מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חוסר הגינות פרוצדורלית

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

עוד טען המבקש כי הליך השימוע נערך שלא כדין, בנגוד לכללי הצדק הפרוצידורלי, בחוסר הוגנות ובחוסר תום לב. המשיבה לא התייחסה בהליך הפיטורים לגילו של המבקש, לותק, למצבו המשפחתי ולמצבו הכלכלי.
...
גם בפסקי הדין שצירף המבקש לסיכומיו לא מצאנו עיגון לזכותו של המבקש לסעד כספי זמני.
סוף דבר המבקש לא הוכיח זכות לכאורה להיות מועסק במשיבה ולא הוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו.
מכל האמור לעיל, הבקשה לסעד זמני של אכיפת יחסי עבודה, נדחית.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ראשית, לוחות הזמנים של ההחלטות שניתנו במקרה זה מעידים לכל הפחות על דפוס של חוסר הגינות ואף של דווקנות, המתווספת להתנהלות פרוצדוראלית בקשיחות פורמליסטית שלא לוקחת בחשבון את הנסיבות המיוחדות הרלוואנטיות למקרה זה. ניתן ללמוד זאת, למשל, מלוחות הזמנים של אי קבלת החלטות הרשות בבקשות להארכת האשרה הזמנית של המערערת ולטיפול בבקשתם, שחייבו אותם להגיש את הערר השני ואת הערר השלישי, בין היתר כדי למנוע טענה שלפיה המערערת שוהה בארץ שלא כדין עם תפוגת רשיונה הזמני.
...
לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי בנסיבות המקרה שלפניי מוצדק להסתפק במסמכים שהומצאו על ידי המערערים לאורך ההליכים כולם ולא לדרוש מהם מסמכים או ראיון נוספים שלא יוסיפו לביסוס התשתית העובדתית הנדרשת.
בנוסף, לאור התמשכות הקשר בין בני הזוג מאז שנת 2016 ברציפות למרות המשבר הקשה שעברו, שנראה כי אף העמיד אותם במבחן ומעיד על חוזקו של הקשר, אני סבורה כי תוצאה מידתית וסבירה מצדיקה את קיצור משך הזמן של בחינת כנות הקשר לפי נוהל ידועים בציבור, כך שהמערערת תקבל אשרה זמנית א/5 בהתאם לוותק מאז הגשת הבקשה לכתחילה, והתהליך המדורג יימשך לקראת סיומו במהלך שנת 2024.
סוף דבר לאור האמור לעיל, הערעור מתקבל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הגשת הבקשה כעת, מעידה על חוסר הוגנות וחוסר תום לב. עוד טוענת המשיבה, כי המבקשת לא פירטה מהן אותן נסיבות חריגות המצדיקות חריגה מהכלל בדבר פומביות הדיון וכי באם במהלך הדיון יתגלה או ייוצר חשש נקודתי ממשי, תוכל המבקשת לטעון לעניין נקודתי זה שיידון לגופו ואין צורך באיסור פירסום גורף המתייחס להליך בכללותו.
כך מובטחת שקיפות ההליכים השפוטיים, ומתאפשרים פקוח ובקרה ציבורית על הנעשה בהם [ראו: ע"פ 4430/14 חדשות 10 בע"מ (תוכנית המקור) נ' פלונית, [פורסם בנבו] פסקה 11 (6.9.2015); ע"א 4963/07 ידיעות אחרונות בע"מ נ' עו"ד פלוני, [פורסם בנבו] פסקה 7 (27.2.2008), (להלן: עניין ידיעות אחרונות); בג"ץ 4841/04 מחג'אנה נ' בית המשפט המחוזי בחיפה, פ"ד נח(6) 347, 356-355 (2004); ע"פ 353/88 וילנר נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(2) 444, 451-450 (1991); שלמה לוין תורת הפרוצידורה האזרחית 65-64 (1999)].
...
אף לגוף העניין דין הבקשה דחייה.
בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה מן הטעם כי יש בפרסום שמו בכדי לפגוע בפרנסתו.
זו לא בוססה בבקשה ואף מטעם זה, דין הבקשה דחיה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ראו בהקשר זה עע"מ 2330/21 התחנה המרכזית החדשה בתל אביב נ. עריית תל אביב (להלן: "עניין התחנה המרכזית") שם נקבע בסעיף 24 לפסק הדין כדלקמן: "... תכליתם של סעיפי החדילה, שמצאה את ביטויה בעשרות פסקי דין, היא להעלים באופן מוחלט את הצורך בהפעלת שיקול דעת, בשאלה מיהו החייב בארנונה. כל שעל הרשות לעשות, הוא לבחון מיהו המחזיק הרשום בחשבון הארנונה. האחריות הבלעדית לעידכון פרטי המחזיקים, מגולגלת לכתפי המחזיק הרשום והיא מלוּוה בתמריץ משמעותי: הדרך היחידה שיוכל המחזיק הרשום להיפטר מהחיוב – היא להודיע על השינוי בהחזקה. ...". ובהמשך הדברים בסעיף 31 לפסק הדין נקבע: " ... העירעור עוסק בעיקר בטענת התמח"ת, שלפיה חזקה על מחלקת הארנונה כי ידעה על השינוי בזהות המחזיק, בהיתחשב בהליכים שניהלו מחלקות אחרות בערייה, ובחזקת תקינות המנהל. כאמור – לא די בכך. על-פי ההלכה הפסוקה, נידרשת התמח"ת להוכיח ידיעה בפועל, של הגורם הממונה על הארנונה בערייה. ..." על כן, מקום בו הנתבעת לא דיווחה על העברת הנכס או חדילת החזקה ולא הוכיחה ידיעה בפועל של הגורם הממונה על הארנונה אצל התובעת בדבר העברת החזקה, לא ניתן יהיה לקבל את טענתה בעיניין זה, למרות שבהתאם לדין ועל אף שלא הגישה השגה, ניתן ברשות בית המשפט לבחון טענות בנוגע להחזקה בנכס במסגרת הליך זה. אוסיף כי הנתבעת בסיכומים שהגישה העלתה טענות שונות על חוסר ההגינות של התובעת, כשהיא מנהלת הליך מסוג זה כנגד נישומה קשישה וסיעודית, נאחזת בפרוצדורה על פני חקר האמת ועוד וראוי לומר כבר עתה כי לא היה מקום לטענות אלה.
...
מאחר ואין בפי הנתבעת טענת הגנה בעניין נכס זה מלבד הטענה לפיה בנה הוא שמחזיק בו, על פני הדברים כל האמור לעיל בעניין נכס מס' 41704901 חל גם בעניינו, אלא שבכל הנוגע לנכס זה, סיווגו אצל התובעת היה חקלאי (סעיף 4 ד לתצהירה של הגב' טל) ולא בית מגורים ובמצב זה, ובהתחשב אף בגובה החיוב, אינני מקבלת את הטענה כי הוא חלק מבית המגורים של בנה של הנתבעת.
בעניין זה טוענת הנתבעת כי קוים הליך של שמיעת ראיות בעניינם וכי ככל שהתובעת סברה שאינה נדרשת להוכיח את התביעה בעניינם, היא לא הייתה מתייחסת אליהם במסגרת תצהירי העדות הראשית מטעמה וחוקרת לגביהם, כך שאין להיעתר לבקשה לתת פסק דין בעניינם בהיעדר הגנה.
סוף דבר התביעה מתקבלת במלואה בכל הנוגע לנכס מס' 23047300.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בעתירה טוענות העותרת, בין היתר, כי החלטת המועצה לוקה בחוסר סבירות קצוני, היתנהלותה נגועה בפגמים מינהליים חמורים, היא התקבלה בנגוד להוראות נוהל הקצאת קרקעות ולתבחיני ההקצאה, בחוסר הגינות מובהק וחוסר תום לב משווע, בלא תשתית עובדתית ראויה ומשיקולים זרים.
הפרוצידורה הקבועה בתקנה 11 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א – 2000, ואשר על פיה רשאי עותר לבקש פרטים נוספים, לאחר שהומצא לו כתב התשובה לעתירה, תכליתה בקבלת הבהרות או השלמות לנימוקים המוזכרים בכתב התשובה.
...
המועצה, מנגד, טוענת (ומחרה מחזיקה אחריה גם משיבה 2), כי יש לדחות את העתירה, שכן אין מקום להתערב בשיקול דעתה של המועצה אשר החלטתה מבוססת על המלצתה של ועדת ההקצאות, שהיא הגוף המקצועי המיועד לכך.
זו הוגשה על ידי העותרות ביום 4.5.2023 והמועצה התנגדה לה. לאחר שעיינת בבקשה, בתגובה, ובתשובה, סבורני כי יש לדחות את בקשתן של העותרות בהתייחס למרביתם של הפרטים המבוקשים על ידיהן.
המועצה, מצידה, טוענת כי אינה יכולה להתחייב לגבי תוצאות הליך ההקצאה בחלקה 177 הנ"ל, אך נראה לי כי יש לכל הפחות לוודא שמדובר בהליך ממשי ובעל היתכנות, וכי גם אם לא ניתן להבטיח כי בסופו של אותו הליך הקרקע האמורה אמנם תוקצה לעותרות, הרי שיש לנסות ולאמוד את סיכוייו, ככל הניתן בהתאם לנתונים המצויים בידי המועצה.
סבורני כי בטרם מתן פסק הדין, ועל מנת שבפני בית המשפט תעמוד תמונה מלאה ושלמה על אודות המחלוקת בין הצדדים, ובמיוחד נוכח סוגיית ההקצאה בחלקה 177, סוגיה שעלתה, כאמור, לכל אורכו של ההליך (ואף בהליך קודם באותו עניין – עת"מ 5744-09-21; נספח כ"ו לעתירה), ראוי תחילה כי הפרטים האמורים לעיל יימסרו לעותרות.
סוף דבר - הפרטים הנוספים האמורים בסעיף 10 לעיל (סעיף 3 למכתב הדרישה) יימסרו על ידי המועצה לא יאוחר מיום 22.10.2023.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו