח את זכויות התובע ושעה שלא היו מחלוקות סביב תנאי העסקה, אין מקום לחייבה בפצוי.
ברוח זו, במסגרת סעיפים 28 עד 33 לכתב התביעה, מתאר התובע כיצד היתנהלות זו של הנתבעות של פיטוריו ללא שימוע או הודעה מוקדמת, גרמה לו נזק של ממש בשל מעמדו כאזרח זר וקשה יום הזקוק לעבודתו לקיומו הבסיסי ופגעה קשה ביכולתו לממן את עצמו ולעמוד בהתחייבויותיו.
ער אני לעובדה שברכיב ההודעה המוקדמת פיצל התובע את הסעד ותבע 4 ימים מהנתבעת ו-3 ימים מס.ל. מסעדנות, אלא שאין בכך לשנות מהמסקנה שלעיל לעניין היתייחסות הרכיב לפיטוריו ולא להעברתו לעבוד תחת ס.ל. מסעדנות, והתובע פשוט ייחס חלק מהרכיב לנתבעת כדי לתבוע הודעה מוקדמת על מלוא תקופת עבודתו במסעדה ולא רק ביחס לתקופה שבה הועסק תחת ס.ל. מסעדנות.
...
נקדים ונציין כי דין התביעה שהגיש התובע להתקבל בחלקה.
אין מקום לסילוק התביעה מחמת מעשה בית דין לטענת הנתבעת, דין התובענה להידחות על הסף או לגופה, מכוח מעשה בית דין שקם בעקבות הסכם הפשרה שהוגש ושניתן לו תוקף של פסק דין ביום 4.6.2019.
לאחר שעיינתי בהסכם הפשרה, מצאתי לדחות את טענת הנתבעת ולקבוע שלא קם מעשה בית דין ביחס לתביעה כנגדה מכוח הסכם הפשרה, ולהלן טעמיי.
בהיעדר בסיס עובדתי או משפטי להחלת הצו על הנתבעת, דין טענת התובע בנושא הצו להידחות וזאת משום שהתובע הוא הנושא בנטל השכנוע.
התביעה לפיצויי הלנה – רכיב זה נזנח על ידי התובע במסגרת סיכומיו, ומשכך לא אדון בו. טענות הקיזוז נדחות במסגרת כתב ההגנה עתרה הנתבעת לקיזוז בסך 2,000 ₪ בגין ארוחות (500 ₪ לחודש) וכן קיזוז של שעת הפסקה ביום ובסה"כ 14,430 ₪ בלבד.
לאור זאת, משעה שהנתבעת לא פעלה לקיזוז הסכומים במועד סיום יחסי העבודה והעלתה טענותיה רק לאחר שהוגשה התביעה טענות הקיזוז נדחות בהעדר הוכחה לעצם זכות הקיזוז או לסכומים שקיזוזם מבוקש.
סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי ועל הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים, את הסכומים הבאים: פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 2,000 ₪; סך של 3,952.5 ₪ אשר יופקדו לפיקדון עובדים זרים על שם התובע ולחלופין יועברו לידיו בהתאם להוראות סעיף 44 לפסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.5.2018 ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

אין מחלוקת שהצדדים התקשרו בחוזה לפיו תמורת מכירת דחסנית וחמש מכולות התחייבה הנתבעת לשלם לתובעת סך 170,000 ₪ לפני מע"מ. אין חולק אף כי הדחסנית יוצרה בהתאמה אישית לפי דרישות הלקוח המפורטות על גבי 'טופס אפיון' אשר מהוה חלק מהבסיס להתקשרות.
לא היתה אי-ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיף 14, ובילבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה; אולם במכירת נכס נד אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם נתן הודעה כאמור לאחר שעברו שנתיים ממסירת הממכר, ואין הוא זכאי ליתר התרופות בשל הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאחר שעברו ארבע שנים ממסירת הממכר.
קזוז בכתב ההגנה העלתה הנתבעת טענת קזוז, טענה זו לא עלתה שוב בסיכומי הנתבעת וממילא הנתבעת לא הניחה את הבסיס העובדתי להוכחתה ולכן הנתבעת תיראה כמי שזנחה את טענתה.
...
התובעת לא הוכיחה כי השכירה מקום עבור אחסון המכולה או שאחסונה גרר עלויות שונות כלשהן על כן תביעתה ברכיב זה נדחית.
סוף דבר התביעה מתקבלת ברובה, למעט לעניין דמי האחסון.
הנתבעת תשלם לנתבעת סך 198,900 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום 15.11.2018 (אמצע תקופת התשלומים המוסכמים בנספח 1 לכתב התביעה).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

לחילופין הודיע ב"כ התובע כי התובע מסכים לחזור לחוזה כלשונו וללא שינויים אם הנתבע יחזור בו מהפרותיו.
אך כאמור, מהשתלשלות העניינים העולה מתכתובת הואטסאפ נמצא כי אין כל בסיס עובדתי לטענה להשכרת דירות לאחרים על ידי הנתבע בתקופה הרלוואנטית לתביעה, ובאשר לטענה שהתובע לא קיבל לידיו דירה לשם השכרתה לאחר, הרי נמצא שהנתבע פעל מתחילת תקופת החוזה להביא את הדירות למצב של איכלוס סביר ואף לא פעם היתעניין בשוכרים פוטנציאלים שבאחריות התובע להביא, דבר שהביא למורת רוח לא ברורה מצד התובע, ראו התכתבות מיום 24/5/20 שעה 15:16, כלהלן: "הנתבע: מתי אמורים להגיע ההורים והתלמידים להתרשמות?
...
אציין, שלא הובאה תשתית ראייתית מספיקה באשר להתנהלות הצדדים טרום החוזה ולא ניתן לקבוע קביעות עובדתיות על יסוד תשתית זו בכדי להגיע למסקנה בטענה להתנהלות בחוסר תום לב במשא ומתן.
באשר לאובדן דמי שכירות בסך של 52,900 ₪ והשבת המחאות בסך של 7,100 ₪, אני סבורה כי הנזק הנטען כלל לא הוכח.
אשר על כן, נוכח המסקנה שהחוזה בוטל באופן הדדי על ידי הצדדים, ללא שנדרשת הפרה, כך על פי החוזה, הכול כמפורט לעיל, נדחית התביעה שכנגד.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר לשעות הנסיעה חזרה טוענת הנתבעת כי לא סוכם בין הצדדים כי זמני הנסיעות אל העבודה וממנה יחשבו כשעות עבודה; התובע היה מקבל שכר גלובלי עבור שעות נספות; בתלוש השכר של התובע הייתה הפרדה ברורה בין שכר הבסיס לשכר עבור השעות הנוספות; הסכום הגלובלי אותו קיבל התובע עבור השעות הנוספות שיקף את השעות הנוספות אותן עבד בפועל; שכרו של התובע היה גבוה בהרבה משכר המינימום; התובע קיבל את תלושי השכר מדי חודש וכן חתם על הסכם עבודה אשר כדוגמתו צורף לתצהירי הנתבעת.
[10: דב"ע (ארצי) מז/146 – 3 יוסף חוג'ירת נ' שלום גל והמוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ 19] בעיניין ע"ע 34111-07-15 גנאדי אוקראינסקי נ' שח שינוע ולוגיסטיקה בע"מ, (9.1.2019) נקבע ע"י כב' השופטת אופק גנדלר, כי הטענה לתלושים פקטביים היא בבסיסה טענה עובדתית שיש לבחנה בראי החקיקה המסדירה את בהירותם וודאותם של תנאי ההעסקה ובכלל זאת חוק הגנת השכר וחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 (להלן: "חוק הודעה לעובד").
...
הנתבעת לא הציג כל עיגון ראייתי לטענה כי התובע גרם לנתבעת לנזקים והנזקים האמורים כלל לא כומתו ומשכך דינם להידחות.
סוף דבר תביעתו של התובע מתקבלת בחלקה כמפורט לעיל.
הנתבעת תשלם לתובע סך של 175,131 ₪ עבור גמול בגין עבודה בשעות נוספות, שישולם תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המערער מסביר כי לעמדתו לא היה צריך להגיש כל בקשה לתיקון הפרוטוקול שכן "היה הסכם שכלל תנאי מתלה שחשבתי שהנתבעים יכבדו, ומשלא כיבדו, הוגשה התביעה לביטול ההסכם" (ס' 66 להודעת העירעור).
לעניין טענות המערער להטיית משפט כלפיו מצד שופטי בית משפט זה , בגינן עותר הוא אף להעברת ההליך לבימ"ש אחר – העברת הליך משפטי בין מחוזות אינו בסמכות מותב זה. בנסיבות אלו פנה המבקש לנשיאת ביהמ"ש העליון בבקשה לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (בש"א 3949/22) ובמסגרתה חזר ושטח את טענותיו בעיניין.
ביום 12.7.22 דחתה כב' הנשיאה את בקשת המבקש תוך ציון כי טענתו "נעדרת בסיס עובדתי מינימאלי". לעניין טענות המערער לאיומים שהפנו אליו ע"י כב' השופט סובול ושהביאו אותו לתת הסכמתו להסדר הפשרה – כאמור, ביהמ"ש קמא דחה טענה זו מהפן העובדתי תוך היתייחסות לראיות והעדויות שהובאו לפניו, לרבות עדות המערער וקבע כי המערער לא עמד בנטל המוטל עליו בהוכחתה.
טענת המבקש כי חויב בכפל הוצאות משום שכבר חויב בכ-5000 ₪ על בקשתו לעיכוב ביצוע שנדחתה ו"הוצאותיה נכללו גם בהוצאות הכלליות" (ס' 79 להודעת העירעור) אף היא, כטענות נוספות שטען המבקש במסגרת ההליך בביהמ"ש קמא, שגויה מהבחינה העובדתית.
...
לעניין טענות המערער כלפי דחיית השגותיו על החלטות ביניים שונות שניתנו במסגרת ההליך המתנהל בביהמ"ש קמא – דין טענות המערער בעניין זה להידחות לאור האופן בו נטענו במסגרת הודעת הערעור, באופן כללי, סתמי, על דרך ההפניה לסעיפים שונים בתצהיר עדותו הראשית של המערער בביהמ"ש קמא ( שכלל לא צורף כנספח לערעור) ותוך הפנייה "רשימת נספחים" עלומה ש"עדיין לא מוכנה, ותוגש בקשה להגשתם לאחר הגשת הערעור" (ס' 76 להודעת הערעור) אך בפועל מעולם לא הוגשה.
אשר לטענת המערער כי מדובר "בהוצאות חריגות וחסרות כל פרופורציה" – אומר רק כי אני סבור כי חסד עשה ביהמ"ש קמא עם המערער עת חייב אותו בהוצאות בשיעור כה נמוך בתביעה אותה הגיש המערער נגד מספר נתבעים; תביעה שנדחתה באופן מלא לאחר הליך שנמשך קרוב ל-4 שנים; כלל 5 ישיבות; במסגרתו הוגשו 62 בקשות ושבמסגרתו נדרש ביהמ"ש קמא לתת לא פחות מ-125 החלטות ביניים.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו