מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חופש המצווה והוודאות הנשמרת

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

אין לקבל טענה זו. חופש המצווה והודאות הנשמרת בלמידה על כוונת המוריש דרך צוואתו בלבד, מביאים לכך שאין לסטות מדרישת החוק ולבחון כוונות שלא מצאו ביטוי חוקי באופן הנידרש.
...
מעדותם של עובדי הבנק הסיק בית המשפט לענייני משפחה כי המנוחה היתה מודעת לכך שבצירוף יש בכדי להעניק למבקשת את הכספים שבחשבון, או לכל הפחות מחציתם, לאלתר, וכי ממכלול התבטאויות המנוחה בפניהם עולה כי "יש לראות באקט הצירוף משום הענקת מתנה עוד בחייה לידי הנתבעת [המבקשת], באופן מודע ורצוני". לעומת זאת, בית המשפט המחוזי שבחן את העדויות כפי שהובאו בפני בית המשפט לענייני משפחה, סבר כי מסקנה שונה עולה מתוכנן, והיא שהמנוחה התכוונה להעניק למבקשת את הכספים בחשבון רק לאחר מותה.
בבקשה זו אף המבקשת טוענת, וייתכן שאין מנוס מכך, כי המנוחה חפצה להעביר לה את כספיה במתנה הן בחיים והן במוות.
התוצאה היא כי לא נפלה טעות בהכרעת בית המשפט המחוזי.
סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

עם זאת, מפנים העותרים להערתו של חברנו, השופט א' רובינשטיין, באותה פרשה, שבתורו הפנה לפסיקה קודמת, בה נאמר כי: "על הדרג המדיני, ולא על בית המשפט, לתת תוכן ומשמעות לקריאה ההיסטורית 'הר הבית בידינו'". לשיטת העותרים, זו הסיבה שהם שלחו את מכתבם האמור למזכיר הממשלה, ומשהדבר לא הניב פרי, רק צו שפוטי יוכל להביא את הנושא לדיון בממשלה ולמימוש זכותם לקיים את המצווה, שבאה לגישתם, כאמור, בגדר חופש הפולחן המובטח להם.
לגוף הדברים, טוענים המשיבים כי דחיית העתירה מתחייבת כפועל יוצא של מערכת האיזונים שבין חופש הביטוי, התנועה, הדת והפולחן של העותרים, לבין חובתם של המשיבים לשמור על שלום הציבור ועל הסדר הצבורי.
זו הרי מתבססת, בין השאר, כאמור, על הערכות מודיעין לפיהן קיום טקס כגון זה המבוקש בעתירה יגרור בודאות קרובה למהומות קשות ביותר ולשפיכות דמים חו"ח. אשר לטענת העותרים, לפיה ראוי לה לממשלת ישראל לידון בסוגיית הכרוכות בחופש הפולחן שלהם וברצונם להקריב את קורבן הפסח בהר הבית – הרי שגם עניין זה איננו מבוסס משפטית.
...
עתירה כזו דינה, כאמור, להידחות על הסף, כל עוד אין היא מגלה עילה וטעם משפטי לסטייה מהתקדימים הקודמים.
בנסיבות אלה, נקבע שוב ושוב על ידי בית משפט זה כי אין חוסר סבירות בעמדה העקרונית של משטרת ישראל (ככל שהיא נסמכת, בין היתר, על בחינה עדכנית של המצב), אשר לפיה אין לאפשר למבקשים שונים להיכנס להר הבית ולהתפלל בו בכל עת שיחפצו בכך, ומקל וחומר – לקיים בו טקסי פולחן, מחמת חשש, ברמה הנדרשת, לפגיעה בסדר הציבורי, או בשלום הציבור (ראו לדוגמה: עניין שטנגר הנ"ל; עניין תנועת "כך" הנ"ל; בג"ץ 3641/03 תנועת נאמני הר הבית נ' הנגבי (לא פורסם, 28.4.2003); בג"ץ 9673/05 תנועת נאמני הר הבית נ' ניצב פרנקו (לא פורסם, 16.10.2005, תוקן ב-21.10.2005); בג"ץ 4776/06 סלומון נ' מפקד מחוז ירושלים (לא פורסם, 28.12.2006); פרשת נאמני הר הבית הנ"ל).
בהקשר אחרון זה נוסיף ונעיר כי דינה של הבקשה לצו ביניים להידחות כבר מן הטעם שהצו המבוקש נועד לשנות את המצב הקיים ולא לשמרו, ולהעניק בפועל לעותרים צו עשה.
נוכח כל האמור לעיל – העתירה נדחית על הסף מחוסר עילה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ב- ע"א 133/84 רכטמן נ' זיסמן, פ"ד לט(4) 769, נפסק כי ס"ק 30(א) לחוק הירושה, שכאמור מעגן, בין היתר, דוקטרינת השפעה בלתי הוגנת בדיני ירושה, נועד להבטיח את חופש הרצון של המצווה, כך שצוואתו תשקף את רצונו החופשי והכנה ותהיה פרי החלטתו העצמאית ביחס לגורל רכושו לאחר לכתו לבית עולמו.
כן עולה ומתחייבת המסקנה שעל אף ריחוק התובעת וילדיה מהמנוחה, היא לא היתה אדם בודד, אלא נשמר הקשר בין בני המשפחה ולמנוחה היתה מטפלת, חברים, לרבות שרה שהיתה בקשר הדוק עימה, ולפיכך אין לומר כי היא חיה בבדידות המאפשרת לנתבעים להפעיל עליה השפעה בלתי הוגנת.
במאמר מוסגר יצוין כי בקשת השינויים האמורה במכתב היועצת המשפטית של ועדת התיכנון, כמצוטט לעיל, קרוב לוודאי מתייחסת לבקשת ההיתר השנייה מיום 19.12.16, ואשר אין חולק כי כל בעלי הזכויות בדירות, לרבות המנוחה, חתמו עליה.
...
אני דוחה אפוא את טענת התובעת לעניין רישום הערת האזהרה.
לסיכום כל האמור, אני דוחה את התביעה וכתוצאה מתחייבת, צו המניעה הזמני שניתן ביום 22.05.2017, מבוטל בזאת.
התובעת תשלם לנתבעים, באמצעות בא כוחם, הוצאותיהם בגין חוות דעת המומחה מטעמם, חלקם בשכר טרחת מומחית בית המשפט ובנוסף לכך שכר טרחת עו''ד בסך של 25,000 ש''ח (כולל מע''מ).

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

העקרון שבבסיס הוראת הסעיף הוא חופש המצווה, ומטרתו למנוע מאדם להתחייב בהתחייבויות עתידיות שהוא מקבל בנקודות זמן שונות בחייו.
זוהי אם כן דרך המלך ויש לשמור על הוודאות הברורה של החוק לגבי אופן העברת זכויות ורכוש בירושה.
...
מסקנה זו מתעצמת בשים לב להוראות חוק המקרקעין ולהוראות תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט - 2018 (סעיפים - 5 ) ותקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין) התשפ"א 2020 .
סיכומו של דבר 2 בסופו של דיון מגיע בית המשפט למסקנה כי יש לבצע פירוק שיתוף במגרש 20/1 במקרקעין ב*** בין 6 היורשים לפי צו הירושה ואין כל תוקף משפטי להסכם הירושה הנטען, בוודאי לא כהסכם מתנה.
גם יתר טענות הצדדים נדחות.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בבקשה מיום 18.2.2020 צוין כי האם מעוניינת לנסוע לארה"ב לתקופה החל מ - 21.3.2020 ועד ליום 12.5.2020 על מנת לטייל ולשהות בחיק משפחתה המתגוררת בארה"ב בחופשת .
לאב הזכות לשמור על קשר עם בנותיו, במיוחד בתקופה זו של חוסר וודאות ולא מצאתי כי יש הכרח לנסיעתן של הקטינות, לא בכלל ולא בתקופה המבוקשת בפרט.
במצב כזה, אם תיתקבל החלטה לסגר מלא בישראל ו\או בארה"ב לרבות של קוי התעופה, האם והקטינות עלולות למצוא עצמן בעל כורחן, ללא יכולת לשוב ארצה, כאשר לא בלתי סביר כי גם אירוע בת המצווה המתוכנן לאחות המבקשת, אותו ארוע בשלו ביקשה האם לצאת מהארץ, יבוטל מראש בשל המצב.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת האב וכן בהבהרות האם, בחנתי את טענות הצדדים ושקלתי את מכלול השיקולים הקשורים לתיק זה ולמציאות העכשווית, מצאתי לדחות את הבקשה ולא להתיר את יציאתן של הקטינות נכון לעת הזו, מן הארץ.
בנסיבות אלו, כאשר בעולמנו שורר חוסר וודאות מבחינה בריאותית, חברתית וכלכלית והתנאים משתנים במהרה, איני מוצאת להיעתר לבקשה להורות על ביטול צווי עכוב יציאה מן הארץ ביחס לקטינות על מנת לאפשר לאם לצאת עמן לארה"ב. לאור האמור הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו