מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חוק פיצוי פיטורין סעיף 4

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ר' סעיף 4.2 לנספח ב'.
בכל מקרה לא שוכנענו כי התובעת הרימה את הנטל להוכחת רכיב זה. בהתאם להסכם העסקת התובעת חל עליה הסדר לפי סעיף 14 לחוק פצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 ( ר' סעיף 8.4 לנספח א לנספח 16 לתצהיר הנתבעת) .
...
משכך לא שוכנענו כי התובעת הרימה את הנטל להוכיח רכיב תביעה זה. פיצוי בגין התחייבות לתשלום לימודי תואר שני .
בכל מקרה לא שוכנענו כי התובעת הרימה את הנטל להוכחת רכיב זה. בהתאם להסכם העסקת התובעת חל עליה הסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 ( ר' סעיף 8.4 לנספח א לנספח 16 לתצהיר הנתבעת) .
לא שוכנענו כי התובעת זכאית לתשלום פיצויי הלנה כלשהם , שעה שדחינו את רכיבי התביעה בנוגע להשלמות שכר .

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

לאור זאת בעת מות המנוחה קמה למטפלת הזכות לקבל פצויי פיטורין מעיזבון המנוחה מכוח סעיף 4 לחוק פצויי פיטורין.
...
לאור האמור לעיל, סבור אני שהתביעה נגד הנתבעת 2 להשבת הסך 70,000 ₪ נגועה בעשיית עושר ולא במשפט, נגועה בחוסר תום לב ודינה להידחות.
לדברי הבנק הוא ידע על מות המנוחה רק לאחר שנמשכו הכספים מהבנק, ומטעם זה דין התביעה נגדו להידחות.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן: התביעה נגד הנתבע 1 נדחית; התובעות, ביחד ולחוד, תשלמנה לנתבע 1 כדלקמן: את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; שכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; על הנתבעת 2 לשלם לתובעות, ביחד ולחוד, את הסך 20,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (14.8.17) ועד ליום התשלום בפועל; בנסיבות העניין, בו חלק הארי של תביעת התובעות נגד הנתבעת 2 נדחה, אין צו להוצאות במערכת היחסים שבין התובעות לבין הנתבעת 2.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כמו כן לא הוכח כי עבודתו של התובע הופסקה ועל כן אף אם חב' רב זרועות בע"מ פורקה הרי שהתובע המשיך לעבוד ועל כן לא חל סעיף 4 לחוק פצויי פיטורים.
...
בנסיבות הליך זה, לא מצאנו כי התובע נדרש להתנהל אחרת שעה שהנתבעת לא התאימה את היקף העבודה לאישור הרופא התעסוקתי לכל הפחות מחודש מרץ 2018.
לאור האמור, טענת הקיזוז של הנתבעת נדחית במלואה.
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: השלמת פיצויי פיטורים בהתאם למפורט בסעיף 69 לפסק הדין ולכל היותר 143,618 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

ביום 1.3.09 חתם התובע על טופס עידכון שכר שבו נרשם: "סעיף 14 לחוק פצויי פיטורים ימשיך לחול עליך כפי שחל עליך עד כה. למען הסדר הטוב, מצורף האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פצויי פיטורים ... " לטופס צורף "אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פצויי פיטורים לפי חוק פצויי פיטורים, התשכ"ג-1963", המחיל את הוראות סעיף 14 לחוק פצויי פיטורים התשכ"ג-1963 (להלן: סעיף 14) על התובע.
...
מסקנה זו עולה גם מנוסח ההסכם בין הצדדים על פיו נקבע כי: "בהמשך להסכמות שבין העובד והחברה, תבוצע השלמת תשלום פיצויי פיטורים ככל שהדבר יהיה דרוש בהתחשב בסכומים שהיו צבורים לטובת העובד בקופת הפיצויים במועד שיחרור קופת הפיצויים, כאמור להלן" (הדגשות שלי – י.א.ש.).
משדחינו את טענת הנתבעת שלפיה הסכם הפרישה אינו כולל תשלום פיצויי פיטורים מלאים בעבור התקופה הראשונה, לא מצאנו כי בתביעתו זו פעל התובע בניגוד להסכם, ועל כן אין יסוד לתביעה שכנגד להשבת ההטבות שקיבל על פי ההסכם.
משכך, אנו מקבלות את תביעת התובע ומורות כי הנתבעת תשלם לידיו את השלמת פיצויי הפיטורים בסך של 229,619 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.19 ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, הדין מאפשר שלילת הודעה מוקדמת מכוח סעיף 10(2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001, בנסיבות בהן העובד אינו זכאי לפיצויים על פי סעיפים 16-17 לחוק פצויי פיטורים או החלטת בית דין למשמעת – נסיבות אשר כאמור אינן קיימות בענייננו אנו.
...
לאחר עיון בטענות הצדדים מסקנתנו הינה כי יש לדחות את תביעת התובע שכנגד בגין רכיב זה. התובע שכנגד 1 טען טענות אלו בעלמא מבלי לצרף סימוכין להוכחת טענותיו בנוגע לזכאותו לתשלומים מכוח רכיב זה. כמו כן, הסכם פירוק השותפות בין השניים נעדר כל התייחסות לטאבונים, כאשר ההסכם הנ"ל מונה רשימת ציוד שהועברה לידי הנתבעת שכנגד, וזאת כנגד תשלום.
לאור כל האמור לעיל, דין התביעה בגין רכיב זה, להידחות.
סוף דבר תביעת התובעת נדחית במלואה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו