מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חומרת הענישה בגין מעשה מגונה חמור

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ברע"א 1497/06 פלוני נ' פלוני, אישר כב' השופט – כתוארו אז – אליקים רובינשטיין פסק דין בו נכלל פיצוי עונשי של 15,000 ₪ בגין מעשה מגונה שביצעו הנתבעים בילד בן 4, עת הועבר לטיפולם כמשפחה אומנת.
סקירה זו העלתה כי רק בארבע מקרים נפסקו פיצויים עונשיים, ולמקרים אלו משותפת העובדה כי מדובר במעשים שהם בראש ובראשונה בעלי אופי פלילי, שבהם נגרמו ניזקי גוף חמורים ומוות (יצויין כי בשניים מהמקרים דובר בתביעות נגד החמאס ונגד הרשות הפלסטינאית, בגין מעשי טירור, שבהם לא הוגש כתב הגנה).
...
בנוסף, אמורים הדברים בנוגע לאוריאל בן שלום, בת אל בן שלום, אודליה משה בן שלום, ומשה עצמון – אחיהם וגיסם של המנוח יניב בן שלום ז"ל, ולאור זאת, גם תביעותיהם נדחות.
כ.7 הפיצויים לאסתר בן שלום תובעת מס' 10 – אסתר בן שלום – היא אמו של המנוח יניב בן שלום ז"ל. מן הטעמים המנויים למעלה, אני קובע כי היא עונה על הדרישה הראשונה שבהלכת אלסוחה.
הגעתי למסקנה כי הגב' אסתר בן שלום – כמו ההורים של הנרצחים האחרים – זכאית לפיצויים עונשיים בסכום של 5,000,000 (חמישה מיליון) ₪.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

המדינה מוסיפה וטוענת כי המערער ביצע מעשים חמורים ועל כן עונש המאסר שהושת עליו הנו סביר ומאוזן גם בהיתחשב בנסיבותיו הקשות.
כפי שכבר ציינתי, המערער טוען כי מעשים אסורים אלו הם בגדר מעשה מגונה בפני קטין בן מישפחה, עבירה לפי סעיף 351(ד) לחוק העונשין, שעונשה המירבי הוא ארבע שנות מאסר, ולא עבירה, החמורה פי כמה, אשר עונשה המירבי הוא עשר שנות מאסר כאמור לעיל, של מעשה מגונה בקטין בן מישפחה, לפי סעיף 351(ג)(1) לחוק.
...
אשר על כן, סבורני כי עלינו לקצר במעט את תקופת המאסר בפועל שהושת על המערער ולהעמידה על 33 חודשים.
סוף דבר הנני מציע לחבריי לקבל את הערעור על הכרעת הדין באופן חלקי, במובן זה שסעיף ההרשעה של המערער בגין מעשה מגונה בקטין בן משפחה, לרבות ניסיון, ישונה לסעיף 351(ג)(1) בנסיבות סעיפים 348(א) ו-345(א)(3) לחוק העונשין.
במקרה דנן, אף אני סבורה כי שיקולי ההרתעה גוברים על יתר השיקולים בגזירת העונש, ומשכך אני מצטרפת לפסק דינו של חברי, השופט א' שטיין, בכפוף לכל האמור לעיל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בהתאם לכך, איני סבור כי העונש שגזר בית המשפט המחוזי על המערער הולם את מעשיו החמורים, ובנגוד לקביעתו בגזר הדין, אני סבור כי מעשיו אלו מצויים בהחלט "ברף החמור של המעשים המגונים". על העונש בגין מעשים אלו לבטא באופן נחרץ את חומרתם.
...
בגין עבירות אלו, נגזרו על המערער 6 שנות מאסר בפועל, מאסר מותנה, והוא חויב לשלם פיצוי למתלוננת בסך 150,000 ש"ח. ערעורו של המערער בע"פ 4203/19 מופנה הן כלפי הרשעתו והן כלפי חומרת עונשו; ואילו המדינה טוענת בערעורה בע"פ 4205/19 כי יש להחמיר בעונשו "באופן ממשי". אבהיר כבר עתה, כי דעתי היא שיש לדחות את ערעורו של המערער על שני חלקיו (הכרעת הדין וגזר הדין), ולקבל את ערעורה של המדינה, שכן העונש שנגזר על המערער אינו משקף את חומרת עבירות המין ואת פגיעתו הקשה בבתו.
משעיינתי בנימוקי הערעורים על גזר הדין ובתגובה מטעם המתלוננת, סבורני כי דין ערעור המדינה על קולת העונש להתקבל.
בהתאם לכך, איני סבור כי העונש שגזר בית המשפט המחוזי על המערער הולם את מעשיו החמורים, ובניגוד לקביעתו בגזר הדין, אני סבור כי מעשיו אלו מצויים בהחלט "ברף החמור של המעשים המגונים". על העונש בגין מעשים אלו לבטא באופן נחרץ את חומרתם.
סיכומו של דבר, אציע לחברותיי לדחות את הערעור על הכרעת הדין ועל חומרת העונש, ולקבל את ערעור המדינה על קולת העונש, כאמור בפסקה 45 לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

ברע"פ 5332/20 פלוני נ' מדינת ישראל (2.9.2020) דחה בית המשפט העליון בקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, שדחה מצידו ערעור שהגיש מורה על הקביעה של בית משפט השלום כי עליו לרצות 13 חודשי מאסר בפועל בגין מעשים מגונים שביצע בשתיים מתלמידותיו (קטינות מתחת לגיל 14), בשני אירועים שונים, במסגרת שעורי תיגבור שהעביר להן.
מקרה דומה יותר לענייננו נדון ברע"פ 3169/12 שפיק נ' מדינת ישראל (30.4.2012), בו דחה בית המשפט העליון בקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה מצידו ערעור על חומרת העונש (16 חודשי מאסר לריצוי בפועל) שגזרתי על שוטר שהורשע בהתאם להודאתו בבצוע עבירה של מעשה מגונה.
...
יצוין בהקשר זה כי, בהתבסס על דברים שלטענת ההגנה הופיעו בהצהרת הנפגע (שכאמור לא הוגשה בסופו של דבר), עתרה ההגנה בשלב הטיעון לעונש להורות למאשימה לתפוס חומרים רפואיים אודות המתלוננת.
נוכח המסקנה אליה באתי בכל הקשור לעונש הראוי לנאשם לא ראיתי להיעתר לבקשה זו. הנאשם בדברו האחרון לעונש בעל פה ובכתב (נע/6) התנצח עם הקביעות בהכרעת הדין אך טען כי הוא "מצר" על כך שהמתלוננת טוענת כי "חשה" שנפגעה.
סבורני כי בענייננו קיים קשר הדוק דיו בין שני האירועים בהם ביצע הנאשם במתלוננת מעשים מגונים, ועל כן, בהתאם להלכה שנפסקה בע"פ 4910/13 ג'אבר נ' מדינת ישראל (29.10.2014), לפי כל הדעות שהובעו שם עניין לנו ב"אירוע אחד" לצורך סעיף 40יג(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין).
החלטתי לגזור על הנאשם העונשים הבאים: · מאסר בפועל בן 16 חודשים.

בהליך תיק פלילי פשע חמור עדות קטין נפגע עבירה (תפח"ע) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם ביקש שבית המשפט יעודד את הנאשם ואחרים כמותו, אשר גם אם פשעו פשעים חמורים, נכונים לכל הפחות להכות על חטא ולחסוך מקרבנותיהם את הקושי הכרוך בניהול המשפט, על דרך של הקלה ממשית בעונש בשל ההודאה ונטילת האחריות.
אישום ראשון זה כשלעצמו מתאר פגיעה מינית חמורה, המצויה ברף הגבוה של עבירת המעשה המגונה במשפחה, ואשר מצדיקה ומחייבת הטלת ענישה קשה ומרתיעה.
...
נאמר כבר עתה כי בשים לב למכלול הנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירות, אלא נוגעות יותר לנאשם עצמו, לעברו ולדפוסיו, סבורים אנו כי ראוי למקם את העונש שיוטל עליו בחלק התחתון של המתחמים שנקבעו, גם אם לא ברף התחתון ממש, וננמק.
התוצאה היא כי בהעדר תסקיר או חוות דעת שיש בהן כדי להצביע על צמצום או הפחתה בהיקף הסיכון בנשקף מהנאשם, לנוכח העבירות הקשות שביצע לאורך שנים רבות בארבע נכדות שונות, ונוכח הצורך בהרתעת הנאשם עצמו ואחרים כמותו מפני ביצוע עבירות דומות בעתיד, היה מקום, בנסיבות רגילות, להטיל על הנאשם עונש המצוי במעלה המתחם, הרבה מעל לרף התחתון של המתחמים שנקבעו, ברוח עתירתה העונשית של המאשימה.
לצד העבירות החמורות שביצע והענישה הקשה המתחייבת, אין מקום להתעלם מנתון אחרון זה אשר מצדיק הימנעות ממיצוי הדין והטלת עונש כולל המצוי בסמוך לרף התחתון של מתחם העונש ההולם למעשים המתוארים בכתב האישום בכללותם, וזאת לצד מאסר מותנה מרתיע ופיצוי לכל אחת מהנפגעות בהתאם להיקף וטיב הפגיעה שנגרמה לה. לאור כל האמור לעיל אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 17 שנים, מיום המעצר - 19.12.21.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו