מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חזרה מהתחייבות למתן מתנה

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

אפשרות חזרת נותן המתנה מהתחייבותו ליתן מתנה: על התחייבות ליתן מתנה, להבדיל ממתנה שהוקנתה לאלתר, חל סעיף 5(ב) לחוק המתנה הקובע כי "כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההיתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו". לפנינו כלל ושני חריגים בצידו.
...
כמו כן, נוכח דחיית הרכיבים שפורטו לעיל, אינני מוצא לנכון לפסוק בגין רכיב זה. על יסוד האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה הנזיקית ומחייב את התובע לשלם לנתבעים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪ .
הסעד לפצות את הנתבעים – אינני סבור כי מוצדק להיעתר לסעד המבוקש.
תמ"ש 44356-03-21 : התביעה לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים – נדחית.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בטרם אכריע בטענת הצדדים במחלוקת זו (חזרה מן ההיתחייבות לתת מתנה) אציין, כי אגש להכרעה בהתאם ליריעת המחלוקת שהציבוה הצדדים ולא אחרוג ממנה; ירעת המחלוקת המוסכמת היא כי מאחר ורישום הזכויות לא הושלם על שם ראג'ח או עיזבונו (העסקה לא נגמרה ברשום), הרי מדובר בהתחייבות ליתן מתנה בהתאם לסעיף 5 לחוק המתנה.
...
מטעם המשיבים העידו העדים הבאים שמטעמם הוגשו תצהירי עדות ראשית (חלק מן התצהירים צורפו לתגובה למתן צו זמני ובהסכמת הצדדים הוגשו כתצהירי עדות ראשית): מר משהור בישר- אחד מבניה ויורשיה של המנוחה נהלה (משיב מס' 3.2 בבקשה) אשר העיד מטעם קבוצת המשיבים מס' 3; המשיב מס' 1 - עומר; נביה כנעאן, מטעמו הוגש תצהיר שבו טען כי הוא מסק את הזיתים לבקשת המבקש ובני משפחתו; הגב' סבינה סלאמה, קרובת משפחה של המשיב מס' 1 שסייעה לו למסוק מטע זיתים בחלקות מושא המחלוקת; מטעם קבוצת המשיבים מס' 2 העידו סמיר מוחמד בישר ו-ואסים מוחמד בישר, בניה ויורשיה של המנוחה עבלה ז"ל. הכרעה: בטרם אדרש לשאלות שבמחלוקת, אסלק מדרכי טענה שהעלו המשיבים 1-3, אומנם בחצי פה, לגבי כשירות הצוואה של המנוח ראג'ח. דין טענה זו להידחות.
אני דוחה את הבקשה על דרך המרצת פתיחה כנגד המשיב מס' 1 מאחר והיתה למשיב מס' 1 זכות לחזור בו מן ההתחייבות לתת מתנה.
התוצאה האופרטיבית היא שאני מקבל את התביעה באופן חלקי ונותן בזאת פסק דין הצהרתי, לפיו: א) המבקש יירשם בשלכת רישום המקרקעין כבעלים בחלק המהווה 2/15 הרשום על שם המנוחה נהלה חסן בשר ת"ז 020014387 בחלקה 4 בגוש 19032 וכן יירשם המבקש בחלק המהווה 2/15 הרשום על שם המנוחה עבלה חסן בשר ת.ז 020014379 בחלקה 4 הנ"ל, בהתאם להסכמי המתנה מיום 07.09.1986 בין המנוחות הנ"ל למנוח ראג'ח הנ"ל בכפוף לתשלום המסים וההיטלים.
התביעה כנגד המשיב מס' 1 נדחית, כאמור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

לטענת הבנק אחד המקרים בהם רשאי לחזור בו נותן המתנה מהמתנה שנתן הוא המקרה של – "הרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן". בעיניין זה טוען הבנק, כי התגבש החשש כי אביו של התובע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי פסק הדין, וכי מתנהלים הליכים נוספים כנגד אביו של התובע המעיבים על מצבו הכלכלי, ומשכך אביו של התובע יכול לחזור בו מהמתנה.
...
לסיכום - לאור שקילת נסיבות המקרה דנן, לאור הלכת ליניאדו ובחינת הציפיות המוגנות של הצדדים על יסוד הנסיבות המקרה שבפניי, סבורני כי דין התביעה להתקבל, היינו כי יש להעדיף במקרה זה את זכותו של הבנק על פני התובע – מקבל המתנה, כאשר התובע לא הצליח להוכיח כי עניינו נמנה עם אותם החריגים שבהם במאזן הציפיות המוגנות שלו ושל הבנק – תטה הכף להעדפת עניינו.
סוף דבר לאור המפורט לעיל, התביעה נדחית.
התובע ישלם לבנק הוצאות משפוט בסכום כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בהקשר זה אפנה בנוסף לדברים שהבאתי מספרו של ראבילו,גם לעמ(חי')358/06 ס.י נ' ס.א (25.9.06 ,פסקה 21),שם בית המשפט המחוזי (כב' השופט י.עמית ) קבע בנסיבות דומות כי אין לאפשר לנותן התחייבות למתן מתנה לחזור בו מהתחייבותו , לאחר שעל בסיס ההיתחייבות השקיעו מקבלי המתנה כספים בבניית ביתם במקרקעין שניתנו להם במתנה , והתגוררו במקום במשך מספר שנים, ובית המשפט שם הפנה גם לע"א 157/85 פלדמן נ' פלדמן פ"ד מג(1) 173(1989),שם נקבעו על ידי בית המשפט העליון קביעות דומות.
...
בין לבין, ביום 7.5.17 הוגשה התביעה ובדיון שהתקיים לפני ביום 17.5.17 בבקשת הנאמן לממש את הזכויות בנכס, אליו התייצבה גם התובעת, הודיע ב"כ התובעת על הגשת התביעה בבית המשפט המחוזי בנצרת ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים, לרבות טענות ב"כ התובעת, קבעתי כי בשל הגשתה של התביעה בעניין דירת אחותם של החייבים ,כאשר על פי הטענה נמכרה לחייבים, נראה כי לא ניתן, באותו שלב, להתקדם לגיבוש תוכנית פרעון בהליכי הפש"ר של החייבים והוריתי לנאמן להגיש תוך 90 יום הודעת עדכון בדבר תוצאות פעולתו להעברת הדיון בתביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה ובמקביל לכך להשלים את בדיקת טענות ב"כ החייבים ביחס לתביעת החוב של בנק מרכנתיל דיסקונט, ובאם ימצא כי יש בהם ממש, יפעל ביחד עם ב"כ החייבים לגיבוש תוכנית פרעון בנוגע לחייב וציינתי כי ככל שתבוטל תביעת החוב של בנק מרכנתיל, ניתן יהיה לגבש תוכנית פרעון בעניינו של החייב גם בהתעלם מהזכויות הנטענות בדירה שרשומה ע"ש התובעת.
כמו כן אני קובע כי לאור ההסכם שינו החייבים את מצבם, וכי לא עלה בידי התובעת לבסס עילה לביטול התחייבותה על פי הסכם המתנה בשל התנהגות מחפירה של החייבים או הרעה ניכרת במצבה הכלכלי, בהסתמך על הוראות חוק המתנה.
כמו כן , ובשים לב לקיומו של הסכם המתנה והצהרות התובעת בכתב ההתחייבות , ובניית הבית(התוספת) במקרקעין על ידי החייבים מכספם , והעדר עילה לביטולו של הסכם המתנה , אני מקבל את טענת הנאמן לפיה כי לחייבים זכות להירשם כבעלים של חלק המקרקעין עליו נבנתה התוספת , וכמו כן לחייבים זכויות במקרקעין הנובעות מבניית התוספת על ידם.
לפיכך אני מורה על דחיית תביעת התובעת בת.א 9616-05-17 על כל חלקיה והתובעת תשא בהוצאות הנאמן בסכום של 7,500 ₪.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לעניין טענת התובעים להיתנהגות מחפירה של הנתבע כלפיהם וכלפי בניהם המאפשרת להם לחזור בהם מההתחייבות לתת מתנה: כעבור שנתיים וארבעה חודשים מיום 2.5.12, מועד החתימה על תצהירי המתנה, שלחו התובעים מכתב לנתבע באמצעות ב"כ עו"ד *** ביום 17.9.14 ובו הודיעו לו כי הנם חוזרים בהם מעיסקת המתנה ומכל התחייבויותיהם עפ"י תצהיר המתנה וכל מיסמך אחר נוסף שנחתם על ידם ביום 2.5.12 בפני עו"ד *** זאת עקב היתנהגותו המחפירה של הנתבע (ראה: נספח ז'1 לכתב התביעה המתוקן).
...
לאחר עיון במכלול החומר שבתיק מצאתי כי דין הטענה לקיומה של זיקת הנאה להידחות, אף לא הוכח קיומו של "שימוש" כאמור בסעיף 94 לחוק המקרקעין, ואפרט.
לסיכום, התביעה לפינוי וסילוק יד הנתבעים מחלקה *** ומהחלק המערבי של חלקה *** (למעט מחלק מחלקה *** לגביה ניתנה ההתחייבות למתן מתנה, בהתאם להסכם השימוש והשיתוף)- מתקבלת.
לסיכום, התביעה למתן פסק דין הצהרתי המורה על ביטול ההתחייבות למתן מתנה - נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו