מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

בהליך שהוגש בשנת 2024 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בעיניין זה ראה דברי הצדדים כפי שנרשמו בפרוטוקול: " הצדדים הגיעו להסכם גירושין ויחסי ממון. מבוקש בזה לאשר אותו לפי החוק לתיקון דיני מישפחה (מזונות) לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וכן ליתן להסכם תוקף של פסק דין.
...
מכאן, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות.
תוצאה ומסקנה, התביעה לביטול ההסכם – נדחית.
נוכח נימוקי פסק הדין ובשים לב להסדר הדיוני שהגיעו אליו הצדדים 13.9.2023, אני מחייב את התובעת לשלם לנתבע הוצאות משפט על הצד הנמוך בסך של 3,000 ₪ .

בהליך תלה"מ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לשם כך, ולטובת הצלחת התכנית, וככל שעו"ס מישפחה יוכלו להפיק תועלת מכך, אני מעניקה לעו"ס מישפחה סמכויות לפעול לפי שיקול דעתן/ם לשם הצלחת ההליך, מתוקף סעיפים 19 ו – 68(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
...
בנסיבות אלה אני מקבלת את הנטען בסיכומי התובעת ומעמידה את צרכי הקטינים ע"ס 1,400 ₪ בחודש, שישמש בסיס לפסיקת המזונות.
התוצאה התביעה למזונות הקטינים – תלה"מ 28249-02-21 הנתבע ישלם לתובעת מזונות בסך 1,100 ₪ עבור אביטל ורמי (לכל אחד, וסה"כ 2,200 ₪ לשניהם) ובנוסף סך של 1,250 עבור הילה.
סוף דבר התביעות מתקבלות באופן המפורט לעיל.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בבקשתו, חוזר המבקש על עיקר טענותיו בפני הערכאות הקודמות, וטוען, בין היתר, כי על רקע המצב הבטחוני, טובת הקטינים מחייבת את הוצאתם מגבולות ישראל; כי הקטינים זכאים להישתתף בטיסות החילוץ; כי בהתאם להוראת סעיף 17 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 – שלפיה "באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין" – על המשיבה להסכים להוצאת הילדים מחוץ לישראל; וכי יש לחלץ את הקטינים, בין השאר, אף מכוח נורמה בסיסית לחילוץ ופינוי ילדים מאזורי מילחמה, המעוגנת במשפט הבנלאומי ההומניטארי.
...
עוד קבע בית המשפט לענייני משפחה, בין היתר, כי המבקש אינו משלם את מזונות הקטינים, ואינו בקשר עמם מזה חודשים – חרף ניסיונות גורמי הטיפול ובית המשפט לענייני משפחה לשמר קשר טלפוני ביניהם; וכי לנוכח נסיבות אלו, מקובלת עליו עמדת האפוטרופא לדין – שמונתה במסגרת ההליכים בין הצדדים (להלן: האפוטרופא לדין) – כי טובת הקטינים היא להישאר בישראל, בייחוד לנוכח המצב השורר במדינה ועל רקע שגרת הלימודים שהחלה.
דין הבקשה להידחות, אף ללא צורך בתשובה.
אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית מכוח סמכותי לפי תקנה 148א לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר הוחלה גם על בקשות רשות ערעור בענייני משפחה, מכוח תקנה 44 לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020.

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ראה לעניין זה אמירותיה של כב' הנשיאה חיות בע"א 2399/18 פלוני' ואח' נ' פלוני (25.3.19), שם נקבע בסעיף 7: "סעיף 42 לחוק הכשרות המשפטית בנוסחו בעת הגשת הבקשה לבית המשפט לעינייני מישפחה קבע כי "בעניני האפוטרופסות חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו". ברי כי החיוב המופיע בסעיף משמיע גם חובה לשתף את בית המשפט בדעת החסוי ככל שניתן לברר אותה, ובפרט כאשר דעתו נוגדת את עמדת האפוטרופוסים.
...
לעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת ב' טאובר ברע"א (מחוזי חי') 23812-10-18 קידום פרויקטים שיקומיים ב.ה. בע"מ נ' גולדברג (3.12.2018): "בחינת תכליתו של חוק הפיקוח אל מול תכליתו של סעיף 63א' לחוק התכנון והבניה מלמדת על קיומה של מטרה עיקרית משותפת שנועדה להשיג שילוב מירבי במסגרת הקהילה של אוכלוסיות חריגות, מסוגים שונים, תוך פיקוח הדוק על הפעלת אותה מסגרת שיקומית על ידי הרשויות הרלוונטיות. על רקע האמור, וככל שיינתן רישיון על ידי אחד הגופים שפורטו בהוראת סעיף 63א לחוק התכנון והבניה, הרי שלכאורה אין לראות בשימוש שמתעתדת המבקשת לעשות בנכס משום שימוש חורג. מסקנה זו עולה אף בקנה אחד עם עמדת משרד הרווחה שהינו רשות מנהלית-מקצועית בלתי תלויה, ואשר עמדה משפטית סדורה ומנומקת מטעמו הוצגה". במקרה דנן משרד הבריאות הוא הגורם המאשר את הפעלת שירות בית מאזן בנכס.
לסיכום לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה.
המערערת תשלם הוצאות משפט למשיבים בסך 20,000 ₪ בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן ההחלטה ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו