מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חזרה לכלא על הפרת תנאי שחרור

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

ביחס לדין בישראל היתייחס בית המשפט להסדר הקבוע בחוק שיחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן: חוק שיחרור על תנאי ממאסר) שלפיו ככלל, ובכפוף לחריגים הקבועים בחוק, אסיר ששוחרר על תנאי מנשיאת יתרת מאסרו וביצע עבירה נוספת בתקופת התנאי – יבוטל שיחרורו והוא יידרש לשוב ולשאת במאסר שאורכו כתקופת התנאי לפני ובמצטבר לכל עונש מאסר אחר שיוטל עליו.
בכך פסע בית המשפט הצבאי לערעורים בתלם חרוש בשיטתנו המשפטית שלפיו נודעת חשיבות רבה בהרתעתו של מי שזכה בהזדמנות ייחודית להשתחרר מן הכלא בטרם נשא בכל עונש המאסר שהוטל עליו; כמו גם לשיקולי גמול התומכים בכך שמי שהפר את האמון שניתן בו אגב שיחרורו המותנה ישוב ויפרע את מלוא "חובו" לחברה כפי שנגזר עליו לכתחילה (ראו לעניין זה בשינויים המחויבים: ע"פ 4654/03 וליד נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(2) 567, 608-602, 621-617 (2006)).
המבקשים אינם נשפטים בפנינו על ההפרות שביצעו לאחר שחרורם.
...
כאמור, גם בקביעות אלו של בית המשפט הצבאי לערעורים – לא מצאנו עילה להתערבותנו.
העתירה נדחית אפוא.
ת השופטת ד' ברק-ארז: כמו חברי השופט ע' פוגלמן אף אני סבורה כי אין זה אחד מאותם מקרים שבהם קיימת עילה להתערב בפסק דינו של בית המשפט הצבאי לערעורים, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לביקורת עליו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

מתמליל החקירה עולה בברור, כי המערער חושש מפני הטענה שהוא הפר את תנאי השיחרור שהוטלו עליו בבית משפט השלום, ומסיבה זו טען כי הוא שהה ברמת גן במשך 30 ימים, גם אם יצא מהעיר שדרות באיחור מה. לאורך כל החקירה, כך טוענת ההגנה, מבקש המערער להפגש עם עורך דין, תוך שהוא מפנה לעורך דין שייצג אותן בתיק שבגינו הוא מרצה עונש מאסר, אך ראש הצח"מ מיתעלם מבקשותיו.
אין צריך לומר, כי בהיעדר גרסה, הבאה מפי המערער עצמו שבה הוא מבהיר, עד כמה נפגע רצונו החופשי ומה מידת ההשפעה של ההפרות על חופש הבחירה שלו, קיים קושי של ממש לקבל את הטענה לפסילת ההודיה.
לאחר שבית המשפט חזר והמליץ למערער להעזר בסניגור צבורי, אמר המערער: "אני לא צריך עו"ד מהמדינה... יש לי עו"ד פרטי. אני רוצה להיתקשר אליו ורק אותו אני רוצה". המערער הוסיף עוד בדבריו לבית המשפט: "האם ידוע לך שקבלתי את כל הדברים וכל הציוד רק אחרי שעשיתי שביתת רעב". בהמשך אומר המערער, כי הוא מבקש לחזור לכלא "דקל", "איפה שאני חי 3 שנים", וכן דרש כי יאפשרו לו לשוחח עם אמו ועם ילדיו.
...
לסיכום נקודה זו אוסיף כי לא כך צריכה להיערך חקירה ביחס לעבירות פליליות במדינה דמוקרטית, והסטיה שחלה כאן מהוראות של חיקוקים מפורשים (המסדירים הליכי מעצר וחובת היוועצות) מלמדת שהפגיעה שהתרחשה במכלול בזכויות היסוד החוקתיות – איננה עומדת בדרישות שב"פיסקת ההגבלה" כי הפגיעה תהיה בחוק (פה היתה הפרת חוק מצד החוקרים) וכי ההתנהלות (ככל שהיא פוגעת) תהלום את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולא תעלה על הנדרש.
במהלך הדיונים ולאחריהם נמסר לנו כי הופקו לקחים מהפרשה, ואולם התנהלויות מעין אלו של רשויות החקירה והשלכותיהן על ההווה והעתיד מביאות אותי למסקנה שעל היועץ המשפטי לממשלה להידרש לעניין, ולכן הנני מציע כי פסק דיננו זה יועבר לעיונו ולטיפולו.
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל אדגיש כי לבנו עם משפחת הנרצח שי אדרי ז"ל, ואולם בנסיבות המכלול לא היה מנוס מהתוצאה.

בהליך רע"ב (רע"ב) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בין השאר נקבע כי המבקש יהיה נתון במעצר בית לילי; יתייצב בתחנת המישטרה "בנימין" אחת לשבוע; יקיים את כל התנאים שפורטו בתכנית השקום המעודכנת; ומרכז אלאמל ידווח לועדה על כל הפרה של תנאי השיחרור.
בעקבות דיון שהתקיים לפניה, ביום 22.1.2017 קבעה הועדה המיוחדת כי אין במידע שהוצג לה כדי להביא לשינוי כלשהוא בהחלטת השיחרור השנייה; ומשכך היא שבה ואישרה את אותה החלטה ואת התנאים שנקבעו בה. בעקבות זאת הגיש היועמ"ש עתירה נוספת לבית המשפט המחוזי, שגם היא הופנתה נגד החלטת השיחרור השנייה, ששבה ונתאשרה כאמור (עת"א 55604-01-17); פסק הדין שניתן בעתירה זו ביום 6.4.2017 הוא שעומד במוקד ההליך דנן (להלן: פסק הדין השני).
על פי חוק שיחרור על תנאי, לרשות המוסמכת – נציב בתי הסוהר, ועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת – נתונה סמכות להורות על שיחרור מוקדם ממאסר (רע"ב 10349/08 מדינת ישראל נ' סמיר גנאמה, פסקה 41 (20.7.2009)); ואולם הנטל להוכיח כי קיימת הצדקה לשיחרור מוקדם, וכי האסיר עומד בתנאים שנקבעו לשם כך בחוק שיחרור על תנאי, מוטל על כתפיו של האסיר (רע"ב 51/15 פלוני נ' ועדת השחרורים, פסקה 13 (28.4.2015)).
...
עם זאת, בנסיבות המקרה מצא בית המשפט כי לא ניתן להתעלם מכך שהמבקש חדר לשטחה של מדינת ישראל באופן בלתי חוקי, וביצע בצוותא רצח אכזרי של אזרח ישראלי.
על יסוד האמור קבע בית המשפט המחוזי כי המבקש טרם הפנים את חומרת מעשיו, וכי בנסיבות אלה לא ניתן לקבוע כי חלפה מסוכנותו; ועוד נקבע שדי בזאת על מנת להוביל למסקנה כי המבקש אינו עומד בתנאים שנקבעו בחוק לשחרור מוקדם.
על רקע האמור, העובדה כי לא ניתן לפקח באופן אפקטיבי על המבקש לאחר שחרורו מקבלת משנה חשיבות.
בנסיבות המקרה, ומשלא עלה בידי המבקש להפיג את החשש הממשי ממסוכנותו והסיכון הקיים לציבור משום כך, היעדרה של יכולת פיקוח אפקטיבית על המבקש לאחר השחרור מטה את הכף אל עבר המסקנה שלא ניתן להורות על שחרורו.
מכל אותם טעמים שפירטתי אין עילה להתערבות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, והתוצאה היא שבקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

הועדה ביססה את החלטתה על כך שהעותר הפר את התכנית הטיפולית מטעם רש"א, על דבריו של העותר עצמו עת הצהיר כי ידוע לו שכל הפרה של תנאי השיחרור תביא אותו חזרה אל בין כתלי הכלא, על הפרת נוהלי ההוסטל, החזקת מכשיר פלאפון מיתקדם והסתרת העובדה באשר לבת זוגו הנמצאת בהיריון.
...
בהינתן האמור, אנו מורים על דחיית העתירה.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

בגדריו של פסק הדין התקבלה עתירת המדינה כנגד החלטת ועדת השחרורים (להלן: ועדת השחרורים או הועדה) מיום 12.8.2019, שדחתה את הבקשה להפקיע את רישיונו של המבקש (כאסיר ברישיון) בגין הפרת תנאי השיחרור שנקבעו לו. בית המשפט הורה על הפקעת רישיונו של המבקש ועל ריצוי יתרת מאסרו מאחורי סורג ובריח, ונעתר לבקשת המבקש לדחות את מועד ריצוי מאסרו לאחר יום הכיפורים.
למחרת, במסגרת פגישה של הצוות הטיפולי עם המבקש, הוא אמר שהוא מעדיף לחזור לכלא או להיתקבל לתכנית שקום חלופית, וזאת על אף שהובהר לו כי נוכח נסיבותיו לא ניתן להמליץ על תכנית חלופית.
...
דין הבקשה להידחות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו