מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חזרה מהודאה טרם חתימת הסכם הטיעון

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ואולם בהסכם השיפוי צוין כי הוא נחתם בראשון לציון באותו היום בו נחתם הסכם 2018 (12.4.2018), וזאת על אף השעה המאוחרת בה נחתם הסכם 2018 בבת-ים והגם שהנתבע העיד כי לאחר החתימה חזר לישון בביתו של התובע.
ג.5 השלמת טיעון בנושא אי-החוקיות בהחלטה מיום 24.5.2023 קבעתי כי לעת מלאכת כתיבת פסק הדין התעוררה אצלי שאלה, שלא מצאה ביטוי בטיעוני הצדדים, האם ככל שאקבל את טענות התובע (המוכחשת על ידי הנתבע) כי הסכם 2018 הוא חוזה למראית עין, אזי הסכם 2016, שהוא לטענת התובע החוזה האמתי שהסכם 2018 נועד להסתיר, הוא חוזה בלתי חוקי כאמור בסעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), וככל שכן מהי המשמעות המשפטית הנודעת לכך.
הסכם 2016, הסכם 2018 וכן ההסכמה הנסתרת כי הנתבע יחזיק את מניות התובע בעבורו הם הסכמים בלתי חוקיים, באשר הסכמה זו נועדה על פי הודאתו של התובע להסתיר מהרגולטור את בעלותו של התובע בחברת מדיסין ובחברת יוניבו בשל העובדה שיש לו הרשעה בעבירה של סחר בסמים וכן מאחר שהיא הביאה להסתרת המידע מציבור בעלי המניות של חברת יוניבו (כמפורט בפרק ז' להלן).
משעה שקבעתי שהתובע מימש את האופציה שעמדה לו על פי הסכם 2016 והפך לבעל 50% ממניות חברת מדיסין, אזי המסקנה לצורך הליך זה היא שאי-דיווח ליק"ר על כך, בין אם המימוש אירע לפני שניתן האישור הראשוני ביום 21.5.2017 ובין אם הוא ארע לאחר מכן (אך לפני חודש נובמבר 2017, אז נחתם הסכם אקסטרה פורקס שלימד שהתובע כבר מימש את האופציה) היוו הפרה של תנאי האישור הראשוני והפרה של הוראות פקודת הסמים המסוכנים.
...
אני גם סבור כי עוולת התרמית אינה מתאימה למקרה דנן, שכן הגעתי למסקנה שהצדדים חתמו על הסכם למראית עין והיתה ביניהם הסכמה נסתרת, שהנתבע הפר בסופו של יום, אבל לא הוכח שמלכתחילה לא היה בכוונת הנתבע לקיים את ההתחייבות הנסתרת בדבר זכאותו של התובע לקבלת המניות.
בדומה, משעה שקבעתי שהתובע זכאי לקבלת מחצית מניות חברת יוניבו שבידי הנתבע שהוחזקו בנאמנות עבורו בשל בטלות הסכם 2018, אין לטעמי צורך להכריע בטענה שהתובע זכאי לקבלת המניות מכח עוולת הגזל או מכח חוק עשיית עושר (וכאמור בפרק ח.2 לעיל, יש לדחות את תביעתו של התובע לקבלת שווי המניות במועד הגשת התביעה, שעלתה לראשונה בסיכומיו, מאחר שסעד זה לא נתבע בכתב התביעה, וזאת ללא תלות בעילת התביעה).
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבל בעיקרה ואני מורה כדלקמן: ניתן בזה צו הצהרתי לפיו התובע זכאי למחצית מהמניות שהוקצו לנתבע בחברת יוניבו במועד המיזוג עם חברת מדיסין (להלן: "מניות התובע") ולפיו הנתבע מחזיק את מניות התובע האמורות בחברת יוניבו בנאמנות עבור התובע; ניתן בזה צו עשה המורה לנתבע לנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך העברת מניות התובע על שם התובע או על שם צד שלישי בהתאם להוראות התובע, והכל בכפוף לאישור היק"ר, וזאת בתוך 14 ימים ממועד העברת אישור היק"ר לנתבע.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופט י' אלרון: בליבת העירעור שלפנינו ניצבת השאלה האם יש להתיר למערער לחזור בו מהודייתו בכתב האישום בשל אי-מסירת מלוא חומר החקירה לסניגוריה בטרם נחתם הסדר הטיעון עימו.
ככל שמדובר בבקשה המוגשת לאחר מתן גזר הדין, מעורר עתוי הגשת הבקשה את החשש שזו הוגשה בשל אי-שביעות רצון ממידת העונש וכי מטרתה "לשוב ולטרוף את קלפי ההליך הפלילי, בתקווה כי ביטול ההודאה – ועמה ביטול הכרעת הדין (כקבוע בסעיף 153(ב) לחוק סדר הדין הפלילי) – יביא להקלה מסוימת גם בגזר הדין" (ע"פ 6349/11 שניידר (נשימוב) נ' מדינת ישראל, בפיסקה 20 לפסק דינו של השופט, כתוארו אז, ח' מלצר (10.6.2013) (להלן: עניין שניידר)).
למעשה, גם ביחס לכלל החומר, בא כוח המערער לא טען כי לגופו של עניין יש בחומר זה בכדי לשנות את התמונה הראייתית אשר הוצגה לו בטרם חתם על הסכם הטיעון.
...
השופט נ' סולברג: דעתי כדעתו של חברי, השופט נ' הנדל; דינו של הערעור על הכרעת הדין – להידחות.
דינו של הערעור על גזר הדין – להידחות בעיקרו ולהתקבל במקצתו.
סוף דבר הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט נ' הנדל, אליו הצטרף השופט נ' סולברג, ובניגוד לדעתו החולקת של השופט י' אלרון לדחות את הערעור על הכרעת הדין.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

טיעון המשיבות היה מסורבל, מפוזר וללא תימוכין תוך ניסיון להציג מסמכים שאינם קשורים לעסקה כקשורים אליה, ותיקון הטעויות במסמכים אלה, שעמדו למשיבות לרועץ.
טענתן היא טענה של הודאה והדחה, דהיינו שהסכום שולם עוד טרם החתימה על ההסכם לרכישת פעילות החברה מיום 17.12.15.
יש לזכור שבתקופה זו החברה הייתה בקשיים, שכן לא יכלה לשלם עבור צריכת המים על כן לא סביר ששלמו לה 900,000 ש"ח ללא כל ביטחונות ולכך עונה "אני לא חשבתי על זה..." ובהמשך "לא הייתי שמה לא חשבתי אפילו אם החברה בקשיים. לא חזרו לה ציקים, לא כלום, חברה בקשיים חוזרים לה צ'קים". כשנשאל כיצד יודע שלא חזרו לה צ'יקים, משיב שכך הבין מדודו, חבר שלו, שהכיר לו את החברה (עמ' 33 ש' 20 עד עמ' 34 ש' 16).
...
השתק פלוגתא מקים מחסום דיוני לבעל - דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית מסוימת שכבר נדונה בין בעלי-הדין בהתדיינות קודמת (ע"א 1041/97 אבי סררו נ' נעלי תומרס בע"מ פד"י 642, עמ' 650 (פורסם ביום 24.2.00 ) בעניינינו, לא התקיים דיון לגופו של עניין באף אחת מהבקשות והבקשה שהוגשה לאפשר למפרקים לתפוס את שטחי הגידול של הסלק והגזר, אינה תואמת בקשה זו. לא מצאתי להרחיב בנושא זה לאור התוצאה אליה הגעתי, בסופו של יום, לבית משפט קמה הסמכות לדון בבקשה זו לגופו של עניין ודין הטענה של השתק עילה והשתק פלוגתא –להידחות, עת אף אחת מהבקשות עליהן סומכות המבקשות לא התבררה לגופה.
דין טענה זו להידחות, הן בפן המשפטי והן בפן העובדתי.
לא ניתן לבסס הדרישה לכך, לראשונה בסיכומים ועל כן אין מקום לחיובים אלה במסגרת בקשה זו. סוף דבר – התוצאה היא, כאמור, בסעיף 12 להחלטה זו. בהביאי בחשבון שחלק מהבקשה התקבלה וחלקה נדחה, אני מחייבת המשיבות בהוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסכום של 20,000 ש"ח להיום.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כבוד השופטת ז' בוסתן והשופטים ש' בורנשטין ומ' קרשן) בע"פ 13767-02-21 מיום 10.04.2022, בגדריו נדחה ערעור המבקש על החלטת בית משפט השלום בנתניה (כבוד השופטת ה' רוזנברג שיינרט) שלא להתיר למבקש לחזור בו מהודאתו באשמה, ולחלופין כנגד גזר דינו.
במסגרת החלטה זו, התבסס בית משפט השלום על מספר טעמים, ובהם – הודאת המבקש שניתנה לאחר ניהול משא ומתן ממושך בין הצדדים; מסירת הודעה לבית משפט השלום על מתוה ההסדר שבוע לפני מועד ההודאה; חתימת המבקש על הסכם מודפס להסדר טיעון; אישור המבקש את עובדות כתב האישום המתוקן לפני מתן ההודאה; הצגת הרקע לעבירות במהלך שתי פגישות לפני שירות המבחן; היתייחסות קונקרטית של המבקש לעבירות ולקיחת אחריות על מעשיו במסגרת הערכת מסוכנות; שתיקת המבקש בעיניין הודאתו במשך ארבע ישיבות נוספות; וכן טענת באת כוחו באחד הדיונים ללקיחת אחריות מצד המבקש על מעשיו.
...
עם זאת, לאחר שנתן דעתו למכלול הנסיבות, הורה בית משפט השלום על חפיפה חלקית של עונש המאסר המותנה לעונש המאסר שיוטל על המבקש בתיק זה. נוכח כל האמור, נגזרו על המבקש שמונה-עשר חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו.
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה לרשות ערעור על נספחיה וכן בבקשה לעיכוב ביצוע, ומבלי שנעלם מעיניי תיאור השינויים בנסיבותיו האישיות והמשפחתיות של המבקש – באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לרשות ערעור להידחות.
מעבר לנדרש, אתייחס בתמצית לשאלות אותן הניח המבקש כנקודת עיגון לבקשתו – ואבאר מדוע גם לגופן, דין טענותיו של המבקש דחייה.
הבקשה נדחית אפוא, וממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה עמה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע על פי הודאתו, לאחר שחזר בו מכפירתו, בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן לפיו, ביום 11.05.19 סמוך לשעה 06:55, נהג ברכב פרטי מסוג יונדאי מ.ר 18-194-34 (להלן: "הרכב") בכביש 4 (להלן: "הכביש") סמוך לבית חנניה מכיוון דרום לצפון והתקרב לעבר קבוצה של רוכבי אופניים שרכבו על השול הימני של הכביש כאשר רובן מצוידים ב"נצנץ" שבו דולק אור אדום מהבהב (להלן: "רוכבי האופניים").
בדיון הנאשם הוסיף כי: "אני רוצה להגיד שאני לא מודה בהסדר שמעתי עליו רק היום בבוקר והייתי צריך לדעת עליו לפני כן. בנוגע להוצאות אתה יכול לחייב גם ככה זה לא משנה לי". בגין היתנהלות זו של הנאשם, ובזבוז זמן שפוטי ובהתאם לתקנה 21 (א) לתקנות סדר הדין הפלילי הוטלו עליו הוצאות בסך 7,500 ₪ לטובת אוצר המדינה ונקבעו שני מועדי דיון חדשים לצורך שמיעת הראיות.
בנסיבות אלה הנאשם אף חתם על הסכם טיעון עם המאשימה שסומן והוגש (ת/1).
הנאשם טען בדיון כי: "לאחר שהסתיים הדיון, היום ולאור דברי, בית המשפט קבע את התיק להמשך שמיעת ראיות, אני שקלתי פעם נוספת בדבר ובאתי בדברים עם עורך הדין שלי ועם המאשימה ואני מבקש לחזור בי מהדברים שנאמרו בפרוטוקול הדיון בישיבה היום, כלומר אני מבקש לאפשר לי לחזור מהכפירה ואני מסכים לתיקון כתב האישום, אני מודע לתיקון כתב האישום וכתב האישום המתוקן הוקרא לי והוסבר לי ואני מאשר את התיקונים המפורטים בכתב האישום, בהתאם לכך אני גם מודה בעובדות ובעבירות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן". באשר להסדר שהוגש (ת/1) הנאשם טען בפניי כי: "אני מאשר שהחתימה בהודעה על הסדר הטיעון היא חתימתי, ואני חתמתי על ההסדר מרצוני החופשי והטוב". לאחר ששמעתי את המאשימה, הסנגור והנאשם התרתי לנאשם לחזור בו מכפירתו, התרתי את תיקון כתב האישום ומועדי ההוכחות שנקבעו בוטלו וכך גם חיוב הנאשם בהוצאות לטובת המדינה.
...
הנאשם טען בדיון כי: "אני מאשר שכתב האישום המתוקן הוקרא לי והוסבר לי וגם תורגם לי לשפה הערבית על ידי בא כוחי, ואני לא מודה בעבירות המיוחסות לי גם בכתב האישום המתוקן, אני מבין את ההשלכות של העניין ואני עומד על כפירתי". על כן קבעתי כי לנוכח כפירתו של הנאשם הראיות ישמעו בדיון.
הנאשם טען בדיון כי: "לאחר שהסתיים הדיון, היום ולאור דברי, בית המשפט קבע את התיק להמשך שמיעת ראיות, אני שקלתי פעם נוספת בדבר ובאתי בדברים עם עורך הדין שלי ועם המאשימה ואני מבקש לחזור בי מהדברים שנאמרו בפרוטוקול הדיון בישיבה היום, כלומר אני מבקש לאפשר לי לחזור מהכפירה ואני מסכים לתיקון כתב האישום, אני מודע לתיקון כתב האישום וכתב האישום המתוקן הוקרא לי והוסבר לי ואני מאשר את התיקונים המפורטים בכתב האישום, בהתאם לכך אני גם מודה בעובדות ובעבירות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן". באשר להסדר שהוגש (ת/1) הנאשם טען בפניי כי: "אני מאשר שהחתימה בהודעה על הסדר הטיעון היא חתימתי, ואני חתמתי על ההסדר מרצוני החופשי והטוב". לאחר ששמעתי את המאשימה, הסניגור והנאשם התרתי לנאשם לחזור בו מכפירתו, התרתי את תיקון כתב האישום ומועדי ההוכחות שנקבעו בוטלו וכך גם חיוב הנאשם בהוצאות לטובת המדינה.
על כן הוריתי על שחרורו של הסנגור מייצוג הנאשם וזאת לאחר ששוכנעתי מדברי הנאשם כי הוא מודע היטב למלוא זכויותיו וכן לסיכון הניצב מולו – לעמדת המאשימה המבקשת מאסר בפועל .על כן נשמעו בפניי הטיעונים לעונש על ידי ב"כ המאשימה והנאשם בעצמו.
אני סבור כי הנאשם אמנם לא התכוון לגרום לתאונה, אולם מעת התרחשותה משבחר לעזוב את המקום מבלי לסייע למי מהנפגעים והתיייצבותו במשטרה הייתה רק לאחר שלושה ימים ממועד התאונה, הרי שמעשיו ותגובתו מלמדים על מסוכנות וגליוי אדישות לתאונה ותוצאותיה.
בסופו של דבר, בהתחשב בשיקולים האמורים ובנסיבות המקרה דנא, אני קובע את מתחם העונש ההולם בין 6 חודשי מאסר בפועל לבין 24 חודשי מאסר לצד פסילה לתקופה שבין 3 – 6 שנים מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו