מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חומרתם של מעשים הפוגעים בציבור

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נקבע כי מעשה המירמה, אשר כלל ניסיון להונות את חברת הביטוח, הוא מעשה חמור הפוגע בעקיפין בציבור הרחב של המבוטחים.
בית משפט זה עמד לא אחת על חומרתה של עבירת ההצתה ועל הצורך להאבק בה באמצעות ענישה משמעותית ומרתיעה: "רבות נכתב ונאמר אודות חומרתה היתרה של עבירת ההצתה, שתחילתה ידועה 'ואחריתה מי ישורנה', שכן מנהגה של האש להתפשט מבלי יכולת שליטה תוך גרימת נזקים ואף סיכון חיי אדם[...]. הצתה נתפסת כעבירה חמורה, לא רק בשל הסכנה האינהרנטית הטבועה בה, אלא גם בשל המסר העברייני האלים העולה ממנה, מסר שיש בו כדי להטיל אימה ופחד ולפגוע בתחושת הבטחון האישי של הציבור[...]. לא בכדי קבע המחוקק את העונש המירבי על עבירה זו ל-15 שנות מאסר, אף במקרים בהם לא היתה כל כוונה לפגוע בנכס צבורי או בבני אדם" (ע"פ 4311/12 סורי נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (8.11.2012)).
...
מנגד, המשיבה טוענת כי יש לדחות את הערעור.
גם דין טענה זו להידחות.
על כל האמור, אין בידינו לקבל את הערעור.
סוף דבר, הערעור נדחה.

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא הטעים, כי העובדה שייעוד הקרקע שונה בסופו של דבר ביוזמת הרשות המקומית, אשר תמכה בהפעלת אולמות אירועים בתחומי התכנית, גם אם אינה גורעת מאחריותו הפלילית של המשיב, יש בה כדי למתן את חומרת מעשיו של המשיב הן בהיבט הפגיעה בציבור כתוצאה מעצם השמוש והן בהיבט הפגיעה בשלטון החוק.
...
בנקודה זו יוער, כי אינני מקבלת את טענת המערערת בהודעת הערעור, לפיה לא ניתן היה, לצורך קביעת מתחם עונש הקנס ההולם, ליתן את הדעת לכך שלא הובאו כלל בפני בית משפט קמא ראיות לעניין גובה ההכנסות שהפיק משיב 2 מניהול עסק.
בהינתן דברי ב"כ משיב 2, באשר לצורך של משיב 2 להתארגן עד למועד הנ"ל, על רקע התקשרות של משיב 2 עם צדדים שלישיים, וכן נוכח העובדה שנותרה תקופה של כחודשיים וחצי עד להחלת צו איסור השימוש, הנני בדעה, כי אין מקום להיעתר לערעור המערערת בנקודה זו. סיכומו של דבר, הנני מקבלת את הערעור באופן חלקי, תוך שהנני קובעת כי על משיב 2 לשאת בתשלום סכום האגרה, עפ"י דין, אשר ישולם על ידו במשרדי המערערת, לא יאוחר מיום 15.10.15.
כמו כן ובהסכמת המשיבים, הנני מורה בדבר הגדלת סכום ההתחייבות הכספית, עליה נצטווה כל אחד מן המשיבים לחתום, זאת מסכום של 20,000 ₪ לסכום של 40,000 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

על מידת חומרתן של עבירות השוחד ניתן ללמוד גם מעמדת המחוקק, אשר במסגרת תיקון 103 לחוק העונשין משנת 2010, העלה את העונש הקבוע בצד העבירה בה עסקינן מ – 7 שנות מאסר ל – 10 שנות מאסר, וכן את הקנס המרבי שניתן להטיל (ראו גם את דברי ההסבר לתיקון, לפיהם הוא נועד כדי לסייע במאבק בשחיתות באמצעות החמרת הענישה בעבירות השוחד – הצעות חוק 465 מיום 2.12.2009).
צוין, כי היתרשמות שירות המבחן הנה שהנאשם טרם הפנים את חומרת מעשיו ואת הפגיעה העקיפה שלהם בציבור כולו.
...
על רקע האמור, ייקבע מתחם העונש ההולם בעניינו של הנאשם, כאשר עסקינן במעשה שוחד חד-פעמי על-ידי מפקח בניה מטעם הוועדה המקומית, אשר נטל מאזרח סכום של 1000 דולר.
פסקי-דין אלו משקפים קשת מקרים רלבנטיים, כאשר לאחר ביצוע אבחנות מתבקשות, אני קובעת מתחם עונש הולם אשר נע בין 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ועד ל- 18 חודשי מאסר בפועל.
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, כשהתחשבתי, בין השאר, בנסיבות המעשים והעושה, תוך שמירת יחס הולם בין חומרת מכלול המעשים ומידת אשמו של הנאשם לבין תקופת המאסר שעל הנאשם לשאת, אני גוזרת את דינו של הנאשם כדלקמן: מאסר בפועל של 6 חודשים אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בנוסף, מומלץ לגזור על הנאשם עונש מאסר שיוכל לרצות בעבודות שירות, עונש שיש בו כדי להמחיש את חומרת העבירות ואת הפגיעה שנגרמה לחברה בגין מעשיו של הנאשם.
בית-המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה, והעמיד את עונשו על 9 חודשי מאסר בפועל, תוך הדגשת חומרתם הייחודית של המעשים, שנעשו תוך ניצול חולשתם של מבקשי המקלט, והצורך להעניק לאנטרס הצבורי מעמד בכורה אל מול שקולי ענישה אחרים.
...
בשים לב לנסיבות ביצוע העבירות המתוארות לעיל, ובהתחשב במדיניות הענישה הנוהגת בעבירות בהן הורשע הנאשם, אני סבורה כי מתחם העונש ההולם את מעשיו נע בין 6 ל-20 חודשי מאסר בפועל.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים שהובאו לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל, אותם יוכל הנאשם לרצות בעבודות שירות, כפי שקבע הממונה על עבודות שירות בחוות-דעתו.
אני מורה על העמדתו של הנאשם בפיקוח שירות המבחן למשך שנה וחצי.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בפרק העובדות המהוות את העבירות שבכתב האישום המתוקן ולגבי האישום הראשון, קיים פירוט של המעשים אשר תוארו בחלק הכללי ואין צורך לחזור שוב על הדברים, פרט לנקודות מסוימות.
קבלת גישה זו תהיה בה משום מתן מסר לציבור כי בית המשפט אינו רואה ביבואן ובעלים של חברות יבואניות, אשר מעלים מסים בסכומי עתק, לאורך זמן, בתחכום ובשותפות עם אחרים, כמי שביצע מעשים חמורים ופגע בציבור ובקופתו כמו גם בשלטון החוק, פגיעה של ממש.
...
לאור האמור, אני סבור שיש לאמץ את עמדת שירות המבחן לעניין ענישה מוחשית של מאסר בפועל.
נוכח כל הנתונים והקביעות דלעיל, אינני סבור שיש מקום להיעתר לבקשת הסניגורית להימנע מלהטיל על הנאשם 3 עונש של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.
גזירת הדין לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם 3 את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 20 חודשים, בהפחתת ימי מעצר שהיה נתון בהם הנאשם מאחורי סורג ובריח.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו